Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-111 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS, STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ VIZIJOS IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO, 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. T-111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytus

2018 m.


 

TURINYS

 

Įžanga. 3

Savivaldybės administracijos personalas. 3

Savivaldybės programų įgyvendinimas. 4

21 Švietimo programa.. 4

22 Sveikatos apsaugos programa.. 10

23 Socialinės apsaugos programa.. 11

24 Kultūros programa.. 13

25 Kūno kultūros ir sporto programa.. 15

26 Savivaldybės veiklos programa.. 17

27 Ekonominės plėtros programa.. 22

28 Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa.. 23

29 Turto valdymo ir plėtros programa.. 27

30 Urbanistinio planavimo programa.. 29


 

ĮŽANGA

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 ir 10 punktuose ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333, 235 punkte nustatyta, kad teikdamas savo ir savivaldybės administracijos veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito už savo ir savivaldybės administracijos veiklą, taip pat ne rečiau kaip kartą per metus apie savo veiklą informuoja savivaldybės gyventojus.

Savivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės vykdomoji institucija, turinti viešojo administravimo teises ir pareigas. Administracijos direktorius pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui, vadovauja savivaldybės administracijai ir yra šios įstaigos vadovas. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius turi du pavaduotojus, kuriems pavesta koordinuoti savivaldybės turto valdymą ir naudojimą; viešąsias paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų darbą, dalyvauti organizuojant savivaldybės viešojo administravimo įstaigų tarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą; savivaldybės viešuosius pirkimus.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2017 metų veiklos ataskaita pateikta pagal šias Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Alytaus miesto  savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-39,  programas: Švietimo, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos, Kultūros, Kūno kultūros ir sporto, Savivaldybės veiklos, Ekonominės plėtros, Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo, Turto valdymo ir plėtros ir Urbanistinio planavimo.

Kartu su savivaldybės administracija įgyvendindami 2017 m. programas, siekėme šių strateginių tikslų:

·         užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą;

·         didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui;

·         kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką.

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSONALAS

 

Administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš valstybės biudžeto, pareigybių skaičius180. Metų pabaigoje dirbo 172 valstybės tarnautojai ir darbuotojai pagal darbo sutartis, iš jų 39 vyrai ir 133 moterys. Per metus iš darbo atleista 14, priimta 13 darbuotojų. Vidutinis darbuotojų amžius 47 metai. Organizuota 12 konkursų į savivaldybės įstaigų vadovų pareigas ir 17 atrankų į  administracijos darbuotojų pareigas.

Seminaruose ir mokymuose dalyvavo 116 darbuotojų, jie tobulino žinias ir įgūdžius „Lean“ sistemos, valstybės tarnautojų analitinių gebėjimų stiprinimo, streso ir konfliktų valdymo, institucijos įvaizdžio kūrimo, viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo teisinio reglamentavimo naujovių, valstybės tarnautojų specialiųjų ir profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, tobulinimo, komunikacijos įgūdžių gilinimo, vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimų tobulinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, prevencijos programų rengimo ir įgyvendinimo efektyvumo vertinimo, viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo, naujojo Darbo kodekso taikymo, lyderių kompetencijos ugdymo, veiklos vertinimo sistemos ir jos taikymo, statybą reglamentuojančių teisės aktų naujovių, mokymų projektų vykdytojams, sveikos gyvensenos skatinimo regioniniu lygiu ir kt. mokymuose.

 

SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

21 ŠVIETIMO PROGRAMA

 

Programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas – didinti švietimo paslaugų kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Programą vykdė 34 švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų –  13 lopšelių-darželių, 2 mokyklų-darželių, 2 pradinių mokyklų, Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, progimnazijos, 7 pagrindinių mokyklų, 4 gimnazijų, Jaunimo centro, Muzikos ir Dailės mokyklų, Pedagoginės psichologinės tarnybos – bendruomenės.

 

Mokslo metai

Bendrojo ugdymo mokyklas (su suaugusiųjų klasių mokiniais) lankančių mokinių skaičius  rugsėjo 1 d.

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigas lankančių mokinių skaičius spalio 1 d.

2012–2013 m.

8 523

2 231

2013–2014 m.

8 194

2 170

2014–2015 m.

7 743

2 027

2015–2016 m.

7 404

1 965

2016–2017 m.

7 253

1 669

2017–2018 m.

6 939

1 975

1 lentelė. Mokinių skaičius Alytaus mieste

 

Kasmet mokinių skaičius mieste mažėja, tačiau išlieka stabilus lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius lankančių vaikų skaičius. 2017 m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankė 2 639 vaikai (2016 m. – 2 688 vaikai).

 

                                       

2 lentelė. Lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius lankančių vaikų skaičius 1996–2016 m.

Ugdymo kokybę bendrojo ugdymo įstaigose siekiama užtikrinti naudojant modernias švietimo technologijas ugdymo turiniui perteikti, modernizuojant ugdymo aplinką. Toliau įgyvendinamos neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mokymo ir švietimo programos. Prioritetas teikiamas švietimo paslaugų kokybei, vaikų socializacijai, meninei, kūrybinei saviraiškai skatinti ir remti. Nuosekliai įgyvendinant Švietimo ir mokslo reformą, rūpinamasi miesto moksleivių užimtumu, plėtojamas moksleivių naudojimasis informacinėmis technologijomis, siekiama, kad mokiniai mokyklose įgytų nustatytą žinių sertifikatą. Alytuje veikia 17 bendrojo ugdymo mokyklų. Lygiagrečiai kuriamas optimalus papildomo ugdymo tinklas, integruojant ir specialiųjų poreikių vaikus. Veikia 3 neformaliojo švietimo įstaigos. Ikimokyklinėse įstaigose siekiama darnaus pereinamumo nuo ikimokyklinio ugdymo į pradinį mokymą. Šiuo metu Alytuje veikia 13 ikimokyklinių įstaigų. Lopšeliai-darželiai, mokyklos-darželiai, pradinė mokykla, pagrindinės mokyklos sėkmingai vykdo švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Vykdant šią programą, rūpinamasi švietimo įstaigų materialinės bazės stiprinimu, jos atnaujinimu, techninėmis ugdymo proceso priemonėmis, keliama pedagogų kvalifikacija. Įstaigos savo veiklai pritraukia papildomų lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių apie  441,8 tūkst. Eur per metus.

Alytaus miesto savivaldybės mero padėkomis apdovanoti aplinkos tvarkymo konkurso-apžiūros nugalėtojai švietimo įstaigų kategorijoje: pirmoji vieta – Alytaus muzikos mokykla, direktorė Aldona Vilkelienė; antroji vieta – Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla, direktorius Feliksas Džiautas; trečioji vieta – Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, direktorė Erika Poškevičienė.

Plečiamas švietimo įstaigų kompiuterizavimas, turtinama švietimo informacinės ir komunikacinės sistemos bazė, tobulinama Alytaus miesto savivaldybės ir jos švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų švietimo valdymo informacinė sistema. Alytaus miesto savivaldybės taryba tam skyrė 259,3 tūkst. Eur.

Jau ketvirti mokslo metai Alytaus kolegijos Jaunųjų informatikų akademijoje suteikta galimybė mokiniams įgyti ir tobulinti naujausias informacinių technologijų ir programavimo žinias bei gebėjimus, akademijoje mokosi 245 Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

Nuo 2017 m. Alytaus miesto mokyklose vyksiančių varžybų metu jų rezultatą sirgaliai gali stebėti švieslentėse – jos sumontuotos dešimties mokyklų sporto salėse: Jotvingių, Šv. Benedikto ir Putinų gimnazijose, Dzūkijos, Šaltinių, Vidzgirio, Dainavos ir Likiškėlių pagrindinėse mokyklose, taip pat Piliakalnio progimnazijoje ir Senamiesčio pradinėje mokykloje. Senamiesčio pradinėje, Dainavos pagrindinėje mokykloje ir Piliakalnio progimnazijoje įrengtos švieslentės be „24s“ laikrodukų, o kitose septyniose – su šiuo krepšinio varžybų laikui skaičiuoti skirtu įrenginiu. Veikia rekonstruotas Vidzgirio pagrindinės mokyklos sporto aikštynas, jame galės sportuoti tiek mokiniai, tiek miesto bendruomenė.

Biologiją, matematiką, chemiją šv. Benedikto gimnazijos mokiniai galės mokytis smagiai, įdomiai ir inovatyviai – čia atidaryta 3D klasė. Tokia mokymo praktika dar visai nauja Lietuvoje. Pasitelkę 3D akinius ir specialiąsias mokymo programas, gimnazistai galės realiai pamatyti ląstelės sandarą, susipažinti, kaip vyksta fotosintezė, įvairios cheminės reakcijos ar kiti procesai. Šiuo metu švietimo įstaiga yra įsigijusi trijų dalykų – matematikos, chemijos, biologijos – programas, bet ateityje išmaniosiomis technologijomis valdomą mokymo procesą planuojama plėsti. 3D klasė – ne vienintelė naujovė mokykloje. Gimnazijos aktų salėje vaikai pertraukų metų gali naudotis 3D interaktyviomis grindimis su integruotais 24 žaidimais.

Šaltinių pagrindinėje mokykloje atidaryta gamtos pažinimo erdvė – laboratorija. Joje jaunesnių klasių mokiniai galės išsamiau susipažinti su gamtoje vykstančiais procesais, paeksperimentuoti, sužinoti mokslinių atradimų istorijas ir atskleisti jų svarbą šiuolaikiniame gyvenime. Laboratorijoje mokiniams yra sudarytos sąlygos praplėsti akiratį ir pažinti kur kas daugiau, nei tai jie galėtų padaryti įprastoje klasėje. Gamtos pažinimo laboratorijoje mokiniai galės imtis mokslinės tiriamosios veiklos ir po pamokų.

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija ir Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas (KTU MGMF) 2017 m. liepos 11 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, ja buvo įprasminta atviros KTU klasės be sienų gimnazijoje idėja. Šiuo projektu bus siekiama tobulinti ugdymo kokybę, populiarinti tiksliuosius, inžinerinius ir gamtos mokslus bei siekti efektyvaus institucijų bendradarbiavimo rengiant vyresniųjų klasių mokinius stoti ir sėkmingai studijuoti universitete. KTU MGMF klasė sienų neturės. Ji burs skirtingų klasių moksleivius, kurie domisi tiksliaisiais ir gamtos mokslais bei siekia tobulėti šiose disciplinose, o veikla bus organizuojama tikslingai – atsižvelgiant į mokinių poreikius. KTU MGMF dėstytojai moksleiviams ves gilinamąsias pamokas – jų tematiką ir pobūdį padiktuos patys moksleiviai ir jų mokytojai.

Alytuje viešėjo Lietuvos mokslų akademijos (LMA) atstovai. Plačiai pripažintų, charizmatiškų mokslininkų komanda atvyko vesti paskaitas-diskusijas keturių miesto gimnazijų mokiniams, iš arčiau supažindinti su mokslininko profesija ir IT, medicinos, psichologijos, kitomis mokslo sritimis. Paskaitas Putinų, Jotvingių, Adolfo Ramanausko-Vanago ir Šv. Benedikto gimnazijose skaitė profesoriai Vytautas Jonas Sirvydis, Vladas Laurinavičius, Juozas Vidmantis Vaitkus, sveikatos psichologė Ieva Vasionytė. Kaip teigė profesorius J. V. Vaitkus, mokiniams siekiama parodyti, kaip moksliniai atradimai siejasi su kasdieniu gyvenimu. Prof. Algimantas Grigelis taip pat susitiko su Alytaus miesto savivaldybės specialistais siekdamas analizuoti ir pateikti patarimų Žaliosios g. ir Piliakalnio g. šlaitų, Pramonės parke esančių durpių ir kitų mieste iškylančių problemų sprendimams. Lietuvos mokslininkų švietėjiškas ir kartu praktines problemas padėsiantis spręsti vizitas – tai vienas iš Alytaus miesto savivaldybės ir LMA bendradarbiavimo rezultatų.

2017 m. pavasarį prasidėjo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, jį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas įtrauks profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus. Švietimo lyderystės  programa skirta pirmiausia tiems, kam aktualu įgyti lyderystės švietimo vadyboje kompetencijos: esamiems švietimo institucijų, mokyklų vadovams, vadovų pavaduotojams, mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams, siekiantiems daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos – rezultatams. Projekto „Lyderių laikas 3“ Alytaus miesto savivaldybės kūrybinė komanda gana gausi ir įvairi. Ją sudaro 15 iniciatyvių ir pokyčių siekiančių žmonių, kurie atstovauja tiek ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokykloms, tiek savivaldybės administracijai, politikams, mokinių tėvams. Komanda pokyčio projektą sies su Alytaus miesto 2017–2022 m. švietimo strateginiu planu. Rengiant šį planą švietimo bendruomenė buvo ne kartą kviečiama diskutuoti apie miesto švietimo sistemos stiprybes, tobulintinas sritis, galimybes ir grėsmes, tad plano projekte numatyti tikslai ir uždaviniai yra išgryninti ir aktualūs visam miestui: švietimo kokybės tobulinimas, mokinių pasiekimų gerinimas, mokinių poreikių tenkinimas, švietimo darbuotojų nuolatinis tobulėjimas ir bendradarbiavimas, ugdymo aplinkų gerinimas.

2017 m. vasarą ant „Sakalėlio“ pradinės mokyklos stogo įrengta saulės elektrinė pradėjo gaminti elektros energiją, tai yra mokykla tapo elektrą gaminančiu vartotoju. Saulės elektrinėje pagaminta elektros energija bus naudojama mokyklos reikmėms, o energijos perteklius perduodamas AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Tai yra pirmoji Alytaus mokykla, įgyvendinusi tokio pobūdžio projektą ir taupanti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas.

https://www.ldgirinukas.lt/wp-content/uploads/2018/03/b3c60e38_opt.jpegBendradarbiaudami su Lenkijos Suvalkų miesto, Alytaus apskrities lopšeliais-darželiais, Alytaus lopšeliai-darželiai „Pušynėlis“, „Pasaka“, „Boružėlė“, „Girinukas“, Nykštukas“, „Obelėlė“ ir „Vilties“ mokykla-darželis dalyvauja INTERRENG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projekte Nr. LT-PL/081 „Būk aktyvus – būsi sveikas“. Lopšelių-darželių bazės papildytos 23 vidaus sporto įrangos komplektais. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose bus įrengta vaikų lauko žaidimo aikštelių įranga. Projekto metu ugdytiniams NVO atstovai organizavo fizinio aktyvumo pamokas. Pedagogai ir ugdytiniai dalyvavo Atvirose Alytaus sporto dienose. Organizuoti mokymai lopšelių-darželių bei mokyklų-darželių pedagogams.

Likiškėlių pagrindinėje mokykloje rugsėjo mėnesį atvėrė duris integracijos centras iš emigracijos grįžusių alytiškių vaikams. Įvairaus amžiaus vaikams įgytos reikalingos priemonės, nauji baldai, suremontuotos patalpos. Su vaikais dirba vienas pedagogas, o vėliau, atsižvelgiant į poreikį, centro veikla bus plečiama. Centrą vaikai galės lankyti po pamokų ar bet kuriuo kitu laisvu laiku, čia susipažins vieni su kitais, bendraus, tobulins lietuvių kalbą, kad jiems būtų lengviau įsilieti tarp bendraamžių mokyklos bendruomenėje, susipažins su lietuvių tautos istorinėmis, geografinėmis vertybėmis, domėsis etnokultūra.

Tarptautinis jaunimo projektas „Draugų pasaulis“ jau 22 metus organizuojamas vis kitos šalies projekte dalyvaujančioje savivaldybėje. Projekto idėja – sukurti bendrus Europos valstybių „namus“, sudaryti galimybę susitikti žmonėms iš visos Europos ir pažinti kitų tautų kultūrą, o pagrindiniai jo tikslai – susipažinti ir perprasti kitų tautų kultūrines, politines, istorines ir bendruomenines ypatybes, organizuoti įvairių sričių – istorijos, kultūros, meno, muzikos, politikos, ekologijos – bendrą veiklą ir kartu kurti tolesnes projekto idėjas. Rugpjūčio 5–12 d. projekto renginys vyko Vokietijos Zasbachvaldeno (Sasbachwalden) mieste, jame dalyvavo ir 5 asmenų Alytaus miesto delegacija. Šių metų projekto tema „50 metų Taikos keliu – 50 metų į Europos ateitį“. Projekte dalyvavo Vokietijos, Čekijos, Italijos, Prancūzijos, Slovakijos, Vengrijos, Olandijos atstovai.

2016–2017 m. m. Lietuvos mokinių mokyklų žaidynėse 2 grupėje (dalyvavo 28 savivaldybės) tarp kitų miestų ir rajonų savivaldybių Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai užėmė 1 vietą. Antroje grupėje tarp 181 mokyklos šv. Benedikto gimnazija iškovojo 3 vietą, Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija – 4 vietą, Panemunės pagrindinė mokykla – 11 vietą, Jotvingių gimnazija – 27 vietą.

Įgyvendinant Jaunimo politiką buvo siekiama šių tikslų: ugdyti sąmoningą, demokratišką ir kūrybingą asmenybę, gerinti jaunimo organizacijų, savanorystės ir veiklos kokybę, didinti aktyvų pilietiškumą, dalyvaujamąją demokratiją ir pilietinį sąmoningumą, plėtoti jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą, tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti gabų, aktyvų ir kūrybingą Alytaus miesto jaunimą. Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos įgyvendino 10 jaunimo veiklos projektų, finansuota 12 jaunimo iniciatyvų. Projektai stiprino jaunimo organizacijas, skatino jų tradicijas, jaunimo verslumą, kūrybinę veiklą ir saviraišką, įvairią prevencinę ir turiningo laisvalaikio veiklą, sudarė sąlygas visapusiškai ugdytis, organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas ir kt. Iš viso jaunimo politiką aktyviai įgyvendino 22 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Organizuota 120 jaunimo renginių, jaunimo veikloje aktyviai dalyvavo apie 4 284 jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų.

Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Aušrinė“ dalyvavo Ido šou šokio pasaulio čempionate Vokietijoje ir  tarptautiniame šokio festivalyje Japonijoje. Muzikos mokyklos jaunimo simfoninis orkestras „Svajonė“ dalyvavo tarptautiniame muzikos festivalyje Budapešte (Vengrijoje). Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“ organizavo etnokultūrinį festivalį „Kartu smagu“, jame dalyvavo lenkų tautybės mokiniai iš Vilniaus rajono Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazijos, kurie pristatė Lietuvos lenkų etnokultūrą.           

Patvirtinus Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso taisykles (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimas Nr. T-284),  už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu, už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą buvo premijuoti 9 jaunuoliai, jiems skirta 6 000 Eur.

Jaunimo reikalų tarybos (JRT) veikla.  Suorganizuoti 9 posėdžiai, patvirtinta naujos sudėties taryba, pakeisti iniciatyvų atrankos konkurso nuostatai. Jaunimo reikalų taryboje pristatytas projektas „Atrask save“, aptartas pirminės intervencijos / neaktyvių žmonių suradimo ir įtraukimo į veiklas planas. JRT nariai dalyvavo dviejų dienų Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos kokybės gerinimo mokymuose Vilniuje, kur buvo tobulinama jaunimo politikos įgyvendinimo kompetencija.

 

22 SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

 

Sveikatos apsaugos programa buvo siekiama stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą, teikiant kokybiškas, efektyvias, prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Alytaus miesto savivaldybėje teikiama pirminė ir antrinė asmens sveikatos priežiūra. Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą teikia VšĮ Alytaus poliklinika, Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, „Pagalba ligoniui“, „MediCA klinika“. Antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras teikia  slaugos ir palaikomojo gydymo, medicininės reabilitacijos, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rūpinasi savivaldybės gyventojų sveikata, vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą, siekia mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Biuras, įgyvendindamas vieną iš pagrindinių jam keliamų uždavinių, vykdo visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą). Tai leidžia įvertinti miesto gyventojų sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius. Analizuojant šią informaciją planuojamos ir įgyvendinamos visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės.

Vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą buvo organizuoti įvairūs fizinio aktyvumo, aplinkos sveikatos, sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevencijos, psichikos sveikatos, sveikatos saugos ir stiprinimo, bendrųjų sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos renginiai, akcijos, juose dalyvavo 20 658 gyventojai. Parengti ir spaudoje, internete viešinti 159 straipsniai fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, ligų prevencijos, psichikos sveikatos ir kitomis sveikatinimo temomis.

Iš savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos buvo finansuota 10 projektų. Konkurso būdu atrenkami ir finansuojami sveikatos projektai, kurie skatina sveiką gyvenseną, visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką, užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą.

Dantų protezavimo paslaugos buvo suteiktos 88 savivaldybės gyventojams. Sveikatos priežiūros paslaugos suteiktos 91 asmeniui, kurie  nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir neprisirašę pirminio lygio gydymo įstaigose.

 

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3 lentelė. Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimas (tūkst. Eur)

 

23 SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA

 

Programos tikslas – sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti socialinę apsaugą mokant socialines išmokas ir kompensacijas. Atsižvelgiant į socialinių paslaugų poreikius ir įvertinus teikiamų paslaugų rūšis, buvo nustatytos ir apibrėžtos socialinės srities projektų įgyvendinimo kryptys ir prioritetai. Socialinės paramos skyrius įgyvendino Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos piniginės socialinės paramos, socialinių paslaugų, šalpos išmokų, paramos vaikams teikimą, įgyvendino užimtumo didinimo, būsto pritaikymo neįgaliesiems programas, koordinavo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir kitų socialinių projektų įgyvendinimą.

2017 m. buvo paskirta 24,3  proc. mažiau socialinės pašalpos išmokų nei 2016 m. Kompensacijas už išlaidas būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti gavo 4 800 šeimų, 8,9 proc. mažiau negu 2016 m. (2016 m. – 5 274 šeimos, 2017 m. – 4 800 šeimų).

 

Eil.

Nr.

Rodiklio pavadinimas

2015 m.

2016 m.

2017 m.

1.

Paskirta socialinės pašalpos išmokų, vnt.

35 679

27 511

20 825

2.

Socialinės pašalpos išmokas gavusių šeimų skaičius, vnt.

3 189

2 502

1 931

                      4 lentelė. Paskirta socialinės pašalpos išmokų 2015–2017 m.

2 447 asmenys gavo paramą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, 1 488 asmenys buvo pasiųsti atlikti visuomenei naudingą veiklą (2016 m. – 1 639 asmenys, 2015 m. – 843 asmenys), buvo patikrintos 1 141 asmens gyvenimo sąlygos ir surašyti buities tyrimo aktai, 416 asmenų buvo nustatytas specialiųjų poreikių lygis. Siekiant pagerinti neįgalių asmenų gyvenimo sąlygas, 15 būstų buvo pritaikyti pagal juose gyvenančių neįgaliųjų poreikius. Įgyvendinant užimtumo didinimo programą, 77 asmenys iki 4 mėn. dalyvavo užimtumo didinimo programoje, tokiu būdu laikinai grįžo į darbo rinką, mažėjo socialinė atskirtis, buvo atkurti darbiniai įgūdžiai (2016 m. vykdant viešųjų darbų programą buvo įdarbinti 393 asmenys). Didelis dėmesys buvo skiriamas šeimos gerovei užtikrinti, plėtėsi „Alytus – viena šeima“ nuolaidų kortelę gavusių ir lengvatomis pasinaudojusių šeimų skaičius – jų buvo 297. Taip pat vis daugiau įmonių nori prisidėti prie šios iniciatyvos ir pasiūlyti nuolaidų savo paslaugoms (2017 m. buvo prisijungusios 46 įmonės). Siekiant pagerinti pensinio amžiaus gyventojų gyvenimo gerovę ir sudaryti jiems daugiau galimybių naudotis miesto įstaigų ir įmonių teikiamomis paslaugomis, pradėta įgyvendinti nauja iniciatyva – Senjoro kortelė, ji pensinio amžiaus asmenims suteiks galimybių dažniau apsilankyti įvairiuose kultūros renginiuose, kavinėse, kitose paslaugas teikiančiose įstaigose.

Administruojant piniginę paramą mokiniams, 1 217 vaikų buvo paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje (2016 m. – 1 544 vaikams) ir 549 vaikai (2016 m. – 727 vaikai) gavo paramą įsigyti mokinio reikmenis mokslo metų pradžioje. Buvo aktyviai vykdoma projektinė veikla – finansuoti 9 projektai. Buvo vykdomi 6 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir 3 socialinių paslaugų projektai, juos vykdė nevyriausybinės organizacijos.

 Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir visiškai patenkinti besikreipiančiųjų asmenų poreikius, buvo perkamos transporto organizavimo ir pagalbos į namus paslaugų teikimo paslaugos, gruodžio mėn. įvykdytas papildomas pagalbos į namus paslaugų pirkimas iš nevyriausybinės organizacijos.

2017 m. buvo įgyvendinamas pilotinis projektas „Konditerijos dirbtuvės – neįgaliųjų laisvė veikti“. Jo metu Alytaus profesinio rengimo centre įrengtoje kepyklėlėje buvo įdarbinta 11 negalią turinčių asmenų, jie gamino įvairius konditerinius gaminius ir sėkmingai juos realizavo. Sudarytos sąlygos dirbti gerina neįgaliųjų gyvenimo kokybę, didina jų savivertę ir pasitikėjimą savimi, padeda sėkmingiau integruotis visuomenėje.

 

             5 lentelė.  Socialinės apsaugos programos įgyvendinimas 2017 m. (tūkst. Eur)

 

24 KULTŪROS PROGRAMA

 

Kultūros programos tikslas – sukurti palankias sąlygas miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Įgyvendinant programą, buvo užtikrinta kultūros įstaigų veikla, skatinama bendruomenės saviraiška ir kultūrinė iniciatyva, finansuoti kultūros projektai, koordinuota projektų vykdytojų veikla, Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programos ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017–2020 metų programos priemonių planų įgyvendinimas.  Įgyvendinant programą dalyvavo 3 savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos: Alytaus miesto teatras, J. Kunčino viešoji biblioteka, Kraštotyros muziejus, savivaldybės įmonė Alytaus telekinas – kino teatras ,,Dainava“, viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kultūros organizacijos (asociacijos ir viešosios įstaigos, kurių steigėja nėra savivaldybė).       Dėmesys buvo telkiamas į kultūros sektoriaus paslaugų kokybės, atraktyvumo ir prieinamumo įvairioms kultūros vartotojų grupėms didinimą, aktualizavimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams, e. kultūros paslaugų teikimą, tradicinių amatų, etnokultūros populiarinimą ir kultūros paveldo puoselėjimą. Programai įgyvendinti skirta 2 298,0 tūkst. Eur, iš jų  2 111,2 tūkst. Eur sudarė savivaldybės biudžeto lėšos (su valstybės dotacijomis). Kultūros įstaigų veiklai skirta 1826,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, jomis užtikrintos kultūros paslaugos kultūros įstaigose, organizuoti 745 renginiai, juos aplankė 260 000 žiūrovų.

Kultūrinei veiklai skirta 282,4 tūkst. Eur. Skatinant bendruomenės saviraišką, kultūrinę iniciatyvą, įgyvendinant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio programą organizuoti 44 renginiai, juos aplankė 54 000 žiūrovų.

Finansuota ir įgyvendinta 19 kultūros projektų, jų metu įvyko 74 įvairių žanrų kultūros renginiai: 5 festivaliai, 2 šventės, 4 koncertai, 16 parodų, 46 kiti renginiai (tautodailės dirbtuvės, ekskursijos / žygiai, plenerai / simpoziumai, muzikos, teatro, kino vakarai, konkursai, dalyvavimas užsienio festivaliuose ir kt.). Pagal projektų ataskaitose pateiktus duomenis įgyvendintų projektų renginiuose dalyvavo apie 5 000 alytiškių ir miesto svečių ir aplankė apie 27 000 žiūrovų. Koordinuota 19 viešųjų renginių – valstybinių švenčių ir atmintinų datų, kalendorinių švenčių,  kalėdinių ir tradicinių viešųjų kultūrinių renginių. Savivaldybės pastate koordinuotos ir organizuotos 22 parodos. Viešuosiuose nemokamuose renginiuose apsilankė apie 51 000 žiūrovų. Deleguoti meno kolektyvai ir kultūros organizacijos atstovavo Alytaus miestui ir šaliai respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose Japonijoje, Vokietijoje, Vengrijoje.

IMG_1669 – kopijaĮsimintiniausi 2017 m. renginiai: gyvosios istorijos festivalis „Jotvos vartai“, tarptautinis šokio festivalis „Kalbame šokiu“, folkloro festivaliai „Ateik, saulute, su pyragais“ ir „Atvažiuoja Kalėdos“, teatrų festivalis COM·MEDIA, tarptautinė dailės paroda „Nemuno spalvos“, renginių ciklas „Nuo klasikos per džiazą iki šiuolaikinės muzikos“, projektas „Tiltai, jungiantys miestus ir žmones“, Grikių šventė, Alytaus miesto gimtadienio ir Eglutės įžiebimo šventės, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio parko atidarymas ir kt.

IMG_3831Kultūros skyrius išdavė 85 leidimus organizuoti renginius atvirose Alytaus miesto viešosiose vietose. Įvyko 6 šventės, 10 akcijų, 7 mugės, 30 varžybų, sporto ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo renginių, 8 minėjimai, 4 cirko pasirodymai, 5 koncertai, 15 kitų renginių. Išduoti 82 leidimai organizuoti nekomercinius renginius ir 3 – komercinius renginius. Už leidimų išdavimą surinkta 404 Eur vietinės rinkliavos mokesčio.

Kultūros paveldui skirta 44,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, didžioji jų dalis panaudota Sinagogos ir rabino namo komplekso tvarkybos ir  Šv. Liudviko parapijos bažnyčios kapitalinio remonto projektavimo darbams, 3 naujų objektų vertingosioms savybėms nustatyti, vertinti ir įtraukti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Iš viso į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą naujai įtraukti 5 objektai, esantys miesto savivaldybės teritorijoje. Aplankyti 43 Alytaus miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių sąraše esantys objektai. 34 iš jų buvo vykdyta prevencinė stebėsena ir vizualiai vertinta būklė, 11 objektų fiksuoti ir pašalinti trūkumai. Atlikta 9 kultūros paveldo objektų privaloma stebėsena, daryta fotofiksacija, surašyti, užregistruoti ir Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriui pateikti objektų būklės patikrinimo aktai, stebėsenos ataskaita ir suvestinė.

Inicijuoti ir koordinuoti Žydų kultūros ir Europos paveldo dienų renginiai, Angelų Sargų bažnyčios kapinių tvarkymo akcija. Kultūros paveldo objekto teritorijoje – Karių sukilėlių kapuose Skardžio g. – įrengtos apsauginės atitvarai. Vasario 16 d. atidengtos 2 atminimo įamžinimo lentos 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Alytaus valsčiaus Vyties kryžiaus kavalieriams ir savanoriams.

 

25 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA

 

Kūno kultūros ir sporto programos tikslasugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukti į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas. Programa siekiama užtikrinti miesto sporto sistemos funkcionavimą, kūno kultūros ir sporto plėtotę. Buvo koordinuojama miesto visuomeninių sporto organizacijų ir sporto įstaigų veikla, organizuojamos ir padedamos rengti miesto, respublikos ir tarptautinės varžybos, šventės, masiniai sporto renginiai, atstovaujama savivaldybei šalies ir tarptautinėse sporto organizacijose. Skatinamas sportinis meistriškumas. Alytuje aktyviai veikė 50 asociacijų – viena iš pagrindinių jų veiklos rūšių yra kūno kultūra ir sportas, 1 papildomo ugdymo sporto įstaiga – Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Šiose organizacijose aktyviai sportavo per 4 000 alytiškių, 197 sporto stovyklose treniruotes ir laisvalaikį derino per 1 900 dalyvių, surengti 189 sveikatingumo renginiai, mieste vykdyta per 4 000 sporto varžybų – jose dalyvavo apie 23 300 įvairaus amžiaus sportininkų. Pagal Kūno kultūros ir sporto departamento statistinę ataskaitą Alytaus sporto klubuose sportavo 3,2 proc. gyventojų.

Buvo vykdomi 36 sporto projektai. Per juos finansuotos miesto komandos ir sportininkai, dalyvaujantys šalies, tarptautinėse varžybose ir mokomosiose treniruočių stovyklose. Mieste organizuota per 50 sporto renginių ir švenčių, už aukštus sporto rezultatus premijuoti 58 sportininkai.

Surengta Olimpinė diena, jos metu 20 tūkstančių dalyvių išbandė 72 sporto rungtis.

 

DSC_0258

Olimpinė diena Alytuje

Alytiškis Donatas Dundzys už sportinius laimėjimus ir pasiektas pergales Pasaulio Europos  lengvosios atletikos metimo sektoriuose išrinktas į Lietuvos 2017 metų geriausiųjų neįgaliųjų sportininkų dešimtuką.

DSC_0137

Donatas Dundzys

 

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro veikla. Įstaigos tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, teikti rekreacijos paslaugas miesto visuomenei, sudaryti sąlygas žmonėms sportuoti. Šiai veiklai iš miesto biudžeto skirta 1 748 300,00 Eur. Įstaigos veikloje dalyvavo 71 darbuotojas, 69 treneriai, iš jų 4 turi Lietuvos nusipelniusio trenerio vardą, 13 trečios kvalifikacinės kategorijos trenerių, 2 antros kvalifikacinės kategorijos treneriai, 25 pirmos kvalifikacinės kategorijos treneriai, 29 treneriai, neturintys kvalifikacinės kategorijos, ir per 1 850 sportininkų, kurie lankė 21 sporto šakos treniruotes.

Mokymo bazėje vykdyta 120 tradicinių sporto varžybų, jose dalyvavo 4 350 dalyvių, organizuota 50 sporto treniruočių stovyklų, jose dalyvavo 350 sportininkų, parengtas 1 olimpinės rinktinės kandidatas, 4 olimpinės pamainos rinktinės kandidatai, 4 nacionalinės rinktinės, 11 Lietuvos jaunimo rinktinės, 10 Lietuvos jaunių rinktinės, 3 Lietuvos jaunučių rinktinės narių.

Įstaigos patalpose veikė 5 privatūs sporto klubai, teikiamos baseino, pirties, sporto salių, aikštynų, teniso kortų nuomos paslaugos. Sporto bazėje vyko per 420 šalies ir miesto sporto, kultūros, pramoginių renginių, juose apsilankė apie 105 100 dalyvių ir žiūrovų, 26-uose iš jų dalyvavo sportininkai iš užsienio šalių.

Alytaus sporto ir rekreacijos centras išlieka viena didžiausių Lietuvos sporto bazių ir didžiausias Pietų Lietuvos sporto ir pramogų renginių kompleksas, jo plotas 21 000 m2. Šiam centrui priklauso sporto bazė (A. Matučio g. 14), Alytaus miesto stadionas (Birutės g.5), šaudykla (Seirijų g. 13). 

Centro baseine buvo atnaujinta sportinė, tarptautinius reikalavimus atitinkanti starto finišo sistema leido pritraukti į miestą pagrindines šalies plaukimo, kanojų polo bei vandensvydžio varžybas, pirmą kartą Lietuvos istorijoje Alytaus baseine vyko Šiaurės šalių vandensvydžio čempionatas, jo nugalėtoja tapo Lietuva, o šioje komandoje pergalę iškovojo net 4 alytiškiai.

Stadione vykdytos Lietuvos futbolo federacijos I lygos čempionato bei šalies jaunių vaikinų futbolo pirmenybių varžybos. Taip pat organizuotos oficialios Tarptautinės futbolo federacijos jaunių merginų Europos čempionato varžybos. Lietuvos lengvosios atletikos federacija organizavo Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio keturkovės varžybas, Lietuvos jaunių sporto žaidynių atrankines bei finalines varžybas, taip pat Lietuvos jaunimo pirmenybes. Alytaus miesto stadione vyko ir tradicinės tarptautinės sportinių šokių varžybos – Dzūkijos taurė, o pavasarį čia organizuotas sportinio ėjimo festivalis „Alytus“. Didelę paklausą tarp gyventojų, miesto svečių turi ir teniso kortai. Juose buvo teikiamos mokymo paslaugos, vyko treniruotės ir teniso sporto varžybos.

 

26 SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA

 

Savivaldybės veiklos programos tikslas – sukurti gyventojams patogią savivaldybės valdymo sistemą. Uždaviniaiatlikti valstybės deleguotas funkcijas; vykdyti savivaldybės finansinius įsipareigojimus; gerinti gyventojų aptarnavimą; gerinti valdymo struktūrą ir sistemingai mokyti savivaldybės darbuotojus; rūpintis informacinėmis sistemomis ir įranga, diegti ir valdyti modernias elektronines priemones teikiant viešąsias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims ir kt.

Programai įgyvendinti panaudota  3 938,7 tūkst. Eur (su valstybės dotacijomis), iš jų  3 595,5 tūkst. Eur sudarė savarankiškosios savivaldybės biudžeto lėšos. Didelę savivaldybės administracijos darbuotojų veiklos dalį sudarė teisės aktų projektų rengimas (parengta 1 064 direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo ir priskirtos srities reguliavimo klausimais, daugiau kaip 400 tarybos sprendimų projektų), raštų iš ministerijų ir valstybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir gyventojų prašymų nagrinėjimas ir atsakymų rengimas (gauta ir išnagrinėta daugiau kaip 25 300 raštų ir suteikta administracinių paslaugų), viešųjų pirkimų organizavimas, vykdymas ir dokumentų rengimas (atlikti 606 viešieji pirkimai, iš jų 17 iš elektroninio katalogo CPO.ltTM), sutarčių ir konkursų dokumentų rengimas.

Įgyvendintos 9 Administracinės naštos mažinimo priemonių 2016–2017 metų plane numatytos priemonės, kad asmenys kuo mažesnėmis sąnaudomis galėtų atlikti teisės aktuose numatytus informacinius įpareigojimus, ir 2 administracinės naštos stebėsenai, viešumui ir prevencijai skirtos priemonės. Nuolat tobulinamas administracinių paslaugų teikimas, kad pareiškėjams nereikėtų vaikščioti iš kabineto į kabinetą, o paslaugos būtų suteiktos vienoje vietoje.
Pagreitintos (sutrumpintos) kai kurių paslaugų teikimo procedūros, sujungus kelias paslaugas ir pradėjus jas teikti vieno langelio principu. Prašymai nagrinėjami greičiau (vidutiniškai per 10,5 darbo dienos, nors teisės aktai nustato 20 darbo dienų). Administracijos darbuotojai pateikė 187 pasiūlymus tobulinti veiklą („kaizenus“), gerinančius asmenų aptarnavimą, efektyvinančius bei supaprastinančius specialistų darbą. Pateiktų pasiūlymų ekonominė nauda siekia 119 tūkst. Eur.

Koordinuojant 14 Alytaus miesto seniūnaičių veiklą, pakeistas seniūnaičių rinkimų ir sueigų organizavimo reglamentavimas, kad atitiktų pakeistusius teisės aktus, jiems teikiama metodinė pagalba.  

Centralizuotas vidaus audito skyrius, vykdydamas tikrinimo ir vertinimo veiklą, atliko vidaus auditus, kitas teisės aktais priskirtas funkcijas. 8 vidaus auditų metu vertinta administracinių paslaugų teikimo, audituotų padalinių ir įstaigų veiklos ir valdymo organizavimo, jų atitikimo teisės aktų reikalavimams, vidaus kontrolės,  gebėjimo užtikrinti programų ir jų priemonių sudarymo, vykdymo ir atsiskaitymo už jų įgyvendinimą,  efektyvaus lėšų panaudojimo ir kitos procedūros.

Atlikus vidaus auditus buvo pateiktos 39 rekomendacijos dėl audituotų sričių valdymo ir veiklos bei vidaus kontrolės gerinimo ir tobulinimo. Audituojamieji atnaujino, parengė ir patvirtino ~10 naujų dokumentų (tvarkos aprašų, taisyklių),  atliko ~20 kitų veiksmų (dėl vidaus kontrolės užtikrinimo, viešųjų pirkimų organizavimo, apklausos atlikimo, informacijos atnaujinimo ir jos viešinimo, darbo laiko apskaitos tvarkymo, darbo grafikų sudarymo, valdymo struktūros patvirtinimo, projektų paraiškų ir sąmatų patikslinimo, skyrus finansavimą, paslaugų, procesų supaprastinimo ir kita).

Atlikus keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais nuostolių pagal auditoriams pateiktus atskirų mėnesių dokumentus perskaičiavimo procedūras sutaupyta 684,06 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Audituota švietimo įstaiga neteisėtai panaudotas lėšas – 4 675,67 Eur –  grąžino į Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sąskaitą.

 

6 lentelė. Savivaldybės veiklos programos įgyvendinimas 2017 m. (tūkst. Eur)

Atliekant kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę patikrinta 11 juridinių  asmenų, 7 visuomenės informavimo priemonių, interneto svetainių kalba, 132 reklamos ir viešieji užrašai, suteiktos 258 konsultacijos, redaguoti ir vizuoti teisės aktų projektų, interneto portalo naujienų tekstai, publikuota šviečiamoji informacija interneto portalo kalbos taisyklingumo skiltyje.

Vykdant vaiko teisių apsaugą didelis dėmesys buvo skiriamas socialinės rizikos šeimose gyvenantiems vaikams ir jų šeimoms, likusių be tėvų globos (rūpybos) vaikų globai šeimoje skatinti. Globėjų ir įtėvių mokymuose dalyvavo 22 asmenys (2016 m. – 14 asmenų).  Alytaus mieste atsirado pirmieji 5 socialiniai globėjai. Į Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo įrašytos 168 šeimos (2016 m. – 136 šeimos), 273 vaikai augo socialinės rizikos šeimose. Dėl galimo smurto prieš vaikus 32 kartus kreiptasi į teisėsaugos institucijas (2016 m. – 15 kartų). Organizuota 15 vakarinių reidų į socialinės rizikos šeimas, auginančias vaikus. 17 vaikų, likusių be tėvų globos, nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), 37 vaikams nustatyta laikinoji globa, 8 vaikams globa institucijoje pakeista į globą šeimoje (rūpyba), 36 vaikai grąžinti tėvams (pasibaigus laikinajai globai (rūpybai). Per metus nė vienam iki 3 metų amžiaus vaikui, netekusiam tėvų globos, nebuvo nustatyta globa institucijoje.

Teisės skyriaus specialistai rengė procesinius dokumentus ir Alytaus miesto savivaldybei ar savivaldybės administracijai atstovavo teismuose kaip ieškovai ar atsakovai 61 byloje, antstoliams perdavė vykdyti 24 vykdomuosius dokumentus. Suteikė 1 924 konsultacijas ir kitą reikalingą teisinę pagalbą administracijos ir jai pavadžių įstaigų darbuotojams. Nemokamomis valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos paslaugomis pasinaudojo 752 gyventojai.

Viešosios tvarkos skyriaus tarnautojai, užtikrindami viešąją tvarką ir gyventojų saugumą, kartu su policijos pareigūnais organizavo reidus, jų metu buvo tikrinama, ar laikomasi gyvūnų laikymo taisyklių, atliekų rūšiavimo reikalavimų, gyvenamuosiuose kvartaluose stebėta ir siekta išsiaiškinti automobilių statymo problemas. Buvo kontroliuojama, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, fiksuojami pažeidimai.

 

Veiklos rodikliai

Vienetai

Vaizdo stebėjimo kameromis ir fotoaparatu fiksuoti pažeidimai

3 671

Priimta sprendimų administracinių nusižengimų bylose

2 512 (68 proc. nuo užfiksuotų pažeidimų)

 Paskirta baudų pagal ANK pažeidimus eurais

39 051

Atlikta patikrinimų vietinio susisiekimo maršrutuose (dėl bilietų išdavimo, techninės sanitarinės mikroautobusų būklės, taksi vežėjų patikra)

80

Surašyta įpareigojimų pašalinti neeksploatuojamus automobilius / pašalinti neeksploatuojami automobiliai

100/65

7 lentelė. 2017 m. vykdytos veiklos rodikliai

 

Vykdant valstybės perduotas savivaldybei civilinės saugos, dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą funkcijas, suorganizuoti civilinės saugos bei mobilizacijos kursai ir juose mokyti 69 asmenys iš savivaldybei pavaldžių ūkio subjektų.  Dalyvauta ir vykdytos pratybų vertintojų arba stebėtojų funkcijos kitų institucijų organizuotose 14 civilinės saugos pratybų, išplatintos atmintinės ir lankstinukai, viešinti straipsniai spaudoje civilinės saugos tematika, atlikti gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimai, 6 civilinės saugos būklės patikrinimai ūkio subjektuose, organizuota ir dalyvauta 4 Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiuose, parengtas, patvirtintas, suderintas ir  MPPD prie KAM pateiktas Alytaus miesto savivaldybės mobilizacijos planas, parengta informacija apie savivaldybės gyventojų aprūpinimą būtiniausiais maisto produktais, surinkta ir pateikta informacija tikslinamam Lietuvos priimančiosios šalies paramos galimybių katalogui, informacija apie savivaldybės teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, sudaryta mobilizacijos valdymo grupė bei pakoreguotas šios grupės darbo reglamentas, koreguotas administracijos ir jai pavaldžių įstaigų civilinio mobilizacinio rezervo sąrašas.

Civilinės metrikacijos skyrius suteikė asmenims 4 280 civilinės metrikacijos paslaugų – sudarė 2 059 civilinės būklės aktų įrašus, įtraukė į apskaitą 218 užsienio valstybėse įregistruotų civilinės būklės aktų, išdavė 1 982 civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus.

Praėjusiais metais sudaryta 615 gimimo įrašų, iš jų 457 Lietuvoje gimusiems naujagimiams ir 158 – užsienio valstybėse gimusiems vaikams, jie sudarė beveik 26 proc. visų gimimų. Gausėjo Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių alytiškių šeimos: Lietuvoje gimė 34, o užsienyje – 3 vaikučiais daugiau negu 2016 m. Įregistruota 37 gimimais ir 26 mirtimis daugiau negu 2016 m., tačiau gimimų buvo 69 mažiau negu mirčių. Demografinė situacija išliko panaši į visos šalies – gyventojų skaičius mažėjo, gimė mažiau kūdikių negu mirė žmonių.

 

Gyventojų gimimai ir mirtys 2013–2017 m.

 

Įregistruotas tėvystės pripažinimas 136 vaikams, 12 tėvystės nustatymų bei nuginčijimų ir 1 įvaikinimas. Įregistruotos 383 santuokos, iš jų 118 sudaryta Alytaus miesto bažnyčiose ir 34 – užsienio valstybėse, šios santuokos įtrauktos į apskaitą. 2016 m. susituokė 380 porų. Priimti 253 prašymai įregistruoti santuoką (2016 m. – 226), išduotos 42 pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, ketinantiems įregistruoti santuoką užsienio valstybėje. Dėl vardo ar pavardės pakeitimo kreipėsi 47 alytiškiai (2016 m. – 20). Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimu buvo pakeisti 15 asmenų vardai ar pavardės, Civilinės metrikacijos taisyklių nustatyta tvarka – 32 asmenų vardai arba pavardės. Pagal asmenų prašymus įvykdytos 59 bylos dėl metrikinių dokumentų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, ištaisyti, pakeisti ar papildyti 93 civilinės būklės aktų įrašai. Įregistruotos 684 mirtys (užsienio valstybėse – 15), 2016 m. – 658 mirtys, (užsienio valstybėse – 19).

50 proc. išaugo metrikacijos elektroninių paslaugų skaičius, įvykdyti 108 prašymai metrikacijos elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje, 2016 m. – 72.

Vykdant Lietuvos Respublikos valstybės rinkliavų įstatymą už civilinės metrikacijos paslaugas į Alytaus miesto savivaldybės biudžetą surinkta 11 856 Eur valstybės rinkliavų.

Gauti ir įvykdyti 3 382 fizinių asmenų pareiškimai ar prašymai dėl civilinės metrikacijos paslaugų ir duomenų tikslinimo Gyventojų registre, išduoti 1 982 civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai, įvykdyta 216 teismo sprendimų, išsiųstos 8 anketos dėl civilinės būklės aktų įrašų į užsienio valstybes ir 242 archyviniai civilinės būklės aktų įrašai Gyventojų registro departamentui. Vykdydamas gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkciją, Civilinės metrikacijos skyrius perdavė Gyventojų registrui 2 059 įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus.

Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis, 2018 m. sausio 1 d. Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 57 444 gyventojai: deklaravusių gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje buvo 56 734, 710 gyventojų buvo gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitoje. Per 2017 m. dėl emigracijos ir natūralios gyventojų kaitos gyventojų skaičius sumažėjo 1 501, iš jų vyrų – 685, moterų  – 816.

Vykdydamas gyvenamosios vietos deklaravimo, deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos funkciją, Civilinės metrikacijos skyrius įregistravo 3 579 gyvenamosios vietos deklaracijas, iš jų 854 išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir 2 725 gyvenamosios vietos deklaracijas, naujai deklaravus arba pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Dar 543 alytiškiai išvykimo iš Lietuvos deklaracijas pateikė elektroniniu būdu, iš viso išvykimą deklaravo 1 397 asmenys. Išvykimo deklaracijos sudaro daugiau kaip 28 proc. visų pateiktų deklaracijų. 808 asmenys pateikė elektronines gyvenamosios vietos deklaracijas naujai deklaravus arba pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Gyventojų per Elektroninės valdžios vartus pateikiamų deklaracijų skaičius išaugo 43 proc., jos sudarė daugiau kaip 27 proc. visų deklaracijų. Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukti 49 gyventojai.

Išduotos 2 736 pažymos, iš jų 2 046 asmenims apie jų deklaruotą gyvenamąją vietą, 395 gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams) apie jiems priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, 89 apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, 60 pažymų apie šeimos sudėtį studentams bei moksleiviams dėl socialinių garantijų ir 146 elektroninės pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą pagal prašymus, pateiktus per Elektroninės valdžios vartus. Priimtas 141 sprendimas dėl gyvenamosios vietos duomenų naikinimo ir keitimo.

 

27 EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA

 

Ekonominės plėtros programa skirta didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui. Programos strateginis tikslas – sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir formuoti patrauklią investicinę aplinką.

Siekiant pritraukti investicijų toliau buvo tvarkomas Alytaus pramonės parkas – 10 ha (3 sklypuose) teritorijoje iškirsti medžiai, išvežtos šiukšlės, viename sklype (2,7 ha) atlikti durpių iškasimo, išvežimo ir grunto užpylimo darbai. Šie veiksmai pagerins Alytaus miesto investicinę aplinką ir padės pritraukti investicijų. Pasirašytos 5 naujos investicijų sutartys.

pram park

8 pav. Alytaus miesto pramonės parkas

 

Per metus lėšų kompensavimo būdu buvo finansuotos 24 įmonės (16 328 Eur) ir įgyvendinti 2 verslumo skatinimo projektai (26 616 Eur). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. pabaigoje Alytaus mieste veikė 1 826, o 2016 m. pabaigoje – 1 858 įmonės.

Siekiant išsaugoti smulkiųjų verslininkų darbo vietas, išduoti ir pratęsti leidimai prekiauti ir teikti paslaugas 30 kioskų. Verslininkai, amatininkai, ūkininkai pageidavo prekiauti ir teikti paslaugas miesto viešosiose vietose bei mieste vykusių renginių metu (miesto dienos šventė ir kt.). Išduoti 367 leidimai (2016 m. – 368 ). Išduotos 58 licencijos (2016 m. – 111) prekiauti alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, naftos produktais.

Skatindama smulkųjį verslą ir naujų darbo vietų kūrimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba veiklai, vykdomai pagal verslo liudijimą, nustatė minimalius fiksuoto dydžio pajamų mokesčius ir dideles lengvatas.

 

28 INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA

 

Programa skirta palaikyti kokybišką ir švarią aplinką, prižiūrėti unikalų Alytaus kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, sudaryti sąlygas poilsiui, plėsti, remontuoti miesto infrastruktūrą, diegti priemones eismo saugumui didinti. Pagrindinis tikslas –  plėsti, remontuoti ir prižiūrėti miesto viešosios infrastruktūros objektus, formuoti ir palaikyti kokybišką ir švarią parkų aplinką, gerinti eismo sąlygas.

Nuolat  prižiūrėta 340 000 m2  takų ir šaligatvių, valyta ir šienauta 1 547 000 m2 žaliųjų plotų, mechanizuotai valomų asfaltuotų gatvių važiuojamoji dalis sudarė 95 000 m2, sutvarkyta Nemuno pakrantė nuo A. Juozapavičiaus tilto iki Dainų slėnio, atnaujinti pliažai prie Dailidžių ežerėlių, prižiūrėti 8 miesto fontanai, įvairioms šventėms, renginiams ir gyventojų dažnai lankomose vietose buvo išnuomoti ir prižiūrimi 138 biotualetai. Prižiūrėta 5 250 gatvės šviestuvų, įrengtas papildomas pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių apšvietimas panaudojant kituose objektuose demontuotas 20 atramų ir 22 šviestuvus, papildomai įrengtas apšvietimas 25 perėjose. Sureguliuoti šviesoforai, kad važiuojantiems Naująja gatve būtų sukurtas žaliosios bangos efektas.

 

Susisiekimo infrastruktūros, komunalinių objektų priežiūra, remontas ir įrengimas

Matavimo vienetai

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Prižiūrėtas, nuvalytas takų ir šaligatvių plotas

kv. m

325 600

333 250

340 000

Nuvalyti, nušienauti žalieji plotai

kv. m

1 442 080

1 442 080

1 547 000

Mechanizuotai nuvalytos asfaltuotų gatvių važiuojamosios dalies plotas

kv. m

943 770

943 770

950 000

Prižiūrėtų žvyruotų gatvių plotas

kv. m

240 000

240 000

266 170

Suremontuotos gatvių asfaltbetonio dangos plotas

kv. m

2 011

6 192

5 600

Suremontuotos šaligatvių ir takų dangos plotas

kv. m

929

5 300

6 883

9 lentelė. Susisiekimo infrastruktūros, komunalinių objektų priežiūra, remontas 

Suradus rangovus, kurie nemokamai (už žaliąsias atliekas) tvarko teritorijas, sutvarkyta apie 4 ha žvyruotų gatvių kelkraščių ir kitų teritorijų, tokiu būdu buvo sutaupyta apie 30 tūkst. Eur – jie buvo panaudoti kapitaliai suremontuoti Jūratės, Gražinos, Žirgų ir Krivulės gatvių kelkraščiams, žvyruotų gatvių dangoms remontuoti panaudota 340 m³ skaldos ir žvyro mišinio, 266 170 m2 žvyruotų gatvių dangos prižiūrėta greideriuojant. Asfalto danga remontuota užtaisant ne tik miesto gatvių, bet ir įvažiavimų į kiemus keliukų duobes, iš viso suremontuota 4 700 m2 asfalto dangos. Taip pat buvo paplatinti 9 įvažiavimų į daugiabučių namų kiemus keliukai, kurie buvo nepatogūs gyventojams arba buvo išvažinėti šiukšlių konteinerius prižiūrinčio transporto. Atnaujinta įvažiavimo į Daugų g. kapines asfalto danga (900 m2).  Suremontuota beveik 6 883 tūkst. m2 šaligatvių, iš jų 2 500 m2 panaudojant plyteles, išardytas kituose objektuose, tokiu būdu sutaupant apie 18 000 Eur. Suremontuotos 4 krepšinio aikštelės prie daugiabučių gyvenamųjų namų. Papildomai įrengtos dvi reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusų stotelės Jurgiškių gatvėje, dvi stotelės Jiezno g., dvi Miškininkų g., įrengti stotelių paviljonai Daugų, Gulbynės ir Ligoninės stotelėse. Pritaikant miesto infrastruktūrą universaliems poreikiams (neįgaliesiems, kūdikių vežimėliams, dviratininkams ir kt.) 45 vietose buvo pažeminti kelio bortai arba įrengti papildomi pandusai. Dvigubai daugiau negu 2016 metais yra panaudota lėšų horizontaliam ženklinimui, gatvių ženklinimas buvo atnaujintas ilgalaikiu ženklinimu termoplastu, įrengtos 8 naujos perėjos, 3 tėvelių stotelės (tėvelių patogumui ir vaikų saugumui užtikrinti), paženklintos automobilių stovėjimo vietos prie Senamiesčio pradinės mokyklos ir lopšelio darželio „Pušynėlis“, paženklinti nauji dviračių takai ir dviračių perėjos. Įrengtos keturios interaktyvios perėjos, penkiose vietose įrengtos saugumo salelės, du greičio mažinimo kalniukai, važiuojamosios gatvės dalies siaurinimas Jurgiškių gatvėje, kad būtų saugesnė pėsčiųjų perėja, atnaujinti trijų šviesoforų valdikliai.

Gerinant aplinkos apsaugos kokybę, buvo vykdomi varninių paukščių populiacijos gausos reguliavimo darbai: išardyti 44 lizdai, paukščiai baidyti garsinėmis priemonėmis. Sutvarkyta 102,2 t bešeimininkių atliekų. Buvo tvarkomos ir valomos bešeimininkėmis atliekomis užterštos teritorijos (buvusių metalinių laikinų garažų teritorija šalia Klevų g. kapinių Pirmajame Alytuje ir kitos). Įvykus avarijoms, naudojant absorbentus, sutvarkytos 22 užterštos teritorijos. Pagal Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programą pradėtas vykdyti aplinkos monitoringas, buvo vykdomas požeminio vandens monitoringas. Du kartus valytos ir tvarkytos Didžiosios, Mažosios ir Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlių pakrantės.

Iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansuota 20 aplinkosaugos švietimo projektų, organizuoti Žemės dienos, Žemės valandos minėjimai, Europos judriajai ir Atliekų mažinimo savaitei skirti renginiai, organizuota Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis mieste iškirsti 128 medžiai, 210 m2 krūmų, nugenėti 128 medžiai, miesto prižiūrimose kapinėse pašalinti 33 pavojų keliantys medžiai, nupirkta ir pasodinta 2 702 želdinių sodinukų, jie prižiūrimi, sausrų metu laistomi.

1 (2)

 Miesto teritorijoje pasodinti želdiniai

Pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Druskininkų savivaldybės administracijos pasirašytą finansavimo sutartį buvo atliekami kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimo darbai.

2017 m. pradėtas vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas užterštos naftos bazės Santaikos g. teritorijos išvalymo projektas. Pasyviuoju valymo skimeriais-gertuvais būdu per 4 metus turi būti pašalinti skystieji naftos produktai, susikaupę ant gruntinio vandens paviršiaus. Skystų naftos produktų sankaupos yra nustatytos penkiuose lokaliuose arealuose (bendras jų plotas yra apie 2 000 m2) . Vykdant projektą, sumontuota valymo įranga, t. y. skystiems naftos produktams valyti bei stebėti įrengti 23 gręžiniai.

Mieste susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti skirta 1 759,2 tūkst. Eur (iš jų 1 565,0 tūkst. Eur – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą surenkamos lėšos ir 194,2 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos). Organizuotas komunalinių atliekų surinkimas, transportavimas ir tvarkymas.  Per metus susidarė 22,16 tūkst. t komunalinių atliekų, iš jų 12,58 tūkst. t mišrių komunalinių atliekų. Iš visų susidariusių atliekų 7,6 tūkst. t buvo sukompostuota, 6,56 tūkst. t išrūšiuota perdirbti, 2,7 tūkst. t sudeginta,  1,0 tūkst. t kitaip panaudota,  4,3 tūkst. pašalinta sąvartyne. Perdirbta ir panaudota 80,12 proc. komunalinių atliekų, 19,72 proc. pašalinta sąvartyne. Individualių namų valdose sukompostuota apie 0,6 tūkst. t žaliųjų atliekų. Tvarkydami žaliąsias atliekas, miesto gyventojai gali naudotis viena pagrindinių žaliųjų atliekų tvarkymo priemonių, t. y. kompostavimo aikštele, esančia Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. Iš miesto savivaldybės į šią aikštelę atvežta apie 3 tūkst. t žaliųjų atliekų (lapai, žolė, šakos). Žaliosios atliekos (išskyrus šakas, kelmus) iš gyventojų taip pat priimamos ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse Alovės g. 6 ir Putinų g. 3A. Per metus šiose aikštelėse surinkta apie 202 t žaliųjų atliekų. Stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse surinkta apie 1 780 t atliekų, didžiausia jų dalis yra statybinės bei didžiosios atliekos ir netinkamos naudoti padangos. Taip pat surinkta 3,7 tūkst. t pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, kurių tvarkymą finansavo gamintojų importuotojų organizacijos, Alytaus miesto gyventojai už šių atliekų tvarkymą nemokėjo.

Savivaldybės gyventojų užimtumo didinimo programos lėšomis buvo įgyvendinamas mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo priežiūros projektas. Per keturių mėnesių eksperimento laikotarpį buvo stebėta 18 konteinerinių aikštelių prie daugiabučių namų, kuriose buvo 79 mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Projekto metu preliminariai mišrių komunalinių atliekų kiekis sumažėjo apie 21 t (26 proc.).

 

29 TURTO VALDYMO IR PLĖTROS PROGRAMA

 

Turto valdymo programa skirta užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą, gyvenamojo būsto plėtrą bei komunalinio ūkio, viešosios infrastruktūros ir kito turto priežiūrą. Pagrindinis programos įgyvendinimo tikslas – užtikrinti  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų panaudojimą.

Per metus Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise naujai įregistruoti 37 nekilnojamojo turto objektai (24 gyvenamosios ir 13 negyvenamosios paskirties). Metų pradžioje savivaldybė patikėjimo teise valdė 1 237,5 tūkst. Eur vertės valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, nuosavybės teise – 120 927,5 tūkst. Eur vertės ilgalaikį materialųjį ir 558,2 tūkst. Eur vertės ilgalaikį nematerialųjį turtą. Šį turtą patikėjimo teise valdė 41 biudžetinė įstaiga, 1 savivaldybės įmonė. Savivaldybė yra penkių bendrovių akcininkė ir savivaldybės įmonės Alytaus telekino savininkė. Akcijų dydis bendrovėse išaugo 38,5 tūkst. Eur ir akcinis kapitalas sudarė 29 022,3 tūkst. Eur. Savivaldybės, kaip 17 viešųjų įstaigų dalininkės, kapitalą sudarė 1 032,2 tūkst. Eur. Parduoti Alytaus apskrities futbolo klubo ir VšĮ „Dzūkijos sportas“ dalininko įnašai.

Organizuoti 4 nereikalingo, netinkamo naudoti turto viešieji aukcionai. Šį turtą pardavus gauta 3 tūkst. Eur. Taip pat informacinių technologinių priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt vykdytame aukcione parduotas 1 nekilnojamojo turto objektas – administracinis pastatas Merkinės g. 16C, Alytuje. Už parduotą turtą gauta 15 118,00 Eur.

Neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais 4 juridiniams asmenims suteikta 11 163,23 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų. Pasirašytos 9 savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartys ir išnuomota 768,11 kv. m.

Atlikti 79 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimai (patikrintos 72 daugiabučių namų savininkų bendrijos ir 7 UAB „Alytaus būstas“ administruojami namai). Išnagrinėti 107 su daugiabučių priežiūra susiję skundai. Parengtas ir išplatintas lankstinukas daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams su informacija ir dokumentų pavyzdžiais.

Savivaldybės būsto fondą sudaro 192 socialiniai būstai, 251 savivaldybės būstas ir 338 bendrabučių gyvenamosios patalpos. Mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms) išnuomoti 28 butai ir 32 bendrabučių patalpos. Į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašus įrašyti 53 asmenys (šeimos) (2016 m. – 59), iš viso socialinio būsto laukia 190 asmenų (šeimos) ir 97 asmenys (šeimos), įrašyti į bendrabučių gyvenamųjų patalpų sąrašus. Visiškai suremontuota 14 patuštintų butų (2016 m. 26 butai) ir 30 bendrabučio kambarių (2016 m. 26 bendrabučio kambariai). Savivaldybė įsigijo 22 naujus butus, vykdydama ES lėšomis finansuojamą projektą, tokiu būdu mažindama laukiančiųjų socialinio būsto eilę.

19 šeimų (asmenų) pasinaudojo paramos būstui įsigyti teise – pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą įsigijo būstą už valstybės remiamą būsto kreditą.

2017 m. buvo tęsiami Naujosios gatvės nuo Naujosios ir Putinų gatvių sankryžos iki geležinkelio viaduko (670 m ir žiedinė sankryža) ir Jotvingių gatvės (455 m) rekonstravimo darbai, užbaigti Alytaus piliakalnio ir jo prieigų pritaikymo rekreacijai darbai: aplinkos sutvarkymo, privažiavimo kelio, poilsio aikštelės, dviračių takų, apšvietimo iki Studentų skvero įrengimas, pradėti perspektyvinės (Verslo) gatvės (715 m) nuo Pramonės gatvės iki Naujosios gatvės, dviračių trasų infrastruktūros nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvės įrengimo darbai, pėsčiųjų ir dviračių takų nuo Sveikatos tako iki Jurgiškių g. rekonstravimo darbai, įrengtas pėsčiųjų ir dviračių tako Naujojoje g. apšvietimas, buvusi pramoninė teritorija Pramonės g. 1 pritaikyta verslo vystymui ir plėtrai, iš dalies finansuojant fiziniams ir juridiniams asmenims sutvarkyta 19 automobilių stovėjimo aikštelių ir įvažiavimo kelių. Pagal žvyruotų gatvių studijos prioritetinį sąrašą parengti Miško, Vidzgirio, A. Žmuidzinavičiaus, Užuolankos gatvių ir privažiavimo kelio nuo Šilo gatvės iki Dainų slėnio techniniai projektai. Išasfaltuotas privažiavimo kelias nuo Šilo gatvės iki Dainų slėnio (514 m), šalia įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas, pradėti Užuolankos gatvės (300 m) rekonstravimo darbai, beveik užbaigti Domantonių, Naujakurių, Vėjo, Ežerėlio ir Aušrinės gatvių I etapo – Vėjo (197 m), Domantonių (428 m) ir Aušrinės (93 m) gatvių ir pradėti II etapo – Naujakurių gatvės (251 m), Domantonių gatvės (283 m) dalies iki Vėjo gatvės rekonstravimo darbai.

Sutvarkyti lopšelių-darželių „Drevinukas“, „Pasaka“, „Pušynėlis“, „Du gaideliai“, „Nykštukas“ ir „Vyturėlis“ 30 grupių sanitariniai mazgai ir virtuvėlės, aptvertas lopšelis-darželis „Pasaka“, užbaigti lopšelio-darželio „Boružėlė“ pastato šiltinimo ir Dzūkijos pagrindinės mokyklos daugiafunkcio sporto aikštyno įrengimo darbai.

Jaunimo parko riedutininkų aikštelėje atnaujinta danga ir sumontuoti įrenginiai, Miesto sode įrengta muzikinė aikštelė, prie prekybos centro LIDL ir prie Gulbynės parko įrengtos šunų dresavimo aikštelės.

Pradėti Alytaus kultūros ir komunikacijos centro rekonstravimo darbai, nugriautas nenaudojamas šiltnamis prie Alytaus reabilitacijos ir sporto centro, jo vietoje įrengta pavėsinė ir šaligatvis, užbaigti S. Kudirkos ligoninės antrojo vidaus ligų skyriaus remonto darbai, pradėtas remontuoti Nakvynės namų pastatas.

 

30 URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA

 

Pradėtas rengti  teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas – Alytaus miesto bendrojo plano keitimas, jame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Tai savivaldybės politiką teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos klausimais nustatantis dokumentas, suteikiantis galimybę koordinuotai ir kompleksiškai vykdyti Vietos savivaldos įstatyme  numatytas savivaldybės funkcijas. Atsižvelgiant į naujų aktualių sprendimų poreikį pradėtos Alytaus miesto bendrojo plano korektūros, zonuojant gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatant tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus, rengimo procedūros.

Nuolatinės Teritorijų planavimo komisijos posėdžiuose suderinti 9 teritorijų planavimo dokumentai. Išduoti 145 statybą leidžiantys dokumentai. Statytojų prašymai ir projektai registruojami statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – joje yra išduodami leidimai statyti ir rekonstruoti ypatingus ir neypatingus statinius. Informacija apie išduotus leidimus statyti ir rekonstruoti ypatingus ir neypatingus statinius siunčiama VĮ Registrų centrui. Miesto gyventojai ir projektuotojai konsultuoti projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais. Išduotas 21 architektūros reikalavimas projektams rengti. Alytaus mieste rengiami teritorijų planavimo dokumentai, iš jų į Teritorijų planavimo dokumentų registrą (https://internal.tpdr.lt/) įregistruoti 6 patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai. Sisteminami ir išduodami TPD (teritorijų planavimo dokumentų) išrašai ir pažymos. Suteikti, pakeisti 58 patalpų, butų ir pastatų ar žemės sklypų adresai.

Siekiant sudaryti patogias sąlygas geografine padėtimi grindžiamiems sprendimams priimti ir palengvinti informacijos mainus savivaldybės administracijos viduje bei išorėje (miesto gyventojams), atlikta IS REGIA naudojimo galimybių analizė. IS REGIA yra 97 savivaldybės valdomi sluoksniai, iš jų 4 yra viešinami ir nuolat pildomi. 2017 m. į sistemą įkelti 374 teritorijų planavimo dokumentai, pateikta informacija apie 51 išorinės reklamos įrenginį. 

Didelis dėmesys skiriamas išorinės reklamos kontrolės ir leidimų išdavimo mechanizmo kūrimui – patvirtintas Leidimų įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas, juo nustatyti pagrindiniai reikalavimai išorinei reklamai, standartizuoti reklaminiai / informaciniai stendai. Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą  išdavimą nuostatai, pagrindiniai tikslai buvo konkretizuoti išorinės reklamos, kuriai taikomos vietinės rinkliavos įmokos, rūšis ir įkainius, pateikti patikslintą rinkliavos apskaičiavimo tvarką, nuostatuose pridėti papildomą skyrių, kuriame būtų nurodomos lengvatos rinkliavos mokėtojams, patikslinti rinkliavos mokėjimo, grąžinimo tvarką ir rinkliavos rinkimo kontrolę. Siekiant supaprastinti leidimų išdavimo tvarką, parengtas ir paviešintas išorinės reklamos parengimo projekto pavyzdys, suformuota rinkliavos už išorinę reklamą skaičiuoklė, inicijuotas paprastesnės leidimų išdavimo sistemos kūrimas.

Siekiant mažinti miesto nelegalios reklamos skaičių, pagal nustatytą planą pradėta vykdyti išorinės reklamos kontrolė. Atlikta 50 patikrinimų, užfiksuotos 368 galimai nelegalios reklamos. Nustatyta, kad atliekant patikrinimus ir apie juos papildomai informuojant visuomenę (3 straipsniai, viešinimas radijo stotyje), leidimų išdavimo skaičius padidėjo 35 proc. – išduota 260 leidimų, už jų išdavimą surinkta 32 366 Eur vietinės rinkliavos. Lyginant su 2016 metais, vietinės rinkliavos surinkta 4,6 karto daugiau.

Įgyvendinant savivaldybei pavestas vykdyti žemėtvarkos, žemės ūkio ir geodezijos funkcijas, įregistruotos 77 valstybinės žemės panaudos sutartys, pasirašytos 4 valstybinės žemės nuomos sutartys. Organizuojami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai (valstybinėje ir privačios nuosavybės teise valdomoje žemėje),  jiems buvos išduoti 64 reikalavimai projektams rengti. Parengti ir patvirtinti 23 valstybinės žemės sklypų ir 214 privačioje žemėje rengiamų formavimo ir pertvarkymo projektų, parengta 81 kadastrinių matavimų paslaugos dokumentacijos byla pagal užsakymo užduotis.

Išduoti 785 leidimai vykdyti topografinius ir kartografinius darbus Alytaus miesto teritorijoje, iš jų topografinėms nuotraukoms – 344, kontrolinėms geodezinėms nuotraukoms – 361, žemės sklypų planams – 90. Priimti ir georeferencinėje duomenų bazėje (GDB) suarchyvuoti 673 darbai, iš jų 292 topografinės nuotraukos, 341 kontrolinė geodezinė nuotrauka ir 40 žemės sklypų planų. Apie 85 proc. Alytaus miesto teritorijos jau yra susisteminta GDB topografiniu pagrindu. Sutvarkytos ir papildytos 292 požeminių komunikacijų šulinių eksplikacijos. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta metinė geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybėje ataskaita. Kuruojant GIS raidą ir apsikeitimą duomenimis, bendradarbiauta su inžinerinėmis miesto įmonėmis, su informacinių technologijų ir Lietuvos informacinių sistemų kūrimą ir diegimą įgyvendinančiomis šalies įmonėmis (UAB „Hnit-Baltik“, „Infoera“). Vartotojams teikta informacija GIS duomenų klausimais. Parengta 112 schemų, reikalingų įvairiems projektams rengti.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią