Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-103 2018-04-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018-04-19 Nr.  T-103

Alytus

 

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi, 12 straipsniu, Alytaus jaunimo centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. T-188 „Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo“  (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-63 redakcija), 39.5 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 235 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus jaunimo centro vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Alytaus jaunimo centro 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-103 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią