Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-89 2018-04-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018-04-19 Nr.  T-89

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir siekdama racionaliai ir efektyviai panaudoti priemonei įgyvendinti bendruomenės iniciatyvą, skirtą gyvenamajai aplinkai gerinti skirtas lėšas Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 19 d.

sprendimu Nr.T-89

 

BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamų miesto gyventojų projektų viešosiose erdvėse įgyvendinimo, projektų idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo tvarką. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į miesto biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvą mieste, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto plėtros tema.

2. Bendruomenės iniciatyvos, skirtos gyvenamajai aplinkai gerinti įgyvendinamos kasmet, numatant tam lėšas kiekvienų metų savivaldybės biudžete.

3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. pasiūlymasdokumentas su priedais pagal parengtą specialią formą, kurį pateikia pareiškėjas, išdėstydamas idėją (forma pridedama);

3.2. pareiškėjas – Alytaus mieste gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas, ne jaunesnis nei 16 metų, surinkęs 20 mieste gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas;

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

3.3. projektas – laiku apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės strateginį tikslą – kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką;

3.4. konsultacinė darbo grupė – savivaldybės mero potvarkiu sudaryta projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė. Darbo grupės funkcijos – vertinti projektų idėjų pasiūlymus, sudaryti atrinktų projektų sąrašą ir pateikti jį tolimesniam projektų atrankos etapui – viešam balsavimui;

                      3.5 mažos apimties projektai – infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami per metus, kurių apimtis neviršija 25 tūkst. eurų, projektas turi būti įgyvendinamas Alytaus mieste, savivaldybės valdomoje žemėje;

                             2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

                             2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

3.6. didelės apimties projektai – nekomercinės paskirties infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami per 2 metus, techninę dokumentaciją pradedant rengti pirmais projekto įgyvendinimo metais, jie yra įgyvendinami Alytaus mieste, savivaldybės valdomoje žemėje, jų apimtis neviršija 150 tūkst. eurų ir negeneruoja pajamų;

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

                      3.7. balsavimas už projektų įgyvendinimą – balsavimas už pateiktą projekto iniciatyvą nustatytoje vietoje ir nustatytos formos kortele arba elektroninėmis priemonėmis;
2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

3.8. kvietimas teikti pasiūlymus (toliau – kvietimas) – viešoje erdvėje publikuojamas skelbimas, kuriame nurodama projektų idėjų pasiūlymų pateikimo sąlygos ir terminai.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

 

4. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami ir gali dalyvauti mažos arba didelės apimties Alytaus miesto infrastruktūros gerinimo projektų kategorijose.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

5. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Alytaus mieste gyvenamąją vietą deklaravę, ne jaunesni nei 16 metų gyventojai.

6. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami vadovaujantis šiuo aprašu bei kvietime nustatyta tvarka ir terminais.

7.  Kvietimas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt. Kvietimą skelbia konsultacinė darbo grupė.

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

8. Pareiškėjas kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą projekto idėjos pasiūlymą (forma pridedama) ir privalomą pateikti kitą reikalingą informaciją.

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

9.  Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

9.1. prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: 20 mieste gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų sąrašas su jų parašais, gimimo data, pavarde, vardu, deklaruota gyvenamąja vieta (forma pridedama);

9.2. projektas turi būti įgyvendinamas Alytaus mieste, savivaldybės valdomoje žemėje;

9.3.  tai turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių/kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas.

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

10. Konsultacijos ir metodinė pagalba gyventojams, kurie nori teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikiamos susitikimuose su gyventojais, atitinkamuose savivaldybės administracijos skyriuose.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

11. Projektų idėjų pasiūlymai priimami Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamajame Rotušės a. 4, Alytuje, ir elektroniniu būdu – el. p. info@alytus.lt. Juos administruoja bei informaciją teikia Finansų ir investicijų skyrius.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

12. Pagal kvietime nustatytas sąlygas pateikti projektų idėjų pasiūlymai vertinami pasibaigus jų priėmimo terminui.

13. Neteko galios.

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

14. Projektų idėjų pasiūlymus ir preliminarias projektų sąmatas vertina konsultacinė darbo grupė. Ją sudaro po 1 Alytaus miesto savivaldybės tarybos frakcijų deleguotą atstovą, 1 frakcijoms nepriklausantis atstovas, 1 Monumentaliosios dailės kūrinių statymo priežiūros komisijos atstovas, 1 Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguotas atstovas, 1 Architektų tarybos deleguotas atstovas, 3 seniūnaičių atstovai, 5 savivaldybės administracijos skyrių valstybės tarnautojai. Nustačius, kad pateiktas pasiūlymas atitinka visus kvietime nurodytus reikalavimus, vertinamas projekto tinkamumas finansuoti ir sudaromas atrinktų projektų sąrašas bei surašomas protokolas.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

 

15.  Mažos apimties ir didelės apimties projektai vertinami atskirai.

16. Nustačius, kad mažos apimties projekto sąmata viršija numatytą mažos apimties projektams finansuoti nustatytą sumą, konsultacinei darbo grupei rekomendavus, projektas perkeliamas į didelės apimties projektų sąrašą.

17.  Neteko galios.

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

18. Patvirtinti ir nuasmeninti projektai (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) paskelbiami viešojoje erdvėje ir vykdoma balsavimo procedūra.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

 

IV SKYRIUS

GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS

 

19. Mieste gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų, savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia balsavimu.

20. Išsamus projektų sąrašas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt ir numatytose balsavimo vietose nurodant projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto aprašymą ir vertę (kainą).

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

21. Balsavimas vyksta užpildant nustatytos formos balsavimo kortelę, ją paliekant numatytose, viešai skelbiamose vietose arba balsuojant elektroniniu būdu, kvietime nurodytu adresu.

22. Balsuojantis asmuo turi nurodyti šiuos duomenis:

22.1. balsuojant kortele: gimimo datą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir pasirašyti.

22.2. balsuojant elektroniniu būdu: gimimo datą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą;

22.3. sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Šie duomenys naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo, ir neskelbiami viešai.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

23. Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 3 atrinktus projektus, atiduodamas po vieną balsą už kiekvieną abejų kategorijų projektą.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

 

 

 

24. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas.

25. Balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius popierinę kortelę, galioja elektroniniu būdu užpildytas balsas.

26. Užpildžius kelias popierines korteles, nei vienas balsas neįskaitomas.

27. Balsavusių gyventojų asmens duomenys patikrinami Gyventojų registro duomenų bazėje. Balsavimo kortelės perduodamos į savivaldybės archyvą ir saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“  nustatyta tvarka.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

28. Asmens duomenys naudojami tik gavus asmens sutikimą juos naudoti. Asmens duomenys naudojami tik Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, apraše numatytoms balsavimo procedūroms vykdyti ir saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

 

                                            

V SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

29. Atrinkti ir gyventojų pritarimą gavę projektai ir jų aprašymai viešai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

30. Daugiausiai gyventojų balsų surinkę projektai įgyvendinami  tik tada, kai surenka minimalų balsų skaičių: mažos apimties projektams – 0,5 % balsų nuo Alytaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus (remiantis praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis), didelės apimties projektai – 1,0 % balsų nuo Alytaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus (remiantis praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis). Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinamas daugiausiai balsų surinkusių projektus sąrašas. Projektus įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija. Už projektų įgyvendinimą atsakingi programų, kuriose projektas vykdomas, koordinatoriai.

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

31. Projektų įgyvendinama tiek, kad neviršytų numatytos finansavimo sumos, patvirtintos savivaldybės biudžete.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

32. Tarybai skyrus finansavimą bendruomenės iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinti, pradedami vykdyti mažos apimties projektai, o didelės apimties projektams rengiama reikalinga techninė dokumentacija ir kitų metų biudžete planuojamas lėšų poreikis jiems įgyvendinti. Didelės apimties projektai įgyvendinami kitais biudžetiniais metais.

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

33. Projektai 100 proc. finansuojami  Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

                     

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Savivaldybės lėšų, skiriamų projektams finansuoti, naudojimo kontrolę atlieka programų, kuriose projektas vykdomas, koordinatoriai.

35. Projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimą atlieka Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

36. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

                                      ___________________________________

 


 

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų

gyvenamajai aplinkai gerinti,

projektų idėjų atrankos ir finansavimo

tvarkos aprašo

priedas

 

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-358 redakcija

 

(Projekto idėjos pasiūlymo forma)

 

PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS

_____________________

(Data)

 Mažos apimties projektas

 Didelės apimties projektas

 

 

1.      Bendra informacija apie projektą ir pareiškėją

1.1. Projekto pavadinimas

 

1.2. Pareiškėjas, -a (Alytaus miesto gyventojas, -a, turintis, -i 16 metų ir deklaravęs, -usi gyvenamąją vietą Alytuje)

Vardas ir pavardė, gimimo data (metai-mėnuo-diena), deklaruota gyvenamoji vieta

 

 

 

Kontaktai (adresas, telefono numeris, el. p.)

 

1.3. Projekto įgyvendinimo vieta

 

2. Projekto aprašymas (santrauka)

2.1. Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema (ne daugiau kaip 0,5 psl.)

 

 

2.2. Projekto rezultatai, jų nauda miestui

 

 

 

3. Preliminari projekto sąmata

 

Išlaidų pavadinimas

Planuojama išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

4. Pasiūlymo priedai

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas (pvz., nuotraukos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos, vizualizacijos, brėžiniai, schemos ar kita informacija, papildanti projekto aprašymą)

Priedo lapų skaičius

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

  1. Tvirtinu:

5.1. Šiame pasiūlyme ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

5.2. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą pasiūlymą  būtų skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje ir / ar kitoje viešoje erdvėje.

 

______________                    _____________________________ 

(Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodytus asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

 

 

 

 

 

 Bendruomenės iniciatyvų, skirtų

gyvenamajai aplinkai gerinti,

projektų idėjų atrankos ir finansavimo

tvarkos aprašo

priedas

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 28 d.

sprendimo Nr. T-358 redakcija)

 

(Pritarimo projekto idėjai forma)

 

PRITARIMAS PROJEKTO IDĖJAI

 

Patvirtinu, kad esu Alytaus miesto gyventojas, turintis 16 metų, ir esu susipažinęs su projekto _____________________________________________________________idėja bei jai pritariu.

(projekto pavadinimas)

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data (metai-mėnuo-diena)

Deklaruota gyvenamoji vieta

Parašas

 

1.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodytus asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

2.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

3.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

4.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

5.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

6.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

7.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

8.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

9.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

10.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

11.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

12.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

13.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

14.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

15.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

16.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodytus asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

17.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

18.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

19.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

20.

 

 

 

 

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti asmens duomenis Alytaus miesto savivaldybės administracija tvarkytų asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos tikslais, dalyvaujant apklausoje, balsuojant už alytiškių iniciatyvas. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

 


 


 

 

Į pradžią