Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-451 2018-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-451

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžetą:

                      1.1. 61904,4 tūkst. eurų pajamas (pridedama), iš jų 3716,5 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutį;

1.2. 61904,4 tūkst. eurų asignavimus programoms finansuoti, paskirstytus pagal asignavimų valdytojus (pridedama) ir lėšų šaltinius (pridedama), iš jų:

1.2.1. 48320,2 tūkst. eurų išlaidas, iš jų 20388,1 tūkst. eurų darbo užmokesčio fondą;

1.2.2. 13584,2 tūkst. eurų turtui įsigyti.“

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-06

Alytus

 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-12-07 įsakymu Nr. A1-697 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ Alytaus miesto savivaldybei sumažinta dotacija 5,9 tūkst. Eur, iš jų socialinėms paslaugoms sumažinta 6,2 tūkst. Eur, būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti padidinta 0,3 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerio 2018-11-22 potvarkiu Nr. D2-130 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerio 2018 m. rugsėjo 26 d. potvarkio Nr. D2-107 „Dėl detalaus lėšų paskirstymo savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 2017-2018 m. laikotarpiu, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus, patvirtinimo“ pakeitimo“ Alytaus miesto savivaldybei padidinta dotacija 2,5 tūkst. Eur.

Įstaigų veiklos pajamos didinamos 0,3 tūkst. Eur, iš jų pajamos už prekes ir paslaugas didinamos 3,0 tūkst. Eur, pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą mažinamos 6,0 tūkst. Eur, įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose didinamos 3,3 tūkst. Eur.

ES projektų lėšos mažinamos 1499,9 tūkst. Eur.

Todėl reikalinga sumažinti savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus 1503,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžetas keičiamas pagal švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, kultūros, kūno kultūros ir sporto, savivaldybės veiklos, ekonominės plėtros, infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo, turto valdymo ir plėtros koordinatorių prašymus.

PRIDEDAMA. Biudžeto tikslinimų lentelė, 11 lapų.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Jolita Majauskienė

 

Tel. (8 315) 55 148, el. p. jolita.majauskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-451 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PAJAMOS
TŽ-451 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
TŽ-451 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
TŽ-451 - SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS - 2018 M. BIUDŽETO TIKSLINIMŲ LENTELĖ
Į pradžią