Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-31 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2019  M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-31

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio
18 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 17 straipsniu, 48 straipsnio 3 dalimi, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu, 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 30 d.

sprendimu Nr. T-31

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

Biudžetiniai metai

2019 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188706935

Vykdytojas (-ai)

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Alytaus miesto teritorijoje veiklą vykdančios parinktos verslo įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Teisinis programos parengimo pagrindas

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (17 straipsnis, 18 straipsnio 2 dalis, 20 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 4 dalies 5 ir 6 punktai, 31 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 2 ir 4 dalys).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-23 įsakymas Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-12-12 įsakymu Nr. A1-715 patvirtintas Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas).

Programos įgyvendinimo laikotarpis

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Programos įgyvendinimui skirtos lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 372,0 tūkst. eurų.

Iš šios sumos 214,0 tūkst. eurų lėšos iš Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti.

Savivaldybės biudžeto lėšos 60,0 tūkst. eurų

Savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano priemonė

23.01.02.01 įgyvendinti Užimtumo didinimo programą

 

1. ĮVADAS

Užimtumo didinimo programa – valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis remiama ir įgyvendinama programa, skirta padėti asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, atkurti darbinius įgūdžius, tapti aktyvios darbo rinkos dalimi bei mažinti socialinę atskirtį ar gerinti socialinę padėtį didinant jų užimtumą per darbo priemones. Įgyvendinant programą dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės administracija, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Alytaus miesto verslo organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti socialiniai partneriai.

Programos tikslai:

- palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;

- suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką;

- užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą;

- skatinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką;

- didinti moksleivių / studentų užimtumą.

Siekiant didinti gyventojų užimtumą ir integruoti juos darbo rinką bei mažinti patiriamą socialinę atskirtį visuomenėje, reikalingos kompleksinės priemonės, padedančios spręsti iš nedarbo kylančias problemas. Viena iš tokių priemonių yra įgyvendinti Užimtumo didinimo programą Alytaus mieste. Užimtumo įstatyme yra apibrėžtos užimtumo didinimo programos tikslinės asmenų grupės. Alytaus miesto užimtumo didinimo programos tikslinė grupė – Alytaus miesto bedarbiai  ir  nedarbingi asmenys, kurie atitinka vieną iš žemiau nurodytų statusų:

-          piniginės socialinės paramos gavėjai;

-          asmenys, patiriantys socialinę riziką;

-          vyresni kaip 40 metų.

Siekiant išplėsti galimų darbuotojų skaičių ir įtraukti įvairių socialinių grupių atstovus, Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama remti šių asmenų įdarbinimą:

-          negalią turintys asmenys;

-          moksleiviai / studentai.

Įgyvendinat Užimtumo didinimo programą šių asmenų grupėms yra  sudarytos galimybės tapti darbo rinkos dalyviais, gauti darbo užmokestį ir integruoti save darbo rinkoje ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Taip pat asmenys gali atkurti nutrūkusius darbinius-socialinius ryšius, turimą ar įgyti naują patirtį. Tapus darbo rinkos dalyviu, asmuo galės padidinti gaunamas pajamas, užtikrinti sau ar savo šeimos nariams oresnį pragyvenimo lygį. Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą bus didinama socialinė įtrauktis, mažinamas skurdas.

Užimtumo didinimo programos dalyviams bus sudaroma galimybė iki 6 mėn. padidinti gaunamas pajamas bei įgyti darbinės patirties siūlant jų kvalifikaciją atitinkančias darbo vietas.

Alytaus miesto savivaldybė 2019 m. įgyvendins Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelį. Vadovaujantis aprašo 5 punktu, tikslinės grupės asmenys yra atitinkantys visus šiuos kriterijus: ilgą laiką nedirbęs asmuo (12 ir daugiau mėnesių); asmuo, kuris priklauso Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytai asmenų grupei; asmuo priklauso bent vienai iš Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 1–3, 5–10 punktuose nurodytų asmenų grupių

2. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. liepos 1 d. Alytuje gyveno 51 028 nuolatiniai gyventojai. Tai yra 1 023 mažiau nei 2017 m. ir 2 703 mažiau nei 2016 m. Analizuojant  ilgesnį kelerių metų laikotarpį, pastebima, kad migracija tebevyksta, tačiau išvykstančių skaičius mažėja. Viena iš migracijos priežasčių gali būti aukštas nedarbo lygis Alytuje. Užimtumo tarnybos duomenimis (duomenys pateikiami pagal www.ldb.lt 2018-12-31 skelbiamą informaciją), 2018 m. vidutinis metinis bedarbių skaičius Alytaus m. 3 083  bedarbiai. Tai sudaro 9,3 proc. nuo DAG (darbingų asmenų), kai šalies rodiklis yra 7,9  proc. nuo DAG. Šie skaičiai rodo vyraujantį aukštesnį nedarbo lygį Alytaus mieste, lyginant su bendru šalies rodikliu.

Vertinant Užimtumo tarnybos registruotų bedarbių informaciją, matoma, kad šių asmenų registracija darbo biržoje kasmet mažėja: 2015 – 4 052,  2016 – 3  564, 2017 – 3 102 , 2018 – 3 083 (2018-12-31 duomenys). Tam įtakos gali turėti aktyvesnis įdarbinimas ir tebevykstanti migracija. Paskutiniais Užimtumo tarnybos statistinių rodiklių duomenimis, laisvų darbo vietų vidutinis metinis skaičius Alytaus mieste  rugsėjo mėn. yra 265,7 , kai 2016 m. buvo 126,4 , o 2017 m. – 159,3.

Vertinant 2018 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimą, matoma, kad didžioji dalis įdarbintų asmenų yra motyvuoti ir norintys būti darbo rinkos dalyviais. Iki 2018-12-31 įdarbinta 114 asmenų. 10 asmenų nutraukė darbo sutartis nepasibaigus jos terminui, 2 iš jų – dėl naujų darbo perspektyvų, kiti – be svarbių priežasčių.

Įgyvendinant programą, 49 socialinės paramos gavėjai turėjo galimybę atkurti darbo įgūdžius ir ryšius, išreikšti save darbo aplinkoje. 49 asmenys galėjo padidinti savo šeimos gaunamas pajamas ir įdarbinimo laikotarpiu daugeliu atvejų nebebūti socialinės paramos gavėjų sistemos dalimi. Galėdami būti aktyvios darbo rinkos dalyviais, asmenys įgijo naujos patirties arba atkūrė turimus darbo įgūdžius.

21 Alytaus miesto neįgalusis galėjo integruoti save į darbo aplinką ir jame panaudoti įgytas žinias bei įgūdžius. Darbiniu užimtumu buvo didinamas šių asmenų užimtumas bei integracija į visuomenę.

10 Alytaus moksleivių / studentų 2 mėn. dirbo įstaigose ir turėjo galimybę išbandyti bei susipažinti su nauja darbo veikla.

2018 m. birželio mėnesį papildžius Užimtumo didinimo programą naujomis priemonėmis, 4 asmenys buvo įdarbinti kaip asmeniniai asistentai. Tokiu būdu ne tik įdarbintieji didino savo užimtumą, išreiškė save darbo aplinkoje ir tapo darbo rinkos dalyviais, bet ir sudarė galimybes negalią turintiems asmenims mažinti socialinę atskirtį, padėti integruotis į visuomenę.

Detalesnė informacija pateikiama lentelėje (teikiami 2018-12-31 duomenys)

PRIEMONĖ

Planuota

Pasiekta

100 procentų subsidijos iš valstybės biudžeto lėšų darbdaviui, įdarbinusiam 2018 m. užimtumo didinimo programos dalyvį.

49

77

2 priemonė. Mokėti 30 procentų subsidiją valstybės biudžeto lėšų darbdaviams, iki 6 mėn. laikotarpiui įdarbinusiems 2018 m. užimtumo didinimo  programos dalyvį, su kuriuo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis programos įgyvendinimo laikotarpiui

5

2

3 priemonė. Neįgaliųjų asmenų darbinio užimtumo didinimas 2018 m.

14

12

4 priemonė. Moksleivių ir studentų užimtumo didinimas

8

10

5 priemonė. Bandomasis projektas neįgaliesiems asmenims, įgijusiems amatininko specialybę

3

9

6 priemonė. Asmenų užimtumo ir integravimo į visuomenę bei darbo rinką didinimas teikiant asmeninio asistento paslaugą

5

4

2, 3 ir 6 priemonių rodikliai  buvo planuojami pagal turimas ir galimas tam skirti lėšas. Planuotas rodiklis nebuvo pasiektas, kadangi darbdaviai, teikiantys paraiškas pagal atitinkamas priemones, nepretendavo į visas suplanuotas subsidijuojamas darbo vietas. Pvz., 3 priemonei buvo planuotas 14 asmenų įdarbinimas, tačiau po visų pateiktų paraiškų įvertinimo paaiškėjo, kad iš viso pretenduojama tik į 12 subsidijuojamų darbo vietų.

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą dalyvauja verslo įmonės, taip pat paraiškas tvarkyti viešąją infrastruktūrą, teikti socialines, sveikatos ir kitas viešąsias paslaugas 2019 m. gali teikti viešosios ir  biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Programą įgyvendinant dalyvaujantys darbdaviai (įmonės, įstaigos, organizacijos ir pan.) turi būti įregistruoti ir veiklą vykdantys Alytaus mieste. Pagal Užimtumo didinimo programą įdarbinami tik Alytaus miesto gyventojai. Prioritetas teikiamas tiems darbdaviams, kurie paraiškas teikia pirmą kartą.

2019 m. planuojamos vienam programos dalyviui tenkančios išlaidos per mėnesį – ne daugiau kaip 782,36 eurai įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Ši suma taikoma 100 procentų subsidijai 2019 m. naujai įdarbinant programos dalyvius ir 30 procentų subsidijai įdarbinant iki 6 mėn., laikotarpiui, programoje 2018 m. dalyvavusius ir įdarbintus dalyvius. Darbdaviui paliekama teisė spręsti, kokį atlygį mokės įdarbintam programos dalyviui, atsižvelgiant į darbuotojo turimą kvalifikaciją ir kitas su darbo sąlygomis susijusias aplinkybes, tačiau vienam programos dalyviui suma negali būti didesnė kaip 782,36  Eur.

Planuojama Užimtumo didinimo programos dalyvių įdarbinimo trukmė iki 6 mėn., darbo sutartis sudarant ne vėlesniam nei iki gruodžio mėn. 15 d. laikotarpiui. Įgyvendinant 2019 m. programą planuojama įdarbinti apie 33 tikslinės grupės dalyvius kompensuojant 100 procentų darbo užmokesčio (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas) ir ne mažiau kaip 2 asmenys, kompensuojant 30 procentų darbo užmokesčio (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas).

Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti planuojama suteikti paslaugų 100 asmenų. Lėšos skiriamos ne mažiau kaip 14,0 tūkst. eurų nedirbančių asmenų atvejo vadybininko darbo užmokesčiui ir 200,0 tūkst. eurų nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugoms. Įgyvendinat šį projektą, planuojama įdarbinti  iki 35 asmenų.

Skiriant savivaldybės biudžeto lėšas, planuojama įdarbinti ne mažiau kaip 14 neįgaliųjų asmenų, 21 moksleivį / studentą ir 3 asmeninius asistentus.

3. PRIEMONIŲ PLANAS

Planuojama, kad įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programą darbdaviams bus skiriama 100 proc. subsidija darbo užmokesčiui įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas ir ne didesnė kaip 30 proc. subsidija darbo užmokesčiui įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas darbdaviams, kurie įdarbins iki 6 mėn. laikotarpiui 2018 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo metu įdarbintus dalyvius.

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, planuojama skirti ne daugiau kaip 2 000,00 eurų suma, skirta užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugoms vienam asmeniui.

Taip pat, siekiant didinti gyventojų užimtumą bei mažinti socialinę atskirtį, planuojama remti Alytaus miesto negalią turinčių  asmenų įdarbinimą.

Įvertinus 2018 m. programos rodiklius, tikslinga remti ir jaunų žmonių – moksleivių ir studentų įdarbinimą. Šių asmenų grupių įdarbinimas didins jų užimtumą, sudarys palankias sąlygas įgyti darbinės patirties bei išbandyti įvairias darbo veiklos rūšis.

Programos įgyvendinimo planas:

1. Paskelbti darbdavių atranką.

2. Įvertinti atrankoje pateiktas paraiškas ir jas apsvarstyti komisijoje.

3. Pasirašyti dvišales sutartis su atrinktais darbdaviais. Darbdavių atranką, pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą aprašą, skelbia ir vykdo administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

4. Atrinkti Užimtumo didinimo programos dalyvius bendradarbiaujant su Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Alytaus skyriumi.

5. Užtikrinti programos viešinimą.

6. Atlikti darbdavių ir darbuotojų programos įgyvendinimo apklausą.

7. Organizuoti metinį programos įgyvendinimo aptarimą.

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą, skirtą užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, vadovaujamasi aprašo 6, 7, 9 punktais. Šio modelio lėšos negali būti naudojamos laikino pobūdžio darbams finansuoti. Programos įgyvendinimu siekiama tvaraus įdarbinimo.

2019 m. finansuojamos priemonės:

1 priemonė. Suteikti 100 procentų subsidiją iš valstybės biudžeto lėšų darbdaviui, įdarbinusiam 2019 m. užimtumo didinimo programos dalyvį.

Atrinktam darbdaviui, įdarbinusiam užimtumo didinimo programos dalyvį, planuojama mokėti 100 procentų subsidiją darbo užmokesčiui, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Darbdavys, teikdamas paraišką dalyvauti įgyvendinant 2019 m. užimtumo didinimo programą ir įvertinęs darbuotojo (-ų) kvalifikaciją ar numatomo darbo sąlygas, gali nustatyti darbuotojui planuojamą atlygio dydį, bet ne didesnį kaip 782,36 eurai. Maksimalus 1 darbuotojo įdarbinimas gali būti iki 6 mėn.  Planuojama, kad 2019 m. užimtumo didinimo programos metu bus įdarbinti ne mažiau kaip 33 programos dalyviai.

2 priemonė. Mokėti 30 procentų subsidiją valstybės biudžeto lėšų darbdaviams, iki 6 mėn. laikotarpiui įdarbinusiems 2018 m. užimtumo didinimo  programos dalyvį, su kuriuo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis programos įgyvendinimo laikotarpiui. Maksimali suma, nuo kurios gali būti skaičiuojama 30 proc. subsidija – 782,36 Eur vienam programos dalyviui. Planuojama remti 2 asmenų įdarbinimą pagal šią priemonę.

3 priemonė. Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą, skirtą užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui.

Modelio įgyvendinimo tvarka ir reikalavimai yra pateikti aprašo II ir III skyriuose. Modelio įgyvendinimo metu 100 nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų turi būti suteiktos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos. Šiai priemonei įgyvendinti skiriamos lėšos: ne mažiau kaip 14,0 tūkst. eurų nedirbančių asmenų atvejo vadybininko darbo užmokesčiui ir 200,0 tūkst. eurų nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugoms.

4. priemonė. Didinti neįgaliųjų asmenų darbinį užimtumą 2019 m.

Siekiant realizuoti negalią turinčių asmenų įgūdžius bei mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, didinti jų užimtumą, tikslinga sudaryti sąlygas Alytaus miesto neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje ir remti jų įdarbinimą. Įgyvendinant šią priemonę iš savivaldybės biudžeto lėšų planuojama skirti 25,0 tūkst. eurų. Pagal šią priemonę bus sukurta 14 darbo vietų 4 mėn. laikotarpiui, maksimali kompensuojama suma vienam neįgaliajam iki 420 Eur per mėnesį (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas). Darbdavys nustato darbuotojui tenkančią sumą atsižvelgdamas į turimą negalią ir galimą dirbti laiką.

5 priemonė. Didinti moksleivių ir studentų užimtumą.

Sudarant sąlygas dirbti, jauni asmenys galės įgyti darbo patirties, išbandyti save darbo rinkoje ir įvertinti, kokio darbo ateityje jie norėtų.  Stengiantis didinti jaunų asmenų – moksleivių ir studentų  – užimtumą planuojama skirti finansavimą 21 moksleiviui ar studentui įdarbinti iki 2 mėn. laikotarpiui. Prioritetas teikiamas rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai. Skelbiant darbdavių atranką darbdaviams siūloma suplanuoti moksleivių darbinimą vasaros atostogų metu. Motyvuoti mokiniai, mokiniai iš gausių šeimų turės galimybę užsidirbti bei prisidėti prie bendros šeimos gerovės kūrimo, savo poreikių patenkinimo ir saviraiškos darbe. Numatomas įdarbinamų mokinių ar studentų skaičius – 21 asmuo. Vieno asmens įdarbinimo terminas – iki 2 mėn. Maksimali kompensuojama suma – 573,36 eurai (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas). Šiai priemonei įgyvendinti skiriama 25,0 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų.

6 priemonė. Didinti asmenų užimtumą ir integravimą į visuomenę bei darbo rinką teikiant asmeninio asistento paslaugą.

Šiai priemonei skirta 10,0 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų. Teikiant paslaugą negalią turintiems asmenims sudaromos sąlygos spręsti kasdienius klausimus, susijusius su gyvenimo kokybės gerinimu, ligos ir negalios pažinimu; aktyviau ieškoti darbo, didinti savo užimtumą, motyvaciją dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje su kito asmens pagalba – asmeniniu asistentu. Planuojama įdarbinti 3 asmeninius asistentus. Paslaugos teikimas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-03-02 įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo bei asmeninio asistento veiklos gairių patvirtinimo“. Asmeninio asistento valandinis įkainis – 5,45 euro. Tinkamos finansuoti išlaidos – darbo užmokesčiui kompensuoti (įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas) ir įgyti kvalifikaciją, reikalingą asmeninio asistento paslaugai teikti. (Jei darbdaviui buvo skirtos darbuotojų kvalifikacijai įgyti reikalingos lėšos, darbdavys ir darbuotojas įsipareigoja išdirbti darbo sutartyje numatytą terminą, o to neįvykdžius – grąžinti visas gautas lėšas, skirtas Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, nepriklausomai nuo to, kiek buvo įdarbinta ar  planuojama įdarbinti asmenų).

4–6 priemonėms skirtos lėšos gali būti perskirstomos tarp šių priemonių atsižvelgiant į skirtą finansavimą, taip pat įvertinus finansavimo intensyvumą ir lėšų naudojimą pagal Užimtumo didinimo programos ir darbdavių atrankos komisijos sprendimą.

4. FINANSAVIMO PLANAS

Finansavimo planas:

1. Planuojama 2019 m. Alytaus miesto savivaldybei valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšų suma 158,0 tūkst. eurų. Numatoma maksimali kompensuojama suma, tenkanti vienam Užimtumo didinimo programos dalyviui – iki 782,36 eurų. Planuojama įdarbinti 33 asmenis iki 6 mėn. trukmės laikotarpiui ir 2 asmenis iki 6 mėn., kompensuojant 30 proc. darbo užmokesčio.

2. Užimtumo didinimo programai, skirtai užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, skiriamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos – 214,0 tūkst. eurų, iš jų ne mažiau kaip 14,0 tūkst. eurų nedirbančių asmenų atvejo vadybininko darbo užmokesčiui ir 200,0 tūkst. eurų nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugoms.

3. Planuojama skirti 25,0 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų neįgalių asmenų įdarbinimui remti. Išlaidos, tenkančios vienam šios priemonės dalyviui – iki 420 per mėn. Planuojama įdarbinimo trukmė vienam darbuotojui – 4 mėn., įdarbinamų neįgaliųjų skaičius – 14.

4. Planuojama skirti 25,0 tūkst. eurų 21 moksleiviui / studentui įdarbinti. Vieno moksleivio įdarbinimo maksimali kompensuojama suma – 573,36 eurų įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas.

5. Planuojama skirti 10,0 tūkst. negalią turinčių asmenų užimtumui ir įtraukčiai į darbo paieškos procesą didinti asmeninio asistento pagalba. Pagal šią priemonę planuojama įdarbinti 3 asmenis.

Darbdavys, pasirašęs dvišalę finansavimo sutartį (jos forma tvirtinama kartu su darbdavių atrankos aprašu) su savivaldybės administracija, Užimtumo didinimo programos skirtas lėšas perveda darbuotojui už atliktus sutartyje numatytus darbus sutartyje numatyta tvarka.

Darbdavys privalo užtikrinti jam, kaip darbdaviui, tenkančių pareigų įgyvendinimą (kaip tai numato Darbo kodekso ar kitų teisės aktų nuostatos)

5. UŽIMTUMO PROGRAMOS TĘSTINUMO ANALIZĖ IR PROGNOZĖ

Įgyvendinant 2018 m. užimtumo didinimo programą buvo atrinkti 23 darbdaviai, jie dalyvavo įgyvendinant programą ir įdarbino 114 asmenų:

 

Priemonė

Planuota

Pasiekta

1. 100 procentų subsidijos iš valstybės biudžeto lėšų darbdaviui, įdarbinusiam 2018 m. užimtumo didinimo programos dalyvį

49

77

2 priemonė. Mokėti 30 procentų subsidiją valstybės biudžeto lėšų darbdaviams, iki 6 mėn. laikotarpiui įdarbinusiems 2018 m. užimtumo didinimo  programos dalyvį, su kuriuo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis programos įgyvendinimo laikotarpiui

5

2

3 priemonė. Neįgaliųjų asmenų darbinio užimtumo didinimas 2018 m

14

12

4 priemonė. Moksleivių ir studentų užimtumo didinimas

8

10

5 priemonė. Bandomasis projektas neįgaliesiems asmenims, įgijusiems amatininko specialybę

3

9

6 priemonė.  Asmenų užimtumo ir integravimo į visuomenę bei darbo rinką didinimas teikiant asmeninio asistento paslaugą

5

4

Planuojama, kad 2019 m. metais parama prioriteto tvarka galėtų būti skiriama tiems darbdaviams, kurie įdarbins iki 6 mėn. laikotarpiui, po 2018 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tuos pačius programos dalyvius, skiriant ne didesnę kaip 30 procentų subsidiją darbo užmokesčiui, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas. Taip pat prioritetine tvarka planuojama finansuoti tuos darbdavius, kurie paraiškas dalyvauti programoje teikia pirmą kartą, bei tiems darbdaviams, kurie įgyvendindami 2018 m. programą tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus bei savo, kaip darbdavio, prievoles. Skiriant dalinę paramą darbdaviams, bus užtikrinamas programos tęstinumas. O prisidedant savivaldybės biudžeto lėšomis, įtraukiamos naujos dalyvių, galinčių dalyvauti įgyvendinant programą, grupės.

Alytaus miesto savivaldybė, kaip viena iš bandomąjį modelį įgyvendinančių savivaldybių, 2019 m. įgyvendins Užimtumo didinimo programą, skirtą užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui. Todėl šio modelio įgyvendinimo patirties dar savivaldybė neturi.

Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo prognozė trejiems metams (vertinama, kad skiriama dotacija bus ne mažesnė kaip 380 tūkst. eurų per metus, 1 asmuo galėtų dirbti iki 6 mėnesių bei numatant savivaldybės biudžeto lėšas, ne mažesnes nei  20,0 tūkst. Eurų, 3–5 priemonėms):

Metai

Pagal 1 ir  2  priemones įdarbinami asmenys

Pagal 3 priemonę suteikta paslaugų

Pagal 4 priemonę įdarbinti asmenys (neįgalieji)

Pagal 5 priemonę įdarbinti asmenys (moksleiviai, studentai)

Pagal 6 priemonę įdarbinti asmenys (asmeninis asistentas)

2020

30

110

12

10

5

2021

25

120

13

12

5

2022

20

130

14

14

6

 

Planuojama, kad tikslios ir apibrėžtos priemonės kasmet bus nurodomos tvirtinamose 2020, 2021, 2022 m. programose. Ateinančių metų programa bus planuojama įvertinus praėjusių metų programos pasiektus rezultatus, kilusius iššūkius ar susidarius atitinkamoms teisės aktų, demografijos, socialines aplinkybes  ar darbo rinkos pokyčius. Tik įvertinus 2019 m. užimtumo didinimo programos pasiektus rodiklius, išanalizavus bandomojo modelio įgyvendinimo problemas ir pateiktus pasiūlymus, galima bus planuoti kitų metų priemones bei užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims.

Planuojama, kad programos metu arba po jos įgyvendinimo ne mažiau kaip 35 asmenys, gavę paslaugas pagal 3 priemonę, įsidarbins įmonėse, įstaigose.

Programos įgyvendinimo metu dalyvių įgyta patirtis taip pat sudarys sąlygas ir patiems darbuotojams savarankiškai ieškotis darbo.

6. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS

Užimtumo didinimo programos vertinimo rodikliai:

1. Pagal atskiras priemones įdarbintų asmenų skaičius.

2. Darbdavių, dalyvaujančių 2019 m. užimtumo didinimo programoje, skaičius.

3. Darbdavių, kurie įdarbins pasibaigus programos finansavimui asmenis iki 6 mėn. laikotarpiui, skaičius – ne mažiau kaip 1 darbdavys.

4. Įdarbintų dalyvių, kurie pasibaigus programos laikotarpiui buvo įdarbinti iki 6 mėn. laikotarpiui, skaičius – ne mažiau kaip 1 asmuo.

5. Programos vykdymo ir įgyvendinimo metu bus atliekamos darbdavių ir programos dalyvių apklausos. Numatytų apklausų skaičius – ne mažiau  kaip 1.

6. Įgyvendinus programą, metų pabaigoje rengiamas vienas darbdavių ir socialinių partnerių pasitarimas.

7. Apsilankymai pas darbdavius ir pokalbis su programos dalyviu – ne mažiau kaip 1 apsilankymas pas kiekvieną darbdavį.

8. Ne mažiau kaip 35 asmenys, gavę paslaugas, įsidarbino.

Lėšų teisingo panaudojimo kontrolei ir atskaitomybei užtikrinti atliekama sutarčių priežiūra, darbdavius įpareigojant teikti ketvirčio ataskaitas, taip pat atliekant patikrą vietoje.

Užimtumo didinimo programą Alytaus miesto savivaldybėje įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija

7. PROGRAMOS VIEŠINIMAS

Programa, pasiekti rezultatai, informacija apie jos įgyvendinimą bus skelbiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt, Alytaus miesto savivaldybės feisbuko paskyroje ir pagal galimybes –  darbdavių interneto svetainėse.

Skelbimai apie darbdavių atranką bus publikuojami laikraštyje „Alytaus naujienos“.

                                                                 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią