Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-182 2016-06-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. T-182

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-21 nutarimu Nr. 447 patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo 8.1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                2016 m. birželio 16 d.

sprendimu Nr. T-182

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – programa) lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimą.

2.                                           Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymais.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS IR PANAUDOJIMAS

 

3.  Programos finansavimo lėšos, skirtos Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti,  naudojamos pagal:

3.1.  savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sudarytas finansavimo sutartis;

3.2.  Alytaus miesto strateginį plėtros planą;

3.3.  Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.

4.                                           Ne mažiau kaip 50 procentų lėšų naudojama kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą; ne mažiau kaip 5 procentai lėšų turi būti naudojama saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) finansuoti.
5.                                           Programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) naudojamos:

5.1.  keliams (gatvėms) projektuoti, tiesti, rekonstruoti, remontuoti;

5.2.  apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių (gatvių) statyti, rekonstruoti ir remontuoti;

5.3.  paviršiaus vandens nuleidimo įrenginiams, lietaus kanalizacijai įrengti, rekonstruoti ir remontuoti;

5.4.  tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, pralaidoms projektuoti, apskaityti, statyti, rekonstruoti, remontuoti;

5.5.  techninėms eismo reguliavimo ir kitoms inžinerinėms saugaus eismo priemonėms įrengti, rekonstruoti, remontuoti;

5.6.  apšvietimui keliuose (gatvėse) įrengti, rekonstruoti;

5.7. automobilių stovėjimo aikštelėms, viešojo transporto stotelėms ir paviljonams įrengti, statyti, rekonstruoti, remontuoti;

5.8. šaligatviams, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takams įrengti, projektuoti, tiesti, rekonstruoti, remontuoti;

 

III SKYRIUS

DARBŲ IR PASLAUGŲ VYKDYMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

6.                                           Savivaldybė Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas naudoja pagal patvirtintą Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų sąrašą arba ilgalaikę programą.“Objektų sąrašą (kuriame nurodoma kiekvieno objekto darbų rūšis, lėšos) prie finansavimo sutarties tvirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-89 redakcija

 

7.                                           Statybos skyrius organizuoja objektų sąrašo suderinimą raštu su Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, teikia jai tvirtinti programos lėšų išlaidų sąmatą ir pasirašyti finansavimo sutartį, kurios neatskiriama dalis yra objektų sąrašas.

8.                                           Po finansavimo sutarties pasirašymo objektų sąrašas gali būti tikslinamas finansavimo sutartyje nustatyta tvarka.

9.                                            Statybos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vykdo pavestas užsakovo funkcijas, rengia reikalingus dokumentus viešiesiems pirkimams organizuoti, sutartims sudaryti, organizuoja ir (ar) vykdo objektų techninę priežiūrą ir atliktų darbų priėmimą, pagal atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) su techninio prižiūrėtojo žymomis, sąskaitų faktūrų duomenis parengia paraišką programos lėšoms gauti ir pagal su Kelių direkcija pasirašytos finansavimo sutarties sąlygas pateikia Automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.

10.                                        Gavęs lėšas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius nustatyta tvarka sumoka rangovams pagal pateiktas sąskaitas faktūras už atliktus darbus.

11.                                        Pasibaigus ketvirčiui (metams) Buhalterinės apskaitos skyrius parengia Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitą ir pateikia Automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.

12.                                        Statybos skyrius teikia Kelių direkcijai finansavimo sutartyse nurodytą informaciją, dokumentus, metinę lėšų panaudojimo ataskaitą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Programos finansavimo tikslinės ir rezervo lėšos naudojamos pagal su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašytų finansavimo sutarčių sąlygose nustatytus reikalavimus ir suderintus objektų sąrašus.

15. Programos lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Alytaus miesto savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba.

 

_____________________

 

 

Dokumento priedai:
T-182 - DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO - PRIEDAS
Į pradžią