Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-20 2017-01-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "JUODAS MEDIS" INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T-20

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-379 „Dėl savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T-59 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo“ pakeitimo“ ir 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu T-380 „Dėl savivaldybės tarybos 2010-05-07 sprendimo Nr. T-127 „Dėl investicijų skatinimo“ pakeitimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai (pridedama) ir įgalioti savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių ją pasirašyti.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                              Vytautas Grigaravičius

 

______________

 


PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. T-20

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“

INVESTICIJŲ SUTARTIS

 

2017 m. _________________d. Nr.

 

Šią investicijų sutartį sudarė

Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus, veikiančio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. pagrindu, ir UAB „Juodas medis“ (toliau – investuotojas), atstovaujama direktoriaus Valdemaro Salmono, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Investuotojas ketina išsinuomoti žemės sklypą Alytaus pramonės parke, pastatyti naują statinį (2 000 kv. m. gamybines patalpas) ir vykdyti medžio perdirbimo gamybinę veiklą (toliau – įmonė).

Savivaldybė pageidauja, kad investuotojas darytų investicijas Alytaus pramonės parke, ir yra pasiruošusi išnuomoti žemės sklypą ir taikyti skatinimo priemones investuotojui pagal šios sutarties sąlygas bei galiojančių įstatymų nuostatas.

Todėl savivaldybė ir investuotojas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus ir atsižvelgdami į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. ____________. sprendimą Nr. ___ „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“, laisva valia susitarė ir sudarė investicijų sutartį.

 

1. SĄVOKOS

 

1.1. Šios sutartyje vartojamos sąvokos turės tokias reikšmes:

Sutartis – ši investicijų sutartis su visais priedais ir vėlesniais jos pakeitimais.

Valstybės institucijos – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“, „Versli Lietuva“, Lietuvos verslo paramos agentūra ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos.

Skatinimo priemonės – savivaldybės investuotojui siūlomos skatinimo priemonės pagal šios sutarties 4 skyrių bendrai arba dalimis; kiekviena jų atskirai vadinama skatinimo priemone.

Investicija – investicijos ilgalaikiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti; šios sutarties tikslais investicija taip pat apima žemės sklype sukurtame nekilnojamame turte įrengto/sumontuoto ilgalaikio turto vertę, taip pat investicijas į tokio naudojamo ilgalaikio turto pagerinimą, remontą ar pakeitimą.

Investuotojas – UAB „Juodas medis“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kodas 304442727, registruotos buveinės adresas Draugystės g. 17-1, Kaunas, kur tinkama, nuoroda į investuotoją apima ir nuorodą į įmonę.

Žemės sklypas – Alytaus pramonės parke Fortų g. 14 esantis žemės sklypas, kuris yra tinkamas  investuotojo veiklai ir yra pagrįstai priimtinas investuotojui.

Įstatymas – bet kokia taikytina Konstitucija, įstatymas, šalių sudaryta sutartis arba šalių tarpusavio santykiams taikytina tarptautinė sutartis, reglamentas, direktyva, nutarimas, įsakymas, teismo sprendimas, teismo įsakymas, dekretas ar kitas bet kurios nacionalinės, Europos Sąjungos ar tarptautinės institucijos oficialus dokumentas.

Savivaldybė – Alytaus miesto savivaldybė.

Šalys – savivaldybė ir investuotojas kartu; kiekviena jų atskirai vadinama šalimi.

1.2. Šioje sutartyje, jei kontekstas nereikalauja kitaip, nuoroda į skyrių ar punktą laikoma nuoroda į šios sutarties skyrių ar punktą.

1.3. Ši sutartis neturi būti aiškinama kurios nors šalies naudai ar nenaudai dėl jos vaidmens ar dalyvavimo rengiant šią sutartį. Derybas dėl sutarties vedė ir tarėsi abi šalys, ir jos kruopščiai išanalizavo ir visiškai suprato šios sutarties nuostatas.

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS

 

2.1. Šia sutartimi savivaldybė, vadovaudamasi Investicijų įstatymu, pagal šios sutarties sąlygas įsipareigoja išnuomoti investuotojui žemės sklypą Alytaus pramonės parke, o investuotojas įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika bei numatytais terminais atlikti į žemės sklypą investicijas ir vykdyti jame ūkinę komercinę veiklą pagal sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

2.2  Šia sutartimi savivaldybė nustato sąlygas, pagal kurias savivaldybė taikys investuotojui skatinimo priemones, susijusias su investicijomis į įmonės steigimą (naujo objekto statybą, įrengimą) ir (arba) veiklą Alytaus mieste.

2.3. Siekiant išvengti abejonių, ši sutartis neapriboja investuotojo teisių gauti kitas lengvatas, finansavimą ar kitas išmokas iš kitos šalies, įskaitant valstybės institucijas.

 

3. INVESTUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1.  Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo šios sutarties pasirašymo pateikti dokumentus, įrodančius projekto finansavimą ir  ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo žemės sklypo nuomos  sutarties pasirašymo dienos pradėti statybas šiame žemės sklype. Investuotojas įsipareigoja per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos padaryti ne mažesnes kaip 779 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti.

3.2. Investuotojas įsipareigoja po 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo žemės sklypo nuomos  sutarties pasirašymo dienos pateikti savivaldybei dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį.

3.3. Investuotojas įsipareigoja, kad visą žemės sklypo nuomos sutarties galiojimo laikotarpį žemės sklypas būtų naudojamas medžio perdirbimo veiklai vykdyti. Dėl kitokio žemės sklypo panaudojimo investuotojas privalo gauti savivaldybės rašytinį sutikimą.

3.4.  Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo žemės sklypo nuomos  sutarties pasirašymo dienos pradėti gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 12 naujų darbo vietų.

3.5. Investuotojas įsipareigoja, kad jo vykdoma veikla visais atžvilgiais atitiks aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka investuotojui.

 

4. SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1. Savivaldybė žemės sklypą investuotojui išnuomos be aukciono.

4.2. Sudarius šią investicijų sutartį savivaldybė 2 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriame gauti statybą šiame sklype leidžiantys dokumentai, atleis įmonę nuo žemės sklypo, kuriame daromos 3.1 punkte numatytos investicijos, žemės nuomos mokesčio, jei ši valstybės pagalba neprieštaraus pagalbos de minimis nuostatoms.

4.3. Investuotojui įvykdžius 3.1 punkte ir 3.2 punkte numatytus įsipareigojimus savivaldybė 3 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo pasiekta    7 241  eurų investicijų suma į vieną arą, atleis įmonę nuo žemės sklypo žemės nuomos mokesčio ir nuo naujai sukurto nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo, o kitus 5 mokestinius laikotarpius šie mokesčiai bus sumažinti 50 procentų, jei ši valstybės pagalba neprieštaraus pagalbos de minimis nuostatoms.

4.4. Savivaldybė pareiškia, kad 4.2 ir 4.3 punktuose nustatytos skatinimo priemonės yra visiškai suderintos bei visiškai atitinka visus valstybės institucijų teisės aktus, taip pat nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

4.5. Savivaldybė gera valia bendradarbiaus su investuotoju ir pagal teisės aktų normas dės visas pagrįstas pastangas, siekdama padėti ir suteikti investuotojui visokeriopą paramą jo veiklos metu, įskaitant bet neapsiribojant statybos leidimų ir įvairių kitų dokumentų, pažymų ar leidimų, reikalingų investuotojo ir/ar partnerio veiklai Alytuje, gavimą.

4.6. Savivaldybė neatskleis jokios konfidencialios informacijos, susijusios su investuotojo ūkine ir komercine veikla, jei šalys nesusitaria kitaip. Atskleidusi šią informaciją trečiai šaliai be investuotojo sutikimo, savivaldybė privalo atlyginti investuotojui iš to kilusius faktiškai pagrįstus nuostolius.

 

5. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

 

5.1. Savivaldybė pareiškia ir garantuoja investuotojui, kad:

5.1.1. ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavusi visus privalomus patvirtinimus bei įgaliojimus;

5.1.2. sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius savivaldybės įsipareigojimus, gali būti priverstinai įvykdyta savivaldybės atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas ir kad sutartis neprieštarauja jokiems galiojantiems įstatymams.

5.2. Investuotojas pareiškia ir garantuoja savivaldybei, kad:

5.2.1. jis yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

5.2.2. jis turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavęs visus būtinus vidinius pritarimus bei sutikimus, kad sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius investuotojo įsipareigojimus ir gali būti priverstinai įvykdyta investuotojo atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas;

5.2.3.  jam nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

 

6. ATSAKOMYBĖ

 

6.1. Jeigu investuotojas nepasiekia investicijų sumos, kaip nurodyta sutarties 3.1 punkte, investuotojui skatinimo priemonės, nurodytos 4.3 punkte, nesuteikiamos ir investuotojas per 3 (tris) mėnesius privalo sumokėti visą praėjusių mokestinių laikotarpių valstybinės žemės nuomos mokestį.

6.2. Jeigu bet kuri šalis daugiau kaip 6 mėnesius vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal šią sutartį ir per 6 mėnesių laikotarpį kitos šalies nurodytu būdu neištaiso padėties po to, kai kita šalis informuoja apie pirmosios šalies padarytą bet kokį pažeidimą, sutartis gali būti vienašališkai nutraukta. Apie sutarties nutraukimą šalis privalo pranešti kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 60 dienų.

6.3. Visais atvejais šalis, pažeidusi šią sutartį, privalo atlyginti kitai šaliai patirtus nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.

 

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

 

7.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti šalis pagrįstai negali kontroliuoti ir kurio ši šalis negalėjo numatyti ar išvengti, ir kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto šalies įsipareigojimo vykdymą. Lėšų trūkumas arba negalėjimas įvykdyti piniginių įsipareigojimų nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

7.2. Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nėra laikomas sutarties pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi šalis dėjo visas galimas pastangas siekdama sumažinti dėl tokių aplinkybių patiriamą žalą arba panaudojo visas būtinas priemones siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.

7.3. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo momento privalo pateikti kitai šaliai išsamų raštišką pranešimą, kuriame nurodo visą įmanomą informaciją, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymo sutrikimais, įskaitant informaciją apie nenugalimos jėgos poveikį šalies gebėjimui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir numatomo išnykimo datą bei laikotarpį, reikalingą šių aplinkybių sukeltoms pasekmėms pašalinti. 

7.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi šalis kaip įmanoma greičiau praneša apie tai kitoms sutarties šalims ir nurodo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo atnaujinimo datą.

8. KITOS NUOSTATOS

 

8.1. Ši sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abi šalys, ir galioja tol, kol galioja žemės sklypo nuomos sutartis, jei ji nenutraukiama anksčiau laiko dėl kurios nors šalies įsipareigojimų nevykdymo.

8.2. Ši sutartis netenka galios, jei per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos nesudaroma žemės sklypo nuomos sutartis.

8.3. Ši sutartis taip pat gali būti nutraukta abipusiu šalių sutarimu.

8.4. Šaliai nepareiškus reikalavimų dėl šios sutarties bet kokių sąlygų vykdymo, tai neturi būti laikoma bet kokių teisių pagal šią sutartį atsisakymu, taip pat negali atimti iš tokios šalies teisės reikalauti tokių sąlygų įvykdymo.

8.5. Jeigu bet kuri šios sutarties nuostata ar jos taikymas yra pripažinti ar laikomi negaliojančiais, niekiniais ar neturinčiais teisinės galios visa apimtimi arba dalinai, šalys turi pakeisti šią sutartį taip, kad pasiektų, kiek tai įmanoma, tą patį ekonominį efektą. Jeigu šalys nepakeičia šios sutarties, negaliojanti, niekinė ar neturinti teisinės galios nuostata bus laikoma panaikinta ir likusios sutarties nuostatos toliau visiškai galios.

8.6. Ši sutartis bus privaloma ir galios kiekvienos šalies teisių perėmėjo atžvilgiu, bet negali būti perduodama bet kurios iš šalių be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

8.7. Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai (materialinė teisė).

8.8. Ši sutartis yra vientisas abiejų šalių susitarimas ir pakeičia bei turi pirmumą prieš bet kuriuos kitus suderinimus, susitarimus, pasižadėjimus ar sutartis, šalių sudarytas ar egzistuojančias iki šios sutarties sudarymo.

8.9. Visi dėl sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, įskaitant bet kurį klausimą dėl jos egzistavimo, galiojimo ar nutraukimo, jų neišsprendus geranoriškomis šalių derybomis, perduodami nagrinėti teismams Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka.

8.10. Ši sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

 

Alytaus miesto savivaldybė                                                  UAB „Juodas medis“

Kodas 188706935,                                                                  Kodas 304442727

Rotušės a. 4, Alytus,                                                               Draugystės g. 17-1, Kaunas,

tel. (8 315) 55 105, faks. (8 315) 55 191,                               tel. (8 618) 82 557,

el. p. alytus@alytus.lt                                                             el. p. valdemaras.salmonas@gmail.com

 

Savivaldybės meras                                                                Direktorius 

                                                                                                      

________________________   A. V.                                      _______________________    A. V.

 

Vytautas Grigaravičius                                                              Valdemaras Salmonas

Į pradžią