Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-300 2018-10-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

2018 m. spalio 15 d. Nr.  T-300

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 53 straipsnio 2 punktu ir 55 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimu Nr. T-278 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 27.2
papunktį, laikinai einančios Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės pareigas Birutės Salickienės 2018-09-04 prašymą, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Vilijos Šiugždinytės 2018-09-07 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Atleisti 2018 m. spalio 16 d. Birutę Salickienę iš Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 53 straipsnio 2 punktą ir 55 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių).

2. Neteko galios.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-94 redakcija

 

3. Neteko galios.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-94 redakcija

 

4. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius dokumentus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                

Į pradžią