Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-372 2015-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T-372

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Patvirtinti Transporto lengvatų suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą vietos žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius           

______________

 

                                                                                                                                                                

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m.  gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T-372

 

 

TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Transporto lengvatų suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja lengvatų suteikimo tvarką maršrutuose, kuriuose Alytaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu buvo išduoti leidimai vežti keleivius reguliariais reisais nustatytu maršrutu.

2.   Aprašas privalomas visiems vežėjams nepaisant jų nuosavybės formos.

3.   Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-04-13 įsakymu Nr. 3-223 patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

TRANSPORTO LENGVATOS IR ASMENŲ, KURIEMS JOS TEIKIAMOS, KATEGORIJOS

 

4. Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose, perkant bilietus autobusuose, taikomos šios  papildomos nuolaidos:

4.1.     99 procentų nuolaida įsigyjant vienkartinio važiavimo bilietą pensinį amžių sukakusiems keleiviams Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-ąją;

4.2. 0,04 Eur lengvata įsigyjant vienkartinio važiavimo bilietą, važiuojantiems dieninėmis valandomis (nuo 6 iki 22 val.) šių kategorijų keleiviams:

4.2.1.     asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems vaikais invalidais, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

4.2.2.   asmenims, pripažintiems nedarbingais, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I grupės invalidais, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

4.2.3.  į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantiems asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

4.2.4.     80 metų ir vyresniems asmenims;

4.2.5.     Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, pripažintiems iš dalies darbingais ar sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

4.2.6.   žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

4.2.7.    pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, sukakusiems 70 metų ir vyresniems.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-73 redakcija

 

III SKYRIUS

 LENGVATOS SUTEIKIMO TVARKA

 

4.    Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o autobuso vairuotojas – parduoti bilietus. Keleiviui, priklausančiam keleivių kategorijai, turinčiai teisę įsigyti bilietą su nuolaida, vairuotojas parduoda bilietą, kuriame nurodyta tai keleivių kategorijai nustatyta bilieto kaina.

5.    Nuolaida suteikiama asmenims, prieš perkant vienkartinio važiavimo bilietą pateikusiems vairuotojui pažymėjimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad asmuo priklauso keleivių kategorijai, kuriai taikoma nuolaida.

6.    Keleivis, nepateikęs pažymėjimo, privalo įsigyti bilietą už visą kainą, o atsisakęs įsigyti bilietą, išlaipinamas iš transporto priemonės.

7.        Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su nuolaida duomenis.

8.        Nuolaida taikoma visuose Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose.

 

IV SKYRIUS

 VEŽĖJŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO (NEGAUTŲ PAJAMŲ ATLYGINIMO)

TVARKA IR ŠALTINIAI

 

10. Su šia lengvata susijusios išlaidos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų vežėjams, kurie iki kito mėnesio 5 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriui pateikė suvestines ataskaitas apie praėjusį mėnesį keleiviams parduotus važiavimo vietinio susisiekimo maršrutais bilietus su nuolaidomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme ir šiuo tarybos sprendimu, ir ataskaitinio mėnesio PVM sąskaitas faktūras.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Vežėjų ir ekipažų darbą kontroliuoja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgalioti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, taip pat asmenys, kuriems įstatymai suteikia teisę kontroliuoti keleivius, turintys specialius pažymėjimus.

12. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos ir jį pateikti kontroliuojančiam pareigūnui reikalaujant, išskyrus tuos atvejus, kai naudojamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai.

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią