Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-46 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2015 m. vasario 26 d.   Nr. T-46

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 3 punktu, 16 straipsnio 11 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T-172 „Dėl Savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2015 m. vasario 26  d.

                                                                                      sprendimu Nr.  T-46

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-302 redakcija

 

2019 m. spalio 31 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-335 redakcija

                                                                                       

                                                                                      

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS  TVARKOS APRAŠAS

 

                                    

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) būsto ir socialinio būsto nuomos pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą sąlygas ir tvarką. Aprašas taikomas nuomojant savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į savivaldybės būstą ir socialinį būstą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Civiliniame kodekse, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Savivaldybės būstas ir socialinis būstas nuomojamas asmenims ir šeimoms Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytais atvejais ir sąlygomis.

 

II SKYRIUS

savivaldybės Būsto ir Socialinio būsto nuomos tvarka ir sąlygoS

 

4. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas sudaromas pagal prašymo pateikimo savivaldybės administracijai datą ir laiką. Sąrašas nustatyta tvarka tvirtinamas vieną kartą per metus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

5. Pasiūlymai išsinuomoti socialinį būstą siunčiami registruotu laišku su įteikimu pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą, laikantis eiliškumo ir atsižvelgiant į Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytus naudingojo ploto normatyvus, tenkančius vienam asmeniui ar šeimos nariui.

6. Jei savivaldybės būsto ar socialinio būsto naudingasis plotas yra didesnis negu Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytas šio ploto normatyvas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, jis siūlomas išsinuomoti kitam asmeniui ar šeimai, kurio eilės numeris Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše yra paskesnis.

7. Būstai, pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims, siūlomi į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą įrašytiems judėjimo negalią turintiems asmenims, praleidžiant kitokio pobūdžio negalią turinčius asmenis.

8. Asmenys ir šeimos, kuriems išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą, privalo per 10 kalendorinių dienų pranešti apie pageidavimą ar atsisakymą išsinuomoti siūlomą būstą. Jei asmuo ar šeima raštu informuoja apie atsisakymą išsinuomoti siūlomą būstą, kitas pasiūlymas tais pačiais metais jiems neteikiamas.

9. Jei asmuo ar šeima be svarbių priežasčių per nurodytą laiką raštu neišreiškia pageidavimo ar atsisakymo išsinuomoti siūlomą socialinį būstą, pakartotinis pasiūlymas tais pačiais metais jiems gali būti neteikiamas. Jei asmuo ar šeima be svarbių priežasčių du kartus raštu neišreiškia pageidavimo ar atsisakymo išsinuomoti siūlomą socialinį būstą, jie išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo.

10. Asmenys ir šeimos, sutikę išsinuomoti socialinį būstą, per 20 kalendorinių dienų savivaldybės administracijai pateikia prašymą (asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu (Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS)) arba per įgaliotą atstovą) ir dokumentus ar patvirtintas jų kopijas, įrodančius teisę į socialinio būsto nuomą:

10.1. asmens tapatybę ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą (atstovavimą patvirtinantis dokumentas reikalingas tuo atveju, jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas);

10.2. metinę asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją;

10.3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (jeigu asmuo ar šeima nesutinka, kad savivaldybė šią informaciją gautų pati);

10.4. valstybės įmonės Registrų centro išduotą Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos verte (jeigu asmuo ar šeima nesutinka, kad savivaldybė šią informaciją gautų pati);

10.5. neįgalumo ar darbingumo lygį patvirtinančius dokumentus;

10.6. dokumentus iš gydymo įstaigų, patvirtinančius, kad asmuo ar jo šeimos nariai serga lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

10.7. likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančius dokumentus – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo, teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo, mirties faktą patvirtinantį dokumentą;

10.8. prireikus – kitus dokumentus, patvirtinančius gimimo, santuokos, ištuokos, mirties faktą ir mokėjimo kvitus iš gyvenamąsias patalpas administruojančios įmonės apie sumokėtus mokesčius už nuomą, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas jeigu asmuo ar šeima yra savivaldybės gyvenamųjų patalpų bendrabutyje nuomininkai.

11. Socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą asmenims ir šeimoms, jeigu jie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito būsto:

11.1. netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;

11.2. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

11.3. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

11.4. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;

11.5. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką ar vaikus arba vaiką ar vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

11.6. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką ar vaikus arba vaiką ar vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

11.7. šeimoms, auginančioms vaikus ar vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

11.8. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių;

11.9. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

12. Šio aprašo 11 punkte nurodytais atvejais socialinis būstas gali būti išnuomojamas nesilaikant eiliškumo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą įrašytiems asmenims ir šeimoms.

13. Asmenys ir šeimos, nurodyti šio aprašo 11 punkte, savivaldybės administracijai pateikia prašymą (asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu (SPIS) arba per įgaliotą atstovą)  ir dokumentus ar patvirtintas jų kopijas, įrodančius teisę į socialinio būsto nuomą:

13.1. dokumentus, įrodančius teisę į socialinio būsto nuomą, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;

13.2. vaiko ar vaikų gimimo liudijimus;

13.3. neįgalumo ar darbingumo lygį patvirtinančius dokumentus;

13.4. prireikus – kitus dokumentus, būtinus teisei į socialinio būsto nuomą įrodyti.

14. Savivaldybės būstas ir socialinis būstas išnuomojamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Savivaldybės būstas asmenims ir šeimoms, kurie su savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais išnuomojamas savivaldybės tarybos sprendimu. Su savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomininkais yra pasirašoma socialinio būsto nuomos sutartis.

15. Savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomininkas, gavęs kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, įskaitant laikinai išvykusius, rašytinį sutikimą ir nuomotojui sutikus, gali keistis nuomojama gyvenamąja patalpa su kitu savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininku,  jeigu neturi skolų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines ir kitas paslaugas.

16. Socialinio būsto nuomininkas turi teisę prašyti, kad nuomotojas suteiktų jam mažesnio ploto būstą vietoj turimo didesnio arba vietoj būsto su patogumais suteiktų būstą be patogumų, jeigu neturi skolų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines ir kitas paslaugas. Tokie prašymai gali būti patenkinami atsiradus tinkamam laisvam būstui.

 

III SKYRIUS

ASMENŲ IR ŠEIMŲ IŠBRAUKIMAS IŠ ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠO

 

17. Asmenys ir šeimos iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo išbraukiami, kai:

17.1. įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme;

17.2. jų deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;

17.3. miršta į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą įrašytas asmuo;

17.4. išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jų gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme. Asmuo ar šeima, išvykę gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ir šios savivaldybės administracijai pateikę prašymą, įrašomi į tos savivaldybės Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, įskaitant jų buvimo ankstesnės savivaldybės Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše laikotarpį;

17.5. asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas ar mokama išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, išskyrus atvejus, kai asmuo ar šeima, gyvenantys socialiniame būste, turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą;

17.6. be svarbių priežasčių du kartus raštu neišreiškia pageidavimo ar atsisakymo išsinuomoti jiems siūlomą socialinį būstą;

17.7. jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;

17.8. pateikia rašytinį prašymą savivaldybės administracijai išbraukti iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo;

17.9. pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos, arba dėl svarbių priežasčių (ligos, kai asmuo gydomas stacionare, sužalojimo, nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų), dėl savivaldybės, kurios administracijai pateikė prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti, teritorijoje paskelbtos epidemijos, stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo, dėl šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo, dėl sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo, dėl Karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo) iki kitų metų birželio 1 dienos nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

17.10. nustatoma, kad asmuo ar šeima, kreipdamiesi dėl socialinio būsto nuomos, pateikė neteisingus duomenis apie turtą ir pajamas, šeimos sudėtį arba deklaruotą gyvenamąją vietą, turinčius įtakos teisei į socialinio būsto nuomą, arba per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia pajamų ir turto dydžių viršijimą, apie tai nepranešė savivaldybės administracijai.

18. Asmenims ir šeimoms, gyvenantiems savivaldybės būste ar socialiniame būste ir turintiems skolų už komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas, pasiūlymas išsinuomoti kitą būstą neteikiamas, tačiau iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo jie neišbraukiami.

19. Asmenys ar šeimos, kurie, vadovaujantis šio aprašo 17.2 punktu, buvo išbraukti iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo, savivaldybės administracijai pateikę prašymą, iš naujo įrašomi į šį sąrašą, įskaitant jų ankstesnio buvimo šiame sąraše laikotarpį, jeigu kreipimosi metu metiniai jų vertinamų pajamų ir turto dydžiai neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių ir jeigu nuo šių asmenų ir šeimų išbraukimo iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo dienos yra praėję ne daugiau kaip 3 metai.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS, NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS

 

20. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama, kai:

20.1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius (taikoma tik socialiniams būstams);

20.2. asmuo ar šeima, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos, arba dėl svarbių priežasčių (ligos, kai asmuo gydomas stacionare, sužalojimo, nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų), dėl savivaldybės, kurios administracijai pateikė prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti, teritorijoje paskelbtos epidemijos, stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo, dėl šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo, dėl sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo, dėl Karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo) iki kitų metų birželio 1 dienos nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka (taikoma tik socialiniams būstams);

20.3. asmuo ar šeima įsigyja nuosavybės teise būstą, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme;

20.4. asmuo ar šeima išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jų deklaruota gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme;

20.5. kitais Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

21. Jeigu asmens ar šeimos, nuomojančių socialinį būstą, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu šis būstas gali būti nuomojamas kaip savivaldybės būstas rinkos kainomis ne ilgiau kaip 1 metus su galimybe pratęsti, bendras pratęsimo terminas ne ilgesnis kaip 5 metai.

22. Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.

23. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutartis gali būti keičiama (keitimą gali inicijuoti ir savivaldybės administracija) ir asmeniui ar šeimai išnuomojamas kitas būstas, jeigu jie įgyja teisę į kitokio negu Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta naudingojo ploto būstą arba jeigu asmuo ar jo šeimos narys tampa neįgaliuoju ir jiems nuomojamas neįgaliesiems specialiai nepritaikytas būstas. Tokiu atveju asmuo ar šeima neturi turėti skolų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines ir kitas paslaugas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Savivaldybės būstas ir socialinis būstas išnuomojamas, nuomos sutartis sudaroma, keičiama, nutraukiama arba pratęsiama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Civilinio kodekso ir Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatomis.

25. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžeto sąskaita 10 procentų sumažina socialinio būsto nuomos mokestį, jeigu asmens ar šeimos vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui ar šeimos nariui, per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio ribos.

26. Prireikus patikrinti, kaip savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomininkas laikosi nuomos sutarties sąlygų, nuomotojas turi teisę, apie tai nepranešęs, patikrinti nuomojamą būstą įvykus avarijai ar gedimui arba įtardamas, kad yra pažeidžiamos nuomos sutarties sąlygos.

27. Išnuomotų savivaldybės būstų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.

28. Šiame apraše neaptarti klausimai dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sprendžiami vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais įstatymais.

29. Ginčai dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas savivaldybės tarybos sprendimu.

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią