Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-112 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2017 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2017 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI

 

2018-04-25 Nr.  T-112

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 235 punktu ir išklausiusi UAB „Dzūkijos vandenys“ vadovo metinę veiklos ataskaitą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės ,,Dzūkijos vandenys“ 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai (pridedama).

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią