Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-287 2018-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr.  T-287

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 ir 13 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Alytaus miesto savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PATVIRTINTA

                Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

                2018 m. ____________________ d.

                sprendimu Nr.  ________

 

 

SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Alytaus miesto savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriamų Alytaus miesto savivaldybės biudžetui specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies (toliau – mokymo lėšų dalis) apskaičiavimą ir paskirstymą Alytaus miesto savivaldybės ir nevalstybinėms mokykloms, teikiančioms ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdančioms bei pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniui teikiančioms įstaigoms, ir tų lėšų panaudojimą.

2. Aprašo tikslas – stiprinti švietimo įstaigų finansinį savarankiškumą, finansavimo skaidrumą, optimalų, efektyvų ir ekonomišką asignavimų naudojimą ugdymo reikmėms.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679,  ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II  SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS SAVIVALDYBEI,

PASKIRSTYMAS IR PANAUDOJIMAS

 

4. Alytaus miesto savivaldybės administracija mokymo lėšų dalį, tenkančią savivaldybei, paskirsto Alytaus miesto savivaldybės ir nevalstybinėms mokykloms, teikiančioms ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdančioms bei pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniui teikiančioms įstaigoms, ir, tvirtinant atitinkamų metų Alytaus miesto savivaldybės biudžetą arba tikslinant jį per biudžetinius metus, pateikia Alytaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti.

5. Mokymo lėšos kitoms ugdymo reikmėms skiriamos:

5.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti;

5.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose (darbo užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąją pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, prevencinėms programoms įgyvendinti, taip pat mokyklos bibliotekos darbuotojams, mokytojų padėjėjams išlaikyti);

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-105 redakcija

 

5.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti;

5.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;

5.5. ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti.

6. Ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą vykdančios mokyklos joms skirtas ugdymo procesui organizuoti ir valdyti lėšas naudoja:

6.1. mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo, neformaliojo švietimo organizatoriaus darbo užmokesčiui (įskaitant pareiginės algos kintamąją dalį) ir su juo susijusioms socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir kompensacijoms mokėti;

6.2. priemokoms, kai nustatyta apimtimi ugdymo proceso organizavimo ir valdymo funkcijas vykdo kiti darbuotojai;

6.3. daliai ugdymo proceso organizavimo ir valdymo darbų atlikimo paslaugų, kurios tiesiogiai susiję su ugdymo procesu pirkti (pamokų tvarkaraščiui sudaryti ir kt.).

7. Švietimo pagalbai mokyklose skirtas lėšas ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą vykdančios mokyklos naudoja:

7.1. socialinių pedagogų, psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų, tiflopedagogų, surdopedagogų, kineziterapeutų, masažuotojų, ergoterapeutų, judesio korekcijos pedagogų, mokytojo padėjėjų ir kitų pagalbos specialistų, nurodytų švietimo, mokslo ir sporto  ministro patvirtintame Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir kompensacijoms mokėti, išskyrus užmokestį už darbą, kai mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos;

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-105 redakcija

 

7.2. mokyklos bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant pareiginės algos kintamąją dalį) ir su juo susijusioms socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir kompensacijoms mokėti;

7.3. švietimo pagalbos paslaugoms pirkti, užtikrinant švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui, šeimai ir mokyklai;

7.4. Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba jai skirtas mokymo lėšas naudoja:

7.4.1. specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir kompensacijoms mokėti;

7.4.2. paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba pirkti.

7.5. tarptautinis mokestis už tarptautinio bakalaureato klases.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-105 redakcija

 

8. Mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti lėšos Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu skiriamos Alytaus miesto savivaldybės administracijai. Pasibaigus mokymosi pasiekimų patikrinimams, iki rugpjūčio 31 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui Savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų, dalyvavusių organizuojant, vykdant ir vertinant mokymosi pasiekimus, sąrašą, jame nurodo darbuotojų funkcijas mokymosi pasiekimų metu ir darbo valandas, kurios neturi viršyti teisės aktais nustatytų darbo laiko normų. Pagal pateiktus duomenis už mokymosi pasiekimų organizavimą, vykdymą ir vertinimą darbo užmokestį ir su juo susijusias socialinio draudimo įmokas ir kompensacijas apskaičiuoja savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais rekomendaciniais įkainiais. Atitinkamų metų III ar IV ketvirtį savivaldybės tarybos sprendimu lėšos paskirstomos savivaldybės švietimo įstaigoms, kurių pedagogai dalyvavo organizuojant, vykdant ir vertinant mokymo pasiekimus.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-105 redakcija

 

9. Mokymo lėšos, tenkančios formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti, skiriamos Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu konkrečioms neformalųjį ugdymą teikiančioms įstaigoms, atsižvelgus į tose įstaigose besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas mokinių skaičių, nurodytą Mokinių registre, ir veiklos specifiką bei profesinės linkmės modulius vykdančioms įstaigoms. Lėšos naudojamos neformalųjį ugdymą teikiančios įstaigos vadovo patvirtintoms formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir profesinės linkmės modulių programoms  finansuoti (įskaitant apmokėjimą už darbą mokytojams, dirbantiems pagal šias programas).

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-105 redakcija

 

10. Lėšos, kurios sudaro 2,4 proc. nuo mokykloms apskaičiuotų lėšų ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti, skiriamos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti, paskirstomos ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą vykdančioms mokykloms:

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-105 redakcija

 

10.1. kurioms, vadovaujantis šių mokyklų Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateiktais pedagoginių darbuotojų tarifikacijų sąrašais rugsėjo 1 d. arba sausio 1 d., nepakanka lėšų ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti, apmokant pedagogams už darbą minimaliais pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientais (įskaitant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimą dėl veiklos sudėtingumo);

10.2. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumui užtikrinti, mokiniams mokyti  namuose (kai toks mokymas paskiriamas po rugsėjo 1 dienos), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti, atsižvelgus į mokyklos Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateiktą motyvuotą ir finansiškai pagrįstą raštą;

10.3. finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo ir mokslo ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose;

10.4. finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti, atsižvelgus į mokyklos Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateiktą motyvuotą ir finansiškai pagrįstą raštą.

11. Skirtas pagal aprašo 10 punktą lėšas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą vykdančios mokyklos naudoja pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir kompensacijoms mokėti, ugdymo priemonėms ir paslaugoms įsigyti.

12. Mokymo lėšas aprašo 5.2 ir 5.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms finansuoti Alytaus miesto savivaldybės taryba įstaigoms skiria ne mažiau kaip 100 proc.,  atsižvelgdama į Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-11 nutarimu Nr. 679, 1 priede atitinkamoms ugdymo reikmėms rekomenduojamas mokymo lėšų sumas. Ne mažiau kaip 8 proc. lėšų aprašo 5.1 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti, skirti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos kintamajai daliai. Aprašo 5.1 ir 5.3, 5.5 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti mokymo lėšų skiriama pagal poreikį arba finansines galimybes. Visos aprašo 5.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti skirtos lėšos paskirstomos mokykloms.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-105 redakcija

 

III SKYRIUS

MOKYMO LĖŠŲ APSKAITA

 

13. Įstaigos, kurioms skirtos mokymo lėšos, privalo:

13.1. mokymo lėšas laikyti atskiroje banko sąskaitoje ir apskaityti kaip biudžeto lėšas;

13.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus biudžetą, per 15 darbo dienų pateikti Alytaus miesto savivaldybės administracijai įstaigos vadovo patvirtintą programos sąmatą;

13.3. programos sąmatą sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis formomis;

13.4. mokymo lėšas naudoti iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 d. pagal programos sąmatoje pateiktą lėšų paskirstymą ketvirčiais.

14. Mokymo lėšų finansinę atskaitomybę įstaigos pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijai administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais.

15. Nepanaudotas mokymo lėšas įstaigos ketvirtąjį  ketvirtį gali naudoti teisės aktų nustatyta tvarka arba grąžinti Alytaus miesto savivaldybės administracijai ne vėliau kaip paskutinę metų darbo dieną.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Įstaigos vadovas atsako už:

16.1. tikslingą, teisingą ir racionalų mokymo lėšų naudojimą;

16.2. teisingą mokymo lėšų apskaitą ir laiku pateikiamą finansinę atskaitomybę.

17. Mokymo lėšų panaudojimo ir finansinės atskaitomybės kontrolę atlieka Alytaus miesto savivaldybės administracija.

 

_____________________________

 

 

 

Į pradžią