Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-121 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018-04-25 Nr.  T-121

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 235 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų vadovo 2017 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Į pradžią