Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-113 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018-04-25 Nr.  T-113

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi, 12 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-72 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų tvirtinimo“, 36.5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 235 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).                 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią