Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-594 2017-05-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO ATRANKOS KONKURSO TIPINIŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO ATRANKOS KONKURSO TIPINIŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 11 d. Nr. DV-594

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio  8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo atrankos konkurso tipines formas:

1.        Projekto paraiškos formą (pridedama).

2.        Praėjusių metų veiklos sąnaudų ataskaitos formą (pridedama).

3.        Projektų atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos formą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                             PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 11 d.

įsakymu Nr.  DV-594

                                                                                                                            

(Projekto paraiškos forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBO VEIKLOS PROJEKTO DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO PARAIŠKA

_____________________

(data)

 

Kvietimo teikti paraiškas numeris, projekto registravimo data ir numeris

(pildo atsakingas savivaldybės administracijos padalinys)

 

 

1.      Bendra informacija apie projektą ir projekto vykdytojus

 

1.1. Projekto pavadinimas

 

 

1.2. Pareiškėjas

Organizacijos pavadinimas

 

Organizacijos vadovo vardas, pavardė, pareigos

 

Juridinio asmens kodas

 

Organizacijos registravimo data

 

Adresas ir pašto indeksas

 

Telefonas, faksas

 

Elektroninis paštas, interneto svetainė

 

Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris

 

1.3. Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo (projekto vadovas, -ė)

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefono numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

1.4. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo _______________ iki________________

1.5. Projekto įgyvendinimo vieta

 

 

2. Projekto aprašymas

 

2.1. Projekto santrauka (trumpai aprašyti projekto metu numatomas vykdyti veiklas)

 

 

2.2. Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) (aprašyti tikslines grupes ir kokią jos turės naudą)

 

 

2.3. Pareiškėjo pajėgumas įgyvendinti projektą

 

Žmogiškieji ištekliai

 

 

Patalpos (aprašyti patalpas, kuriose bus vykdoma projekto veikla, nurodyti nuosavybę, ar nuomojamos, ar naudojamos panaudos pagrindais, kt.)

 

Transportas (koks, kieno nuosavybė, panauda ar kt.)

 

 

Priemonės ir įranga (turimos priemonės ir įranga projekto veiklai įgyvendinti)

 

2.4. Projekto tęstinumas ir planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Ar projektas yra tęstinis?

 Taip

 Ne

Jei taip, kaip bus užtikrintas jo tęstinumas (aprašyti tęstinumo galimybes, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, rezultatų naudojimą po projekto pabaigos)

 

2.5. Informavimas apie projektą (nurodyti informacijos sklaidos priemones, pateikti jų aprašymą, numatomus informavimo rezultatus, priemonių įgyvendinimo laikotarpį)

Informavimo priemonė (-ės)

Aprašymas

 

 

 

 


3. Projekto biudžetas

 

3.1. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

Eur

% (nuo bendros projekto lėšų sumos)

Bendra projekto lėšų suma

 

100

Iš jos:

 

 

Iš Alytaus miesto savivaldybės prašoma lėšų suma

 

 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai (išvardyti):

 

 

 

 

 

 

3.2. Projekto išlaidų sąmata

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Eurais

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Bendra suma, Eur

Finansavimo šaltiniai

Prašoma skirti iš savivaldybės biudžeto, Eur

Kitų šaltinių skiriamų lėšų suma, Eur

1. Projekto vykdymo išlaidos

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekto administravimo išlaidos

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (2)

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1+2)

 

 

 

 

3.3. Savivaldybės lėšomis finansuoti pareiškėjo įgyvendinti projektai

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos (nurodyti paskutinių trejų metų skirtą lėšų sumą, Eur)

Programa, pagal kurią buvo gautos lėšos

20... m.

20... m.

20... m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Paraiškos priedai:

4.1.  Projekto vadovo gyvenimo ir veiklos aprašymas (CV), ... lapas (-ai).

4.2.  Deklaracija pagal projekto vertinimo kriterijus:

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

2014

2015

2016

 

Vertinimo kriterijai

 

 

 

1.

Lygos, kurioje žaidžia klubas, lygis

 

 

 

2.

Klubo per pastaruosius trejus metus šalies čempionatuose užimtų vietų aritmetinis vidurkis

 

 

 

3.

Oficialių rungtynių svetimose aikštėse skaičius (per biudžeto metus)

 

 

 

4.

Klubo gaunamų pajamų ir piniginės paramos (ne Alytaus miesto savivaldybės) dalis biudžete (pastarųjų trejų metų vidurkis, proc.)

 

 

 

5.

Klube žaidžia ir/ar treniruoja alytiškiai (procentinė išraiška)

 

 

 

6.

Klubo lėšomis organizuotų sporto renginių skaičius

 

 

 

7.

Praėjusį sezoną klubo parduotų bilietų skaičius

 

 

 

8.

Klubo varžybų žiūrovų vidutinis skaičius

 

 

 

9.

Sporto šakos populiarumas Alytuje (vertinama, kiek asmenų vidutiniškai per metus užsiėmė šia sporto šaka – pagal statistines ataskaitas, kurias pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyrius)

x

x

x

10.

Komandos gerbėjų klubo narių skaičius

 

 

 

                      4.3. Praėjusių metų veiklos sąnaudų ataskaita, ... lapas (-ai).

                      4.4. Kita (nurodyti), ... lapas (-ai).

 

5. Pareiškėjo deklaracija

Tvirtinu, kad:

šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės ar kitų viešojo sektoriaus lėšų;

projekto sąmatoje numatytos išlaidos nebuvo ir nebus finansuojamos ES investicijų, valstybės biudžeto, Alytaus miesto savivaldybės biudžeto ar kitomis viešojo sektoriaus lėšomis;

man nėra iškelta byla dėl bankroto, įstaiga /organizacija nėra reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama;

projektas nėra padalytas į mažesnius projektus (vykdomus to paties ar kito vykdytojo), kuriems įgyvendinti būtų prašoma Alytaus miesto savivaldybės lėšų pagal kitas programas;

man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas;

sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma finansavimo suma ir skirta  finansavimo suma) būtų skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

________________________                       _______________             ___________________

(organizacijos vadovo (-ės) pareigos)                   (parašas)                    (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 11 d.

įsakymu Nr.  DV-594

                                                                                                                                                                                                                    

(Praėjusių metų veiklos sąnaudų ataskaitos forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBO PRAĖJUSIŲ METŲ VEIKLOS SĄNAUDŲ ATASKAITA

_____________________

(data)

           

1. Pareiškėjas

Organizacijos pavadinimas

 

Organizacijos vadovo vardas, pavardė, pareigos

 

Juridinio asmens kodas

 

Organizacijos registravimo data

 

Adresas ir pašto indeksas

 

Telefonas, faksas

 

Elektroninis paštas, interneto svetainė

 

Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris

 

2. Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo (projekto vadovas, -ė)

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefono numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

3. Ataskaitinis laikotarpis:  ................ metai


4. Praėjusių metų sporto klubo veiklos biudžetas

 

Eil.

Nr.

Klubo veiklos išlaidų finansavimo šaltiniai

Eur

% (nuo bendros veiklos išlaidų sumos)

Bendra veiklos išlaidų suma

 

100

 

Iš jos:

 

1.Iš Alytaus miesto savivaldybės skirta suma

 

 

 

2.Kiti finansavimo šaltiniai (išvardyti):

 

 

 

2.1

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Praėjusių metų sporto klubo veiklos išlaidų sąmata

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Eurais

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

 

Bendra suma, Eur

Finansavimo šaltiniai

Iš savivaldybės biudžeto skirta lėšų suma, Eur

Kitų šaltinių lėšų suma, Eur

1. Veiklos vykdymo išlaidos

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

2. Administravimo išlaidos

2.1.

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (2)

 

 

 

Iš viso (1+2)

 

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 11 d.

įsakymu Nr.  DV-594

                                                                                                                                                                             

(Projektų paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO IR  ATRANKOS KOMISIJOS NARIO (-ĖS)

 

_________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20_____ m. __________________ d.

 

 

                     Aš, ____________________________, vertindamas (-a) Kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektus:

1. Pasižadu:

1.1.  saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant projektus;

1.2.  man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu projektą pateikusios organizacijos narys (-ė); dalyvauju projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje; esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinimo stadijos, vykdymo procesą; galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

3. Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti savivaldybei padarytus nuostolius.

 

 

 

_______________________                                         ___________________________________

(parašas)                                                                                                           (vardas ir pavardė)

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią