Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Nėra Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-264 2018-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ALYTAUS MIESTO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 28 d. Nr.  DV-264

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 3 ir 5 punktais ir Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programa, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T-369 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programos tvirtinimo“:

                      1. T v i r t i n u Alytaus miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso taisykles (pridedama).

                      2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-05 įsakymą Nr. DV-447 „Dėl Alytaus miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso taisyklių tvirtinimo ir komisijos sudarymo“.

                      3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

                     

 

 

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. DV-264

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ

RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso (toliau – atrankos konkursas) organizavimo, finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

                      2. Atrankos konkurso tikslas – prisidėti prie Alytaus miesto savivaldybės kultūrinio paveldo dalies, priklausančios tradicinėms religinėms bendruomenėms, prevencijos nuo fizinio sunykimo užtikrinimo ir tolesnio jo išsaugojimo.

                      3. Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektas (toliau – tradicinių religinių bendruomenių projektas) – tai laikina, tikslinga, į kultūros paveldo dalies, priklausančios tradicinėms religinėms bendruomenėms išsaugojimą orientuota veikla, kuria siekiama kiekybiniais ir/ar kokybiniais rodikliais išreikštų rezultatų.

                      4. Tradicinių religinių bendruomenių projektams lėšos skiriamos iš Kultūros programos priemonei saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus skirtų lėšų.

                      5. Atrankos konkursą organizuoja, projektų vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius (toliau – Kultūros skyrius).

 

II SKYRIUS

TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR  PRIORITETAI

 

                      6. Tradicinių religinių bendruomenių rėmimo tikslai:

                      6.1. prisidėti prie Alytaus miesto savivaldybės kultūros paveldo, priklausančio religinėms bendruomenėms, išsaugojimo, suteikiant tradicinėms religinėms bendruomenėms paramą projektavimo, projektavimo ekspertizės, remonto, pastatų inventorizavimo, aplinkos, vidaus patalpų tvarkymo darbams atlikti;

                      6.2. atnaujinti kultūrinio turizmo požiūriu patrauklius architektūros ar kraštovaizdinę vertę turinčius religinio paveldo objektus.

                      7. Tradicinių religinių bendruomenių rėmimo uždaviniai:

                      7.1. ugdyti visuomenės požiūrį į kraštovaizdžio, nekilnojamų kultūros vertybių apsaugą;

                      7.2. iš dalies finansuoti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių religinėms bendruomenėms priklausančių religinio kultūros paveldo pastatų tvarkybos ir remonto darbų projektavimo ir/ar projekto ekspertizės darbus;

                      7.3. bendradarbiauti su religinėmis bendruomenėmis saugojant bažnytinę architektūrą ir kitus religinio kultūros paveldo objektus.

                      8. Prioritetai:

                      8.1. didesnė objekto istorinė, architektūrinė, meninė vertė;

                      8.2. objekto trūkumas, kurį planuojama šalinti, didžiausias, t. y. pastatui, kitam daiktui skubiai reikalingas avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbai, remontas ir jų priežiūra;

                      8.3. lėšos, gaunamos papildomai iš įvairių fondų ir kitų finansavimo šaltinių.

 

                     

III SKYRIUS

ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

                      9. Informacija apie paraiškų priėmimo datą ir vietą skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

                      10. Paraiškas gauti savivaldybės biudžeto lėšas gali teikti Alytaus miesto savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotos tradicinės religinės bendruomenės.

                      11. Kompiuteriu užpildyta Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso paraiškos (toliau – paraiška) forma (1 priedas) kartu su pridedamais dokumentais pateikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – savivaldybės administracija) vieno langelio principu. Paraiškos registruojamos bendra tvarka iki nurodytos datos.

                      12. Paraiškoje tinkamomis finansuoti pripažįstamos tik detaliai pagrįstos, su projekte numatomų veiklos rūšių vykdymu susijusios išlaidos:

                      12.1. pastatų, daiktų, turinčių istorinę, architektūrinę, meninę vertę, išsaugojimo darbai: tyrimai, remontas, avarinės grėsmės pašalinimas, konservavimas, pritaikymas, restauravimas, atkūrimas, šių darbų projektavimas ir/ar projekto ekspertizė;

                      12.2. religinių pastatų remonto, aplinkos tvarkymo darbai;

                      12.3. kitos išlaidos, susijusios su remonto darbais.

                      13. Atrankos konkursui pateiktas paraiškas vertina Alytaus miesto savivaldybės bendrosios religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso komisija (toliau – komisija) ją įsakymu sudaro savivaldybės administracijos direktorius. Komisija iš komisijos narių išrenka pirmininką ir sekretorių.

                      14. Komisijos nutarimai įforminami posėdžių protokolais, juos pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

                      15. Komisija vertina paraišką šiais vertinimo kriterijais:

                      15.1. prioritetų atitikimas – 0–3 balai;

                      15.2. sprendžiamų  problemų aktualumas – 0–3 balai;

                      15.3. viešumas ir prieinamumas visuomenei – 0–3 balai;

                      15.4. reikalingų lėšų pagrindimas – 0–3 balai;

                      15.5. kiti finansavimo šaltiniai – 0–3 balai.

                      16. Rekomenduojamas finansavimas projekto paraiškai, kurios vertinimo balų suma didesnė arba lygi 10 balų.

                      17. Komisija, išnagrinėjusi paraiškas, pildo Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso projektų vertinimo anketos formą (2 priedas). Kiekvienas komisijos narys kiekvieną projektą vertina atskirai. Komisijos sekretorius parengia bendrą projektų vertinimo suvestinę.

                      18. Komisija, atsižvelgdama į savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas projektams finansuoti, surašo posėdžio protokolą ir teikia siūlymą savivaldybės administracijos direktoriui.

                      19. Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į komisijos protokolo išvadą ir siūlymą, rengia savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymo projektą.            

                      20. Lėšos konkursą laimėjusiems projektams skiriamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMO UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

                      21. Savivaldybės administracija, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus, ir projekto vykdytojas sudaro Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo finansuoti tradicines religines bendruomenes sutartį, kurios forma tvirtinama atskiru savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

                      22. Už projekto įgyvendinimą, tikslingą lėšų naudojimą, veiklos atsiskaitymą teisės aktų nustatyta tvarka atsako projekto vykdytojas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      23. Atrankos konkurso komisijos sudėtis ir gavėjų sąrašas skelbiami savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir vietinėje spaudoje.

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso taisyklių

1 priedas

 

(Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo

projektų atrankos konkurso paraiškos forma)

 

 

(Paraišką  pateikiančio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

(Ryšio palaikymo duomenys – telefonas, el. paštas)

 

(Adresas)

 

Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso komisijai

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO PARAIŠKA

 

_____________________________

(data)

Alytus

 

1. Informacija apie projekto paraiškos teikėją

1.1. Projekto paraišką teikiančios bendruomenės pavadinimas

 

1.2. Adresas

 

1.3. Telefonas

 

1.4. Elektroninis paštas

 

1.5. Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris

 

 

2. Informacija apie projekto vadovą

2.1. Vardas, pavardė

 

2.2. Pareigos bendruomenėje

 

2.3. Telefonas

 

2.4. Elektroninis paštas

 

 

 

 

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto pavadinimas

 

3.2. Trumpas projekto aprašymas (glaustai pristatyti problemų, kurias sieksite spręsti, aktualumą)

 

3.3. Vykdomos veiklos rūšys (klasifikacija pagal veiklos pobūdį)

 

3.4. Projekto partneriai (nurodykite projekto vykdymo partnerius, pvz.: valstybės ir savivaldybės įstaigos, religinės bendruomenės,  kt.)

 

3.5. Laukiami rezultatai

 

3.6. Bendra projekto įgyvendinimo suma

 

3.7. Prašoma suma iš Alytaus  miesto savivaldybės biudžeto

 

3.8. Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti kitus finansavimo šaltinius ir sumas)

 

3.9. Viešinimo priemonės

 

 

4. Numatoma projekto išlaidų sąmata

Eil.Nr.

Išlaidų pavadinimas (detalizuokite)

 Lėšos, prašomos iš savivaldybės

 Kiti finansavimo šaltiniai

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

Papildoma medžiaga ..., lapas (-ai, -ų).

 

 

Paraišką teikiančios organizacijos vadovas (-ė)

 

        _________________                                           ________________________

                       (parašas)                                                                                                             (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso taisyklių

2 priedas

 

(Alytaus miesto savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo

projektų atrankos konkurso projektų vertinimo anketos forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMO ANKETA

 

_____________________________

(data)

Alytus

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimų balų skaičius

Balų intervalai (žodinė ir skaitinė reikšmės)

Skirtų balų skaičius

1.

Prioritetų atitikimas:

- iš esmės atitinka prioritetus;

- iš dalies atitinka prioritetus;

- neatitinka.

3

 

3

1–2

0

 

2.

Sprendžiamų problemų aktualumas:

- aiškiai įvardytos, aktualios ir turi poveikį;

- aktualumas ir naudingumas abejotinas;

- neaktualios.

3

 

3

1–2

0

 

3.

Viešumas ir prieinamumas visuomenei:

- labai aktualu;

- iš dalies aktualu;

- neaktualu.

3

 

3

1–2

0

 

4.

Reikalingų lėšų pagrindimas:

- lėšos yra aiškios, detalios, pagrįstos, realios;

- iš dalies suplanuotos;

- lėšų pagrindimas abejotinas.

3

 

3

1–2

0

 

5.

Kiti finansavimo šaltiniai:

- skiriama daugiau kaip 30 procentų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų;

- skiriama iki 30 procentų reikalingų lėšų;

- kitų finansavimo šaltinių nenumatyta.

3

 

3

 

1–2

0

 

Bendra balų suma

15

0–15

 

Projekto veiklos rūšys (darbai), kurių siūloma nefinansuoti

 

Komisijos nario išvada

(projektą finansuoti / nefinansuoti)

 

 

Projekto įvertinimas __________ balai (-ų)

 

Komisijos narys (-ė)                                 ____________                          _____________________

                                                    

Į pradžią