Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-104 2019-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2019–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR KOORDINATORIAUS PASKYRIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2019–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR KOORDINATORIAUS PASKYRIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr.  T-104

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 m. plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-06 nutarimu Nr. 347 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 m. plėtros programos patvirtinimo“, 15 punktu, Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-06-28 įsakymu Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-22 įsakymą Nr. DV-1291 „Dėl Rekomendacijų, pateiktų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų finansavimo, atsiskaitymo už gautas lėšas ir vidaus kontrolės vertinimo 2018-10-03 vidaus audito ataskaitoje (galutinėje) Nr. VA-8-(37.5), įgyvendinimo plano patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2020 metų veiksmų planą (pridedama).

2. Paskirti Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                                         Valė Gibienė

______________

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos 2019 m. kovo 28 d.

sprendimu Nr. T-104

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS

 

Veiksmų plano tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui plėtojant neformalųjį švietimą vykdančių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo nuostatas įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą ir koordinuojant jų veiklą Alytaus miesto savivaldybėje.

 

Priemonės ir veiksmai (veiklos sritys)

Veiklą vykdanti institucija

Vykdymo laikas

Siekiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

I uždavinys. Vykdyti informacijos apie suaugusiųjų mokymosi galimybes Alytaus miesto savivaldybėje sklaidą

1.1. Viešinti aktualią informaciją apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi savivaldybės ir kitų organizacijų interneto svetainėse, žiniasklaidoje, kituose neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi renginiuose

Koordinatorius, neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai

Nuolat

Informacijos viešinimas įtrauks daugiau suaugusiųjų į neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi

Visuomenės informavimo priemonių skaičius, ne mažiau kaip 8

1.2. Sukurti neformalųjį suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių institucijų partnerystės tinklą

Koordinatorius, neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai

Nuolat

Gerins bendradarbiavimą, vykdomų priemonių derinimą, bus sudarytos galimybės efektyviai spręsti problemas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų skaičius

II uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąją kompetenciją, tobulinti profesinę kompetenciją bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugas

2.1. Skirti lėšų savivaldybės biudžete neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų konkursui

Alytaus miesto savivaldybės taryba

I ketvirtis

Plėtojamos neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos

Skirtų lėšų suma metams 20 tūkst. Eur

2.2. Organizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo konkursą

Švietimo ir sporto skyrius

IV–I ketvirtis

Sudarytos palankesnės sąlygos suaugusiems dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veikloje

Finansavimą gavusių paraiškų skaičius

2.3. Dalintis informacija apie projektų konkursus ir kitus finansavimo mechanizmus su neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi vykdančiomis institucijomis

Koordinatorius, neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą vykdančios institucijos

Nuolat

Informacija apie galimybes pritraukti papildomą finansavimą

Visa informacija skelbiama svetainėje http://svietimas.alytus.lt/neformalusis-suaugusiuju-svietimas

2.4. Rengti ir įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Nuolat

Patenkinti bendrąją ir asmeninę suaugusiųjų kompetenciją

Programų (ne mažiau kaip 11) ir jų dalyvių skaičius (ne mažiau kaip 240)

2.5. Palaikyti suaugusiųjų švietimo savaičių iniciatyvą ir jas organizuoti

VšĮ Alytaus verslo konsultacinis centras

III ketvirtis

Visuomenės informavimas ir suaugusiųjų motyvacijos mokytis didinimas

Alytaus miesto suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimas

2.6. Organizuoti suaugusiųjų ir riboto judumo asmenų mokymąsi, sudarant galimybes įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą asmenims, iškritusiems iš formalaus švietimo

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Nuolat

Tęsti nutrauktą formalųjį mokymąsi ir įgyti karjeros planus atitinkantį išsilavinimą

Suaugusiųjų skaičius – ne mažiau kaip 150

2.7. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, ugdyti suaugusiųjų bendrąją, profesinę ir asmeninę kompetenciją

Alytaus kolegija, Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

2019–2020 m.

Patobulinta pedagogų profesinė, bendroji ir asmeninė kompetencija

Įgyvendintų priemonių – ne mažiau kaip 120 ir jose dalyvavusių suaugusiųjų skaičius

2.8. Propaguoti sporto, sveikatinimo ir nuolatinio fizinio aktyvumo naudingumą

Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2019–2020 m.

Sporto populiarinimo ir sveikatingumo programos įvairaus amžiaus gyventojams

Įgyvendintų priemonių ir juose dalyvavusių žmonių skaičius

2.9. Įgyvendinti bendrosios ir asmeninės kompetencijos tobulinimo programas vyresnio amžiaus žmonėms

Alytaus trečiojo amžiaus universitetas,

Alytaus suaugusiųjų jaunimo mokykla

2019–2020 m.

Paskatins vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, jų galimybių įgyvendinimą

Įgyvendintų priemonių ir jose dalyvavusių žmonių skaičius

2.10. Organizuoti profesinį mokymą, darbinių įgūdžių atnaujinimą, siekiant asmenų sugrąžinimo į darbo rinką

Alytaus profesinio rengimo centras

2019–2020 m.

Įgys profesiją arba persikvalifikuos

Dalyvavusių žmonių skaičius

2.11. Didinti profesijų pasiūlą ir perkvalifikavimo galimybes

Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas

2019–2020 m.

Įgys profesiją arba persikvalifikuos

Dalyvavusių žmonių skaičius

2.12. Skatinti savišvietą, kultūrinės, meninės kompetencijos ugdymą siūlant menines programas suaugusiems

Alytaus miesto teatras, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras,

Alytaus muzikos mokykla, Alytaus jaunimo centras

2019–2020 m.

Gyventojai patobulins kultūrinę, meninę kompetenciją

Įgyvendintų priemonių skaičius – ne mažiau kaip 30

2.13. Organizuoti edukacines programas, skatinti kultūrinę savišvietą, miesto svečių, gyventojų užimtumą

Alytaus kraštotyros muziejus

2019–2020 m.

Sustiprės gyventojų savišvietos motyvacija

Įgyvendintų priemonių skaičius

III uždavinys. Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną

3.1. Vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi įgyvendinančių institucijų stebėseną ir kontrolę

Koordinatorius

2019–2020 m.

Bus vertinama neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi įgyvendinančių institucijų teikiamų paslaugų kokybė

Apibendrinti švietimo paslaugas gaunančių dalyvių duomenys

3.2. Parengti įgyvendintų priemonių ataskaitą ir numatyti veiklos tobulinimo galimybes bei prioritetus kitam veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpiui

Koordinatorius,

neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą vykdančios institucijos

Gruodžio mėn.

Parengta ataskaita padės įvertinti įgyvendintą veiklą, stipriąsias bei problemines veiklos sritis, pakoreguoti ateinančių metų veiksmų planą ir numatyti veiklos tobulinimo galimybes bei prioritetines veiklos sritis

Parengta ataskaita ir numatytos veiklos tobulinimo galimybės

_____________________


 

Į pradžią