Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-224 2018-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TAUTVYDO TAMULEVIČIAUS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TAUTVYDO TAMULEVIČIAUS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr.  T-224

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio
6 dalimi, 13 straipsnio 9 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Valstybės politikų ir
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 4 ir 5 straipsniais,
šio įstatymo priedėlio I dalies 5.2 eilute, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 81 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2018 m. rugpjūčio 22 d. teikimą Nr. VD-2723 (6.39) ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos 2018-08-30 slapto balsavimo dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo protokolą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti Tautvydą Tamulevičių Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju nuo 2018-08-31 savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Patvirtinti nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojui Tautvydui Tamulevičiui darbo užmokestį:

2.1. pareiginės algos koeficientą – 15,0 (pareiginės algos bazinių dydžių);

2.2. 3 procentų priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Vytautas Grigaravičius    

______________

 

 

Į pradžią