Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-12 2018-04-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
 Proj

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 43-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2018 m. balandžio 17 d.  Nr.  M-12

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 94 punktu,

s u š a u k i u 2018 m. balandžio 25 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Vytautas Grigaravičius, savivaldybės meras; 10 min.)

2. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos, Strateginio plėtros plano iki 2020 metų vizijos ir prioritetų įgyvendinimo rodiklių vertinimo, 2017–2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitoms ir finansinių bei iždo ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Vytautas Jastremskas, administracijos direktorius; 10 min.)

3. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai (Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius; 10 min.)

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (A. Juškauskas; 10 min.)

5. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2017 m. vadovo veiklos ataskaitai (Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ Ekonomikos ir pardavimų departamento direktorius, laikinai einantis direktoriaus pareigas; 10 min.)

6. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas; 10 min.)

7. Dėl pritarimo Alytaus kraštotyros muziejaus vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; 10 min.)

8. Dėl pritarimo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Giedrė Bulgakovienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė; 10 min.)

9. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro ir jo vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Tomas Stupuris, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius; 10 min.)

10. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 10 min.)

11. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė; 10 min.)

12. Dėl pritarimo Biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų vadovo 2017 m. veiklos ataskaitai ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Artūras Galakvoščius, biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų direktorius; 10 min.)

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-184 „Dėl Alytaus vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius; 10 min.)

14. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitai (Greta Sodaitytė-Berlickė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė; 10 min.)

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. siektinų veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių nustatymo (G. Sodaitytė-Berlickė, 5 min.)

16. Dėl pritarimo mišrių komunalinių atliekų svėrimo pakėlimo metu įdiegimui, jas surenkant Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ir vežant į apdorojimo įrenginius (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (V. Mačernienė; 10 min.)

18. Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15 A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Alytaus jaunimo centrui (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

19. Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 7, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais (A. Juonienė; 5 min.)

20. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais viešosioms įstaigoms (A. Juonienė; 5 min.)

21. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Alytaus mieste nustatymo (A. Juonienė; 10 min.)

22. Dėl 2013-04-26 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-455 pratęsimo (A. Juonienė; 5 min.)

23. Dėl pritarimo Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui (Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas; 10 min.)

24. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; 10 min.)

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T-192 „Dėl Alytaus miesto išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (M. Matažinskas; 5 min.)

26. Dėl Alytaus mieste galiojančių specialiųjų planų integravimo į Alytaus miesto bendrąjį planą (TPD Reg. Nr. T00079462) (M. Matažinskas; 10 min.)

27. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja; 5 min.)

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-344 „Dėl Alytaus miesto gatvių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (I. Pankienė; 5 min.)

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152 „Dėl kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, 5 min.)

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-215 „Dėl Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo (V. Liaukuvienė; 5 min.)

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-199 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.)

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-121 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo nustatymo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.)

33. Dėl žalos atlyginimo (R. Ališauskienė; 10 min.)

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vytautas Grigaravičius

 

Į pradžią