Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-459 2017-04-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TEISĘ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TEISĘ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 7 d. Nr.  DV-459

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsniu ir Lietuvos respublikos Vyriausybės 2016-10-19 nutarimu Nr. 1053 patvirtinto Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo 26 – 31 punktais,

t v i r t i n u Asmenų, pretenduojančių gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas                                                          Silvija Peštenienė

______________

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 7 d.

įsakymu Nr.  DV-459

 

 

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI TEISĘ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Asmenų, pretenduojančių gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja asmenų, pretenduojančių gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ (toliau – asmenų), tikrinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje  ir jos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarką. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (toliau – įstatymas) ir Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS  

 ASMENŲ TIKRINIMAS IR DOKUMENTŲ RENGIMAS

 

3. Tikrinimo veiksmus, susijusius su asmenų patikimumu, atlieka Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo (toliau – įgaliotas asmuo).

4. Asmenys privalo:

 4.1.  parašyti sutikimą, kad būtų tikrinamas; sutikimo elektroninė forma skelbiama Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento interneto svetainėje www.vsd.lt, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.vrm.lt;

4.2. kompiuteriu užpildyti anketą, skirtą asmenims, pretenduojantiems gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ (forma pateikiama priede).

5. Asmenys sutikimą ir anketą pateikia įgaliotam asmeniui. Įgaliotas asmuo, gavęs dokumentus, atlieka tikrinimo veiksmus.

6. Jeigu asmuo, pretenduojantis gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad nėra įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytų aplinkybių, įgaliotas asmuo vertina pateiktus dokumentus ir sprendžia, ar reikia papildomai kreiptis dėl informacijos gavimo į 7 punkte nurodytas institucijas.

7. Asmenims tikrinti reikalinga informacija, jei įgaliotas asmuo neturi galimybės naudotis atitinkamomis duomenų bazėmis bei registrais, raštišku paklausimu gaunama iš:

7.1. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD prie VRM):

7.1.1. apie asmens teistumą dėl labai sunkaus ar sunkaus nusikaltimo;

7.1.2. apie teismo sprendimą pripažinti kaltu dėl valstybės ir tarnybos paslapties atskleidimo, neteisėto disponavimo informacija, kuri yra valstybės paslaptis, valstybės paslapties praradimo, tarnybos paslapties pagrobimo ar kitokio neteisėto įgijimo;

7.1.3. apie administracinius nusižengimus (teisės pažeidimus), padarytus apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Iš IRD prie VRM gauta informacija, priklausomai nuo pateiktos informacijos turinio, turi būti vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso ir Baudžiamojo kodekso nuostatomis, siekiant nustatyti, ar tikrinamo asmens atžvilgiu nėra aplinkybių, numatytų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 5 punktuose. Teismų sprendimų (nuosprendžių) kopijas raštišku paklausimu galima gauti iš sprendimą priėmusio teismo arba naudojantis Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO);

7.2. institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose tikrinamas asmuo dirbo pastaruosius 5 metus ir jei ten dirbdamas turėjo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, siekiant nustatyti, ar tikrinamo asmens atžvilgiu nėra aplinkybių, numatytų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punkte;

7.3. institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose tikrinamas asmuo dirbo pastaruosius 3 metus ir jei ten užimamos pareigos buvo siejamos su priesaika ar pasižadėjimu, siekiant nustatyti, ar tikrinamo asmens atžvilgiu nėra aplinkybių, numatytų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 4 punkte;

7.4. savivaldybės psichikos sveikatos centro pagal tikrinamo asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba iš psichikos sveikatos centro prie poliklinikos, kurioje registruotas tikrinamas asmuo, siekiant nustatyti, ar tikrinamo asmens atžvilgiu nėra aplinkybių, numatytų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 5 ir 6 punktuose. Informacija apie savivaldybių psichikos sveikatos centrus skelbiama Valstybinio psichikos sveikatos centro interneto svetainės www.vpsc.lt skirsnyje „Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos“.

8. Paklausimai kitoms institucijoms išsiunčiami per 2 darbo dienas nuo asmens tikrinimo pradžios.

9. Tikrinimo procedūra pradedama bei įstatymo įtvirtintas 20 darbo dienų asmens tikrinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo asmens sutikimo būti tikrinamam gavimo bei anketos užpildymo datos.

10. Įgaliotas asmuo parengia asmenų, kuriems reikalinga teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikrinimo išvadas.

11. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įgaliotas asmuo parengia įsakymo dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo projektą ir kartu su tikrinimo išvada teikia administracijos direktoriui.

12. Administracijos direktoriaus įsakymu asmeniui suteikiama teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

13. Tais atvejais, kai gaunama duomenų, kad asmeniui ne daugiau kaip prieš 12 mėnesių buvo panaikinta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nutraukus tarnybos (darbo) santykius ar pasibaigus renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laikui, o nuo paskutinio asmens tikrinimo nepraėjo 10 metų, teisė suteikiama neatlikus asmens tikrinimo.

 

III SKYRIUS  

TEISĖS DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“, SUTEIKIMAS

 

14. Suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, laikomasi nuostatos, kad ši teisė būtų patikėta tik asmenims, kuriems vykdant pareigas ar užduotis yra būtina susipažinti su tokia informacija ir tokia apimtimi, kokia yra reikalinga jų pareigoms ar užduotims atlikti.

15. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, administracijos direktoriaus įsakymu suteikiama tik asmenims, kuriems vykdyti pareigas reikalinga teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Tokia teisė asmeniui gali būti skiriama tik nustatyta tvarka atlikus tikrinimą bei nenustačius įstatymo 16 str. 2 dalyje numatytų aplinkybių, dėl kurių asmeniui teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, negali būti suteikiama

16. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, asmenims suteikiama vadovaujantis šiais bendrais principais:

16.1. asmenys pretenduoja eiti pareigas, susijusias su įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, naudojimu ar tokios informacijos apsauga;

16.2. raštiškai pasižada saugoti įslaptintą informaciją.

 

IV SKYRIUS   

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Asmenys, kuriems išduoti leidimai, privalo laikytis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų pareigų.

_________________

 

 

 

 

 

 

Asmenų, pretenduojančių gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikrinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Anketos, skirtos asmenims, pretenduojantiems gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, forma)

 

ANKETA, SKIRTA ASMENIMS, PRETENDUOJANTIEMS GAUTI TEISĘ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“

Eil.

Nr.

Klausimas

Atsakymas

1.

Vardas ir pavardė

 

2.

Kita (-os) turėta (-os) pavardė (-ės) ir (ar) vardas  (-ai). Keitimo data ir priežastis

 

3.

Asmens kodas

 

4.

Faktinės gyvenamosios vietos (per paskutinius 5 metus) adresas

 

5.

Deklaruojamos gyvenamosios vietos (per paskutinius 5 metus) adresas

 

6.

Esama ir (ar) per 5 paskutinius metus buvusi darbo ar tarnybos vieta, pareigos

                                 

7.

Ar Jums buvo išduotas leidimas (suteikta teisė) dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija? Jei taip, nurodykite, kur dirbdamas ir su kokia žyma įslaptinta informacija galėjote dirbti ar susipažinti.

 

8.

Ar Jums buvo panaikintas arba neišduotas leidimas (teisė) dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba nutraukta Jūsų tikrinimo procedūra dėl tokio leidimo išdavimo ar teisės suteikimo? Jei  taip, pateikite išsamią informaciją apie leidimo (teisės) panaikinimą, neišdavimą ar tikrinimo procedūros nutraukimą.

 

9.

Ar buvote atleistas iš pareigų dėl darbo su įslaptinta informacija tvarkos pažeidimo ir nuo atleidimo dienos nepraėjo 5 metai? Jei taip, nurodykite darbovietę ir informaciją apie atleidimą.

 

10.

Ar  buvote atleistas iš pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo, profesinės etikos pažeidimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai? Jei taip, nurodykite darbovietę ir informaciją apie atleidimą.

 

11.

Nurodykite gydymo įstaigą, kurioje esate registruotas pirminei sveikatos priežiūrai. Ar Jums yra/buvo diagnozuoti psichikos ar elgesio sutrikimai, priklausomybės ligos? Jei taip, pateikite informaciją apie tai

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________

 

Į pradžią