Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TI-16 2018-04-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. balandžio 16 d. Nr. TI-16

 

Posėdis įvyko 2018-04-16.                                   

Posėdžio pradžia 13.00 val.

Posėdžio pabaiga 15.30 val.

Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Ąžuolas, Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Andrius Jučas, Aurelijus Jaruševičius (iki 14.00 val.), Tautvydas Tamulevičius (nuo 15.00 val.)

Posėdyje nedalyvavo: Nerijus Cesiulis, Algirdas Gataveckas, Nerijus Jauneika.

Taip pat dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-124 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS JAUNIMO CENTRUI (A. Juonienė; 10 min.).

2. TŽ-141 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS (A. Juonienė; 10 min.).

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

3. TŽ-136 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-184 „DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Žebuolis; 10 min.).

4. TŽ-114 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (I. Rutkauskienė; 10 min.).

5. TŽ-132 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (L. Trainavičienė; 10 min.).

6. TŽ-137 DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (A. Galakvoščius; 10 min.).

7. TŽ-125 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ (I. Pankienė; 10 min.).

8. TŽ-126 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-344 „DĖL ALYTAUS MIESTO GATVIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (I. Pankienė; 5 min.).

9. TŽ-138 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 10 min.).

10. TŽ-140 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ALYTAUS MIESTO KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 5 min.).

11. TŽ-143 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-121 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

12. TŽ-144 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

13. TŽ-121 DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

14. TŽ-142 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (M. Matažinskas; 10 min).

15. TŽ-107 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL ALYTAUS MIESTO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (M. Matažinskas; 5 min).

16. TŽ-123 DĖL ALYTAUS MIESTE GALIOJANČIŲ SPECIALIŲJŲ PLANŲ INTEGRAVIMO Į ALYTAUS MIESTO BENDRĄJĮ PLANĄ (TPD REG. NR. T00079462) (M. Matažinskas; 10 min).

17. TŽ-150 DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO (A. Juonienė; 5 min.).

18. TŽ-155 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 5 min.).

19. TŽ-156 DĖL 2013-04-26 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-455 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 5 min.).

20. TŽ-148 DĖL PRITARIMO MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SVĖRIMO PAKĖLIMO METU ĮDIEGIMUI, JAS SURENKANT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IR VEŽANT Į APDOROJIMO ĮRENGINIUS (V. Mačernienė; 10 min.).

21. TŽ-151 DĖL PRITARIMO NEKENKSMINGŲ APLINKAI VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

22. TŽ-152 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2017 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI (P. Raškauskienė, T. Valatka; 10 min.).

23. TŽ-149 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2018 M. SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO (G. Sodaitytė-Berlickė; 5 min.).

24. TŽ-153 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO (G. Sodaitytė-Berlickė; 5 min.).

25. TŽ-154 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITAI (G. Sodaitytė-Berlickė; 5 min.).

26. TŽ-159 DĖL ŽALOS ATLYGINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

 

 

1. SVARSTYTA. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS JAUNIMO CENTRUI.

 Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad  parengto sprendimo projekto tikslas – suteikti patalpas Alytaus jaunimo centrui neformaliajam vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimui vykdyti. Suteiktose patalpose planuojama įkurdinti gatvės šokio, breiko, šiuolaikinio, liaudies šokių studijas. Šių patalpų Alytaus jaunimo centras prašo todėl, kad jų turimose salėse didelis užimtumas ir sudėtinga organizuoti renginius didžiojoje salėje, nes veiklos užimtumo grafikas sudėliotas nepertraukiamai iki 22 val. Nuo 2018 m. rugsėjo 15 d., atsižvelgus į ugdytinių poreikius, planuojama formuoti naują šokių studiją.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

2. SVARSTYTA. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 dalies 2 punktu bei atsižvelgiant į motyvuotą viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2018-03-26 raštą ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2018-03-22 raštą. Ji teigė, kad automatiniai išoriniai defibriliatoriai reikalingi šioms įstaigoms, nes Alytaus sporto ir rekreacijos centras yra gausiausiai Alytaus miesto gyventojų lankoma įstaiga, o Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vienu metu būna ne mažiau kaip 30 sunkią ar vidutinę negalią turinčių asmenų, 20 darbuotojų, 10 socialinės rizikos šeimų vaikų ir jaunuolių.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

3. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-184 „DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėjas Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius, teigė, kad sprendimo projekto tikslas pakeisti Alytaus miesto biudžetinės įstaigos Alytaus vaikų globos namų nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-184 „Dėl Alytaus vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo“ 1 punktu ir juos išdėstyti nauja redakcija. Jis teigė, kad pavedus Alytaus miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Alytaus vaikų globos namams vykdyti globos centro funkcijas reikia pakeisti įstaigos nuostatus.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

4. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO.

 Pranešėja Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pritarti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir patvirtinti šios įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį.

Ji teigė, kad įvertinus įstaigos finansinius ir veiklos rezultatus, įstaigai nurodytos gairės, maksimaliai pasinaudojant teigiama įstaigos patirtimi, taikant pažangiausius veiklos būdus, kuo racionaliau panaudojant tam turimą žmogiškąjį potencialą ir finansinius išteklius, pasiekti, kad įstaiga taptų naudinga plačiam visuomenės ratui.

Komiteto nariai prašė pranešėjos pateikti informaciją apie papildomas išlaidas visuomenės sveikatos priežiūros specialisto išlaikymui.

I. Rutkauskienė teigė, kad prašomą informaciją atsiųs elektroniniu paštu.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

5. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė, teigė, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 12 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-332, 31.7 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybai teikiama vadovo ir įstaigos veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys.

Pranešėja pakomentavo apie įstaigos veiklą, kokias paslaugas teikia, kokius tikslus numatę įgyvendinti.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

6. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO.

Pranešėjas Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – išklausyti ir pritarti Alytaus nakvynės namų vadovo 2017 m. veiklos ataskaitai ir patvirtinti Alytaus nakvynės namų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Pranešėjas pakomentavo apie įstaigos veiklą, numatomus ir vykdomus darbus.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

7. SVARSTYTA. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ.

 Pranešėja Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja, pažymėjo, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 76 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2018 metais“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 1 203 400 eurų. Pagal 2016 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-183 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2016-2018 m. programą 2018 m.  iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo numatyta finansuoti šias priemones: Naujosios gatvės nuo geležinkelio viaduko iki miesto administracinės ribos rekonstravimą, Domantonių, Užuolankos, Gražinos, Vidzgirio, Miško ir A. Žmuidzinavičiaus gatvių ir privažiavimo kelio nuo Šilo g. iki Dainų slėnio rekonstravimą. 2017 m. buvo rekonstruotas privažiavimo kelias nuo Šilo gatvės iki Dainų slėnio ir pradėta rekonstruoti Domantonių ir Užuolankos gatvės. Todėl papildomai siūloma finansuoti Naujosios ir Jūratės gatvių kapitalinį remontą, pėsčiųjų ir dviračių takų Ūdrijos ir Merkinės gatvėse ir nuo Sveikatos tako iki Jurgiškių gatvės rekonstravimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo 7 punktu, ne mažiau kaip 40 proc. lėšų turi būti naudojama kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą ir ne mažiau kaip 5 proc. lėšų turi būti naudojama saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) finansuoti.  Kaip eismo saugumo priemonės būtų finansuojama Pėsčiųjų takų nuo Sveikatos tako iki Jurgiškių gatvės rekonstravimas, Ūdrijos gatvės, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, rekonstravimas,  Merkinės gatvės, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, rekonstravimas. Šių projektų įgyvendinimas yra patvirtintas ir 2018–2020 metų  strateginio veiklos plano Turto valdymo ir plėtros programoje  (29.02.01.01 ir 29.02.01.02 priemonėse).

A. Jaruševičius siūlė papildyti sprendimo projekto aiškinamąjį raštą informacija, kokie darbai yra pradėti, kokius numatyta padaryti ir kiek skirta lėšų darbams atlikti.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

8. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-344 „DĖL ALYTAUS MIESTO GATVIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja, teigė, kad sprendimo projekto tikslas pakeisti Alytaus miesto savivaldybės gatvių sąrašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-344 „Dėl Alytaus miesto gatvių sąrašo tvirtinimo“ 1 punktu, ir jį išdėstyti nauja redakcija. Ji pažymėjo, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 6 straipsnio 4 punktu, savivaldybės taryba tvirtina vietinių kelių sąrašus. Alytaus miesto gatvių sąrašas buvo patvirtintas 2015-11-19 tarybos sprendimu Nr. T-344 ir redaguotas 2017-02-23 tarybos sprendimu Nr. T-44. Sąrašas tikslinamas savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimu Nr. T-387 ir 2018-02-22 sprendimu Nr. T-28 pakeitus gatvių geografines charakteristikas ir suteikus naujus pavadinimus, taip pat papildomai įtraukus vidaus kelius, kurie iki šiol nebuvo įtraukti į sąrašus. Pakeistos Ragainės, Darželio, Gudalaukio, Kernavės, Žirgų, Voveraičių, Ramybės gatvių geografinės charakteristikos, dėl to pakito jų ilgiai. Pavadinimai suteikti Mokyklos, Slėnio, Skroblų gatvėms.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

9. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152  „Dėl Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ 1 punktą.

Ji teigė, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2013-04-26 sprendimu Nr. T-106 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ yra patvirtinusi Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatus, kurių 13 punkte nurodyta, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijas atrankos komisija sudaroma iš 7 narių: 2 Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotų narių, 2 savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlytų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, 3 Alytaus kultūros ir meno tarybos pasiūlytų Alytaus kultūros bendruomenės atstovų. Atsižvelgiant į  Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos 2018-03-29 raštą „Dėl kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų atrankos komisiją“, pasikeitus Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėčiai, į komisiją deleguojami 3 nauji nariai – Alytaus kultūros bendruomenės atstovai.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

10. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ALYTAUS MIESTO KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, teigė, kad sprendimo projekto tikslas   pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-215 „Dėl Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėties tvirtinimo“ 1 punktą.

Ji pažymėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-05-15 sprendimu Nr. T-114 „Dėl naujos redakcijos Kultūros ir meno tarybos nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos nuostatų 12 punktas nurodo, kad Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos personalinę sudėtį tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba. Alytaus miesto savivaldybės taryba 2015-07-30 sprendimu Nr. T-215 ,,Dėl Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėties tvirtinimo“ yra patvirtinusi Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėtį. Alytaus miesto kultūros ir meno taryba 2018-03-29 prašymu „Dėl Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėties tvirtinimo“ informavo, kad 2018-03-19 įvykusioje Kultūros darbuotojų ir menininkų konferencijoje buvo išrinkta naujos sudėties taryba. Atsižvelgiant į tai, reikalinga patvirtinti naują tarybos sudėtį.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

11. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-121 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-121 „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo nustatymo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2. Nustatyti Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorei Zitai Reipienei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą – 6,91.“ Taip pat prašome įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių patikslinti terminuotą darbo sutartį su Zita Reipiene.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

12. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, švietimo skyriaus vedėja, teigė, kad sprendimo projekto tikslas pakeisti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-119 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“, ir jas išdėstyti nauja redakcija.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

13. SVARSTYTA. DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas.

 Ji teigė, kad šio sprendimo tikslas patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, kuris nustato Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų miesto gyventojų projektų viešosiose erdvėse įgyvendinimo, projektų idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo tvarką. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į miesto biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvą mieste, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto plėtros tema.  Mažos apimties ir didelės apimties projektai vertinami atskirai. Projektų idėjų pasiūlymus vertina konsultacinė darbo grupė. Ją sudaro po 1 Alytaus miesto savivaldybės tarybos frakcijų deleguotą atstovą, 1 frakcijoms nepriklausantis atstovas, 1 monumentaliosios dailės kūrinių statymo priežiūros komisijos atstovas, 1 nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguotas atstovas, 1 architektų tarybos deleguotas atstovas, 3 seniūnaičių atstovai, 5 savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai.

Pranešėja pažymėjo, kad mieste gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų, savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia balsavimu. Išsamus projektų sąrašas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt ir numatytose balsavimo vietose.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

14. SVARSTYTA. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.

Pranešėjos: Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, Simona Žiūkaitė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

V. Bartusevičienė pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 28 punktu, patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatus. Šis sprendimo projektas parengtas atsižvelgus į problemas, išryškėjusias šiuo metu galiojančių nuostatų naudojimo praktikos laikotarpiu, Pietų Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos prašymą.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

15. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL ALYTAUS MIESTO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimą Nr. T-192 „Dėl Alytaus miesto išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

16. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTE GALIOJANČIŲ SPECIALIŲJŲ PLANŲ INTEGRAVIMO Į ALYTAUS MIESTO BENDRĄJĮ PLANĄ (TPD REG. NR. T00079462).

Pranešėja Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, pažymėjo, kad siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo politiką, užtikrinti darnią teritorijų plėtrą ir racionalią urbanizaciją, nustatant teritorijų planavimo proceso sprendinių sistemiškumo, skirtingo lygmens dokumentų suderinamumo ir tarpusavio poveikio reikalavimus, integruojami Alytaus mieste galiojantys specialieji planai į Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

17. SVARSTYTA. DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja pažymėjo, kad parengto sprendimo projekto tikslas – nustatyti 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Alytaus mieste. Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą nuo 2013 m. sausio 1 d. gali būti nustatytas mokesčio tarifas nuo 0,3 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės.  Iki einamųjų metų birželio 1 d. savivaldybės taryba turi nustatyti konkretų mokesčio tarifą arba kelis konkrečius ateinančių metų mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį, teisinę formą ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). Sprendimo projekte 2019 m. siūloma nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Siekiant paskatinti smulkųjį verslą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams siūloma nustatyti jau nuo 2011 metų Alytaus mieste taikomus sumažintus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, atsižvelgiant į verslo subjekto dydį. Faktiškai naudojamam nekilnojamam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 proc., ir apleistam ar neprižiūrėtam nekilnojamajam turtui, esančiam pramoninėse, komercinėse, visuomeninėse ir gyvenamosiose teritorijose, pagal miesto bendrąjį planą siūloma taikyti maksimalų 3,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės mokesčio tarifą.

A. Jaruševičius prašė pranešėjos pateikti informaciją kiek yra surinkta lėšų pagal atskiras grupes (už nekilnojamąjį turtą, už neprižiūrėtą nekilnojamąjį turtą esantį pramoninėse, komercinėse, visuomeninėse ir gyvenamosiose teritorijose).

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

18. SVARSTYTA. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, teigė, kad parengto sprendimo projekto tikslas – perduoti 10 metų asociacijai „Pasitinkant senatvę“ pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 1 492,11 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Daugų g. 7, Alytuje, asociacijos „Pasitinkant senatvę“ socialinei veiklai vykdyti Alytaus mieste – teikti socialines paslaugas įvairių grupių asmenims, tenkinti jų pagrindinius poreikius, kai asmuo pats nepajėgia to padaryti, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti gerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, ginti jų teises ir interesus, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, vykdyti kitą įstatymų bei teisės aktų nedraudžiamą visuomenei naudingą veiklą.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

19. SVARSTYTA. DĖL 2013-04-26 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-455 PRATĘSIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T-122 Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pagal panaudos sutartį perduotas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – negyvenamosios 63,06 kv. m ploto patalpos Gardino g. 37, Alytuje ir dalį bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų 2-1 (6,13 kv. m), 2-4 (1,5 kv. m) ir 2-5 (0,72 kv. m), mokant panaudos sutartyje nurodytus mokesčius už komunalines ir kitas suteiktas paslaugas. Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2018-04-09 raštu Nr. KT8-15 „Dėl panaudos“ prašo pratęsti sutartį. Siūloma panaudos sutartį pratęsti tik iki 2018-06-30, nes yra svarstoma šias patalpas perduoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

L. V. Kirkliauskienė siūlė Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą perkelti į Alytaus Piliakalnio progimnazijos laisvas patalpas.

A. Juonienė teigė, kad šį siūlymą apsvarstys su kitais siūlymais.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

20. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SVĖRIMO PAKĖLIMO METU ĮDIEGIMUI, JAS SURENKANT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IR VEŽANT Į APDOROJIMO ĮRENGINIUS.

 Pranešėjos: Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, Rasmutė Paužienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

A. Jučas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

V. Mačernienė teigė, kad parengto sprendimo projekto tikslas – pritarti mišrių komunalinių atliekų svėrimo pakėlimo metu įdiegimui, jas surenkant Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ir vežant į apdorojimo įrenginius ir užtikrinti savivaldybės biudžeto finansavimą.

Ji pažymėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į  Alytaus miesto savivaldybės mero 2017-10-03 potvarkiu Nr. M-52 sudarytos Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų parengimo darbo grupės narių ‒ A. Minkevičiaus, V. Kazlausko, L. Briaukienės, V. Mockevičiaus 2018-01-30 raštu Nr. GD-2370 (6.17)  „Dėl  darbo grupės „Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo“ alternatyvių sprendimų paketo parengimo“ pateiktus pasiūlymus, kurių vienas yra siūlyti Alytaus miesto savivaldybės administracijai parengti Alytaus miesto tarybos sprendimo projektą, kuriame būtų numatyta mišrių komunalinių atliekų surinkimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikimo paslauga, sveriant konteinerius jų pakėlimo metu.

Ji teigė, kad sprendimo projekto alternatyva parengta, atsižvelgiant į  Alytaus miesto savivaldybės tarybos frakcijos „Už Alytų“ 2018-03-19 gautą raštą Nr. GD-5444 (6.17) Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo, kuriame prašoma parengti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektui Nr. TŽ-87 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ alternatyvų tarybos sprendimo projektą, kuriame būtų įtraukta nuostata – konteinerių pakėlimo metu sverti ir fiksuoti mišrių atliekų ir antrinių išrūšiuotų žaliavų kiekius mieste.

V. Mačernienė teigė, kad buvo kreiptasi į UAB „Ekonovus“, jie pateikė raštą kuriame pateikiama informacija bei sąnaudų apskaičiavimai dėl mišrių komunalinių atliekų konteinerių svėrimo pakėlimo metu paslaugos. Tokios paslaugos įdiegimas papildomai kainuotų apie 79 800 Eur be PVM arba 96 558,0 Eur su PVM.  

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

21. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO NEKENKSMINGŲ APLINKAI VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI.

 Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, pažymėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija, kaip pagrindinė projekto paramos gavėja, 2018 m. ketina pateikti įgyvendinančiai institucijai – Transporto investicijų direkcijai –  paraišką projekto finansavimui gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Vienas iš būtinų dokumentų prie paraiškos yra savivaldybės tarybos sprendimas dėl apsisprendimo įgyvendinti projektą. Projekto tikslas – pagerinti viešuoju transportu teikiamų paslaugų kokybę ir mažinti miesto taršą paskatinus gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu Alytaus mieste. Projekto veiklos įgyvendinimo metu numatoma įsigyti naujas (neeksploatuotas) aplinkai nekenksmingas (elektra varomas) viešojo transporto priemones – 2 vnt. Preliminari vieno autobuso kaina apie 246.416,50 Eur. Preliminari bendra projekto vertė – 492.833,00 Eur, iš jų 345.177,00 ES lėšos, 147.656,00 Eur Alytaus miesto savivaldybės lėšos. Preliminarus projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018–2020 metai.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

22. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2017 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI.

Pranešėjas Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktoriaus pavaduotojas ekonomikai, laikinai einantis direktoriaus pareigas, pažymėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333, 235 punkto nuostatomis, ne rečiau kaip vieną kartą per metus išklauso mero, administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ji yra, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitas ir dėl šių ataskaitų iki kiekvienų metų gegužės 1 d. priima sprendimus. Didžioji mūsų bendrovės akcijų dalis – 99,88 procento – priklauso Alytaus miesto savivaldybei, todėl bendrovės vadovo 2017 metų veiklos ataskaitą teikiame svarstyti Tarybai. UAB „Dzūkijos vandenys“ vadovo veiklos ataskaitoje pateikiame bendrovės veiklų apžvalgą, 2017 metų veiklos rezultatus, esminius įvykius bei numatomas pagrindines veiklos kryptis 2018 metais.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

23. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2018 M. SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO.

Pranešėja Greta Sodaitytė-Berlickė, vyriausioji specialistė, pakomentavo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2018 m. siektinas veiklos užduotis ir vertinimo rodiklius, VšĮ Alytaus poliklinikos 2018 m. siektinas veiklos užduotis ir vertinimo rodiklius ir VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 m. siektinas veiklos užduotis ir vertinimo rodiklius.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

24. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO.

Pranešėja Greta Sodaitytė-Berlickė, vyriausioji specialistė, teigė, kad Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiai bus patvirtinti mero potvarkiu.

25. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITAI.

 Pranešėja Greta Sodaitytė-Berlickė, vyriausioji specialistė, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – pritarti Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitai.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

26. DĖL ŽALOS ATLYGINIMO.

Pavesti Alytaus miesto paslaugų centrui išskaityti iš Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorės Zitos Reipienės darbo užmokesčio jos vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio (1 043,61 Eur) žalą dėl nepagrįstai didesnio nustatyto darbo užmokesčio, išskaitant ją dalimis kas mėnesį po 50 procentų.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                    Kęstutis Ąžuolas

                                                                                                                                                                

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Loreta Petkevičienė

______________

 

Į pradžią