Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-81 2011-03-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 7.1.2 papunktis

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 31 d. Nr. T-81

Alytus

 

Pakeistas pavadinimas.

 

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės

tarybos sprendimo Nr. T-360 redakcija

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-360 redakcija

 

1. Patvirtinti Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašą (pridedama).

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-360 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-11-30 sprendimo „Dėl Nr. T-237 savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Feliksas Džiautas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos 2011 m. kovo 31 d.

sprendimu Nr. T-81

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

 

Neteko galios.

2019 m. sausio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-14 redakcija

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. kovo 31 d.

sprendimu Nr. T-81

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Šis aprašas reglamentuoja savivaldybės materialiojo turto (toliau – turtas) nuomos viešojo (toliau – turto nuomos konkursas) konkurso būdu tvarką ir sąlygas, turto valdytojo pareigas.

       2. Priėmus sprendimą išnuomoti turtą, turto nuomos konkursus organizuoja turto valdytojas ir vykdo turto nuomos konkurso komisija.

       3. Informacija apie Turto nuomos konkursą turi būti paskelbta turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje bei nacionaliniame nekilnojamojo turto skelbimų portale.

       2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-360 redakcija

 

                      4.  Jeigu du kartus paskelbus turto nuomos konkursą neužsiregistruoja nė vienas konkurso dalyvis, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti sumažintas, bet ne daugiau kaip 30 procentų. Skelbiant turto nuomos konkursą ketvirtą kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti mažinamas, bet ne daugiau 50 procentų.

                      2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-360 redakcija

 

       5. Savivaldybės turto valdytojai sudaro nuolatines arba laikinas turto nuomos komisijas. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3  asmenų,  kurie  turi  būti  nešališki. 

6.  Komisija,  skelbdama informaciją apie turto nuomos konkursą, nurodo:

6.1 paraiškų  dalyvauti  konkurse  pateikimo terminą – ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje;

6.2. turto buvimo vietą (adresą);

6.3. turto   naudojimo   paskirtį;

6.4. pradinį   nuompinigių  dydį  per mėnesį ir  pridėtinės  vertės  mokestį (toliau  – PVM), jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas;

6.5. turto nuomos sutarties trukmę (terminą);

6.6.  paraiškų  dalyvauti konkurse pateikimo vietą   (tikslų adresą,  kabineto  numerį, komisijos nario arba turto   valdytojo įgalioto atstovo vardą ir pavardę);

6.7. adresą, telefono numerį, kuriuo galima gauti  papildomą informaciją apie nuomojamą turtą;

6.8. komisijos posėdžio vietą, datą ir tikslų laiką;

6.9. banko pavadinimą  ir  sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui,  numerį. 

7. Turto nuomos konkurso organizavimo tiesiogines  išlaidas padengia nuomotojas.

8. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys  dalyvauti  turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu  laiku  pateikia  komisijos  nariui arba turto valdytojo įgaliotam  atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto,  kurio  nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo  vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

8.1. paraiška,  kurioje  nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo  vardas,  pavardė  ir  asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio  asmens pavadinimas   ir  kodas,  adresas  (buveinė), el. pasto adresas,  telefono  numeris, banko  pavadinimas, sąskaitos numeris, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

8.2. dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

9. Komisijos narys arba turto valdytojo įgaliotas atstovas:

9.1.  registruoja konkurso dalyvius turto nuomos   konkurso duomenų   registracijos   knygoje  –  įrašo  konkurso     dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu);

9.2. išduoda  konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame  nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo  data bei   laikas  (minutės  tikslumu),  komisijos  posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas;

9.3.  užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos  eilės numerį;

9.4. pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius su  šiomis taisyklėmis.

10.  Komisijos  posėdis  turto nuomos  konkurso   laimėtojui nustatyti  turi  įvykti  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės dalyvių registravimo dienos, nurodytos spaudoje.

11. Dalyvauti  turto  nuomos  konkurse  turi  teisę šio konkurso dalyviai  arba  jų  įgalioti  atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti   atstovai  turi  pateikti  komisijai  konkurso  dalyvio registracijos  ir  asmens  pažymėjimą. 

12. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems konkurso dalyviams arba  jų  atstovams įsitikinti, kad  vokai,  kuriuose  įdėtos  paraiškos  dalyvauti konkurse,  nepažeisti. Tik tada jis atplėšia vokus, nepažeisdamas užklijavimo juostos. Komisijos pirmininkas, peržiūrėjęs dokumentus, skelbia   konkurso   dalyvių  siūlomus  nuompinigių dydžius.  Paskelbtas  nuompinigių  dydis  ir  jį pasiūlę konkurso dalyviai  įrašomi  protokole. Pirmuoju įrašomas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuompinigių sumą.

13. Turto   nuomos  konkursą  laimi  asmuo,  paraiškoje  nurodęs didžiausią  nuompinigių  sumą. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas turto nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje.

14. Turto nuomos konkurso laimėtojas, neatvykęs į  komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojamas raštu arba el. paštu per 3  darbo dienas   nuo  protokolo  pasirašymo  dienos:  jam    išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma  nuomos sutartis. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu  laiku pasirašyti   nuomos  sutarties,  privalo  apie  tai    informuoti komisiją, laikydamasis šių taisyklių 20 punkte nurodyto  termino. Konkurso  dalyviai,  neatvykę  į konkursą,  apie  jo   rezultatus informuojami  raštu  (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3   darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

15. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse nustatytąja tvarka užsiregistravo tik vienas konkurso dalyvis, pasiūlęs  nuompinigių ne  mažiau  už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, jis   laikomas konkurso laimėtoju.

16.  Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse  neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau  už  nustatytą  pradinį  nuompinigių dydį  ir  (ar)   buvo pateikti ne visi šiame apyraše nurodyti dokumentai,  konkursas skelbiamas neįvykusiu.

17. Turto nuomos konkurso rezultatai įforminami  protokolu, kurį   pasirašo  komisijos  pirmininkas ir komisijos nariai. Komisijos  nariai,  nesutinkantys su konkurso rezultatais,   savo atskirąją   nuomonę  gali  įrašyti  protokole.  Kiekvienas  konkurso  dalyvis  arba    jo atstovas  turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos  susipažinti su protokolu.

18. Pradinis  turto  nuomos  konkurso  laimėtojo    įnašas įskaitomas į nuompinigius.

19. Kitiems   konkurso   dalyviams   pradinis   įnašas   per   7 kalendorines  dienas  grąžinamas  į  jų nurodytą sąskaitą banke. Jeigu  konkurso dalyvis,  pripažintas laimėtoju, per nustatytą   šių  taisyklių  21  punkte  terminą  nesudaro  nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

20. Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas  atstovas  ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos   pasirašo   nuomos  sutartį.

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-360 redakcija

 

21. Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai   komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-360 redakcija

 

22. Turto  valdytojas,  pasirašęs  nuomos  sutartį,  privalo  ne vėliau  kaip  per  10  kalendorinių  dienų  perduoti turto nuomos konkurso  laimėtojui  arba  jo  atstovui  nuomojamą  turtą  pagal savivaldybės  materialiojo  turto  perdavimo  ir  priėmimo aktą.

23. Nuomininkui    draudžiama   išpirkti   nuomojamą   savivaldybės materialųjį  turtą.  Jis  gali  dalyvauti privatizuojant šį turtą Lietuvos    Respublikos    valstybės    ir   savivaldybių   turto privatizavimo  įstatymo   nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos   Respublikos  administracinių  bylų  teisenos  įstatymo nustatyta tvarka.

25. Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriaus, atsakingo už turto nuomą, specialistai atlieka turto nuomos sutarčių, skolų už patalpų nuomos kontrolę ir vykdo šias funkcijas:

25.1. tikrina, ar nuomos sutartis ir turto nuomos teisės yra įregistruotos viešajame registre;

25.2. tikrina, ar nuomojamas turtas yra apdraustas draudimo bendrovėje, kaip to reikalauja turto nuomos sutartis;

25.3. tikrina, ar turto nuomininkas, vadovaudamasis turto nuomos sutarties sąlygomis, sudarė su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl perduoto turto eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų;

25.4. tikrina, ar nuomininkas laikosi kitų nuomos sutartyje nustatytų sąlygų;

25.5. prieš 1 (vieną) mėnesį iki nuomos sutarties termino pabaigos siunčia nuomininkui įspėjamąjį raštą dėl nuomos sutarties termino pratęsimo arba nuomos sutarties nutraukimo;

25.6. pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktą informaciją siunčia patalpų nuomininkams įspėjimus dėl skolų už patalpų nuomą apmokėjimo.

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-360 redakcija

______________

 

 

 

Į pradžią