Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-85 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-85

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 30 d.

sprendimu Nr. T-85

 

2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-179 redakcija

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja sporto klubų, siekiančių gauti dalinį veiklos finansavimą iš Kūno kultūros ir sporto programos priemonei dalinai finansuoti sporto klubų veiklą skirtų asignavimų, projektų paraiškų pateikimo, vertinimo, atrankos organizavimo ir finansavimo kriterijus, savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

2.      Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.     Sporto klubas – kaip numatyta Kūno kultūros ir sporto įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje.

2.2.     Kvietimas – informacinis pranešimas, skelbiamas savivaldybės interneto portale ww.alytus.lt.

2.3.     Pareiškėjas – sporto klubas, siekiantis gauti dalinį klubo veiklos finansavimą iš savivaldybės biudžeto.

2.4.     Paraiška – dokumentas, kuriame numatyti projekto tikslai, uždaviniai, pateikiamas projekto aprašymas, siekiami rezultatai, priemonės projektui įgyvendinti, nurodomi duomenys apie projekto rengėjus ir vykdytojus, lėšų poreikį ir jų panaudojimą, kitus lėšų šaltinius ir kt.

2.5.      Projekto vykdytojas – už savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuojamo projekto įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas, pasirašęs sutartį.

2.6. Komisija administracijos direktoriaus įsakymu iš 7 narių (2 deleguoja Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetas, 2 – savivaldybės administracija, 2 –  Alytaus miesto sporto taryba, 1 – seniūnaičių sueiga) sudaryta Sporto klubų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisija.

3.      Projektų konkursą ir komisijos darbą organizuoja Kūno kultūros ir sporto programos koordinatorius (toliau – programos koordinatorius).

4.      Paraiškas vertina programos koordinatorius ir komisija, vadovaudamiesi savivaldybės tarybos patvirtintais kriterijais.

5.      Projektai finansuojami iš Alytaus  miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto lėšų, numatytų Kūno kultūros ir sporto programos priemonei dalinai finansuoti sporto klubų veiklą.

6.      Paraiškos, sutarties ir ataskaitų formas tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

7.      Sporto klubų veiklos dalinis finansavimas skiriamas, jei:

7.1.     klubo atstovaujama sporto šaka yra olimpinė;

7.2.     sporto klubas žaidžia aukščiausioje tos sporto šakos Lietuvos lygoje (arba žemesnėje lygoje, jeigu aukštesnėse tos sporto šakos lygose kitos Alytaus komandos nežaidžia);

7.3.     sporto renginiuose sporto klubas reprezentuoja ir garsina Alytaus miestą;

7.4.     sporto klubo renginiuose kasmet auga žiūrovų skaičius.

8.      Sporto klubo metiniame biudžete savivaldybės biudžeto lėšų dalis sudaro ne daugiau nei 60 procentų.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

9.         Kvietimas apie paraiškų priėmimo sąlygas ir terminus skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt. Skelbime nurodomas konkurso tikslas, galimi paraiškų pateikėjai, paraiškų priėmimo sąlygos, jų priėmimo terminas ir vieta.

10.     Kvietime nurodoma:

10.1.    savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos veiklos rūšys, reikalavimai išlaidoms, reikalavimai pareiškėjams, paraiškų vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka, kiti reikiami duomenys;

10.2.    paraiškų priėmimo terminai;

10.3.    savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys.

11.     Kvietime taip pat būtinai nurodoma, kad pareiškėjas privalo pateikti praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos sąnaudų ataskaitą pagal administracijos direktoriaus patvirtintą formą, kad klubai, nepateikę šių dokumentų (duomenų), nėra finansuojami.

12.     Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami kvietime nustatyti dokumentai.

13.     Paraiškos priimamos kvietime nurodytu adresu.

14.     Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

15.     Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalimas.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

16.     Pagal aprašą pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

16.1.   administracinės atitikties vertinimas;

16.2.   tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimas.

17.     Administracinę atitiktį vertina programų koordinatorius. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis kvietime nustatytų formaliųjų reikalavimų.

18.     Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška neatitinka kvietime nustatytų reikalavimų, paraiška tolimesniam vertinimui neteikiama.

19.     Nustačius, kad paraiška atitinka visus kvietime nustatytus reikalavimus, komisija vertina paraiškos (veiklos) tinkamumą finansuoti, naudą ir kokybę.

20.     Komisija, vertindama paraišką, vadovaujasi sąžiningumo, nešališkumo ir atsakingumo principais.

21.     Komisijos narys, vykdydamas savo funkcijas, privalo užtikrinti informacijos, susijusios su jo veikla komisijose, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl dalinio finansavimo skyrimo.

22.     Komisijos nariu negali būti asmuo, kurį su paraiška pateikusia organizacija sieja ryšiai, neleidžiantys priimti objektyvių sprendimų, arba dėl jo veiklos komisijoje gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

23.     Paraiškas vertina komisija, užpildydama paraiškų vertinimo anketas ir suvestinę projektų vertinimo lentelę (formos pridedamos).

24.     Projektų vertinimo eilė sudaroma pagal įvertinimo balų sumos dydį.

25.     Remtini projektai gauna finansavimą vienodu intensyvumu paeiliui, kol visos savivaldybės biudžete šiam tikslui numatytos lėšos paskirstomos pareiškėjams.

26.     Komisija, nustačiusi, kad, įvertinus paraiškas, vertų finansuoti projektų yra mažiau negu priemonei finansuoti numatyta savivaldybės biudžeto lėšų arba per metus atsiradus papildomam finansavimui, gali priimti vieną iš šių sprendimų:

26.1. siūlyti savivaldybės administracijos direktoriui skelbti papildomą priemonės projektų kvietimą ir jo datą;

26.2. siūlyti rengti sprendimo dėl lėšų perskirstymo kitoms reikmėms projektą.

27.      Vadovaudamasis komisijos protokolu, savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina finansuojamų projektų sąrašą – jame nurodomi pareiškėjų pavadinimai, projektų pavadinimai ir skirta lėšų suma, jeigu norminiai teisės aktai nenumato kitaip. Patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

28.     Programos koordinatorius per 3 (tris) darbo dienas informuoja pareiškėjus, kuriems finansavimas nebuvo skirtas, ir nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

29. Tinkamos projekto išlaidos yra:

29.1. faktiškai patirtos per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;

29.2. proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;

29.3. pagal savo paskirtį atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas;

29.4. realios, atitinkančios rinkos kainas;

30. Skirtos lėšos negali būti naudojamos (jeigu kitaip nenurodoma kvietime):

30.1. išlaidoms pagal sutartis su konsultantais arba tarpininkais;

30.2. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

30.3. investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;

30.4. ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu, įsigyti;

30.5. pastatų ir patalpų remontui.

31. Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos padengti projektų išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos investicijos, valstybės biudžeto ar kitos viešojo sektoriaus lėšos).

32. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad:

32.1. projektui įgyvendinti skirtos lėšos būtų panaudotos pagal sutartyje nurodytą paskirtį;

32.2. projektui įgyvendinti reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengia savivaldybės skirtos lėšos, būtų padengta kitais lėšų šaltiniais.

33. Skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje nurodytą paskirtį, jeigu:

33.1. yra pasiekti paraiškoje nurodyti projekto tikslai, uždaviniai ir rezultatai;

33.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

34. Finansavimą gavęs projekto vykdytojas pateikia išlaidų sąmatą, atitinkančią skirtą lėšų sumą, ir pasirašo finansavimo sutartį su savivaldybės administracija. Finansavimo sutartį pasirašo savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

35. Projekto vykdytojas gali prašyti nutraukti biudžeto lėšų naudojimo sutartį, jeigu projekto vykdytojo valdymo organai priima sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka baigti veiklą arba tokį sprendimą priima teismas. Savivaldybės administracija, gavusi prašymą nutraukti biudžeto lėšų naudojimo sutartį, privalo patikrinti jau panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu patikrinus ataskaitas nerandama pažeidimų, pasirašomas susitarimas dėl biudžeto lėšų naudojimo sutarties nutraukimo.

36. Nustačius, kad projekto vykdytojas neįvykdė bent vieno aprašo 14 punkte nustatyto įsipareigojimo arba tos pačios projekto veiklos rūšys buvo finansuotos savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos investicijų ar kitomis viešojo sektoriaus lėšomis, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti su projekto vykdytoju sudarytą sutartį ir nustatyti terminą, per kurį savivaldybei turi būti grąžinamos projektui įgyvendinti skirtos lėšos.

37. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.

 

VI  SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA

 

38. Projekto vykdytojas įgyvendina projektą ir teikia savivaldybės administracijai projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas pagal sutartyje numatytus reikalavimus, terminus ir pridėtas ataskaitų formas.

39. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos privalo:

39.1. atsiskaityti už skirtų lėšų panaudojimą – pateikti programos koordinatoriui sutartyje nurodytas ataskaitas ir kitus dokumentus iki datos, nurodytos sutartyje; 

39.2. savivaldybės reikalavimu pateikti visą su sutarties vykdymu susijusią informaciją.

40. Jei projekto vykdytojas neįvykdo aprašo reikalavimų, pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar savivaldybės administracija nustato, kad projekto vykdytojo veikla netinkama arba sustabdyta, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę nutraukti sutartį, apie tai įspėjęs projekto vykdytoją prieš 10 dienų, ir reikalauti grąžinti visas pagal sutartį gautas savivaldybės biudžeto lėšas sutartyje nustatytais terminais.

41. Iš Alytaus miesto savivaldybės gautos, bet pagal paskirtį tais metais nepanaudotos lėšos grąžinamos į savivaldybės biudžetą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų projektams finansuoti, naudojimo kontrolę atlieka projektus koordinuojantis skyrius.

43. Projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimą gali atlikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

44. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

45. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

__________________

Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo

priedas

                                                                                      (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. _______________ d.

sprendimo Nr.  ___________

redakcija)

 

(Projekto vertinimo anketos forma)

 

PROJEKTO VERTINIMO ANKETA

Kvietimo Nr.

__________________________________________

(Projekto teikėjo pavadinimas)

________________________________________________________________

(Projekto pavadinimas)

 

Projektas nesvarstomas

(Įrašykite priežastį)

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Rodiklis (skaičius, procentinė išraiška, lyga)

Klubo vieta  pagal šį kriterijų

Klubui skirtų balų skaičius pagal kriterijų *

 

Vertinimo kriterijai

 

 

 

1.

Lygos, kurioje žaidžia klubas, lygis**

 

 

 

2.

Klubo per pastaruosius trejus metus šalies čempionatuose užimtų vietų aritmetinis vidurkis***

 

 

 

3.

Oficialių rungtynių svetimose aikštėse skaičius (per biudžeto metus)

 

 

 

4.

Klubo gaunamų pajamų ir piniginės paramos (ne Alytaus miesto savivaldybės) dalis biudžete (pastarųjų trejų metų vidurkis, proc.)

 

 

 

5.

Klube žaidžia ir/ar treniruoja alytiškiai (procentinė išraiška)

 

 

 

6.

Klubo lėšomis organizuotų sporto renginių skaičius

 

 

 

7.

Praėjusį sezoną klubo parduotų bilietų skaičius

 

 

 

8.

Klubo varžybų žiūrovų vidutinis skaičius

 

 

 

9.

Sporto šakos populiarumas Alytuje (vertinama, kiek asmenų vidutiniškai per metus užsiėmė šia sporto šaka – pagal statistines ataskaitas, kurias pateikia Sporto ir rekreacijos skyrius)

 

 

 

10.

Komandos gerbėjų klubo narių skaičius

 

 

 

 

Balų suma

 

 

Projekto įvertinimas

* Klubas, užėmęs 1 vietą pagal kriterijų, gauna 100 balų. Kiti klubai vertinami proporcingai (pvz., pirmąją vietą pagal kriterijų užėmusio klubo rodiklis yra 200, antrąją vietą užėmusio – 120, trečiąją vietą užėmusio – 50. Atitinkamai pirmąją vietą užėmęs klubas vertinamas 100 balų, antrąją vietą užėmęs 60 (120/200 x 100), trečiąją vietą užėmęs 25 (50/200 x 100).

**Aukščiausioje tos sporto šakos Lietuvos lygoje žaidžiantis klubas gauna 100 balų. Žemesnėje lygoje žaidžiančiam klubui skiriamų balų skaičius priklauso nuo tos sporto šakos lygų skaičiaus ir lygos, kurioje žaidžia klubas, lygmens (pvz., jeigu sporto šakos sistemoje yra 5 lygos, o klubas žaidžia antroje pagal stiprumą lygoje, tuomet jis gauna 80 balų. Jeigu sistemoje yra 3 lygos, o klubas žaidžia trečioje pagal stiprumą lygoje, jis gauna 33 balus).

***Pirmąją vietą pagal šį kriterijų užima klubas, kurio užimtų vietų aritmetinis vidurkis yra mažiausias.

 

Komisijos nariai                                ____________                                    __________________

                                                          (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

 

                ____________                                    __________________

                                                         (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

 

               ____________                                    __________________

                                                         (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

               ____________                                    __________________

                                                         (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

               ____________                                    __________________

                                                          (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

               ____________                                    __________________

                                                          (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)


 

Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo

priedas

                                                                                      (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. _______________ d.

sprendimo Nr.  ___________

redakcija)

 

(Suvestinės projektų vertinimo lentelės forma)

 

SUVESTINĖ PROJEKTŲ VERTINIMO LENTELĖ

Kvietimo Nr.

 

Klubo vieta projektų vertinimo eilėje

Klubo pavadinimas

Klubo surinktų balų skaičius

Iš savivaldybės biudžeto finansuoti prašoma suma, Eur

Klubui skiriama iš savivaldybės biudžeto suma, Eur

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos nariai                               ____________                                    __________________

                                                         (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

 

              ____________                                    __________________

                                                         (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

 

               ____________                                    __________________

                                                          (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

               ____________                                    __________________

                                                          (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

               ____________                                    __________________

                                                          (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

               ____________                                    __________________

                                                          (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Į pradžią