Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-212 2015-07-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO  

 

 2015 m. liepos 30 d.   Nr. T-212

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi
, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio
6 dalimi, 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu
Nr. 583 patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 3 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu
Nr. A1-93 patvirtintu  Socialinių paslaugų katalogu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 patvirtintu Asmens (šeimos)
socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika,
Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimo Nr. T-129 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. liepos 30 d.

sprendimu Nr. T-212

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Alytaus miesto savivaldybės gyventojų kreipimosi dėl socialinių paslaugų tvarką, socialinių paslaugų poreikio nustatymą, socialinių paslaugų skyrimo tvarką, sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priėmimo tvarką, informacijos apie socialinių paslaugų gavėją saugojimą ir mokėjimą už socialines paslaugas, finansinių galimybių vertinimą, pagalbos pinigų mokėjimo savivaldybės gyventojams atvejus ir kitas sąlygas.

2. Aprašo nuostatos taikomos toms socialinėms paslaugoms, kurias planuoja, skiria, kurių poreikį asmeniui (šeimai) nustato Alytaus miesto savivaldybė ir kurių teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.

4. Socialinės paslaugos teikiamos Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria bet kokį smurtą (fizinį, psichologinį, seksualinį ir pan.) arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, socialinės paslaugos gali būti teikiamos ir kitos savivaldybės asmenims (šeimoms), užsieniečiams ar kitiems asmenims Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

5. Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos atsižvelgiant į individualius asmens (šeimos) interesus ir poreikius, nustatytus pagal Socialinių paslaugų įstatymo nuostatas, socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas metodikas ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka.

6. Socialines paslaugas Alytaus miesto savivaldybėje teikia VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, BĮ Alytaus nakvynės namai, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyrius, BĮ Alytaus miesto šeimos centras, VšĮ Alytaus poliklinika ir kiti socialinių paslaugų teikėjai.

2015 m. lapkričio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-337 redakcija

2019 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-57 redakcija

 

7. Socialinės paramos skyriaus specialistas mokėjimo už socialines paslaugos dydį  nustato individualiai, atsižvelgdamas į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui (šeimai) teikiamų paslaugų rūšį. Socialines paslaugas, jų turinį pagal socialinių paslaugų rūšis apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas.

8. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

 

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

Kreipimosi dėl socialinių paslaugų tvarka

 

9. Savivaldybėje socialinės paslaugos planuojamos ir organizuojamos socialinę atskirtį patiriantiems ir socialines paslaugas gaunantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems asmenims ir šeimoms, vaikus globojančioms šeimoms, krizinėje situacijoje esančioms šeimoms ir jų nariams, kitiems asmenims ir jų šeimoms, atsižvelgiant į individualius asmens (šeimos) interesus ir nustatytus socialinių paslaugų poreikius.

2019 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-57 redakcija

 

10. Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas elektroniniu būdu ar raštišku prašymu kreipiasi į Socialinės paramos skyrių, užpildo prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

2015 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-267 redakcija

 

10.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.2. socialinį statusą ar veiklos pobūdį patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgalumo pažymėjimus ir t. t.);

10.3. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymų kopijas (teikiant dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugas);

10.4. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) (teikiant apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas globos namuose);

10.5. medicininį pažymėjimą (F 046/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis (teikiant trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugas globos namuose);

10.6. informaciją apie asmens (šeimos narių) turimas pajamas (išskyrus informaciją, kurią savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis);

10.7. kitus dokumentus, patikslinančius socialinių paslaugų poreikį.

11. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas nebūtinas, kai kreipiamasi dėl informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų.

12. Kitų savivaldybių gyventojai į Socialinės paramos skyrių gali kreiptis dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo tuo atveju, jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui.

13. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

 

Socialinių paslaugų poreikio nustatymas

 

14. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis darbuotojas. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

15. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis dėl socialinės priežiūros nustatomas per 7 kalendorines dienas, dėl socialinės globos – per 30 kalendorinių dienų nuo asmens (šeimos) raštiško prašymo gavimo dienos. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu socialinei globai asmens poreikio vertinimo terminas gali būti pratęsiamas, jeigu per numatytą terminą nepateikiami papildomi dokumentai.

16. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis darbuotojas nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros paslaugų teikimo, užpildo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir išvadas pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktoriaus) įgaliotam asmeniui (Socialinės paramos skyriaus vedėjui), priimančiam sprendimą dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo. 

17. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis darbuotojas  nustato asmens (šeimos) socialinės globos paslaugų poreikį. Tais atvejais, kai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados, Socialinės paramos skyriaus specialistas, vadovaudamasis Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos siūlymu, užpildo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir išvadas pateikia administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo.

18. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, periodiškai arba pasikeitus asmens sveikatos būklei, vertina socialinių paslaugų įstaiga. Jeigu asmeniui (šeimai), gaunančiam (-iai) socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikia pratęsti, nutraukti ar keisti paslaugų rūšį, šios įstaigos vadovas dėl socialinių paslaugų pratęsimo, nutraukimo ir kitų socialinių paslaugų skyrimo per 5 darbo dienas kreipiasi raštu į Socialinės paramos skyrių dėl kitos rūšies socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo.

19. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu ir Socialinės globos poreikio likusiam be tėvų globos vaikui,  socialinės rizikos vaikui, vaikui su negalia, suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asmeniui, socialinės rizikos suaugusiam asmeniui nustatymo metodikomis.

20. Socialinių paslaugų, kurios teikiamos papildomai asmens (šeimos) pageidavimu, poreikis nevertinamas. Taip pat poreikio vertinti nebūtina, jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas.

 

Socialinių paslaugų skyrimas ir teikimas

 

21. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis darbuotojas. Tais atvejais, kai asmens (šeimos) poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados, socialinių paslaugų poreikį nustato Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisija (toliau – komisija).

22. Komisijos sudėtį tarybos sprendimu tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

23. Komisijos pirmininkas veikia komisijos vardu, organizuoja jos darbą, pirmininkauja komisijos posėdžiams, pasirašo komisijos posėdžio protokolą.

24. Komisijos posėdžiai atviri – posėdyje savo nuomonę turi teisę pareikšti pageidaujantis paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas, rūpintojas, institucijų, asociacijų ir bendruomenės atstovai.

25. Socialinės paramos skyriaus specialisto ar komisijos teikimu savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo (Socialinės paramos skyriaus vedėjas) priima sprendimus dėl:

25.1. socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo, tęsimo ir nutraukimo;

25.2. pagalbos pinigų asmeniui (šeimai) skyrimo ir nutraukimo.

26. Sprendimas dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo priimamas per 14 kalendorinių dienų, dėl socialinės globos (dienos, trumpalaikės, ilgalaikės) – per 30 kalendorinių dienų.

27. Jeigu laikinai nėra galimybės teikti socialines paslaugas savivaldybės pavaldumo socialinėse įstaigose, asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti paslaugas eilės sąrašą pagal sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens prašymo-paraiškos gavimo datą).

28. Socialinių paslaugų įstaigoje asmeniui (šeimai) socialinių paslaugų teikimas sustabdomas ar nutraukiamas šiais atvejais:

28.1. asmens (šeimos), globėjo ar rūpintojo raštišku prašymu;

28.2. pasibaigus sutarties dėl socialinių paslaugų teikimo terminui;

28.3. grubiai pažeidus socialinės paslaugos įstaigos vidaus tvarkos taisykles;

28.4. paaiškėjus, kad asmuo (šeima), globėjas ar rūpintojas sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas;

28.5. išvykus gyventi į kitą savivaldybę, užsienio valstybę;

28.6. išvykus gydytis;

28.7. išvykus paviešėti pas gimines, artimuosius, draugus ir kt. (ilgiau kaip trims paroms);

28.8. nesumokėjus už socialines paslaugas;

28.9. mirus;

28.10. pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui tenkinti;

28.11. nesudarant sąlygų teikti socialines paslaugas (neįsileidžiant darbuotojo, nepriimant teikiamos pagalbos ir pan.);

28.12. susirgus užkrečiama liga (aktyviąja tuberkulioze, odos infekcine liga, pedikulioze, lytiškai plintančiais susirgimais, lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija ir pan.) arba asmenims, kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;

28.13. asmeniui (šeimai), globėjui ar rūpintojui pateikus raštišką prašymą sustabdyti teikiamas socialines paslaugas turi būti nurodytas sustabdymo terminas. Jei prašyme nenurodytas sustabdymo terminas, paslaugos sustabdomos iki 1 mėn., esant motyvuotam prašymui iki 6 mėn. Panorus atnaujinti paslaugų teikimą anksčiau nei nurodyta sustabdymo prašyme, kreipti į įstaigą ne vėliau kaip prieš 1 savaitę. Nesikreipus į įstaigą dėl paslaugų teikimo suėjus sustabdymo terminui, paslaugos automatiškai nutraukiamos.

29. Vaikui, gaunančiam ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas institucijoje, socialinių paslaugų teikimas sustabdomas arba nutraukiamas šiais atvejais:

29.1. vaiką grąžinus tėvams;

29.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.258 straipsnyje numatytais atvejais;

29.3. kitais vaikų globos namų nuostatuose numatytais atvejais.

30. Sprendimas sustabdyti ar nutraukti socialinių paslaugų teikimą priimamas nuo tos dienos, kai gaunama informacija apie aprašo 27 ir 28 punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimą.

31. Socialinės paramos skyrius sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikia (išsiunčia) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.

32. Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytomis socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) nuostatomis, atsižvelgiant į individualius asmens (šeimos) interesus, poreikius ir savarankiškumo lygį.

 

Informacijos apie socialinių paslaugų gavėją saugojimas

 

33. Informacijai kaupti Socialinės paramos skyriuje vedama asmens (šeimos) registracijos kortelė, kurios formą ir galiojimo terminą nustato savivaldybės administracijos direktorius.

34. Kortelės duomenys atnaujinami atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus. Asmeniui (šeimai) pakartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų, kortelė papildoma. Registracijos kortelė saugoma Socialinės paramos skyriuje.

35. Asmeniui (šeimai) pakeitus gyvenamąją vietą, kortelės ir dokumentų kopijos persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.

36. Socialinių paslaugų įstaigoje informacija apie asmenį (šeimą), gaunantį socialines paslaugas, kaupiama ir saugoma asmens (šeimos) byloje.

37. Socialinės paramos skyriaus specialistas duomenis apie suteiktas paslaugas suveda į socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS).

 

III. ASMENS (ŠEIMOS) FINANSINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS

 

38. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas negali turėti įtakos asmens (šeimos) galimybėms gauti socialines paslaugas, kurių poreikis asmeniui (šeimai) nustatytas.

39. Pageidaujantis gauti socialines paslaugas asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi pateikti informaciją apie asmens (šeimos) pajamas.

40. Ilgalaikę socialinę globą pageidaujantis gauti asmuo ar jo globėjas (rūpintojas) turi pateikti informaciją apie asmens pajamas ir turimą turtą.

41. Informaciją apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui kartu su prašymu-paraiška skirti socialines paslaugas.

42. Tais atvejais, kai finansinių galimybių vertinimas apima ir asmens turto vertinimą ir šis vertinimas atliekamas vėliau, negu pradedamos teikti socialinės paslaugos, asmeniui mokėjimo už socialines paslaugas dydis skaičiuojamas ir už praėjusio laikotarpio suteiktas socialines paslaugas.

43. Išskirtiniais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, komisija  turi teisę finansines galimybes vertinti po to, kai nustatomas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis ir jam skiriamos socialinės paslaugos.

44. Socialinės paramos skyrius, gavęs informaciją apie jau gaunančio socialines paslaugas asmens (šeimos) pajamų pokyčius per paslaugų gavimo laiką, finansines galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo.

45. Socialinės paramos skyrius, gavęs informaciją apie jau gaunančio ilgalaikę socialinę globą asmens turto pokyčius, finansines jo galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per vienerius metus nuo minėtos informacijos gavimo.

46. Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytam valstybės remiamų pajamų dydžiui, mokėjimą už socialines paslaugas reglamentuojantiems teisės aktams, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos dydžiui, socialinių paslaugų kainai ar asmens pajamoms, Socialinės paramos skyrius finansines galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo informacijos gavimo.

47. Socialinės paramos skyriaus specialistas, kuriam priskirta asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo funkcija, konsultuoja asmenis (šeimos narius) finansinių galimybių vertinimo, mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių pasirinkimo klausimais ir jiems tarpininkauja.

48. Socialinės paramos skyrius turi teisę asmens (šeimos), gaunančio socialines paslaugas, finansines galimybes iš naujo vertinti savo ar socialines paslaugas asmeniui (šeimai) teikiančios socialinių paslaugų įstaigos iniciatyva.

49. Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos savivaldybės prašymu turi parengti ir pateikti informaciją, susijusią su asmens (šeimų narių) finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimu.

50. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos šiais atvejais:

50.1. kai asmuo (šeimos nariai) teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorius metus gyvena socialinių  paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą;

50.2. kai asmuo (šeimos nariai) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą;

51. Asmens (šeimos) pajamos ir turtas apskaičiuojami, turimo turto vertė ir turto vertės normatyvas nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30-32 straipsnių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo IX ir X skyrių nuostatomis.

 

 

 

 

IV. MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINES PASLAUGAS

 

Bendrosios mokėjimo nuostatos

 

52. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, teikiamų socialinių paslaugų rūšį ir kainą.

53. Mokėjimo šaltiniai yra asmens (šeimos) pajamos, turtas, išreikštas pinigais, asmens suaugusių vaikų, kitų suinteresuotų asmenų piniginės lėšos, skirtos asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų išlaidoms apmokėti.

54. Už kitas privačias ar papildomai asmens (šeimos) pageidavimu teikiamas socialines paslaugas mokama paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio) ir socialinių paslaugų įstaigos tarpusavio susitarimu.

55. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis negali viršyti asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų išlaidų dydžio.

56. Tarp savivaldybės ir paslaugų gavėjo, jo globėjo, rūpintojo pasirašoma paslaugų gavėjo finansinių galimybių vertinimo ir mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartis, kurioje aptariama mokėjimo už socialines paslaugas dydis ir kitos sąlygos. Pasirašoma pagalbos į namus paslaugų, apgyvendinimo nakvynės namuose, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose (institucijoje), ilgalaikės socialinės globos sutartis.

2019 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-57 redakcija

 

57. Jei asmuo (šeima) naudojasi socialinių paslaugų įstaigos teikiamomis socialinėmis paslaugomis ne visą mėnesį, už socialines paslaugas moka proporcingai teikiamų paslaugų skaičiui ar trukmei.

58. Mokestis už socialines paslaugas imamas po paslaugos suteikimo.

59. Tarp savivaldybės ir paslaugų gavėjo, jo globėjo, rūpintojo pasirašoma paslaugų gavėjo finansinių galimybių vertinimo ir mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartis, kurioje aptariama mokėjimo už socialines paslaugas dydis ir kitos sąlygos. Pasirašoma pagalbos į namus paslaugų, apgyvendinimo nakvynės namuose ir dienos socialinės  globos paslaugų asmens namuose (institucijoje), ilgalaikės socialinės globos sutartis.

 

Mokėjimas už bendrąsias socialines paslaugas

 

60. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos nemokamai.

61. Asmeninės higienos paslaugos teikiamos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 13 d. Nr. T-43 sprendimu „Dėl Asmeninės higienos paslaugos organizavimo ir teikimo taisyklių tvirtinimo“.

62. Maitinimo organizavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 13 d. Nr. T-42 sprendimu „Dėl Maitinimo organizavimo paslaugos teikimo taisyklių tvirtinimo“.

63. Mokėjimas už teikiamas transporto paslaugas apskaičiuojamas vadovaujantis Alytaus miesto tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-174 „Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir visais jo pakeitimais ir papildymais.

64. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

65. Asmuo (šeima) moka visą bendrųjų socialinių paslaugų kainą ir tais atvejais, kai išnaudoja savivaldybės tarybos nustatytą socialinių paslaugų teikimo normą ir (ar) pageidauja socialinių paslaugų papildomai.

 

Mokėjimas už socialinę priežiūrą

 

66. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

67. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų. 

68. Socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą, už paslaugas moka 20 procentų asmens pajamų, bet ne daugiau nei 20 procentų socialinės paslaugos kainos.

69. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, o socialinės rizikos suaugusio asmens, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 valstybės remiamų pajamų dydžio.

70. Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai.

 

Mokėjimas už dienos socialinę globą

 

71. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

72. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

73. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos neviršija trigubo valstybės remiamų pajamų dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

74. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija trigubą valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

75. Mokėjimo už trumpiau nei kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

 

Mokėjimas už trumpalaikę socialinę globą

 

76. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

77. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

78. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria mažėja trumpalaikės socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal teisės aktų nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.

79. Globos namai, gavę informaciją apie jau gaunančio trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmens pajamų pokyčius, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų šią informaciją pateikia Socialinės paramos skyriui. Asmens mokamas dydis už socialinę paslaugą taip pat perskaičiuojamas gavus informaciją apie vykdomaisiais dokumentais paremtus asmens pajamų išskaičiavimus, t. y. pagal realias asmens pajamas, gaunamas po atskaitymų pagal vykdomuosius dokumentus. Pasikeitus asmens finansinėms galimybėms, parengiamas susitarimas dėl sutarties papildymo (pakeitimo), asmuo už suteiktas paslaugas moka nuo datos, kurią pasikeitė asmens mokėjimo už paslaugą dydis.

80. Krizių atvejais, kai socialinės rizikos suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikata ar gyvybei, trumpalaikė socialinė globa 30 kalendorinių dienų teikiama nemokamai.

81. Trumpalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui teikiama nemokamai.

 

Mokėjimas už ilgalaikę socialinę globą

 

82. Už ilgalaikę socialinę globą nemoka likę be tėvų globos vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa.

83. Kiti asmenys (suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir vaikai su negalia) už ilgalaikę socialinę globą moka 80 procentų realiai gaunamų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti. Tais atvejais, kai vaikas su negalia pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

84. Jeigu suaugusiojo asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

85. Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip trims paroms, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

 

Atleidimas nuo mokėjimo už socialines paslaugas

 

86. Vadovaudamasis Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos siūlymu savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo turi teisę dalinai ar visiškai atleisti asmenį (šeimą) nuo mokėjimo už socialines paslaugas stichinės nelaimės (gaisras, potvynis, viesulas) atveju pateikus prašymą ir aplinkybes pateisinančius dokumentus.

87. Nuo mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas atleidžiami asmenys, nuosavybės teise turimą turtą padovanoję Globos namams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ar dalininkė (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, ir kuriuose gauna ilgalaikę socialinę globą.

88. Vadovaudamasis Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos siūlymu savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo  turi teisę iki 6 mėn. atleisti asmenį (kuriam teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos globos namuose) nuo apskaičiuoto turimo turto, viršijančio normatyvą, mokesčio mokėjimo, kol teismo keliu bus paskirta jam institucinė globa (rūpyba) ir parduotas jo turimas turtas bei grąžintas globos namams savivaldybės sumokėtas turto mokestis nuo jo apgyvendinimo datos.

89. Vadovaudamasis Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos siūlymu savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo dalinai ar visiškai gali atleisti Socialinių paslaugų gavėją nuo mokėjimo už teikiamas socialinės priežiūros, dienos ar trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugas iki 3 mėnesių per kalendorinius metus.

Asmuo (šeima) dėl dalinio ar visiško atleidimo už teikiamas socialines paslaugas kreipiasi į Socialinės paramos skyrių, pateikia raštišką prašymą ir aplinkybes pateisinančius, motyvuotus dokumentus.

90. Socialinės paramos skyriaus specialistas patikrina paslaugų gavėjo buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktą ir išvadas pateikia Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisijai.

91. Sprendimą dėl atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas priima Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis komisijos siūlymu.

 

V. PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS ATVEJAI

 

           Pakeistas skyrius.

2019 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės

tarybos sprendimo Nr. T-57 redakcija

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės

tarybos sprendimo Nr. T-222 redakcija

 

89. Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka skiriama, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui.

90. Sprendimą dėl pagalbos pinigų asmeniui (šeimai) skyrimo ir nutraukimo priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

91. Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaiko globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams nuo 2019 m. sausio 1 d. teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa, kai iki globos nustatymo vaiko deklaruota gyvenamoji vieta buvo nustatyta Alytaus miesto savivaldybėje. Už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu  nustatyta nuolatinė globa, skiriama 13 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

92. Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka, skiriama, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui.

93. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl nuolatinės globos nustatymo, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui skiriama vienkartinė vaiko įsikūrimo šeimoje išmoka – 500,00 Eur.

94. Sprendimą dėl vienkartinės vaiko įsikūrimo šeimoje išmokos ir pagalbos pinigų asmeniui (šeimai) skyrimo ir nutraukimo priima savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

95. Pagalbos pinigai skiriami ir mokami vaiko globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa, kai iki globos nustatymo vaiko deklaruota gyvenamoji vieta buvo nustatyta Alytaus miesto savivaldybėje. Už kiekvieną globojamą vaiką, kuriam vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu  nustatyta nuolatinė globa, skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

96. Pagalbos pinigai skiriami už vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai. Baigus bendrojo lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d.

97. Kai globojamiems (rūpinamiems) vaikams globa (rūpyba) nustatyta iki aprašo įsigaliojimo dienos, pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos.

98. Prašymą skirti pagalbos pinigus globėjas (rūpintojas) pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą (įsiteisėjusį teismo sprendimą (nutartį)).

99. Pagalbos pinigai turi būti naudojami globojamo vaiko poreikiams tenkinti: jo ugdymui, lavinimui, sveikatos priežiūrai, užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams, kitoms vaiko reikmėms.

100. Pagalbos pinigų naudojimą pagal paskirtį prižiūri ir kontroliuoja globos centro funkcijas vykdanti institucija – biudžetinė įstaiga Alytaus miesto šeimos centras. Gavus informaciją ar kilus abejonėms, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, globos centro darbuotojas turi teisę aplankyti globėją (rūpintoją) ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Globos centro darbuotojas, nustatęs, kad pagalbos pinigai yra naudojami ne pagal paskirtį ir yra neužtikrinama vaiko gerovė, nedelsdamas raštu informuoja Socialinės paramos skyrių.

101. Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:

101.1. nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį ir neužtikrinama globotinio (rūpintinio) gerovė;

101.2. įvaikinus globotinį (rūpintinį);

101.3. apgyvendinus globotinį (rūpintinį) socialinės globos įstaigoje;

101.4. globėjui (rūpintojui) deklaravus savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje;

101.5. panaikinus globą (rūpybą);

101.6. mirus globotiniui (rūpintiniui) ar globėjui (rūpintojui).

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyrius.

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės

tarybos sprendimo Nr. T-222 redakcija

 

 

102. Ginčai dėl savivaldybės administracijos priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

103. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos  teisės aktų nustatyta tvarka.

104. Socialinių paslaugų įstaigos atsako už lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, tinkamą panaudojimą.

105. Savivaldybės kontrolierius kontroliuoja savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų įstaigoms socialinėms paslaugoms teikti, panaudojimą pagal paskirtį.

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią