Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Nėra Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-229 2009-12-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 2009 m. gruodžio 3 d. Nr. T-229

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2007-06-26 nutarimo Nr. X-1225 „Dėl šalies ūkio konkurencingumo sėkmės rodiklių bei žinių ir inovacijų infrastruktūros valstybei svarbių ekonominių projektų patvirtinimo“ 2 straipsnio 6 punktu (Žin., 2007, Nr. 73-2887), Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 14 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 99-3519; 2002, Nr. 96-4171; 2003, Nr. 115-5193; 2005, Nr. 57-1941, Nr. 153-5641; 2006, Nr. 17-590) 7 straipsnio 15 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 11 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.545 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti naujos redakcijos Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-04-17 sprendimą Nr. T-87 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos taisyklių tvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2009 m. gruodžio 3 d.

sprendimu Nr. T-229

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai (toliau – savivaldybės žemės sklypai) išnuomojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiomis taisyklėmis.

2. Savivaldybės žemės sklypus išsinuomoti turi teisę Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Sprendimus dėl savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų išnuomojimo (nuomos sutarties atnaujinimo) priima Alytaus miesto savivaldybės taryba (toliau –savivaldybės taryba).

 

II. SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS TVARKA

 

4. Sprendimą išnuomoti konkretų savivaldybės žemės sklypą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teikimu, esant Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarytos komisijos (toliau – komisija) pritarimui, priima savivaldybės taryba.

Komisijos išvadoje turi būti įvertinta: miesto savivaldybės interesai, papildomi investuotojo įsipareigojimai ir jų įgyvendinimo terminai bei atsakomybė už jų nevykdymą, reikiamos infrastruktūros įrengimas bei plėtra, žemės sklypo naudojimo sąlygos, žemės sklypo metinio žemės nuomos mokesčio dydis, veiklos apribojimai, numatomų statyti statinių ar įrenginių ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė ir žemės nuomos terminas (privalo būti nurodyti žemės sklypo nuomos termino nustatymo motyvai).

5. Administracijos direktorius pagal patvirtintą detalųjį planą parengia išnuomojamo savivaldybės žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis, nurodo taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, taip pat žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį pagal detalųjį planą.

6. Administracijos direktorius parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarime Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nurodytus duomenis, reikalingus metinio žemės nuomos mokesčio dydžiui apskaičiuoti.

7. Savivaldybės taryba, gavusi iš administracijos direktoriaus šių taisyklių 5 ir 6 punkte nurodytus dokumentus, priima sprendimą išnuomoti savivaldybės žemės sklypą, tvirtina žemės sklypo metinio žemės nuomos mokesčio dydį, žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, žemės servitutus (kai jie numatyti detaliajame plane).

 Savivaldybės taryba turi nurodyti numatomą žemės nuomos terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į savivaldybės interesus ir pagal detalųjį planą numatomų statyti statinių ar įrenginių ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

8. Išnuomojamo savivaldybės žemės sklypo naudojimo sąlygos, veiklos apribojimai, papildomi įsipareigojimai ir jų įvykdymo terminai, atsakomybė už jų pažeidimą ar nevykdymą turi būti numatomi žemės nuomos sutartyje, kurią savivaldybės tarybai pritarus pasirašo administracijos direktorius.

9. Savivaldybės žemės nuomos sutartis (forma - 1 priedas) turi būti pasirašyta per 15 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo dėl žemės sklypo nuomos priėmimo dienos. Jei per šį terminą sutartis nepasirašoma dėl asmens, pateikusio prašymą išsinuomoti žemės sklypą, kaltės, žemės sklypas jam neišnuomojamas.

10. Savivaldybės administracijos direktorius, pasirašęs žemės nuomos sutartį, privalo per 10 darbo dienų perduoti žemės sklypą nuomininkui pagal Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą (forma - 2 priedas).

Jei žemės nuomos sutartis atnaujinama, žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktas nesurašomas.

11. Administracijos direktorius turi kontroliuoti, kaip nuomininkai vykdo nuomos sutartyse numatytas sąlygas, o nustačius pažeidimus – reikalauti juos pašalinti arba inicijuoti sutarčių nutraukimą ir kreiptis dėl nuostolių atlyginimo. Taip pat kontroliuoti, kaip vykdoma žemės nuomos sutarties sąlyga dėl žemės nuomos mokesčio mokėjimo.

12. Žemės nuomininkas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki savivaldybės žemės nuomos sutartyje nustatyto nuomos termino pabaigos gali pateikti savivaldybės tarybai prašymą pratęsti žemės nuomos terminą. Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą pratęsti žemės nuomos terminą, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą žemės sklypo nenumatoma naudoti kitoms reikmėms ir nėra pasibaigęs šiame žemės sklype esančių statinių ir įrenginių ekonomiškai pagrįstos naudojimo trukmės terminas ir nuomininkas tvarkingai vykdė pagal savivaldybės žemės nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pratęsti žemės nuomos terminą, šalių susitarimu pakeičiama savivaldybės žemės nuomos sutartis.

13. keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį galima tik esant rašytiniam nuomotojo ir nuomininko susitarimui.

14. Pakeitus išnuomoto savivaldybės žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį, savivaldybės žemės nuomotojas, remdamasis detaliuoju planu, perskaičiuoja išnuomoto žemės sklypo vertę ir patikslina išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis. Žemės nuomos sutartyje nurodoma, kad žemės sklypo kadastro duomenys keičiami šalies, inicijavusios detaliojo plano, pagal kurį pakeista paskirtis, būdas ir (ar) pobūdis, rengimą, lėšomis. Patikslinus kadastro duomenis, šalių susitarimu keičiama žemės nuomos sutartis. Atsižvelgus į patvirtintą pagal detalųjį planą numatomų statyti statinių ar įrenginių ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, žemės nuomos sutartyje nustatytas žemės nuomos terminas gali būti pratęsiamas.

15. Savivaldybės žemės nuomos sutartys nutraukiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių taisyklių nustatyta tvarka.

16. Asmenys, pageidaujantys ir pagal šias taisykles turintys teisę išsinuomoti žemės sklypus, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

16.1. prašymą išnuomoti žemės sklypą, nurodydami motyvuotą pageidaujamą nuomos terminą bei kokiems tikslams įgyvendinti prašoma ne aukciono būdu išnuomoti žemės sklypą;

16.2. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba juridinio asmens registravimo dokumento kopiją.

17. Kai išnuomojant žemės sklypą atliekamas individualus žemės sklypo vertinimas, vertinimo išlaidas privalo sumokėti asmuo, pageidaujantis išsinuomoti žemės sklypą, iki savivaldybės žemės nuomos sutarties pasirašymo.

18. Žemės sklypo nuomos mokesčio mokėjimo terminai ir sąlygos:

18.1. žemės sklypo nuomos mokestis mokamas į Alytaus miesto savivaldybės sąskaitą Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytais mokesčio už valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, mokėjimo terminais;

18.2. metinis žemės nuomos mokestis gali būti keičiamas tik žemės nuomos sutartyje nustatytais atvejais.

19. Prieš teikiant savivaldybės tarybos sprendimo dėl savivaldybės žemės nuomos projektą svarstyti savivaldybės tarybos komitetams, asmuo, pateikęs prašymą išnuomoti žemės sklypą, pasirašytinai supažindinamas su Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų nuomos taisyklėmis.

20. Savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų nuomos sutartys saugomos savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje. Patvirtintos nuomos sutarties kopijos laikomos Buhalterinės apskaitos skyriuje, Ekonomikos ir turto skyriuje, Finansų ir Žemėtvarkos skyriuose.

______________

 

Alytaus miesto savivaldybei

nuosavybės teise priklausančių žemės

 sklypų nuomos taisyklių

 1 priedas

 

(Sutarties forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS

SUTARTIS

 

________________ Nr. _______

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

Mes, Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama _______________________________________________________ , pagal __________________

(savivaldybės administracijos direktorius vardas ir pavardė)

__________________________________________________________ , toliau vadinama nuomotoju,

 (paskyrimo pagrindas, dokumento data, numeris)

ir ________________________________________________________________________

(Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos nesutrumpintas pavadinimas,

____________________________________________ , toliau vadinamas (-i) nuomininku (-ais),

kodas, buveinė)

atstovaujamas (-i)* ______________________________________________________ , pagal

 (vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

_________________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 18 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. X-1225 ,,Dėl šalies ūkio konkurencingumo sėkmės rodiklių bei žinių ir inovacijų infrastruktūros valstybei svarbių ekonominių projektų patvirtinimo“ 2 straipsnio 6 punktu, sudarėme šią sutartį:

1. Nuomotojas išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja _________________________________

________________________________________________________________________  ha

(plotas skaičiais – 0,0001 ha tikslumu)

ploto žemės sklypą Nr. __________________, esantį ________________________________

 (kadastrinis numeris)

_________________________________________________________________________ .

(adresas: gatvė, miestas)

2. Žemės sklypas išnuomojamas__________________________________________________

 (nuomos terminas)

_________________________________ , skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo ir įsigaliojimo

 

dienos.

3. Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir (ar) pobūdis: [kita (pramonės ir sandėliavimo objektams statyti ir eksploatuoti)].

Galimybė keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį nurodant paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį, numatytus pagal savivaldybės ar jos teritorijos (miesto, miestelio) bendrąjį ar specialųjį planą: žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį galima keisti tik esant rašytiniam nuomotojo sutikimui.

4. Išnuomojamoje žemėje esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, naujų statinių ir įrenginių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat statinių ir įrenginių tolesnė naudojimo paskirtis pasibaigus žemės nuomos terminui:

4.1. Nuomininkas privalo naudoti išnuomotą žemės sklypą tik galiojantiems teisės aktams, tarp šalių sudarytoms sutartims ir išnuomoto žemės sklypo naudojimo paskirčiai, būdui ir pobūdžiui neprieštaraujančiai veiklai vykdyti. Šio punkto nuostatų pažeidimas yra laikomas esminiu šios sutarties pažeidimu.

4.2. Nepažeisdamas kitų šios sutarties nuostatų, nuomininkas pareiškia ir patvirtina, kad jis ketina naudoti išnuomotą žemės sklypą [nurodomi statiniai (jų paskirtis, veiklos, kuriai jie bus naudojami, apibūdinimas), kuriuos nuomininkas ketina statyti žemės sklype] statybai ir eksploatavimui.

4.3. Nuomininkas įsipareigoja savo sąskaita:

4.3.1. ne vėliau kaip per ________ mėnesius nuo šios sutarties sudarymo dienos pateikti kompetentingoms institucijoms reikiamus prašymus ir kitus dokumentus tam, kad nuomininkui būtų išduotas statybos leidimas, reikalingas šio straipsnio 4.2 punkte nurodytai veiklai vykdyti reikiamų statinių statybai išnuomotame žemės sklype;

4.3.2. per ____________ mėnesius nuo šios sutarties sudarymo dienos užbaigti statyti ir įrengti išnuomotame žemės sklype visus šio straipsnio 4.2 punkte nurodytai veiklai vykdyti reikalingus objektus, statinius bei įrenginius ir pradėti vykdyti žemės sklype minėtą veiklą. Siekiant išvengti neaiškumų, šiame punkte nurodytų statinių ir kitų objektų statybos ir įrengimo darbų pabaiga laikomas atitinkamų statinių ir objektų pripažinimas tinkamais naudoti.

4.4. Vėlavimas įvykdyti bet kurį iš šios sutarties 4.3 punkte numatytų įsipareigojimų ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų laikomas esminiu šios sutarties pažeidimu.

4.5. Nuomininkas pareiškia ir patvirtina, kad iki šios sutarties pasirašymo jis turėjo galimybę tinkamai apžiūrėti išnuomojamą žemės sklypą ir jį apžiūrėjo; išnuomojamas žemės sklypas atitinka nuomininko poreikius; nuomininkas neturi nuomotojui jokių pretenzijų dėl išnuomojamo žemės sklypo būklės, kokybės ir (arba) kitokių charakteristikų.

4.6. Tais atvejais, kai ši sutartis yra nutraukiama dėl nuomininko kaltės, nuomininko sumokėtas nuomos mokestis ar kiti atlikti mokėjimai nuomotojui pagal šią ar kitas tarp šalių sudarytas sutartis neturi būti grąžinami ir nuomininkas privalo savo sąskaita per protingą terminą, bet neilgiau kaip per šešis mėnesius, po sutarties nutraukimo nugriauti, išmontuoti ir (arba) kitaip pašalinti visus išnuomotame žemės sklype esančius ir nuomininkui priklausančius pastatus, statinius, įrenginius ar daiktus ir sutvarkyti išnuomotą žemės sklypą taip, kad jo būklė kaip įmanoma labiau atitiktų išnuomoto žemės sklypo būklę, buvusią šios sutarties sudarymo dieną, išskyrus atvejus, kai šalys raštu susitaria kitaip.

4.7. Išskyrus šio straipsnio 4.6 punkte numatytas išimtis, visais kitais atvejais, pasibaigus šiai sutarčiai ar šalims nutraukus šią sutartį prieš terminą, nuomotojas neprivalo kompensuoti nuomininkui jokių išnuomotame žemės sklype pastatytų ar įrengtų pastatų, statinių ar įrenginių vertės (t. y. išpirkti iš nuomininko minėtų pastatų, statinių ar įrenginių) ir tokie pastatai, statiniai ar įrenginiai (jei jie egzistuoja) lieka nuomininkui. Šiame punkte nurodytais sutarties pasibaigimo ir (arba) jos nutraukimo prieš terminą atvejais šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir teisės aktų nustatyta tvarka imtis nuo jų priklausančių veiksmų tam, kad išnuomotame žemės sklype pastatytų ar įrengtų pastatų, statinių ar įrenginių eksploatavimo pagal jų paskirtį tikslais, nuomininko naudai būtų nustatytas atitinkamas žemės servitutas arba nuomininkui būtų suteikta kita atitinkama teisė naudotis žemės sklypu.

5. Išnuomojamoje žemėje esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos: išnuomojamoje žemėje esantis požeminis ir paviršinis vanduo, naudingosios iškasenos (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) gali būti nuomininko naudojami teisės aktų nustatyta tvarka tik gavus nuomotojo raštišką sutikimą.

6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: [įrašomos pagal registravimo pažymėjimą].

7. Kiti žemės naudojimo apribojimai: išnuomotas žemės sklypas naudojamas šios sutarties 4.2 punkte numatytų statinių ir įrenginių statybai ir eksploatacijai.

8. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės: [įrašomos pagal registravimo pažymėjimą].

9. Žemės sklypo vertė: [įrašomos pagal registravimo pažymėjimą]

_______________________________________________________________________  Lt.

(suma skaičiais ir žodžiais)

Nuomotojas turi teisę kas 3 metus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 nustatyta tvarka perskaičiuoti išnuomoto be aukciono žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.

10. Žemės nuomos mokesčio dydis metams [nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka].

11. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai [įrašomas pagal Alytaus miesto savivaldybės taikomą praktiką].

12. Kiti su nuomojamo žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus nuomos sutarčiai, susiję nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimai:

12.1. nuomininkas įsipareigoja:

12.1.1. užtikrinti išnuomotame žemės sklype vykdomų darbų saugą;

12.1.2. savo sąskaita organizuoti išnuomoto žemės sklypo bei jame esančio turto apsaugą ir deramą priežiūrą, įskaitant visą sutarties galiojimo terminą, tinkamai ir laiku remontuoti išnuomotame žemės sklype esančius pastatus, statinius bei įrenginius ir imtis visų kitų būtinų veiksmų tam, kad minėti pastatai, statiniai ir įrenginiai būtų išlaikyti geros būklės, bet tuo neapsiriboti;

12.1.3. savo sąskaita šalinti nelaimingų atsitikimų bei išnuomotame žemės sklype esančių statinių ir įrengimų avarijų pasekmes;

12.1.4. tinkamai vykdyti nuomininko su viešųjų ir komunalinių paslaugų teikėjais sudarytas sutartis.

12.2. Nuomininkas neturi teisės be išankstinio nuomotojo raštiško sutikimo:

12.2.1. leisti tretiesiems asmenims vykdyti išnuomotame žemės sklype bet kokią ūkinę-komercinę veiklą, taip pat suteikti teisę tretiesiems asmenims bet kokiu kitu būdu naudotis išnuomotu žemės sklypu;

12.2.2. perleisti visas ar dalį savo teisių ir (arba) pareigų, kylančių iš šios sutarties, įkeisti išnuomoto žemės sklypo nuomos teisę ar perduoti ją kaip turtinį įnašą bet kokiam trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti šia sutartimi įtvirtintą žemės sklypo nuomos teisę;

12.2.3. parduoti ar kitaip perleisti nuomininkui nuosavybės teise priklausančius pastatus, statinius ir įrenginius, esančius išnuomotame žemės sklype.

12.3. Šalys susitaria, kad nuomininkas, iš anksto gavęs nuomotojo sutikimą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl žemės sklypo įsigijimo nuosavybės teise tik su sąlyga, kad: (i) nuo šios sutarties įsigaliojimo praėjo ne mažiau kaip 5 metai, ir (ii) nuomininkas visą šį laikotarpį tinkamai vykdė visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

13. Atsakomybė už žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimus:

13.1. Bet kuri šalis, pažeidusi šią sutartį, privalo atlyginti kitai šaliai visus pastarosios dėl sutarties pažeidimo patirtus nuostolius, įsiskolinimus, žalą ir (arba) pagrįstas sąnaudas ar išlaidas. Siekdamos išvengti neaiškumų, šalys aiškiai susitaria ir pareiškia, kad sutarties pažeidimu šio punkto ir kitų sutarties nuostatų prasme yra laikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurie atvejai, kai šalis nevykdo ir (arba) netinkamai vykdo bet kurį sutartyje numatytą šalies įsipareigojimą, taip pat jeigu paaiškėja, kad bet kurie šioje sutartyje pateikti atitinkamos šalies pareiškimai ir garantijos yra netikri ar neteisingi ir (arba) klaidinantys bet kuria prasme, arba kai šalys pažeidžia atitinkamus pareiškimus ir garantijas, jų nevykdo ar nesilaiko.

13.2. Tuo atveju, jei šalis praleidžia sutartyje nustatytus įsipareigojimų įvykdymo terminus (išskyrus 13.4 punkte nurodytus atvejus), arba tuo atveju, jei šalis per 30 dienų laikotarpį kitos šalies nurodytu būdu neištaiso padėties, po to, kai kita šalis informuoja apie pirmosios šalies padarytą bet kokį sutarties pažeidimą, šalis, kurios atžvilgiu šie įsipareigojimai turi būti įvykdyti, už kiekvieną pradelstą dieną gali reikalauti sumokėti jai 500 litų dydžio delspinigius.

13.3. Šiame straipsnyje numatyta galimybė reikalauti sumokėti netesybas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir neatima teisės nutraukti šią sutartį, remiantis sutarties 16 straipsnyje numatytais pagrindais.

13.4. Laiku nesumokėjęs nuomos mokesčio ir (arba) laiku neįvykdęs bet kokių kitų finansinių įsipareigojimų nuomotojui pagal šią sutartį ar kitas tarp šalių sudarytas sutartis, nuomininkas privalo mokėti nuomotojui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos (neįvykdyto finansinio įsipareigojimo) sumos už kiekvieną praleistą dieną. Jeigu nuomininkas vėluoja sumokėti nuomos mokestį (atitinkamą jo dalį) arba įvykdyti bet kurį kitą finansinį įsipareigojimą nuomotojui pagal šią sutart ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

13.5. Nei viena iš šalių nėra atsakinga už savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (Civilinio kodekso 6.212 straipsnį ir kitas nuostatas).

13.6. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas, raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas pagal šią sutartį atidedamas, iki pasibaigia tokios nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis, nevykdanti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių poveikio, atleidžiama nuo netesybų (baudų, delspinigių) mokėjimo, nuostolių atlyginimo ir kitų sutartyje numatytų sankcijų tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybės.

14. Nuomininkas įsipareigoja laikytis nuomos sutarties ir įstatymų. Už jų nevykdymą jis atsako pagal įstatymus.

15. Įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pasikeitus valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai ir kitiems reikalavimams, šios sutarties šalys privalo vadovautis priimtais pakeitimais. Savivaldybės tarybai pakeitus žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifą, sumažinus valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatytą nuomos mokestį arba nuo jo atleidus, taip pat pakeitus žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus, šios sutarties šalys privalo vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais. Nuomotojas, vadovaudamasis savivaldybės tarybos sprendimu pakeisti žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifą ar sumažinti valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį, perskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį.

16. Nuomotojas, vadovaudamasis šio straipsnio nuostatomis, turi teisę, nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti šią sutartį prieš terminą bet kuriuo iš žemiau nurodytų atvejų:

16.1. Nuomininkas naudoja išnuomotą žemės sklypą ne pagal šią sutartį, žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, būdą ar pobūdį.

16.2. Nuomininkas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja sumokėti nuomos mokestį ir (arba) kitus mokėjimus nuomotojui pagal šią sutartį.

16.3. Nuomininkas kitaip iš esmės pažeidžia šią sutartį ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, susijusius su žemės sklypu ir (arba) jo naudojimu.

Nepažeisdamas kitų šios sutarties nuostatų, nuomininkas, vadovaudamasis šio straipsnio nuostatomis, turi teisę, nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti šią sutartį prieš terminą, jeigu nuomotojas iš esmės pažeidžia šią sutartį.

Esant bet kuriai iš šio straipsnio 16.1, 16.2 ar 16.3 punkte nurodytų ar kitų esminių sutarties pažeidimų, atitinkama nukentėjusi šalis, prieš vienašališkai nutraukdama sutartį, privalo raštu pareikalauti sutartį pažeidusios šalies pašalinti sutarties pažeidimus per protingą terminą, kuris visais atvejais neturi būti trumpesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (išskyrus, kai nukentėjusi šalis savo nuožiūra suteikia ilgesnį terminą pažeidimui pašalinti), skaičiuojamų nuo tos dienos, kai pažeidusi šalis gauna šiame punkte nurodytą nukentėjusios šalies raštišką reikalavimą. Jeigu sutartį pažeidusi šalis per nukentėjusios šalies rašytiniame reikalavime nurodytą terminą nepašalina tokiame reikalavime nurodytų sutarties pažeidimų, nukentėjusi šalis turi teisę bet kada, nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti šią sutartį ir apie tai raštu papildomai informuoti sutartį pažeidusią šalį. Šiuo atveju sutartis laikoma nutraukta nuo tos dienos, kada sutartį pažeidusi šalis gauna pirmiau nurodytą papildomą nukentėjusios šalies pranešimą apie sutarties nutraukimą.

Šalys susitaria, kad ši sutartis be jokių papildomų sąlygų ar dokumentų automatiškai nutrūksta (pasibaigia), jeigu dėl bet kokių priežasčių prieš terminą yra nutraukiama (ar pasibaigia) Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir nuomininko 200 m. __________ d. sudaryta Alytaus pramoninio parko investicijų sutartis. Siekiant išvengti neaiškumų, ši sutartis laikoma nutraukta (pasibaigusia) nuo minėtos investicijų sutarties nutraukimo prieš terminą (pasibaigimo) momento.

17. Pagal šią sutartį pakeitus žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį, nuomotojas, vadovaudamasis parengtu ir patvirtintu detaliuoju planu, turi patikslinti išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre. Kadastro duomenys keičiami šalies, inicijavusios detaliojo plano, pagal kurį pakeista paskirtis, būdas ir (ar) pobūdis, rengimą, lėšomis.

Sutarties šalys įsipareigoja pagal pakeistus išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis pakeisti nuomos sutartį.

18._______________________________________________________________________

(čia šalys gali įrašyti ir kitas, sprendime dėl žemės sklypo nuomos numatytas sąlygas)

19. Prie šios sutarties pridedamas išnuomojamo žemės sklypo planas arba žemės sklypo schema (kai žemė išnuomojama iki 3 metų), M 1: _________________________, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

20. Sutartį nuomininkas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

21. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 4 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, du egzemplioriai paliekami Alytaus miesto savivaldybei, po vieną egzempliorių įteikiama nuomininkui ir Valstybės įmonei Registrų centrui.

 

22. Šalių rekvizitai:

Nuomotojas

Nuomininkas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 102, faks. (8 315) 55 192

El. p. alytus@ams.lt

A. s. LT727044060001928326

AB SEB banko Alytaus filialas

Banko kodas 70440

Kodas 188706935

(pareigos) A. V.

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)    

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas;

juridinio asmens pavadinimas, buveinė)

Telefonas, faksas

Atsiskaitomoji sąskaita

Bankas

Banko kodas

Įmonės kodas

 (pareigos) A. V.

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A.V. (tik juridinio asmens)

______________

 

*Pildoma, jeigu nuomininkui (-ams) atstovauja jo (jų) įgaliotas asmuo.

 

 Alytaus miesto savivaldybės

 nuosavybės teise valdomų žemės

 sklypų nuomos taisyklių

 2 priedas

 

(Perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

200 m.____________________ d.Nr.______

Alytus

 

Nuomotojas, Alytaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama ____________________

_______________________________________________________________________________  ,

(pareigos, vardas ir pavardė)

pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 200 m. d. sprendimą Nr. T- perduoda, o nuomininkas _  

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens

__________________________ , atstovaujamas ________________________________________  ,

pavadinimas, kodas, buveinė) (pareigos, vardas ir pavardė)

pagal ________________________________________________________ , vadovaudamiesi

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos sutartimi Nr.__, sudaryta 200 m. d., priima ________ paskirties __________ kv. metrų ___________________________ (žemės sklypo unikalus numeris – _________________, žemės (žemės sklypą / žemės sklypo dalį)

naudojimo būdas – ___________________, pobūdis – ______________________________, esantį (-čią) __________________________________, __________________________________

 (adresas) (nuomos tikslas)

Šis aktas surašytas 4 egzemplioriais, kurių du paliekami nuomotojui, vienas egzempliorius įteikiamas nuomininkui ir vienas egzempliorius – valstybės įmonei Registrų centrui.

 

Nuomotojas

Nuomininkas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 102, faks. (8 315) 55 192

El. p. alytus@ams.lt

A. s. LT727044060001928326

AB SEB banko Alytaus filialas

Banko kodas 70440

Kodas 188706935

 

(pareigos) A. V.

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)                

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas;

juridinio asmens pavadinimas, buveinė)

Telefonas, faksas

Atsiskaitomoji sąskaita

Bankas

Banko kodas

Įmonės kodas

 

(pareigos) A. V.

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

______________

 

 

 

Į pradžią