Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-26 2018-08-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. rugpjūčio 21 d. Nr. TŠ-26

 

Posėdis įvyko 2018-08-21.                                   

Posėdžio pradžia 13.30 val.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Posėdžio pabaiga  15.30 val.

Posėdžio pirmininkė – Nijolė Makštutienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Povilas Labukas, Kęstutis Ptakauskas.

Posėdyje nedalyvavo: Virginijus Jarušas, Tomas Pačėsas, Laima Vincė Kirkliauskienė, Saulius Janulevičius.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-290 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-312 „DĖL 2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 10 min.).

2. TŽ-291 DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

3. TŽ-292 DĖL PRITARIMO „ERASMUS+“ PROGRAMOS PROJEKTUI „TRADICINIAI AMATAI MODERNIOJE EUROPOJE“ (R. Ališauskienė; 10 min.).

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

4. TŽ-293 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 10 min.).

5. TŽ-287 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO (A. Juonienė; 10 min.).

6. TŽ-288 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ŠALTINIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI (A. Juonienė; 5 min.).

7. TŽ-286 DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS KEPYKLOS G. 25-89, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.).

8. TŽ-289  DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 2, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.).

9. TŽ-295 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ MIŠKININKŲ G. 63A, BALNINKŲ K., NEMUNAIČIO SEN., ALYTAUS RAJ., NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.).

10. TŽ-294 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-420 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė, L. Nalivaikienė; 10 min.).

11. TŽ-296 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

12. TŽ-262 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Bartusevičienė, A. Juonienė; 5 min.).

13. TŽ-297 DĖL PAVEDIMO ATLIKTI STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO (STATYTOJO) FUNKCIJAS (A. Juonienė; 5 min.).

 

1. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-312 „DĖL 2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2017-09-28 sprendimo Nr. T-312 „Dėl 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo“ pavadinimą ir išdėstyti jį taip: „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo“ ir pakeisti antrą pastraipą ir išdėstyti ją taip: „Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sritis ir prioritetus:“.

Pranešėja teigė, kad Aplinkos ir plėtros komitetas siūlė sprendimo projekto alternatyvą – dėl 2019 m. Alytaus  miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3). Pritarta sprendimo projekto alternatyvai.

2. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Pretendentų  Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigoms eiti komisijos protokolą Nr. TV-10-(4.11) ir (duomenys neskelbtini) 2018-07-20 prašymą. (duomenys neskelbtini) prašo ją nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. paskirti Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktore. (duomenys neskelbtini) kandidatūrai neprieštarauja ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 2018-07-17 raštu Nr. 4-01-5593 „Dėl informacijos apie (duomenys neskelbtini) pateikimo“.

Pranešėja teigė, kad sprendimo projekto tikslas – skirti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktore (duomenys neskelbtini), nustatyti Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorei (duomenys neskelbtini) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą – 9,62. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės merui sudaryti terminuotą penkerių metų darbo sutartį su Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ paskirtąja direktore (duomenys neskelbtini).

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

3. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO „ERASMUS+“ PROGRAMOS PROJEKTUI „TRADICINIAI AMATAI MODERNIOJE EUROPOJE“.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Alytaus dailiųjų amatų mokyklos projekto „Tradiciniai amatai modernioje Europoje“ įgyvendinimui (projekto vertė 68 309, 00 Eur). Numatyti Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžete 20 procentų dydžio suplanuotas apyvartines lėšas (13 661,80 Eur) iš savivaldybės biudžeto.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

4. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 28.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: „28.6. turėdamas mero įgaliojimą, atstovauti savivaldybei bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, pagal mero potvarkį vykti į komandiruotę atstovauti savivaldybei už jos ribų, o grįžus iš komandiruotės per 10 dienų pateikti merui ataskaitą; grįžus iš komandiruotės užsienyje, atsiskaityti Alytaus miesto savivaldybės tarybai artimiausio tarybos posėdžio metu, pristatant komandiruotėje pasiektus tikslus;“.

D. Jezukevičienė teigė, kad Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas, nors nebuvo kvorumo, tačiau nepritarė tokiam sprendimo projekto siūlymui, Aplinkos ir plėtros komitete – vieni komiteto nariai pritarė sprendimo projektui, kiti susilaikė.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

5. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą. Ji pažymėjo, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-05-03 įsakymą Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Projekto tikslas yra nustatyti Alytaus miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus. Mokestis už daugiabučių namų techninę priežiūrą bus skaičiuojamas atsižvelgiant į namo naudingą plotą ir namo ypatumus. 

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

6. SVARSTYTA. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ŠALTINIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI.

 Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo teise valdomą ilgalaikį turtą (Universali dirbtinės dangos sporto aikštelė Alytaus miesto savivaldybėje (prie Šaltinių pagrindinės mokyklos)). Perduoti nurodytą turtą, jį perėmus savivaldybės nuosavybėn, Šaltinių  pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

7. SVARSTYTA. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS KEPYKLOS G. 25-89, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas siekiant Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Kepyklos g. 25-89, Alytuje, išnuomoti viešojo konkurso būdu. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T-235 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu“ buvo nuspręsta išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąją patalpą – 36,54 kv. m ploto garažo boksą Nr. 89 Kepyklos g. 25-89, Alytuje. Nuomos konkursą laimėjo UAB „BRAVITEX“, su ja buvo pasirašyta savivaldybės materialiojo turto nuomos 2017-08-10 sutartis Nr. SR-1062. Sutarties terminas baigiasi 2018-08-13.

Ji teigė, kad Aplinkos ir plėtros komitetas siūlė alternatyvą, kad nuomos terminas negyvenamosioms patalpoms Kepyklos g. 25-89, Alytuje, butų 12 mėnesių arba iki nebus parduotas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

8. SVARSTYTA. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 2, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad tarybos sprendimo projektas parengtas siekiant Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Alytaus miesto teatro patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – 75,31 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Rotušės a. 2, Alytuje, išnuomoti viešojo konkurso būdu. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T-171 „Dėl negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 2, Alytuje, panaudos“ patalpos buvo perduotos 5 metams asociacijai 3 A Studijai laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį. Panaudos sutarties terminas baigėsi 2018-06-27. Alytaus miesto teatras 2018-08-01 raštu Nr. SD-17 „Dėl patikėjimo teise perduoto turto“ informavo, kad patalpos Alytaus miesto teatro funkcijoms vykdyti nereikalingos.

Komiteto nariai diskutavo dėl negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 2, Alytuje, patalpų panaudos pagrindais.

N. Makštutienė siūlė sprendimo projekto alternatyvą dėl negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 2, Alytuje, perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais.

Komiteto nariai pritarė pirmininkės siūlymui.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3). Alternatyva: parengti projektą dėl patalpų  perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais.

9. SVARSTYTA. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ MIŠKININKŲ G. 63A, BALNINKŲ K., NEMUNAIČIO SEN., ALYTAUS RAJ., NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad  tarybos sprendimo projekto alternatyva parengta siekiant Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą, 82,69 kv. m ploto pastatą – buitines patalpas Miškininkų g. 63A, Balninkų k., Nemunaičio sen., Alytaus raj., išnuomoti viešojo konkurso būdu. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimu Nr. T-272 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu“ buvo nuspręsta dalį pastato (42,36 kv. m) išnuomoti viešojo konkurso būdu. Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis buvo pasirašyta su UAB „Alytaus skausmo užuovėja“. Nuomos sutarties terminas baigiasi 2018-10-01. Kita pastato dalis (40,34 kv. m) buvo perduota UAB „Alytaus skausmo užuovėja“ pagal paslaugų sutartį. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo 2018-08-06 projektas Nr. TŽ-276 „Dėl pritarimo 2017-09-28 savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties Nr. SR-1240(38.5) atnaujinimui“ pristatytas komitetuose. Visuose komitetuose buvo siūloma parengti sprendimo projekto alternatyvą.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

10. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-420 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Lina Nalivaikienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, pažymėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, kuri teigia, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašas paskutinį kartą buvo nustatytas 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimu Nr. T-420.  2017 – 2018 metais vykusios VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro didžiosios salės rekonstrukcijos metu buvo padidintas balkonas, kuriame šiuo metu yra 60 sėdimų vietų žiūrovams. Šiuo Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektu norima įtraukti sėdimas vietas balkone į teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašą.

Ji teigė, kad sprendimo projekto tikslas – pakeisti viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašą.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

11. SVARSTYTA.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas  – išbraukti iš  Viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo, patvirtinto  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. T-245 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo“, 1, 2  ir 7 punktus, kadangi šie nekilnojamojo turto objektai jau yra parduoti viešajame aukcione bei papildyti minėtą sąrašą 8–18 punktais: sąrašo 8–11 punktai – keturi butai avariniame gyvenamajame name Nemuno g. 15, Alytuje; sąrašo 12–16 punktai – penki butai avariniame gyvenamajame name Nemuno g. 17, Alytuje; sąrašo 17 punktas – ūkinis pastatas Nemuno g. 17A, Alytuje; sąrašo 18 punktas – patalpa/butas Ulonų g. 51-6, Alytuje – tai savivaldybės būstas, jo remontuoti ekonomiškai nenaudinga, nes būklė labai bloga. Jame reikia atlikti lubų, sienų, grindų apdailą su pilnu paruošimu, pakeisti senus medinius langus, naujai permūryti dviejuose kambariuose ir virtuvėje esančias krosnis, kurios visiškai nusidėvėjusios ir neatitinka priešgaisrinės saugos reikalavimų, naujai atlikti elektros instaliacijos bei santechnikos keitimo darbus.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

12. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimą Nr. T-397 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ su visais pakeitimais ir papildymais. Tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį ir į 2018-07-03 gautą UAB „Sofa Brands“ raštą Nr. S-12-85. Rašte teigiama, kad UAB „Sofa Brands“ įmonė neplanuoja vystyti veiklos pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimą Nr. T-397 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“. Todėl pirmiau minėtas sprendimas tampa neaktualus.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

13. SVARSTYTA. DĖL PAVEDIMO ATLIKTI STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO (STATYTOJO) FUNKCIJAS.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pavesti uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos vandenys“ projekto „Alytaus pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių statyba“ statybos darbų užsakovo (statytojo) funkcijas ir leisti vykdyti statybos darbus žemės sklype, kurio unikalus numeris 4400-3949-9720.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                               Nijolė Makštutienė

                   

Posėdžio sekretorė                                                                                                  Loreta Petkevičienė

Į pradžią