Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-142 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IŠNUOMOJIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IŠNUOMOJIMO

 

2018-04-25 Nr.  T-142

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-11 nutarimu Nr. 878 „Dėl Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3, 4, 6 punktais, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos  ligoninės 2018-04-04 raštą Nr. SD-823 ir D. K. 2018-04-06 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti dviejų kambarių tarnybines gyvenamąsias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), Alytuje (50,66 kv. m bendrojo naudingo ploto, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), registro Nr. 60/28421, pastatas, kuriame yra butas 1A9p) VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Reanimacijos, intensyviosios terapijos skyriaus gydytojui anesteziologui reanimatologui D. K. (duomenys neskelbtini) ir jo šeimos nariams:

sutuoktinei R. K. (duomenys neskelbtini);

sūnui A. K. (duomenys neskelbtini);

dukrai I. K. (duomenys neskelbtini).

2. Nustatyti, kad nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo tarnybinio būsto perdavimo  ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3. Nurodyti nuomininkui:

3.1. per 10 dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre;

3.2. sudaryti atitinkamas sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

4. Neįvykdžius sprendimo 3 punkto reikalavimų sprendimas bus pripažintas netekusiu galios.

5. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Į pradžią