Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-317 2015-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMAVIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS

 IR JŲ IŠNUOMAVIMO

 

 2015 m. spalio 30 d.   Nr.  T-317 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878, 3, 4  punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T-46 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 21.4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  
n u s p r e n d ž i a:

1. Priskirti tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms 2 kambarių 50,04  kv. m bendrojo naudingo ploto (unikalus Nr. 1199-1002-3017:0020, registro Nr. 60/8286, pastatas, kuriame yra butas 1A5b) butą, esantį Likiškėlių g. 30-18, Alytuje.

2. Išnuomoti (duomenys neskelbtini), Alytuje, esantį 50,04  kv. m bendrojo naudingo ploto dviejų kambarių tarnybinį butą (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), registro Nr. 60/8286, pastatas, kuriame yra butas, (duomenys neskelbtini)) Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gydytojui G. K. (g. (duomenys neskelbtini)) ir jo šeimos nariui – žmonai O. K. (g. (duomenys neskelbtini)).

2016 m. kovo 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-71 redakcija

 

3. Nustatyti, kad nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos.                           

4. Nurodyti nuomininkui per 10 dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią