Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-151 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 30 d.  Nr.  T-151

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015-03-13 įsakymu Nr. 3-108(1,5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, 34 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a :

Patvirtinti Alytaus miesto darnaus judumo planą (pridedama).

Skelbti šį sprendimą teisės aktų registre ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-151 - DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
T-151 - DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią