Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-110 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2018-04-25 Nr.  T-110

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 234 ir 235 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui viešai informuoti gyventojus apie sprendimo 1 punkte nurodytą ataskaitą – paskelbti ją Alytaus miesto savivaldybės interneto portale, jos santrauką – vietinėje spaudoje iki 2018-06-01.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 


 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. T-110

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Alytaus miesto savivaldybės meras priėmė 38 užsienio svečių delegacijas, tarp jų Japonijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Prancūzijos, Kroatijos, Rumunijos, Latvijos atstovus.

Rengti tarptautiniai renginiai: Europos dienai paminėti skirtas Opolės vyrų choro „Camerton“ koncertas ir Lenkijos rankdarbių meistrių mokymai alytiškiams, Alytaus miestų partnerių fotografų projektas, Alytaus miesto fotografijų paroda Petrozavodsko mieste (Karelija), Alytaus šokių studijos „Aušrinė“ pasirodymai  Opolėje (Lenkija) ir Hiracukoje (Hiratsuka, Japonija), Rumunijos ansamblio „Tara Vrancei“ koncertas, Izraelio valstybės ambasados ir Alytaus miesto savivaldybės organizuoto Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių piešinių konkurso „Draugystės tiltas Izraelis – Lietuva“ parodos atidarymas Alytaus jaunimo centre,  miesto šventės metu priimta 10 užsienio delegacijų. Organizuota tarptautinio jaunimo projekto „Draugų pasaulis“ veikla, joje dalyvavo 8 Europos šalių jaunimas.

2017 metais vyko šie svarbūs Alytui tarptautinio bendradarbiavo įvykiai:

- birželio 10 d. Velizi-Vilakublė (Velizy-Villacoublay, Prancūzija) mieste  atidaryta Alytaus vardu pavadinta gatvė;

- birželio 17 d. pasirašyta Alytaus ir Petrozavodsko (Karelijos Respublika, Rusijos Federacija) miestų bendradarbiavimo sutartis;

- rugsėjo 26 d. pasirašytas Alytaus ir Hiracukos (Japonija) miestų bendradarbiavimo ketinimų protokolas;

- spalio 20 d. pasirašyta Alytaus ir Kremenčuko  (Ukraina) miestų bendradarbiavimo sutartis.

Savivaldybės meras Alytuje priėmė Izraelio ambasadorių Amirą Maimoną, Japonijos ambasadorių Toyoei Shigeedą (3 kartus), Kroatijos Respublikos ambasados laikinąjį reikalų patikėtinį Krešimirą Kedmenecą, Rumunijos ambasadorių Daną Adrianą Balanescu (2 kartus), Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje įgaliotąjį ministrą Gvidą Kerušauską. Meras dalyvavo Kinijos Liaudies Respublikos įkūrimo, Japonijos imperatoriaus gimtadienio minėjimuose, Izraelio valstybės ambasadoriaus Lietuvai J. E. Amiro Maimono organizuojamame šeštosios Chanukos žvakės uždegimo renginyje.

 

Alytaus miesto savivaldybės meras vyko į 19 pasitarimų valstybės institucijose:

Alytaus miesto savivaldybės meras surengė 32 susitikimus su Alytaus verslininkais, susitikimą su daugiabučių namų bendrijų pirmininkais, priėmė 64 miesto piliečius, kurie kreipėsi dėl įvairių problemų – socialinių išmokų, socialinio būsto, daugiabučių namų bendrijų klausimų (aikštelės, privažiavimo keliukai, nesutarimai su primininkais), viešosios tvarkos, žemės sklypų ribų nustatymo, gatvių sutvarkymo.

Alytaus miesto savivaldybės meras 2017 m. paskelbė 61 potvarkį dėl darbo grupių, komisijų bei tarybos posėdžių darbotvarkių sudarymo bei sušaukė 13 savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose buvo priimti 423 tarybos sprendimai.

Posėdžiai

Datos

Svarstytų klausimų skaičius

Priimtų sprendimų skaičius

1 posėdis

01-26

35

34

2 posėdis

02-09 

6

6

3 posėdis

02-23

36

35

4 posėdis

03-30

50

48

5 posėdis

04-27

62

56

6 posėdis

05-25

42

42

7 posėdis

06-29

34

34

8 posėdis

08-24

34

32

9 posėdis

09-28

39

34

10 posėdis

10-13

2

2

11 posėdis

10-26

29

26

12 posėdis

11-30

49

49

13 posėdis

12-21

26

25

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių dalyvavimas  tarybos posėdžiuose 2017 metais

 

 

 

Tarybos nario vardas, pavardė

Vykusių tarybos posėdžių skaičius

Dalyvavo (tarybos posėdžių skaičius)

Nedalyvavo (tarybos posėdžių skaičius)

13

 

 

Vytautas Grigaravičius

 

13

-

Kęstutis Ąžuolas

 

13

-

Nerijus Cesiulis

 

10

3

Rasa Daugininkaitė

 

11

-

Jurgita Eidukevičienė

 

11

2

Algirdas Gataveckas

 

11

2

Valė Gibienė

 

11

2

Marius Grišmanauskas

 

11

2

Saulius Janulevičius

 

13

-

Aurelijus Jaruševičius

 

13

-

Virginijus Jarušas

 

9

4

Nerijus Jauneika

 

11

2

Vytas Jazepčikas

 

10

3

Andrius Jučas

 

13

-

Laima Vincė Kirkliauskienė

 

13

-

Jurgis Krasnickas

 

13

-

Povilas Labukas

 

13

-

Sigitas Leonavičius

 

10

3

Nijolė Makštutienė

 

12

1

Valius Micevičius

 

13

-

Tomas Pačėsas

 

13

-

Kęstutis Ptakauskas

 

12

1

Danutė Remeikienė

 

11

2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė

 

11

2

Henrikas Šivokas

 

12

1

Arvydas Švirmickas

 

12

1

Tautvydas Tamulevičius

 

11

2

 

2017-01-26 savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų darbų 2017 m. programos patvirtinimo“. Programos tikslas siekiant sušvelninti socialinę įtampą ir nedarbo pasekmes, sudaryti sąlygas Alytaus miesto bedarbiams, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinės formos studijų programas, jų atostogų metu laikinai  įsidarbinti ir sugrįžti į darbo rinką. Tai priemonė saugoti nuo socialinės atskirties, ilgalaikio nedarbo. Viešuosius darbus organizuoja Alytaus teritorinė darbo birža kartu su savivaldybės administracija ir darbdaviais. 

Sprendimas „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“ buvo parengtas gavus UAB „Juodas medis“ prašymą išnuomoti 1,0938 ha žemės sklypą Alytaus pramonės parke. Įmonė ketina statyti medžio perdirbimo gamyklą.

Savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe pools“ investicijų sutarčiai“. UAB „Luxe pools“ pateikė prašymą išnuomoti 0,5591 ha žemės sklypą Alytaus pramonės parke. Įmonė ketina gaminti baseinus ir baseinų įrangą. Tuo tikslu planuojama investuoti apie 410 tūkst. eurų į  administracinių, sandėliavimo ir gamybinių patalpų statybą. Numatoma sukurti ne mažiau kaip 9 naujas darbo vietas.

2017-02-09 posėdyje savivaldybės taryba patvirtino Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą ir Alytaus miesto savivaldybės 2017 metų biudžetą.

2017-02-23 savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas Alytaus miesto elektromobilių įkrovimo prieigų išdėstymo planas. Priemonės tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą valstybinės reikšmės keliuose ir miestuose, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir tokiu būdu mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Tame pačiame tarybos posėdyje buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas. Plano tikslai atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagrindinį tikslą – siekti efektyvios socialinės apsaugos ir užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją ir Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plėtros strategines kryptis, tikslus, veiklos priemones, kurių įgyvendinimas padės pasiekti socialinių paslaugų teikimo tikslą – grąžinti asmenims gebėjimą pasirūpinti savimi, išsaugoti garbę ir orumą, integruotis į visuomenę. Planas orientuotas į žmonių gerovės didinimą, šeimos stiprinimą, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą.

2017-02-23 savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės lankytinų vietų sąrašas. Patvirtintą Alytaus miesto lankytinų miesto savivaldybės vietų sąrašą bus galima naudoti turizmo tikslais, planuojant informacinių nuorodų į savivaldybės lankytinas vietas įrengimą, leidžiant įvairius leidinius ir pan.

2017-03-30 savivaldybės taryba patvirtino Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašą. Pagal naująjį reglamentavimą savivaldybės taryba privalo nustatyti seniūnaičių rinkimo gyventojų susirinkime tvarką seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų; nustatyti seniūnaičių rinkimo apklausiant gyventojus tvarką seniūnaitijoje, kurioje gyvena daugiau kaip 500 gyventojų; nustatyti seniūnaičio atšaukimo iš pareigų tvarką, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

Savivaldybės taryba sudarė Ekonominės plėtros programos komisiją ir patvirtino jos nuostatus. Sprendimo projektas buvo inicijuotas Alytaus miesto savivaldybės vadovų ir parengtas atsižvelgus į pakeistas Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programas bei siekiant sujungti dvi komisijas – Alytaus verslo skatinimo programos verslumo paraiškų atrankos komisiją ir Alytaus miesto savivaldybės žemės nuomos sąlygų vertinimo komisiją. Sprendimo tikslas – sudaryti Ekonominės plėtros programos komisiją ir patvirtinti jos nuostatus, kurie užtikrintų efektyvų Ekonominės plėtros programos lėšų naudojimą.

2017-03-30 buvo priimtas savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijos pramoninių patalpų nuomos pajamų subsidijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sprendimo projektas buvo rengiamas gavus pasiūlymus iš VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto. Šiuo metu Alytuje itin trūksta nuomojamų geros būklės pramoninių patalpų, kuriose būtų galima vykdyti gamybinę veiklą. Sprendimo tikslas skatinti juridinius asmenis statyti arba rekonstruoti nekilnojamo turto objektus, neturint nuomininkų, ir padidinti investuotojams tinkamų patalpų pasiūlą. 

Tame pačiame posėdyje pritarta Alytaus jaunimo centro 2017–2019 metų strateginiam planui. Tikslas – racionalus turimų žmoniškųjų resursų ir finansinių išteklių naudojimas, siekiant užtikrinti kryptingą vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo proceso organizavimą, plečiant ugdomosios veiklos įvairovę, pasiūlą, tenkinant ugdomosios veiklos paklausą, plečiant institucijų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą, skatinant projektinę veiklą.

2017-04-27 savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos 26 projektams. Pagrindinės paramos gavėjos – savivaldybės įstaigos.

Savivaldybės taryba pritarė Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Vektrona“ investicijų sutarčiai. Sprendimas parengtas atsižvelgiant į UAB „Vektrona“ prašymą išnuomoti 2,4340 ha žemės sklypą Alytaus pramonės parke. Įmonė ketina gaminti įrengti Pietų Lietuvos buities technikos, logistikos, remonto ir prekybos centrą.

2017-05-25 Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Alytaus miesto garbės piliečio vardas buvo suteiktas Vytautui Mockevičiui, buvusiam Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariui, ilgamečiam Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovui, Alytaus sveikuolių klubo „Ryžtas“ įkūrėjui ir vadovui, už miesto švietimo plėtrą ir tobulinimą, sveikos gyvensenos puoselėjimą.

Tame pačiame posėdyje pritarta Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimo projektui ir Darnaus judumo priemonių diegimo Alytaus mieste projektui. Nuspręsta finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skirtų 1 180 900 eurų lėšų šiuos projektus: Naujosios g. rekonstravimą nuo Naujosios ir Putinų g. sankryžos iki geležinkelio viaduko, Jotvingių gatvės ir automobilių aikštelės rekonstrukciją, Domantonių, Naujakurių, Vėjo, Ežerėlio ir Aušrinės gatvių rekonstravimą (I etapą – Vėjo gatvę, Domantonių gatvės dalį nuo Vėjo gatvės iki Aušrinės gatvės, Aušrinės gatvės dalį nuo Domantonių gatvės iki Merkinės gatvės).

Savivaldybės taryba patvirtino Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisykles, siekdama papildyti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų prekybos ir paslaugų įvairovę. Alytaus miesto savivaldybės administracija sulaukė pasiūlymų iš vietinių verslininkų ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių dėl šių taisyklių tobulinimo. Priėmus šį Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Alytuje bus galima pradėti teikti išnešiojamosios prekybos, išvežiojamosios prekybos paslaugas ir mobiliąsias (nuomos) paslaugas, vadovaujantis Viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašu,

2017-06-29 miesto savivaldybės taryba pritarė BĮ Alytaus miesto paslaugų centro steigimui ir patvirtino šios įstaigos nuostatus. Siekiant efektyvinti Alytaus miesto savivaldybės įstaigų buhalterinę apskaitos tvarkymą bei optimizuoti jų vidinius resursus, racionaliai naudoti lėšas bei teikti buhalterinės apskaitos paslaugas, buvo siūloma įsteigti biudžetinę įstaigą, kuri vykdytų savivaldybės pavaldžių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Birželio mėnesio tarybos posėdyje buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2017–2022 metų švietimo strategijos planas, Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatai, Užimtumo didinimo 2017 m. programa.

2017-08-24 Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė Alytaus miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Kremenčuko miesto (Ukraina) bendradarbiavimo sutarčiai, kuria būtų siekiama plėtoti visų sričių – įmonių, įstaigų, organizacijų ir miesto gyventojų – bendradarbiavimo ryšius.

Rugpjūčio mėnesio tarybos posėdyje buvo pateiktas sprendimo projektas „Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „54+“ projekte“. Pagal projekte planuojamas veiklos rūšis į Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių organizacijų veiklą per savanorystę planuojama įtraukti ne mažiau kaip penkiasdešimt 55 metų ir vyresnių darbingo amžiaus asmenų.

Sprendimu „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ įteisinta tai, kad premija būtų skiriama 14–29 metų jaunam žmogui už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo ir kitus darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu, už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą, kūrybinę veiklą ar laimėjimus.

2017-09-28 savivaldybės taryba pritarė Alytaus pataisos namų ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui. Sprendimas parengtas siekiant plėtoti draugiškus ir aktyvius Alytaus pataisos namų ir Alytaus miesto savivaldybės santykius, integruojant Pataisos ir Pusiaukelės namuose gerai besielgiančius nuteistuosius į visuomenę. Tokiu tikslu Pataisos ir Pusiaukelės namuose gerai besielgiantys nuteistieji prisidėtų prie Alytaus miesto aplinkos tvarkymo, dalyvautų savivaldybės organizuojamose talkose, akcijose, padėtų tvarkyti Alytaus miesto teritorijas prieš ir / ar po renginių, švenčių.

Kaip ir kiekvienais metais Alytaus miesto savivaldybės taryba nustatė individualios veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotus pajamų mokesčio dydžius ir lengvatas, taikomas Alytaus miesto gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2018 metais.

Priimtas savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ investicijų sutarčiai“. Buvo gautas UAB „GLASS LT“ prašymas išnuomoti 1,272 ha žemės sklypą Alytaus pramonės parke. Įmonė yra numačiusi vystyti ir išplėtoti stiklo paketų gamybą.

2017-09-28 savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintos 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sritys ir prioritetai.

2017-10-26 savivaldybės taryba pritarė Nuotekų tvarkymo būklės gerinimo Alytaus miesto privačių namų sektoriuje projektui ir skyrė lėšų jam įgyvendinti, pritarė Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo Alytaus mieste projektui, sudarė Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, patvirtino Vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašą.

2017-11-30 savivaldybės taryba patvirtino Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų pagrindinių sporto renginių sąrašą, SĮ Alytaus telekino teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašą.

Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos išvadai tenkinti Dariaus Babijono pateiktoje Pirmojo Alytaus gyventojų pasirašytoje peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus dar kartą įvertinti paminklo Dainavos apygardos 1944–1953 m. partizanams statymo vietą. Taip pat buvo pritarta Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos išvadai iš dalies tenkinti Eimanto Balaikos pateiktoje peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo

Tame pačiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta Alytaus miesto savivaldybės ir AB „Kauno grūdai“ investicijų sutarčiai. Sprendimas parengtas gavus AB „Kauno grūdai“ prašymą išnuomoti 4,010 4 ha žemės sklypą Alytaus pramonės parke. Įmonė yra numačiusi vystyti ir išplėtoti maisto pramonės gamybos veiklą.

2017-11-30 savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui, Alytaus miesto savivaldybės ir Vilniaus dailės akademijos bendradarbiavimo sutarties projektui, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2018–2020 m. programos, veiksmų ir priemonių planai.

2017-12-21 savivaldybės taryba pritarė Europos atletikos asociacijos, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui, apsvarstė ir priėmė darbo grupės parengtą sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo krypčių nustatymo“.

2017 metais įvyko 13 frakcijų atstovų pasitarimų.

Vyko pasikeitimai ir Alytaus miesto tarybos sudėtyje – Liną Sosunovičienę pakeitė Rasa Daugininkaitė (prisiekė 2017-03-30).

Alytaus miesto savivaldybės taryboje dirbo 5 komitetai, taip pat savivaldybės tarybos Etikos komisija ir Antikorupcijos komisija.

Tarybos nariai beveik kiekvieną savaitę rinkosi ir dirbo tarybos komitetų ir komisijų posėdžiuose.

 

Komitetas

Apsvarstė klausimų

Tarybos sprendimų

Protokolinių klausimų

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto

462

407

55

Aplinkos ir plėtros

499

414

85

Kultūros, švietimo ir sporto

452

384

68

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

345

331

14

Kontrolės komitetas

22

2

20

 

Komisija

Pirmininkas

Posėdžiai, klausimai

Veiklos esmė

Antikorupcijos

 

Nerijus Cesiulis

2 posėdžiai

Galimai neapmokėtų nekontaktinių valandų ikimokyklinio ugdymo įstaigose tyrimas.

Lankstinukas apie dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimus Alytaus miesto savivaldybėje

Etikos

Laima Vincė Kirkliauskienė

16 posėdžių

32 klausimai

Savivaldybės tarybos narių, administracijos darbuotojų galimo neetiško elgesio, viešųjų ir privačiųjų interesų supainiojimo tyrimai

Peticijų

 

Gintarė

Rimkutė-

Merčaitienė

11 posėdžių

Išnagrinėtos 2 peticijos

-          dėl Pirmojo Alytaus aikštės išsaugojimo;

-          dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo.

Sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta iki 2018-07-01 pateikti savivaldybės tarybai siūlymus dėl Alytaus miesto paliatyviosios pagalbos sistemos tobulinimo.

 

Svarbiausi mero ir tarybos sprendimų nulemti darbai miesto gyventojams 2017 metais pristatyti vykusių ataskaitinių susitikimų su visų mikrorajonų gyventojais metu ir publikuojami interneto portale www.alytus.lt.

___________________

 

 

Į pradžią