Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-204 2017-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-204

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimą Nr. T-103, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimą Nr. T-227 „Dėl Verslo skatinimo programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 25  d.

sprendimu Nr. T-204

2018 m. kovo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-66 redakcija

 

 

 

 

EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekonominės plėtros programos (toliau – programa) lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) apibrėžia programos lėšų skyrimą, naudojimą ir administravimą.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T-299 „Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Įmonė – juridinis asmuo, vykdantis ūkinę-komercinę veiklą.

4. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

4.1. įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

4.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

5. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš sąlygų:

5.1. įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;

5.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

6. Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

6.1. įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;

6.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

7. Verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine-komercine veikla pagal individualios veiklos pažymą.

8. SVV subjektas – labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkas, kaip apibrėžta tvarkos aprašo 7 punkte.

9. Lėšų gavėjas – SVV subjektas, kuriam Ekonominės plėtros programos komisija  (toliau – komisija) siūlo skirti finansavimą iš programos lėšų.

10. Pareiškėjas – SVV subjektas, teikiantis prašymą skirti lėšų iš Ekonominės plėtros programos pagal tvarkos aprašą.

11. Ekonominės plėtros programos komisija – Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta komisija, kuri svarsto lėšų skyrimą

12. Socialinis verslastai verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos. Socialinio verslo samprata apibrėžta Socialinio verslo koncepcijoje, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-04-03 įsakymu Nr. 4-207.

 

III SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

13.  Programos tikslas – skatinti verslumą,  SVV įmonių kūrimąsi ir plėtrą Alytaus mieste, didinant gyventojų užimtumą.

14. Programos tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

14.1. sudaryti palankias veiklos sąlygas pradedantiems ir kuriantiems naujas darbo vietas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;

14.2. skatinti naujų technologijų, idėjų ir metodų taikymą Alytaus miesto SVV įmonėse, didinant jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą;

14.3. skatinti SVV įmonių tarpusavio bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu lygiu.

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO FORMOS IR DYDŽIAI

 

15. Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama dalis patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus pareiškėjus, kurie neturi galimybės PVM mokesčio įtraukti į atskaitą, kai jie yra ne PVM mokėtojai.

16. Lėšos pagal tvarkos aprašą yra skiriamos SVV subjektui:

16.1. Įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti – kai savivaldybė pareiškėjui kompensuoja iki 350 eurų dokumentais pagrįstų pradinių steigimosi išlaidų. Pradines steigimosi išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, atlyginimas VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas (šioms išlaidoms gali būti kompensuota iki 100 Eur ir darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymų išlaidoms iki 250 Eur):

16.1.1. įmonė turi būti įregistruota Alytaus mieste ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki prašymo skirti lėšų iš Ekonominės plėtros programos (toliau – prašymas skirti lėšų) pateikimo dienos;

16.1.2. kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas ne daugiau kaip vienai to paties steigėjo einamaisiais metais įsteigtai įmonei;

16.1.3. įmonė privalo realią ūkinę veiklą pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įmonės įsteigimo dienos ir pasibaigus finansiniams metams sudaryti sąlygas savivaldybės administracijos specialistams patikrinti finansinės atskaitomybės dokumentus;

16.1.4. išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įmonės steigėjas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-enys);

16.2. verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Alytaus savivaldybės teritorijoje, kai savivaldybė lėšų gavėjui kompensuoja iki       1 000 eurų, iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos administracinis vertinimas yra teigiamas ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas.

Išlaidos kompensuojamos, kai paraiška pateikta negrąžintinai finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti ir išduota pažyma apie paraiškos pateikimą paramos administravimą įgyvendinančiai institucijai, o su prašymu skirti lėšų pateikiamas tai pagrindžiantis dokumentas.

16.3. Paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) palūkanų daliniam kompensavimui, kai

savivaldybė finansuoja iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų verslo paskolos palūkanų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 500 eurų, maksimalus palūkanų kompensavimo terminas – ne ilgiau kaip trejus metus nuo išlaidų kompensavimo sutarties pasirašymo dienos. Palūkanų dalinis kompensavimas vykdomas ne dažniau kaip kas ketvirtį pagal pareiškėjo pateiktą banko (kredito įstaigos) pažymą apie priskaičiuotas ir sumokėtas palūkanas.

2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

16.4. Nekilnojamojo turto nuomos ar subnuomos išlaidų daliniam finansavimui pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) iki 70 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 000 eurų. Ši finansavimo forma taikoma, jei nuomojamos patalpos yra priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei, nuomos ar subnuomos sutartis įregistruota VĮ Registrų centre, o prie prašymo skirti lėšų pridedamas Nekilnojamojo turto registro išrašas.

2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

16.5. Gavusiam valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti (Lietuvos darbo biržos administruojami projektai) – 100 eurų vienai darbo vietai įkurti, išskyrus vadovo darbo vietą, bet ne daugiau kaip 300 eurų vienai įmonei vienam projektui. Su prašymu skirti lėšų pateikiama sutarties su Lietuvos darbo birža dėl finansavimo skyrimo kopija.

16.6. Švietimo, mokslo įstaigų ar inkubatorių paslaugos įmonei, kai įmonė plečia savo veiklą ir jai reikalinga įrangos nuoma, lektorių ar mentorių paslaugos ar kai įmonė kuria prototipą:

16.6.1. kai įmonė plečia ar toliau vykdo savo įprastinę veiklą, finansuojama iki 50 proc. suteiktų paslaugų vertės;

16.6.2. kai įmonė kuria prototipą, finansuojama iki 100 proc. suteiktų paslaugų vertės.

16.7. Naujai kuriamos internetinės svetainės, internetinės programėlės, internetinės parduotuvės ar panašaus pobūdžio elektroninių priemonių diegimo paslaugų išlaidų daliniam kompensavimui. Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vienam to paties verslo subjektui ir vienai to paties steigėjo įsteigtai įmonei vieną kartą. Kompensuojant padengiama iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 eurų išlaidų, kai pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai (sąskaita faktūra ar darbų perdavimo–priėmimo aktas, apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai ir nuoroda į sukurtą elektroninę priemonę.

2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

16.8. Buhalterinių paslaugų išlaidų daliniam finansavimui pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus). Kompensuojant padengiama iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų išlaidų, kai pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai (sąskaita faktūra ar darbų perdavimo–priėmimo aktas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

16.9. Naujų darbo vietų įkūrimo pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus)

išlaidų kompensavimui skiriama 300 eurų už vienos darbo vietos įkūrimą, bet ne daugiau kaip 1 200 eurų vienam verslo subjektui, kai įkuriama bent viena nauja (papildoma) darbo vieta Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ir ji yra išlaikoma ne trumpiau kaip vienerius metus nuo darbo vietos įsteigimo dienos, o joje įdarbinamas darbuotojas visu etatu, sudarant neterminuotą darbo sutartį. Su prašymu skirti lėšų pateikiama darbo sutarties kopija ir kiti įdarbinimą pagrindžiantys dokumentai. Per vienerių metų laikotarpį nuo kompensavimo sutarties pasirašymo dienos, verslo subjektas privalo sudaryti sąlygas savivaldybės administracijos specialistams patikrinti darbo apskaitos žiniaraščius ir kitus susijusius dokumentus.

2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

16.10. Patalpų verslui remonto darbų, įskaitant komunikacijų atnaujinimo (prijungimo) išlaidų daliniam finansavimui pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) iki 50 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 eurų. Ši finansavimo forma taikoma, jei veikla vykdoma Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, patalpos yra priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei, yra pareiškėjo valdomos nuosavybės ar nuomos teise ir tokia sutartis yra įregistruota VĮ Registrų centre, o prie prašymo skirti lėšų pridedamas Nekilnojamojo turto registro išrašas.

2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

17. Bendras kompensacijų iš programos lėšų dydis vienam pareiškėjui per trejus metus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus metus) negali viršyti 5 000 eurų sumos, tačiau komisija savo motyvuotu sprendimu šią sumą gali ir padidinti.

2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

18. Pareiškėjas dėl kito finansavimo gali kreiptis tol, kol nepasiekia maksimalios 5 000 eurų sumos vienam pareiškėjui (ši sąlyga galioja trejų metų laikotarpiui).

2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

19. Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytos kompensuojamos išlaidos, išskyrus 16.1 ir 16.3 punktuose nurodytas išlaidas, turi būti patirtos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių skaičiuojant iki prašymo skirti lėšų pateikimo dienos.

 

V SKYRIUS

TEISĖ GAUTI PROGRAMOS FINANSAVIMĄ

 

20. Pareiškėjas pripažįstamas tinkamu gauti programos finansavimą, jei jis atitinka SVV subjekto apibrėžimą ir jo įmonės registracijos vietą, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, deklaruota gyvenamoji vieta ir plėtojamas verslas yra Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

21. Finansavimas verslo subjektui gali būti skirtas, jei per trejus metus jam ir su juo susijusiems verslo subjektams suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą, neviršys de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio. Bendra de minimis valstybės pagalbos suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą kelių transporto sektoriuje).

22. Teikdamas prašymą skirti lėšų pareiškėjas turi būti visiškai atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu, valstybės ir savivaldybės biudžetais.

23. Jei pareiškėjas per trejus metus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus metus) yra gavęs paramą, tačiau ji neviršija 5 000 eurų sumos, jis turi būti visiškai įvykdęs savo įsipareigojimus.

                      2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

24. Jei trūksta lėšų visiems prašymams skirti lėšų tenkinti, pirmiausia finansuojami tie prašymai, kuriuose:

24.1. pareiškėjas numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę-komercinę veiklą;

24.2. pareiškėjas numato diegti verslo ar ūkinės-komercinės veiklos inovacijas;

24.3. prašo finansavimo šioms socialinės atskirties grupėms priskiriami asmenys:

24.3.1. neįgalieji;

24.3.2. išėję iš įkalinimo įstaigų;

24.3.3. pilnametystės sulaukę našlaičiai;

24.3.4. daugiau nei tris vaikus iki 18 m. auginantys asmenys;

24.4. pareiškėjas numato užsiimti socialiniu verslu;

24.5. pareiškėjas numato diegti naujas technologijas.

25. Finansavimas neskiriamas:

25.1. pareiškėjams, turintiems įsiskolinimų valstybės, savivaldybės biudžetams, fondams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

25.2. bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems pareiškėjams;

25.3. pareiškėjams, kurie anksčiau yra gavę finansavimą pagal tvarkos aprašą, tačiau neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų.

 

VI SKYRIUS

FINANSUOJAMOS VERSLO RŪŠYS

 

26. Priemone remiamos visos legalios ūkinės-komercinės veiklos rūšys, išskyrus:

26.1. medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklą;

26.2. gėrimų gamybą, išskyrus salyklo, nealkoholinių gėrimų, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamybą;

26.3. tabako gaminių gamybą;

26.4. finansinę ir draudimo veiklą (finansinių paslaugų veiklą, draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veiklą, pagalbinę finansinių paslaugų ir draudimo veiklą);

26.5. nekilnojamojo turto operacijas;

26.6. teisinę veiklą;

26.7. azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą.

 

VII SKYRIUS

PRAŠYMŲ SKIRTI LĖŠŲ TEIKIMO TVARKA

 

27. Prašymai skirti lėšų gali būti teikiami nuolat, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 1 dienos, o svarstomi komisijos posėdžių metu. Išlaidoms, patirtoms lapkričio ir gruodžio mėnesiais, prašymai skirti lėšų teikiami kitais metais. Tvarkos aprašas yra skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale  www.alytus.lt.

28. Ekonominės plėtros programos komisijos sprendimu  (toliau – komisija) prašymų skirti lėšų pateikimo laikotarpis gali būti pakeistas.

29. Finansuojama pagal metiniame savivaldybės biudžete faktiškai numatytas lėšas,  skirtas Ekonominės plėtros programai.

30. Dėl didelio SVV subjektų prašymų skirti lėšų skaičiaus ar lėšų trūkumo savivaldybės biudžete maksimali finansavimo suma gali būti mažinama komisijos siūlymu atsižvelgus į 24 punkte išdėstytą prioritetiškumą.

31. SVV subjektai, norintys gauti finansavimą, Alytaus miesto savivaldybės administracijai (programos koordinatoriui) pateikia:

31.1. prašymą skirti lėšų (forma pateikiama 1 priede);

31.2. užpildytą anketą (forma pateikiama 2 priede);

31.3. visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius SVV subjekto patirtas ir apmokėtas išlaidas (pvz., sąskaitą faktūrą, pažymą apie sumokėtas palūkanas, sutartį su kreditoriumi (banku, kredito unija ar ilgalaikės nuomos kompanija, suteikusia paskolą SVV subjektui), banko pavedimų ar išrašų kopijas, sutartį su paslaugų teikėju ir apmokėjimo pagal šią sutartį dokumentus (Lietuvos darbo biržos sutarties dėl finansavimo skyrimo kopija), juridinę galią turinčių dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas arba kompensuojamas sąnaudas, kopijas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo;

31.4. užpildytą nustatytos formos de minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantį klausimyną (forma pateikiama 3 priede).

32. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, pagal administracijos direktoriaus patvirtintą Strateginio veiklos plano programų koordinatorių sąrašą koordinuojantis programos lėšų naudojimą (toliau – koordinatorius), patikrina SVV subjektų pateiktus prašymus skirti lėšų, ar pateikti dokumentai atitinka tvarkos aprašo reikalavimus, ir pateikia prašymus skirti lėšų svarstyti komisijai.

33. Prašymai skirti lėšų ir jų priedai priimami su lydraščiu ir registruojami savivaldybės administracijos priimamajame arba pateikiami elektroniniu paštu info@alytus.lt.

34. Prašymus skirti lėšų vertina Ekonominės plėtros programos komisija (toliau – komisija) vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-103 patvirtintais komisijos nuostatais.

35. Komisija, įvertinusi kiekvieną prašymą skirti lėšų, savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymą dėl lėšų skyrimo.

36. Prireikus SVV subjektas pateikia kitus koordinatoriaus ar komisijos prašomus dokumentus ar informaciją.

37. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į komisijos siūlymus, priima sprendimą dėl programos lėšų skyrimo – jis įforminamas administracijos direktoriaus įsakymu.

38. Finansavimas skiriamas sudarant dvišalę – lėšų gavėjo ir administracijos direktoriaus – išlaidų kompensavimo sutartį (forma pateikiama 4 priede).

 

VIII SKYRIUS

FINANSAVIMAS, ATSKAITOMYBĖ IR PRIEŽIŪRA

                     

39. Su pareiškėjais, kuriems skirtos programos lėšos, pasirašoma išlaidų kompensavimo sutartis, Joje nurodoma lėšų naudojimo tikslinė paskirtis, įgyvendinamos veiklos vertinimo kriterijai.

40. Lėšų gavėjas per 2 mėnesius nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti išlaidų kompensavimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas.

41. Buhalterinės apskaitos skyrius, pasirašius išlaidų kompensavimo sutartį, per 10 kalendorinių dienų lėšas perveda į nurodytą sąskaitą banke.

42. Išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei jos yra apmokėtos per finansų institucijas.

43. Lėšų gavėjo ir Alytaus miesto savivaldybės tarpusavio įsipareigojimai ir atsakomybė nustatoma išlaidų kompensavimo sutartyje.

44. Lėšų gavėjas privalo grąžinti lėšas, gautas už įmonės įregistravimą bei pradines steigimosi išlaidas, jei įmonė nuo lėšų gavimo dienos veikė trumpiau kaip 1 metus ir komisija nenusprendžia kitaip.

45. Lėšų gavėjas ne mažiau kaip vienerius metus nuo gauto finansavimo datos (jei komisija nenusprendžia kitaip) įsipareigoja vykdyti prašyme skirti lėšų nurodytą veiklą.

46. Komisijai pateikti išlaidų kompensavimui skirti dokumentai ar jų kopijos SVV subjektams negrąžinami.

47. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, programos koordinatorius turi teisę tikrinti, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas tik Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

49. Programos kontrolę vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyrius (programos koordinatorius).

50. Programos apskaitą tvarko Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

51. Duomenis apie skirtą finansavimą Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateikia specialistas, atsakingas už duomenų suvestinę.

52. Sprendimai dėl lėšų skyrimo gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________


                                                                                            Ekonominės plėtros programos lėšų

skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui

tvarkos aprašo

1 priedas

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

(Prašymo skirti lėšų iš Ekonominės plėtros programos forma)

 

(JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS, FIZINIO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ)

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

Turto valdymo ir verslo skyriui

 

PRAŠYMAS

SKIRTI LĖŠŲ IŠ EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS

 

20...-...-...

Alytus

 

Prašau skirti man / mano atstovaujamai įmonei lėšų iš Ekonominės plėtros programos. 

 

Eil. Nr.

Prašoma lėšų

Visa (bendra) priemonės vertė Eur (be PVM)

Prašomų lėšų dydis Eur (be PVM)

1.

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

 

 

2.

Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos finansavimui gauti parengimo dalinis kompensavimas

 

 

3.

Paskolos palūkanų dalinis finansavimas

 

 

4.

Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

 

 

5.

Gavusiam valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti (Lietuvos darbo biržos administruojami projektai)

 

 

6.

Švietimo, mokslo įstaigų ar inkubatorių paslaugos įmonei, kai įmonė plečia savo veiklą ir jai reikalinga įrangos nuoma, lektorių ar mentorių paslaugos ar kai įmonė kuria prototipą

 

 

6.1.

kai įmonė plečia ar toliau vykdo savo įprastinę veiklą, finansuojama iki 50 proc. suteiktų paslaugų vertės

 

 

6.2.

kai įmonė kuria prototipą, finansuojama iki 100 proc. suteiktų paslaugų vertės

 

 

7.

Naujai kuriamos internetinės svetainės, internetinės programėlės, internetinės parduotuvės ar panašaus pobūdžio elektroninių priemonių diegimo paslaugų išlaidų dalinis kompensavimas

 

 

8.

Buhalterinių paslaugų išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus)

 

 

9.

Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų dalinis kompensavimas pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus)

 

 

10.

Patalpų verslui remonto darbų, įskaitant komunikacijų atnaujinimo (prijungimo) išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus)

 

 

IŠ VISO

 

 

 

Su lėšų gavimo sąlygomis, teikimo tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais esu susipažinęs (-usi).

(Prašome pažymėti pridedamus dokumentus.)

 

Eil. Nr.

Dokumentų pavadinimas

Lapų skaičius

1.

Lėšų gavėjo anketa (pagal Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo 2 priedą)

 

2.

De minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantis klausimynas (pagal Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo 3 priedą)

 

3.

Patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos

 

4.

Patirtų išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos

 

5.

Priemonės įgyvendinimą įrodančių dokumentų kopijos (pvz., pažyma apie investicinio projekto paraiškos pateikimą, administracinio vertinimo atitiktį, sutarties su Lietuvos darbo birža dėl paramos skyrimo pagal vietinių užimtumo iniciatyvų projektus kopija, kreditavimo sutarties kopija, su mokslo įstaiga ar inkubatoriumi sudarytos sutarties kopija)

 

6.

Kiti dokumentai (prašome išvardyti):

 

 

 

(Pareigos)

 

 

(Parašas)

 

 

(Vardas, pavardė)

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominės plėtros programos lėšų

skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Lėšų gavėjo anketos forma)

 

LĖŠŲ GAVĖJO ANKETA

 

Verslo subjekto pavadinimas arba vardas / pavardė

 

Įmonės buveinės adresas / deklaruota gyvenamoji vieta

 

Įmonės pagrindinė veikla

 

Pagrindinė veiklos vykdymo vieta

 

Adresas pranešimams siųsti

 

 

Verslo subjekto kodas

 

PVM mokėtojo kodas

 

 

Atsiskaitomoji sąskaita ir banko pavadinimas

 

Telefonas

 

 

Mobilusis telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

Įsikūrimo data

 

 

Įmonės  veiklos pobūdis (nurodyti veiklos rūšį pagal EVRK)

 

Darbuotojų skaičius

 

 

Metinės pajamos Eur

 

 

Įmonės balanse nurodyto turto vertė Eur

 

 

II. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ (Projektų atrankos pirmumo reikalavimai)

Ar numatote plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą? (Įrašykite, kokią)

Taip             Ne      

Ar numatote diegti naujas technologijas versle ar ūkinėje komercinėje veikloje? (Įrašykite, kokias)

Taip             Ne      

Ar priskiriate save šioms socialinės atskirties grupėms?

Neįgalieji

Išėję iš įkalinimo įstaigų

Pilnametystės sulaukę našlaičiai

Daugiau nei tris vaikus iki 18 m. auginantys asmenys

(Tinkamą pabraukite)

Taip             Ne      

Ar numatote užsiimti socialiniu verslu? (Jei pažymėjote taip, trumpai parašykite, koks bus poveikis visuomenei)

Taip             Ne      

 

Duomenys apie gautas lėšas iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų verslui remti (jei lėšų negauta, pažymima NEGAUTA)

 

Finansavimo forma

(kokiam tikslui gautos lėšos)

Lėšų gavimo 

data

Gauta lėšų suma Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpas aprašymas, kodėl prašoma tokio finansavimo ir kaip tai siejama su pagrindine vykdoma veikla

 

Jei rengiamas verslo planas, mokslo tiriamasis darbas ir (ar) paraiška gauti finansinę paramą iš kitų fondų, nurodykite projekto tikslus, rezultatus, pasekmes ir poveikį

 

 

Tvirtinu, kad visi šioje lėšų gavėjo anketoje pateikti duomenys yra teisingi

 

Anketos pildymo data

 

20... m. ................................................  ................. d.

Vardas, pavardė

 

 

Pareigos (įmonėje)

 

 

Parašas

 

A. V.

______________

 


Ekonominės plėtros programos lėšų

skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(De minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinančio klausimyno forma)

 

DE MINIMIS PAGALBOS GAVĖJAMS TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMĄ PATVIRTINANTIS KLAUSIMYNAS

PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 1407/2013

 

20___ m. ___________ ____ d.

 

Teikiami klausimyno pildymo datos duomenys

PAREIŠKĖJO PAVADINIMAS / VARDAS, PAVARDĖ

           

KODAS / ASMENS KODAS

          

 

Nr.

KLAUSIMAS

ATSAKYMAS

(TAIP/ NE)

 

Į visus klausimus turi būti pateikti atsakymai TAIP arba NE.

 

I.                   SUSIEJIMAI PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 „VIENOS ĮMONĖS“ SĄVOKĄ (pildant lentelę būtina nurodyti visus ūkio subjektus, kurie laikomi „viena įmone“ REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 prasme ir kurių tarpusavio santykiai atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų).

Tolimesniuose klausimuose vartojama sąvoka „ūkio subjektas“ apima fizinius asmenis, vykdančius ūkinę-komercinę veiklą, ir įmones.

 

a)

Ar kitas ūkio subjektas turi Jūsų įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą*? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite visų tokiais ryšiais susijusių ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus, akcijų skaičių procentine išraiška.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:    

      

 

 

b)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą*? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite visų tokiais ryšiais susijusių ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus, akcijų skaičių procentine išraiška.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:    

 

     

 

c)

Ar kitas ūkio subjektas turi teisę paskirti arba atleisti daugumą Jūsų įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą, ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus.

Taip  

Ne    

 

Teisinis pagrindas (sutartis, susitarimas, įstatai ir kt.), ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:           

 

 

 

d)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą, ūkio subjektų pavadinimus / vardus, pavardes, jų kodus / asmens kodus.

Taip  

Ne    

 

Teisinis pagrindas (sutartis, susitarimas, įstatai ir kt.), ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai:          

 

 

 

e)

Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata kitam ūkio subjektui suteikiama teisė daryti Jūsų įmonei lemiamą įtaką**? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje paaiškinkite lemiamos įtakos pobūdį.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:           

 

 

 

f)

Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata Jums arba Jūsų įmonei suteikiama teisė kitai įmonei daryti lemiamą įtaką**? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:                  

 

 

 

g)

Ar kitas ūkio subjektas, būdamas Jūsų įmonės akcininku arba nariu, vadovaudamasis su Jūsų įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vienas kontroliuoja Jūsų įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Kontroliuojamų ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:   

 

 

h)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė, būdami kitos įmonės akcininku arba nariu, vadovaudamiesi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vieni kontroliuojate tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Kontroliuojančių ūkio subjektų pavadinimai / vardai, pavardės ir jų kodai / asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:          

 

 

 

i)

Ar Jūs ir (arba) įmonės akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. įmonės akcijų ar balsų, vykdo / planuoja vykdyti ūkinę-komercinę veiklą (dirba / dirbs pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos vykdymo pažymą arba yra ūkininkas)? Jeigu taip, apačioje esančioje eilutėje nurodykite veiklos pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Akcininko vardas ir pavardė, asmens kodas, verslo liudijimo, ūkininko pažymėjimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos išdavimo data, numeris, išdavusios institucijos pavadinimas ir veiklos pobūdis su kodu:           

 

 

 

II.                ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS, ĮSIGIJIMAS IR SKAIDYMAS PER PASTARUOSIUS TREJUS FISKALINIUS*** METUS (pildo juridiniai asmenys)

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus susijungė su kita įmone?

Taip   Ne      

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus įsigijo kitą įmonę?

Taip   Ne    

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įsigyta kitos įmonės?

Taip   Ne    

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę?

Taip   Ne    

 

Jeigu nors į vieną iš II dalies klausimų buvo atsakyta teigiamai, prašome užpildyti šią lentelę:

1

Nurodykite įmones, kurios sudaro susijungusią įmonę, ir jų kodus, susijungimo datą:

          

2

Nurodykite įmones, kurios buvo įsigytos, ir jų kodus, įsigijimo datą:

          

3

Nurodykite įmonę, kuri įsigijo Jūsų įmonę, ir jos kodą, įsigijimo datą:

          

4

Nurodykite įmonę, kuri buvo suskaidyta, ir jos kodą, suskaidymo datą; ar iki suskaidymo veikusiai įmonei buvo suteikta de minimis pagalba, jos dydį ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklos rūšis) ji buvo panaudota:

         

 

 

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

- mums yra žinoma, jog klausimyne pateikta informacija yra reikalinga de minimis valstybės pagalbai, kurios teikimui taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, įvertinti;

- mums yra žinoma, kad įmonei suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba yra registruojama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tvarkomame Suteiktos valstybės pagalbos registre, informacija apie įmonei suteiktą (nereikšmingą) de minimis pagalbą įmonėms yra teikiama Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, nustatyta tvarka;

- pateikiama informacija yra tiksli, išsami ir visi pateikti duomenys yra teisingi;

- yra pateikta visa mums žinoma informacija ir (ar) kitos svarbios aplinkybės, susijusios su šiame klausimyne nurodoma informacija;

- mūsų pateikiami duomenys apie įmonę, įmonės dalyvius (akcininkus, savininkus, narius), įmonės veiklą, įmonės finansinę būklę yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Įsipareigojame nedelsdami informuoti apie pateiktų dokumentų ir duomenų pasikeitimą;

- mums yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją ir civilinę atsakomybę, o neteisėtai gauta de minimis pagalba turi būti grąžinta.

 

(Pareigos)                                                                     (Parašas)                              (Vardas, pavardė)

 

 

 

* Dauguma dalyvių balsų suprantama kaip daugiau nei 50 proc. dalyvių balsų.

** Lemiama įtaka suprantama kaip turima teisė, neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos, skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, veto teisė priimant įmonei svarbius sprendimus ar pan.

*** Treji fiskaliniai metai suprantami kaip praėjusių 2 mokestinių metų ir einamųjų mokestinių metų laikotarpis.

 

 

Ekonominės plėtros programos lėšų

skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Išlaidų kompensavimo sutarties forma)

 

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARTIS

 

20... m. ­­­­­­­­­­­­­­­­... ­­­­­­­­­­­­­d. Nr. ...

Alytus

 

I. SUTARTIES ŠALYS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ... (toliau – Alytaus miesto savivaldybė), ir ... (toliau – įmonė), atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), vadovaudamosi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 20...-...-...  sprendimu Nr. T-... patvirtintu Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 20...-...-... įsakymu Nr. ... ir atsižvelgdamos į Ekonominės plėtros programos komisijos 20...-...-... protokolą Nr. KPPt-..., sudarė šią sutartį.

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS

 

2. 20__ metų Ekonominės plėtros programos 27.01.02.01 priemonės skatinti verslą – (įrašomas išlaidų pavadinimas, kuriam skiriama kompensacija) dalinė kompensacija.

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3. Alytaus miesto savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. iš dalies kompensuoti 20__ metų Ekonominės plėtros programos 27.01.02.01 priemonę skatinti verslą – dalinai kompensuoti (išlaidų pavadinimas) – skirti (įrašoma skiriamų lėšų suma skaičiais ir žodžiu) lėšų;

3.2. per 10 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo pervesti lėšas į sutartyje nurodytą sąskaitą.

4. Įmonė įsipareigoja:

4.1. jei išlaidos kompensuojamos pagal tvarkos aprašo 16.1 punktą, įmonė privalo realią ūkinę veiklą pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įmonės įsteigimo dienos;

4.2. pasibaigus finansiniams metams sudaryti sąlygas savivaldybės administracijos specialistams patikrinti finansinės atskaitomybės dokumentus.

 

IV. VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

5. Įmonės veikla yra vertinama pagal šiuos kriterijus:

5.1. ______________;

5.2. ______________;

5.n. ______________ .

 

V. SUTARTIES TERMINAS

 

6. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 20__ m. gruodžio 15 d.

7. Neįvykdžiusi bent vieno įsipareigojimo, įmonė lėšas grąžina į sutartyje nurodytą sąskaitą iki 20___ m.  gruodžio 15 d.

8. Alytaus miesto savivaldybės administracija nutraukia sutartį, jeigu įmonė pažeidžia sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

9. Ginčai, kilę tarp šalių dėl sutarties sąlygų ar kitų su šia sutartimi susijusių teisinių santykių arba ryšių su jais, sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. KITOS SĄLYGOS

 

10. Sutartis privaloma sutarties šalims ir jų teisių perėmėjams, nepriklausomai nuo sutarties šalių pertvarkymo ar jų vadovybės pasikeitimo.

11. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai šaliai po vieną.

 

VIII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija

(Įmonės pavadinimas)

Rotušės a. 4

62504 Alytus

(Įmonės adresas)

Kodas 188706935

Kodas

(Banko pavadinimas)

(Banko pavadinimas)

A. s.

A. s.

Tel.

Tel.

Faks.

El. p.

El. p.

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

(Įmonės vadovo ar atstovaujančio asmens pareigos)

 

 

(Parašas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Vardas, pavardė)

                                A. V.

                                A. V.

_____________

 

 

Į pradžią