Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-127 2012-05-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ DARŽELIO-MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 41 straipsnio 3 dalimi ir 43 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 patvirtintų Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų 2 punktu ir 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1240 patvirtintų Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių 16.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-34 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano 1 priedo 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba                 n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimą ir šią mokyklą pavadinti Alytaus  „Drevinuko“ mokykla-darželiu.

2. Neteko galios.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-103 redakcija

 

3. Įpareigoti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktorių:

3.1. pasirašyti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatus;

3.2. Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale įregistruoti Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatus.

4. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų ir įstatų tvirtinimo“ 1.17 papunktį.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Jurgis Krasnickas           

______________

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2012 m. gegužės 31 d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-127

 

                                                                                       PRITARTA

                                                                                       Mokyklos-darželio tarybos

                                                                                       2012 m. _________________ d.

                                                                                       posėdyje (protokolo Nr. TP-      )

 

 

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATAI

 

 

 

Neteko galios.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-103 redakcija

 

Į pradžią