Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-150 2016-05-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T-150

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 4 dalimi, Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. gegužės 26 d.

sprendimu Nr.  T-150

 

 

 

NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Nenaudojamų žemės sklypų sąrašo (toliau – sąrašas) sudarymo ir keitimo tvarką ir sąlygas..

 Aprašas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“.

2. Aprašo tikslas – nustatyti nenaudojamus ir apleistus Alytaus miesto teritorijoje žemės sklypus ir jų savininkus (naudotojus), kuriems bus taikomas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas maksimalus žemės mokesčio tarifas už nenaudojamus žemės sklypus.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme, Žemės įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme.

 

 

II. SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos:

4.1. žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir  įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

4.2. žemės naudotojas žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio organizacija, juridinio asmens ar užsienio organizacijos filialas, kurie naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimų, sandorių ar kitu teisiniu pagrindu.

 

 

III SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMAS, TVIRTINIMAS IR KEITIMAS

 

5. Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus mieste sąrašas (toliau – Sąrašas):

5.1. parengia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) įsakymu sudaroma Nenaudojamų Alytaus miesto teritorijos žemės sklypų nustatymo ir jų sąrašo parengimo komisija (toliau – komisija). Komisija susideda iš savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus, Viešosios tvarkos skyriaus, Statybos skyriaus, Miesto ūkio skyriaus ir kitų skyrių pagal kompetenciją atsakingų specialistų. Komisijos darbo reglamentą tvirtina administracijos direktorius.

5.2. sąrašą tvirtina ir keičia administracijos direktorius.

6. Į sąrašą įtraukiami Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esantys žemės sklypai, kurie atitinka vieną iš požymių:

6.1. žemės sklypas apaugęs sumedėjusiais augalais, žole, avarinės būklės medžiais ir pan. ir / arba iki einamųjų metų birželio 10 d. nenušienautas;

6.2. žemės sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos, statybinis laužas ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai ar pan.), kaupiamos šiukšlės;

6.3. žemės sklypo naudotojas per einamųjų metų laikotarpį buvo baustas administracine tvarka dėl pažeistų savivaldybės tarybos patvirtintų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių.

6.4. žemės sklype esantis asmenų nekilnojamasis turtas yra nebaigtas statinys, kurio statybos darbai, nustatyti statinio projekte ir teisės aktuose, yra neužbaigti ir nuo praėjusių metų liepos 1 d. iki einamųjų metų birželio 15 d. nebuvo vykdomi, t. y. žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše per šį laikotarpį nenustatytas statybos baigtumo padidėjęs procentinis pokytis. Šis požymis netaikomas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoms.

6.5. žemės sklype esantis statinys yra įtrauktas į Nekilnojamojo turto, kuriam taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašą (į sąrašą yra įtraukiama ta sklypo dalis, kuri proporcingai tenka pastatui).

2018 m. kovo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-55 redakcija

 

7. Į sąrašus neįtraukiami žemės sklypai, jeigu:

7.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą ar jo dalį (išskyrus šio turto areštą, paskirtą jo savininkui dėl jam inkriminuojamos neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimo / hipotekos);

7.2. žemės sklypu ar jo dalimi negalima naudotis ir (ar) jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo;

7.3. yra kitų objektyvių aplinkybių, neprieštaraujančių norminiams aktams;

7.4. yra kitų valstybinės žemės nuomos ir naudojimo sutartinių įsipareigojimų;

7.5. įrašyto į atitinkamo sąrašo projektą žemės sklypo naudotojas ėmėsi priemonių, po kurių pritaikymo žemės sklypas neatitinka 6 punkte išvardytų kriterijų;

8. Komisijos parengtame sąrašo projekte (forma pridedama) turi būti nurodyta: žemės sklypo adresas, unikalus numeris, jo naudotojas, naudotojo gyvenamoji vieta ir pagal kurį požymį siūloma įtraukti į sąrašą. Prie siūlymo turi būti pridedama turima medžiaga (aktai, pažymos, nuotraukos, žemėlapiai ir pan.).

9. Komisija iki liepos 1 d. parengia sąrašo projektą ir informuoja apie įtraukimą į sąrašą žemės sklypų naudotojus. Naudotojai, kurių žemės sklypai planuojami įtraukti į sąrašą, per 20 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos gali pateikti komisijai informacija, įrodančią, kad žemės sklypas neatitinka 6 punkte nurodytų požymių.

10. komisija, nustačiusi, kad žemės sklypas nenaudojamas dėl 7 punkte nurodytų aplinkybių ar neatitinka 6 punkte nurodytų požymių, teikia tvirtinti sąrašo patikslinimą administracijos direktoriui.

11. Komisija, išnagrinėjusi dokumentus, teikia siūlymą administracijos direktoriui dėl Nenaudojamų Alytaus miesto savivaldybės teritorijos žemės sklypų sąrašo tvirtinimo.

12. Alytaus miesto savivaldybės administracija iki rugsėjo 1 d. pateikia administracijos direktoriaus įsakymo dėl sąrašo tvirtinimo nuorašą Valstybinei mokesčių inspekcijai.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Jeigu sklypas priklauso keliems naudotojams, prižiūrimos teritorijos tvarkymas priklauso visiems naudotojams proporcingai pagal valdomą sklypo dalį. Nesant paskirstymo, atsakomybė tenka visiems naudotojams solidariai.

14. Į sąrašą įtrauktų žemės sklypų adresai paskelbiami Savivaldybės internetiniame puslapyje.

15. Aprašas gali būti papildomas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

                                                           _____________________

 


Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo

priedas

 

(Sąrašo forma)

 

NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Naudotojo vardas, pavardė arba pavadinimas

Žemės sklypo naudotojo adresas

Žemės sklypo adresas

Unikalus sklypo numeris

Apleisto sklypo plotas

Požymis, pagal kurį siūloma įtraukti į sąrašą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią