Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-223 2018-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Tarybos posėdžio vaizdo įrašas - https://www.youtube.com/watch?v=EDdGy7aFBK4&t=1188s

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALĖS GIBIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VALĖS GIBIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.  Nr.  T-223

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio
6 dalimi, 13 straipsnio 9 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Valstybės politikų ir
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 4 ir 5 straipsniais,
šio įstatymo priedėlio I dalies 5.2 eilute, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 81 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2018 m. rugpjūčio 22 d. teikimą Nr. VD-2723 (6.39) ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos 2018-08-30 slapto balsavimo dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo protokolą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti Valę Gibienę Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja nuo 2018-08-31 savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Patvirtinti nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojai Valei Gibienei darbo užmokestį:

2.1. pareiginės algos koeficientą – 15,0 (pareiginės algos bazinių dydžių);

2.2. 3 procentų priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Vytautas Grigaravičius      

______________

 

 

Į pradžią