Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-28 2018-10-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018 m. spalio 2 d. Nr. TŠ-28

 

Posėdis įvyko 2018-10-02.                                   

Posėdžio pradžia 13.30 val.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Posėdžio pabaiga  14.30 val.

Posėdžio pirmininkė – Laima Vincė Kirkliauskienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkės pavaduotoja.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Saulius Janulevičius (nuo 14.00 val.), Kęstutis Ptakauskas, Povilas Labukas (nuo 13.40 val. iki 14.00 val.)

Posėdyje nedalyvavo: Virginijus Jarušas, Tomas Pačėsas, Nijolė Makštutienė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-350 Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus (R. Ališauskienė; 10 min.).

2. TŽ-330 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 20 min.).

3. TŽ-324 Dėl pritarimo buvusios Alytaus naftos bazės teritorijos Sakų g. 3 sutvarkymo projektui (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

4. TŽ-347 Dėl sutikimo atnaujinant (modernizuojant) pastatą Naujojoje g. 2, Alytuje (A. Juonienė; 10 min.).

5. TŽ-348 Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (I. Maskeliūnienė; 10 min.).

6.  TŽ-339 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.2. punkto pakeitimo (A. Tarasevičius; 10 min.).

7. TŽ-349 Dėl pakaitinio nario delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (D. Jezukevičienė; 5 min.).

8. TŽ-352 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo (A. Jučas; 10 min.).

 

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atleisti 2018 m. rugsėjo 28 d. Birutę Salickienę iš Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 53 straipsnio 2 punktą ir 55 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių), pavesti nuo 2018 m. spalio 1 d. Vilijai Šiugždinytei, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologei, tuo pačiu metu kaip ir pagrindinis darbas, vykdyti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas iki į pareigas bus paskirtas šios įstaigos  direktorius, skirti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologei Vilijai Šiugždinytei už papildomų funkcijų vykdymą 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į laikinai einančios Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės pareigas Birutės Salickienės 2018-09-04 prašymą atleisti ją 2018-09-28 iš Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės pareigų ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Vilijos Šiugždinytės 2018-09-07 sutikimą vykdyti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas iki į pareigas bus paskirtas šios įstaigos  direktorius.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (2).              

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija. Ji pažymėjo, kad teikiamas toks pats sprendimo projektas kuris buvo pristatytas 2018-09-27 tarybos posėdyje, tačiau nebuvo patvirtintas. N. Rinkevičiūtė prašė pateikti pasiūlymus.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo buvusios Alytaus naftos bazės teritorijos Sakų g. 3 sutvarkymo projektui.

Klausimas neteikiamas svarstyti.

4. SVARSTYTA. Dėl sutikimo atnaujinant (modernizuojant) pastatą Naujojoje g. 2, Alytuje.

 Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti, kad valstybės įmonė Turto bankas, įgyvendindama pastato Naujojoje g. 2, Alytuje atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą Nr. UF-18001-TDP „Administracinės paskirties pastato, Naujoji g. 2, Alytuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“, iš išorės šiltintų lauko sieną, besiribojančią su pastatu Tvirtovės g. 3, Alytuje, kurio dalis patalpų nuosavybės teise valdomos Alytaus miesto savivaldybės.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

5. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

Pranešėja Irma Maskeliūnienė, vyriausioji specialistė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti savivaldybės vardu sudaromą branduolinio magnetinio rezonanso tomografo aparato įsigijimo išperkamosios nuomos būdu pirkimo sutartį.

Pranešėja pažymėjo, pirminiame sprendimo projekto aiškinamajame rašte buvo nurodyta suma 1 milijonas 100 tūkst. Eur. Dabar vyksta pirkimo procedūros, tikslinimai, įrangos kaina bus žinoma 2018 m. spalio mėnesio viduryje.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.2. punkto pakeitimo.

Pranešėjas Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos transporto lengvatų suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio susisiekimo reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22  sprendimu Nr. T-372 „Dėl Transporto lengvatų suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio susisiekimo reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“,  4.2 punktą ir jį išdėstyti taip: „4.2. 98 procentų nuolaida įsigyjant vienkartinio važiavimo bilietą šių kategorijų keleiviams:“.

Pranešėjas pažymėjo, kad Aplinkos ir plėtros komitete buvo pasiūlytas sprendimo projekto 4.2.4 „4.2.4. 80 metų ir vyresniems asmenims;“ punkto pakeitimas – įrašyti vietoj 80 metų įrašyti 70 metų. Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto nariais siūlė šį klausimą svarstyti, kai bus įdiegta apskaitos sistema.

L. V. Kirkliauskienės nuomone Alytaus mieste daugėja vyresnio amžiaus gyventojų,  jeigu amžiaus ribama bus mažinama ir suteikiamos lengvatos nuo 70 metų žmonėms, visa našta teks jaunimui.

K. Ptakausko nuomone, galima siūlyti suteikti lengvatas nuo 60 metų turintiems gyventojams, tačiau reikia tikslių paskaičiavimų, kiek reikėtų skirti lėšų kompensacijoms iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.

A. Tarasevičius teigė, kad Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje P. Labukas pateikė paskaičiavimus suderintus su vežėjais, Alytaus miesto savivaldybei kainuotų apie 80 tūkst. Eur.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

7. SVARSTYTA. Dėl pakaitinio nario delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – deleguoti Inetą Dimšienę, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją, pakaitine nare į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

Ji pažymėjo, kad 2015-10-30 savivaldybės taryba sprendimu yra delegavusi Finansų ir investicijų skyriaus vedėją Neringą Rinkevičiūtę į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. Reikia priimti savivaldybės tarybos sprendimą dėl pakaitinio nario, kuriuo siūloma Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Dimšienė.

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

8. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo.

Tarybos narys P. Labukas pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 28.8 punktą ir jį išdėstyti taip: „28.8. prieš svarstant klausimus komitetuose, komisijose ar darbo grupėse, žodžiu informuoti merą ar tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, išskyrus tuos atvejus, kai nusišalinimui nepritariama balsuojant. Tarybos narys negali dalyvauti balsavime, jeigu yra balsuojama dėl jo nusišalinimo, išskyrus tuos atvejus, kai nusišalinusių tarybos narių yra daugiau nei yra reikalingas kvorumas priimti sprendimą;“

NUSPRĘSTA. Išklausyta (3).

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                 Laima Vincė Kirkliauskienė

                   

Posėdžio sekretorė                                                                                    Loreta Petkevičienė

Į pradžią