Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-404 2018-11-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-11-08 Nr. TŽ-404

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punktu, Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), 36 ir 37 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama).

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

201   m. __________  d.

sprendimu Nr.  ___________

                             

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų (toliau – NVŠ programos) įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) parengtas įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 sausio 28 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“,  36 ir 37 punktus.

2. Stebėsenos objektas – NVŠ programų, kurioms skirtos tikslinės Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, įgyvendinimas Alytaus mieste.

3. Tvarkos aprašas reglamentuoja NVŠ programos įgyvendinimo stebėsenos (toliau – stebėsena) paskirtį, uždavinius, vykdymo būdus, stebėseną vykdančių atsakingų darbuotojų teises ir  pareigas.

 

II SKYRIUS  

STEBĖSENOS PASKIRTIS IR UŽDAVINIAI

 

4. Stebėsenos paskirtis – vykdyti NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną ir užtikrintiįgyvendinimo kokybę ir priežiūrą, siekiant gerinti NVŠ teikėjų (toliau – teikėjai) ugdymo paslaugas.

5. Stebėsenos uždaviniai:

5.1. stebėti, analizuoti ir vertinti su NVŠ programų įgyvendinimu susijusius duomenis, NVŠ programų įgyvendinimą ir jų atitiktį akredituotai programai, sutarčių nuostatų laikymąsi ir jų atitiktį kitiems NVŠ švietimą reglamentuojantiems dokumentams;

5.2. teikti metodinę ir informacinę švietimo pagalbą teikėjams;

5.3. pateikti suinteresuotoms šalims apibendrintą informaciją apie NVŠ programų įgyvendinimo kokybę.

6. Stebėsena vykdoma vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

III SKYRIUS 

STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

7. Stebėseną vykdo atsakingi Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus darbuotojai (toliau – NVŠ programų stebėtojai).

8. Įgyvendinamos NVŠ programos stebimos pagal sudarytą planą, atsitiktinai pasirinkus ar gavus neigiamus atsiliepimus apie teikėją ar NVŠ programą. Stebėsena gali būti vykdoma: analizuojant NVŠ teikėjo programos įgyvendinimo dokumentus, stebint NVŠ programos įgyvendinimą vietoje.

9. Stebimi, analizuojami ir vertinami NVŠ programos įgyvendinimo duomenys:

9.1. paslaugų teikimo sutartys, sudarytos tarp mokinių tėvų (globėjų ar rūpintojų) ir teikėjo;

9.2. NVŠ programoje dalyvaujančių vaikų lankomumo ir užsiėmimų grafiko dermė;

9.3. NVŠ programoje dalyvaujančių vaikų lankomumo duomenys „Google“ sistemoje;

9.4. NVŠ užsiėmimų tvarkaraščiai, kuriuose turi būti nurodytas konkretus laikas, valandų skaičius, vieta;

9.5. programos atitiktis NVŠ teikėjo paraiškoje nurodytai (deklaruotai) informacijai;

9.6. patalpų, įrangos ir priemonių pritaikymas NVŠ programai (-oms) įgyvendinti;

9.7. viešinama informacija interneto erdvėje apie programos eigą, programos įgyvendinimo pasiektus rezultatus ir kt.;

9.8. veiklos ir finansinės ataskaitos;

9.9. duomenys, esantys Mokinių registre, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, Švietimo valdymo informacinėje sistemoje;

9.10. atsiliepimai apie NVŠ programos įgyvendinimo kokybę (teikėjo interneto svetainėje; mokinių, tėvų ar jų globėjų anketines apklausos; teikėjo apklausos / įsivertinimai.

10. NVŠ programų stebėsenos rezultatai fiksuojami NVŠ  programos įgyvendinimo stebėsenos formoje (pridedama) ir su jais pasirašytinai supažindinamas teikėjas.

11. Stebėsenos metu nustačius grubius pažeidimus (užfiksavus nevykstančią programos veiklą be pateisinamos priežasties ir iš anksto nepranešus atsakingiems savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus darbuotojams), gavus neigiamų atsiliepimų ar skundų, jei vaikų lankomumas programoje mažesnis nei 50 proc., stebėjimas vykdomas pakartotinai. Nustačius įvardytus pažeidimus pakartotinai, atsakingi darbuotojai informuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, turintį  teisę panaikinti NVŠ programų akreditaciją.

12. Iš gyventojų gauti skundai dėl NVŠ programų įgyvendinimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS  

STEBĖTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS

 

13. NVŠ programų stebėtojai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

13.1. pagal savo kompetenciją konsultuoti NVŠ programą įgyvendinančius asmenis;

13.2. lankytis NVŠ programos įgyvendinimo vietose, stebėti ugdymo procesą, ugdytojų darbą;

13.3. gauti iš teikėjų dokumentus, reikalingus stebėsenai vykdyti; daryti išvadas, teikti rekomendacijas;

13.4. siūlyti teikėjams galimus probleminių klausimų sprendimų būdus.

14. NVŠ programų stebėtojai, vykdydami savo funkcijas:

14.1. turi vadovautis etiškumo, teisingumo ir geranoriškumo principais;

14.2. iškilus sudėtingai situacijai, tirti ją atsakingai, rinkti informaciją iš kelių patikimų šaltinių;

14.3. stebėseną vykdyti netrikdant teikėjų tiesioginio darbo arba NVŠ užsiėmimo proceso;

14.4. neviešinti stebėsenos metu gautos informacijos tiek, kiek to nereikalauja situacijos sprendimas;

14.5. stebėseną vykdyti siekiant  teikėjų įgyvendinamų NVŠ programų  tobulinimo.

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

_________________________________

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo

priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  STEBĖSENOS FORMA

 

NVŠ teikėjo pavadinimas

 

 

Programos pavadinimas

 

 

Programos lankymo / patikros data

 

 

Užsiėmimo vieta (adresas)

 

 

Užsiėmimo laikas

 

 

Grupių skaičius

 

 

Vaikų skaičius grupėje:

 

 

deklaruotas

 

 

faktinis

 

 

 

Ugdymo turinys:

 

 

Tema

 

 

Veiklos apibūdinimas

 

 

Metodai

 

 

 

Patikra:

 

 

Sutartys su paslaugų gavėjais

 

 

Sveikatos pažymos

 

 

El. dienyno pildymas

 

 

Ugdymo aplinka

 

 

Priemonės

 

 

 

Pastabos

 

 

 

 

 

 

Užsiėmimo vadovo (-ės) vardas, pavardė, parašas

 

 

 

Užsiėmimą lankė / patikrą vykdė

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-10-31

(data)

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-33 (su visai papildymais ir pakeitimais) reglamentuota, kad NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą vykdo savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu (toliau – aprašas).

                      Aprašu numatoma neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos paskirtis ir uždaviniai, jos organizavimas ir vykdymas, stebėtojų teisės bei pareigos.       Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius siūlo sprendimą priimti tokį, koks pateiktas sprendimo projekte.

 

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Į pradžią