Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-85 2018-04-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. T-85

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 235 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2017 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-85 - DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią