Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-30 2020-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. T-30

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 7 ir 33 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 36 straipsniu, Transporto lengvatų įstatymo 6 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių, viešųjų, neformaliojo vaikų švietimo ir Alytaus profesinio mokymo įstaigų mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. vasario 3 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų, VšĮ Alytaus jaunimo centro ir Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

______________

                     

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2020 m. sausio 30 d.

sprendimu Nr. T-30______________

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių, viešųjų, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo įstaigų (toliau – švietimo įstaigų) direktoriai įsakymu skiria už mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo apskaitą atsakingus asmenis.

2. Alytaus miesto savivaldybė kompensuoja visas važiavimo išlaidas:

2.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–10 klasių (gimnazijų I–IV klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;

2.2. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 klasių mokiniams, bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos, jeigu Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esanti mokykla yra artimiausia atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla.

3. Švietimo įstaigos sudaro kaime gyvenančių mokinių, kuriems kompensuojamos važiavimo išlaidos už praėjusį mėnesį, sąrašą, jame nurodo mokinio eilės numerį, vardą ir pavardę, klasę, gyvenamąją vietą, atstumą iki mokyklos, kelionės maršrutą, pateiktų apmokėti bilietų skaičių ir kompensacijos sumą. Važiavimo bilietai turi būti suklijuoti ant atskiro popieriaus lapo iš eilės pagal sąraše nurodytas mokinių pavardes.

4. Šios tvarkos aprašo 3 punkte įvardytą mokinių sąrašą pasirašo švietimo įstaigų paskirtas už mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo apskaitą atsakingas asmuo.

5. Švietimo įstaigoms lėšos mokinių važiavimo išlaidoms kompensuoti skiriamos tvirtinant kiekvienų metų Alytaus miesto savivaldybės biudžetą, o gaunamos švietimo įstaigų direktoriams ir jų vadovaujamų įstaigų vyr. buhalteriams ar buhalterinę apskaitą tvarkantiems buhalteriams, pasibaigus mėnesiui, pateikus paraiškas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui.

6. Alytaus profesinio mokymo įstaigų direktoriai ir vyr. buhalteriai, pasibaigus mėnesiui, pateikia paraiškas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui dėl lėšų, reikalingų šių įstaigų mokinių važiavimo išlaidoms kompensuoti, gavimo.

7. Švietimo įstaigos pateikia suvestinius apskaitos dokumentus Alytaus miesto paslaugų centrui (Šv. Benedikto gimnazija, Jaunimo centras, profesinio mokymo įstaigos savo buhalterijai), kuris per 10 dienų perveda lėšas į gavėjų (mokinių tėvų, kitų teisėtų mokinių atstovų arba mokinių nuo 16 m. amžiaus) sąskaitas.

8. Švietimo įstaigos iki kiekvieno mėnesio 15 d. pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui nustatytos formos mokinių važiavimo išlaidų ataskaitą.

9. Mokiniams iki švietimo įstaigos direktoriaus nustatyto termino be pateisinamos priežasties (liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, artimųjų mirtis, nenugalimoji jėga ir pan.) laiku nepateikus važiavimo bilietų, kompensacija už praėjusius mėnesius neperskaičiuojama ir nemokama.

10. Švietimo įstaigos, vadovaudamosi Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių, viešųjų, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, parengia įstaigos direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtina Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.

 

 

__________________________________

Į pradžią