Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-30 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LIETUVOS UŽIMTUMO TARNYBOS, JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽIMTUMO TARNYBOS, JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-30

Alytus

 Keičiamas pavadinimas.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-106 redakcija

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio
2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu
Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 10.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Užimtumo tarnybos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugosir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-106 redakcija

 

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Užimtumo tarnybos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės  bendradarbiavimo sutartį .

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-106 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 30 d.

sprendimu Nr. T-30  

 

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-106 redakcija

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

2019 m. ____________  d.  Nr. ______

Alytus

 

I. SUTARTIES ŠALYS

 

1. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), atstovaujama direktorės Ligitos Valalytės, veikiančios pagal Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. AI-306 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktą, ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD), atstovaujamas direktoriaus Jono Laniausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, siekdami kartu vykdyti bandomąjį  Alytaus regiono karjeros centro projektą, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – sutartis).

 

II. SUTARTIES DALYKAS

 

2. Ši sutartis reglamentuoja Užimtumo tarnybos, savivaldybės ir JRD bendradarbiavimą vykdant bendrą Alytaus regiono karjeros centro projektą (toliau – RKC).

2.1. Vykdant RKC projektą, siekiama teikti profesinio orientavimo paslaugas (individualus karjeros konsultavimas, savanorystės galimybė pagal mokinio poreikį, seminarai, grupinis karjeros konsultavimas, savęs pažinimo veikla, verslumo skatinimas).

2.2. Dėl konkrečių teikiamų paslaugų ir jų paskirstymo šalys susitaria šioje sutartyje ir toliau tarsis vykdydamos sutartį.

2.3. RKC projekte profesinio orientavimo paslaugos bus teikiamos 14–29 metų amžiaus asmenims (toliau – klientai) pagal kiekvienos šalies vykdomas funkcijas, nurodytas 1 priede (Regiono karjeros centro veiklos schema), tikslinėms grupėms (pvz.: 9–12 klasių mokiniai, studentai, profesinių mokyklų mokiniai, neregistruoti Užimtumo tarnyboje ir niekur nesimokantys asmenys, užsiėmę asmenys).

 

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti, konsultuotis pagal savo kompetenciją ir suteikti viena kitai visą turimą informaciją ir/ar dokumentus bei pagalbą, reikalingą tinkamai vykdyti sutartį, įgyvendinti projektą ir drauge organizuoti RKC veiklą, ją koordinuoti pagal valdymo grupės (7 punktas) išsikeltus uždavinius.

4. Užimtumo tarnyba, pasirašydama šią sutartį, įsipareigoja:

4.1. Įgyvendinti šias paslaugas:

4.1.1. Teikti bendrą informaciją apie RKC veiklą ir identifikuoti kliento poreikius.

4.1.2. Sudaryti individualų užimtumo veiklos planą pagal atlikto profesinio orientavimo testo rezultatus.

4.1.3. Tarpininkauti klientui norint įsidarbinti arba atlikti savanorišką praktiką.

4.1.4. Teikti individualias karjeros konsultacijas ir organizuoti grupinius užsiėmimus.

4.2. Teikti savivaldybei ir JRD informaciją apie Alytaus savivaldybės darbo rinką, jaunimo užimtumą.

4.3. Sudaryti sąlygas RKC veiklai vykdyti Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Alytaus jaunimo užimtumo skyriaus Jaunimo darbo centro patalpose bei rūpintis jų priežiūra ir išlaikymu.

4.4. RKC skirtose patalpose ir kitose numatytose susitikimų vietose teikti konsultavimo (profesinio informavimo, profesinio orientavimo ir profesinės karjeros planavimo) paslaugas.

5. Savivaldybė, pasirašydama šią sutartį, įsipareigoja:

5.1. Kas ketvirtį teikti informaciją Užimtumo tarnybai ir JRD apie švietimo, socialinės, jaunimo srities aktualijas, verslo plėtros galimybes savivaldybės teritorijoje.

5.2. Padėti RKC organizuoti edukacinius ir kitus renginius.

5.3. Sukurti RKC logotipą ir perduoti neatlygintinai naudoti sutarties šalims pagal paskirtį.

5.4. Bendradarbiaujant su visomis šalimis, prisidėti viešinant RKC veiklą.

5.5. Užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (Alytaus miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos) bendradarbiavimą su RKC, ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, skirdama įstaigos specialistus aptarnauti RKC klientus iš anksto suderintu grafiku.

6. JRD, pasirašydamas šią sutartį, įsipareigoja:

6.1. Užtikrinti RKC klientų konsultavimą pagal iš anksto RKC partnerių suderintą paslaugų teikimo grafiką.

6.2. RKC projektui skirtose patalpose ir (ar) kitu pasirinktu būdu teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti paslaugų teikimą neaktyviems niekur nesimokantiems, nedirbantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jauniems žmonėms (14–29 metų amžiaus) (toliau – neaktyvūs NEET), prioritetą teikiant jaunuoliams iš šių socialinių grupių:

6.2.1. jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų iki 18 m.;

6.2.2. 14–29 metų amžiaus jaunuoliams, turintiems problemų su teisėsauga ar išėjusiems iš įkalinimo įstaigų;

6.2.3. augantiems globos įstaigose, besiruošiantiems iš jų išeiti arba jau išėjusiems;

6.2.4. turintiems priklausomybes;

6.2.5. patiriantiems pajamų ir kitus materialinius nepriteklius ar gyvenantiems žemiau ar arti santykinės skurdo ribos, žemo intensyvumo namų ūkiuose;

6.2.6. jaunoms, rizikos grupei priskiriamoms, šeimoms;                  

6.3. užtikrinti informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugas neaktyviems niekur nesimokantiems, nedirbantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jauniems žmonėms;

6.3.1  užtikrinti pagalbos pažįstant save paslaugas;

6.3.2.  užtikrinti motyvavimo paslaugas;

6.3.3.  užtikrinti tarpininkavimo paslaugas, siekiant surasti tinkamą pasiūlymą jaunam žmogui;

6.3.4. užtikrinti socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugas;

6.3.5.užtikrinti asmeninės ir tarpasmeninės kompetencijos ugdymo paslaugų organizavimą;

6.3.6. užtikrinti dalykinės kompetencijos, reikalingų reintegruotis į švietimo ar darbo rinkos sistemas, ugdymo paslaugų organizavimą.

6.4. Kartu su savivaldybe užtikrinti jaunimo savanoriškos veiklos organizavimą RKC klientams.

7. Siekdamos užtikrinti RKC veiksmingą ir darnų koordinavimą, šalys įsipareigoja sudaryti valdymo grupę. Valdymo grupė sudaroma paskiriant atstovus iš Užimtumo tarnybos, JRD, savivaldybės administracijos (JRK, Švietimo ir sporto skyriaus atstovas). Valdymo grupės uždaviniai yra šie:

7.1. Analizuoti ir stebėti RKC veiklą.

7.2. Pagal profesinio orientavimo stebėsenos rodiklių sistemą kas ketvirtį vertinti RKC veiklos efektyvumą, teikti pastabas ir formuoti užduotis RKC.

7.3. Formuoti ir teikti užduotis RKC efektyvumui stiprinti bei vertinti šalių pasiūlymus.

7.4. Koordinuoti šalių įsipareigojimų vykdymą pagal šią sutartį.

8. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, valdymo grupė vykdo šias funkcijas:

8.1. Ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius susitinka ir įvertina RKC pasiektus rodiklius.

8.2. Vieną kartą per metus susitinka ir nustato vienerių metų trukmės RKC strateginius tikslus ir veiklos rezultatus.

 

III. KITI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

9. Šalys įsipareigoja, laikydamosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, keistis šiai sutarčiai įvykdyti reikalinga informacija.

10. Šalys garantuoja šios sutarties pagrindu gautos informacijos konfidencialumą.

IV. KITOS SĄLYGOS

 

11. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo visos sutarties šalys ir jai pritaria Savivaldybės taryba.

12. Šalys susitaria RKC bandomąjį projektą vykdyti ne trumpiau kaip dvejus metus nuo sutarties sudarymo dienos.

13. Sutarties sąlygos šalių susitarimu gali būti keičiamos arba tikslinamos. Pakeitimai įforminami atskiru dokumentu, šalims pasirašius papildomą susitarimą, patvirtintą parašais ir antspaudais.

14. Ši sutartis gali būti pakeista arba nutraukta šalių susitarimu arba bet kurios šalies iniciatyva, kitas šalis raštu įspėjus ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki sutarties nutraukimo dienos.

15. Ginčai, kylantys dėl sutarties sąlygų, sprendžiami derybomis, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

                  

V. ŠALIŲ PARAŠAI

 

Alytaus miesto savivaldybė

Kodas 111102979

Įregistruota Juridinių

asmenų registre

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 111, faksas 55 191,

e. p. info@alytus.lt

 

Savivaldybės meras

 

Vytautas Grigaravičius

 

 

A. V.

Užimtumo tarnyba prie

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 190766619

Įregistruota Juridinių asmenų registre

Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius

Tel. / faks. (8 5) 236 0788,

e. p. info@ldb.lt

 

Direktorė

 

Ligita Valalytė

A. V.

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 188681478

Įregistruotas Juridinių asmenų registre

A. Vivulskio g. 5, 03162  Vilnius

Tel. 8 634 08 299,

e. p. info@jrd.lt

 

Direktorius

 

Jonas Laniauskas

 

A. V.

 

Bendradarbiavimo sutarties

1 priedas 

 

REGIONO KARJEROS CENTRO VEIKLOS SCHEMA


 

 

Bendradarbiavimo sutarties

2 priedas

INSTITUCIJŲ PASLAUGOS REGIONO KARJEROS CENTRE

 

Į pradžią