Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-322 2016-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-322

Alytus

 

Pakeistas pavadinimas:

2017 m. rugsėjo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878, 3, 4  punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T-46 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 21.4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  
n u s p r e n d ž i a:

1. Priskirti tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms 1 kambario 39,22  kv. m bendrojo naudingo ploto (unikalus Nr. 1199-3002-2018:0035, registro Nr. 60/9142, pastatas, kuriame yra butas 1A5t) butą, esantį Likiškėlių g. 98-37, Alytuje.

2. Išnuomoti Likiškėlių g. 98-37, Alytuje, esantį 39,22 kv. m bendrojo naudingo ploto vieno kambario tarnybinį butą (unikalus Nr. 1199-3002-2018:0035, registro Nr. 60/9142, pastatas, kuriame yra butas 1A5t) viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos šeimos gydytojai A. D. (g. (duomenys neskelbtini)).

2017 m. rugsėjo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

 

3. Nustatyti, kad nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo tarnybinio būsto perdavimo dienos.

2017 m. rugsėjo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

 

4. Nurodyti nuomininkui per 10 dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

2017 m. rugsėjo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią