Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-229 2011-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO <br> <br> SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, <br> <br> APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO,

APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-229

Alytus

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760) 2 straipsnio 2 dalimi ir Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-12-18 sprendimą Nr. T-285 Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Feliksas Džiautas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. rugsėjo 29 d.

sprendimu Nr. T-229

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-91 redakcija

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ

PLANAVIMO, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

          1. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas – nustatyti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos, ataskaitų teikimo tvarką ir užtikrinti tikslinį šios programos lėšų panaudojimą.

          2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

3. Programos finansavimo šaltiniai yra:

3.1. juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką;                 

3.2. juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai ir baudos, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už angliavandenilių išteklius, juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius;

3.3. lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija;

3.4. savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos;

3.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

4. Alytaus miesto teritorijoje nėra medžioklės plotų ir nerenkami medžioklės plotų naudotojų mokami mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, kurie būtų naudojami finansiškai remti žemės miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS IŠLAIDŲ PLANAVIMAS

 

5. Rengiant atitinkamų metų programos priemonių projektą planuojamos pajamos gali būti naudojamos šioms priemonėms:

5.1. aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms;

5.2. atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms;

5.3. atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms;

5.4. aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms;

5.5. visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais;

5.6. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (20 procentų programos lėšų);

5.7. želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdynų kūrimui, želdinių veisimui, inventorizacijai;

5.8. savanoriškoms juridinių ir fizinių asmenų įmokoms, naudojamoms pagal mokėtojų pageidavimus.

6. Programos priemonės planuojamos atsižvelgiant į šio aprašo 5 punkte išvardytą programos priemonių sąrašą, į savivaldybės vykdomose aplinkos apsaugos programose numatytus prioritetus, Alytaus miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytus strateginius tikslus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Aplinkos ministerijos parengtomis Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijomis, kitais teisės aktais, kurie susiję su savivaldybių aplinkos apsaugos funkcijomis bei Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu šios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašu.

7. Programos priemones tvirtina savivaldybės taryba.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ APSKAITA IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

8. Programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje.

9. Einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos programos lėšos (likutis) naudojamos kitiems metams numatytoms priemonėms finansuoti aprašo nustatyta tvarka.

10. Savivaldybės institucija tarybos patvirtintą programos priemonių vykdymo ataskaitą, o prireikus ir papildomą informaciją apie programos priemonių vykdymą teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai jos nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

          11. Aprašas keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________

 

 

Į pradžią