Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-36 2019-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr.  T-36

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10-4 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, 3 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento, pavirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 187 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T- 5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Biudžeto sudarymo ir vykdymo, kitų piniginių išteklių planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-27 įsakymu Nr. DV-531 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto, kitų piniginių išteklių planavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžetą:

1. 64377,8 tūkst. eurų pajamas (pridedama), iš jų 6076,7 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutį;

2. 64377,8 tūkst. eurų asignavimus programoms finansuoti, paskirstytus pagal asignavimų valdytojus (pridedama) ir lėšų šaltinius (pridedama), iš jų:

2.1. 52568,1 tūkst. eurų išlaidas, iš jų 33053,0 tūkst. eurų darbo užmokesčio fondą;

2.2. 11809,7 tūkst. eurų turtui įsigyti.

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-194 redakcija

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-243 redakcija

2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-289 redakcija

2019 m. spalio 31 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-349 redakcija

                             2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-357 redakcija

                             2019 m. gruodžio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-392 redakcija

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

Dokumento priedai:
T-36 - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS (2 PRIEDAS)
T-36 - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS (3 PRIEDAS)
T-36 - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (1 PREIDAS)
Į pradžią