Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-178 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr.  T-178

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Kultūros centrų įstatymo 14 straipsnio 6 punktu, Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų, patvirtintų kultūros ministro 2004-12-31 įsakymu Nr. ĮV-441 „Dėl Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“, 2.2 papunkčiu ir 4 punktu ir atsižvelgdama į Kultūros ministerijos 2018-05-10 raštą Nr. S2-1362 „Dėl Kultūros ministerijos atstovo dalyvavimo komisijose“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisiją:

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja,

Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Jadvyga Lisevičiūtė, Kultūros ministerijos deleguota atstovė,

Silvija Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,

Giedrius Šimas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią