Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-132 2012-05-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPOMIS IR KITU TURTU

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL LEIDIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPOMIS IR KITU TURTU

 

 2012 m. gegužės 31 d.   Nr. T-132

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Leisti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms laisvu laiku (po pamokų, neformaliojo švietimo ir kitų renginių) naudoti neatlygintinai patalpas (sporto ir aktų sales, mokomuosius kabinetus, bibliotekas) ir kitą turtą (mokymo priemones, kūno kultūros ir sporto inventorių, mokyklinius baldus) Alytaus miesto bendruomenės vienkartinėms švietimo, kultūros, sporto ir rekreacijos, socialinėms, sveikatinimo ir kitoms nekomercinėms reikmėms tenkinti.

                      2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorius iki 2012 m. birželio 15 d. įskaitytinai patvirtinti naudojimosi neatlygintinai švietimo įstaigų patalpomis (sporto ir aktų salėmis, mokomaisiais kabinetais, bibliotekomis) ir kitu turtu (mokymo priemonėmis, kūno kultūros ir sporto inventoriumi, mokykliniais baldais) laisvu laiku (po pamokų, neformaliojo švietimo ir kitų renginių) tvarkos aprašus ir juos paskelbti švietimo įstaigų interneto svetainėse.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

Į pradžią