Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-111 2019-02-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO PARAIŠKOS FORMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO PARAIŠKOS FORMOS TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 8d.  Nr.  DV-111

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Užimtumo įstatymo 17 straipsniu, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programa, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-31 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, 

t v i r t i n u:

1. Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos formą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 8 d.                             

įsakymu Nr.  DV-111

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo  tikslas – atrinkti darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti Užimtumo didinimo programos tikslus ir uždavinius, kompleksiškai spręsti Alytaus miesto gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant socialinius partnerius ir verslo organizacijas, Užimtumo tarnybą.

2. Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašas (toliau  –  aprašas) reglamentuoja Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo organizavimo sąlygas ir tvarką, užimtumo didinimo programos organizavimo ir finansavimo sutarčių sudarymo bei užimtumo didinimo programos finansavimo tvarką.

 

II SKYRIUS

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMO SĄLYGOS

 

3. Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą, organizuojami darbai ir įgyvendinime dalyvaujantys darbdaviai (subjektai) turi atitikti Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintos Užimtumo didinimo programos sritis ir numatytą statusą.

4. Ieškančius darbo asmenis dalyvauti Užimtumo didinimo programoje rekomenduoja Užimtumo tarnyba, atsižvelgdama į asmens galimybes (profesinį pasirengimą, sveikatos būklę, kelionės į darbą ir atgal trukmę) dirbti darbdavio paraiškoje numatytus darbus. Maksimalus kompensuojamas 1 darbuotojo darbo laikas gali būti iki 6 mėn., bet ne ilgiau nei iki einamųjų metų  gruodžio 15 d.

5. Užimtumo didinimo programa skirta Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų tikslinių grupių atstovams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Asmenims, turintiems negalią ir studentams ar moksleiviams, registracija Užimtumo tarnyboje neprivaloma.  

6. Užimtumo didinimo programos įgyvendinimą organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracija. Darbdavių atranką vykdo administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

7. Savivaldybės administracija, suderinusi su Užimtumo tarnyba, Užimtumo didinimo programoje numatytiems darbams atlikti skelbia vietos spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje  apie numatomą įgyvendinti užimtumo programą, paraiškų juos organizuoti pateikimo terminus bei kitą reikalingą informaciją.

8. Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti įgyvendinant Užimtumo didinimo programą (toliau – darbdaviai), pateikia paraišką (su jos priedais) pagal kvietime nurodytus reikalavimus ir sąlygas savivaldybės numatytiems darbams atlikti.

9. Paraiškose darbdaviai nurodo darbų pavadinimą, numatomų sukurti darbo vietų ir į jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai, lėšų poreikį, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas ir terminus, informaciją apie kitus numatomus įsipareigojimus bei kitą reikalingą informaciją.

10. Pirmenybė įgyvendinti Užimtumo didinimo programą suteikiama darbdaviams, kurie įsipareigoja po programos įgyvendinimo asmenį įdarbinti pagal terminuotą darbo sutartį iki 6 mėnesių laikotarpiui, taip pat prisidėti nuosavomis lėšomis finansuojant kitas su Užimtumo didinimo programos įgyvendinimu susijusias išlaidas (pvz., transporto išlaidas, įrangos įsigijimo išlaidas, darbo vietos paruošimo išlaidas ir pan.).

11. Darbdavių atrankos komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo pasibaigimo dienos patikrina, ar darbdavio paraiškoje siūlomi darbai asmenims atitinka tikslinės grupės reikalavimus, ar nurodytas tinkamas darbų pobūdis, įvertina kitas kvietime teikti paraiškas nurodytas sąlygas.

12. Darbdavių atrankos komisija, išnagrinėjusi pateiktas paraiškas ir atsižvelgdama į Užimtumo didinimo programos darbams organizuoti numatytas lėšų sumas, atrenka darbdavius,  atrinktų darbdavių sąrašą (nurodydama darbdavius, numatomus atlikti darbus, darbų trukmę, dalyvių skaičių ir lėšas) teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui ir kviečia pasirašyti dvišales lėšų kompensavimo sutartis (sutarties forma pateikiama aprašo 1 ir 3 prieduose).

13. Jeigu atrankos  būdu parinktas darbdavys atsisako organizuoti darbus, komisija parenka kitą darbdavį. Sprendimas įforminamas protokolu.

14. Jei Užimtumo didinimo programos vykdymui nėra gaunama paraiškų, atranka laikoma neįvykusia ir skelbiama pakartotinai.

15. Jeigu paraiškų gaunama mažiau, negu skirta lėšų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, skelbiama papildoma darbdavių atranka.

16. Patvirtinus darbdavių sąrašą ir paskyrus lėšas programai įgyvendinti, komisija ne vėliau  kaip per 5 darbo dienas informuoja atrankos dalyvius.

17. Asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį, Užimtumo didinimo programos darbams atlikti gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, bandomasis laikotarpis neskiriamas ir darbo sutarčiai  pasibaigus ar ją nutraukus, išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas.

18. Darbdaviui, įdarbinusiam asmenį pagal darbo sutartį Užimtumo didinimo programos darbams atlikti, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios kompensacijos:

18.1. darbo užmokesčio kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal Užimtumo didinimo programoje numatytą tvarką ir Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškoje numatytas sąlygas, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui(-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas;

18.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų kompensacija, apskaičiuota nuo 18.1 punkte nurodytos darbo užmokesčio kompensacijos;

18.3. piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą);

18.4.  piniginė kompensacija atsiradus darbuotojo nedarbingumo atvejui už pirmąsias dvi kalendorines dienas. Rekomenduojama ligos išmokai, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, taikyti 65 procentų vidutinio darbo užmokesčio dydį, apskaičiuotą Vyriausybės nustatyta tvarka.

19. Šias 18 punkte minimas kompensacijas darbdaviams moka Alytaus miesto savivaldybės administracija. Darbdavys moka likusią darbo užmokesčio dalį, jeigu ji yra didesnė kaip maksimali galima, nurodyta kvietime teikti paraiškas, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas.

20. Kompensacijoms gauti darbdavys iki kito mėnesio 15 d. savivaldybės administracijai pateikia lėšų kompensavimo paraišką (jos forma pateikiama 2 priede) ir kitus sutartyje išvardytus dokumentus. Kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

21. Su darbdaviu, kuris yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas, pasirašoma veiklos sutartis (forma pateikiama 3 priede), o Užimtumo didinimo programos lėšos skiriamos Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu ir finansuojama tiesiogiai per Finansų ir investicijų skyrių pagal patvirtintą sąmatą.

22. Užimtumo didinimo programa įgyvendinama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšomis ir/ar savivaldybės biudžeto lėšomis, atsižvelgiant į tarybos sprendimu patvirtintą programą bei joje numatytas priemones.

23. Darbdaviai, įdarbinantys asmenis Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, užtikrina tikslingą numatytiems darbams skirtų lėšų panaudojimą, įsipareigoja laikytis ir atsako už darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir vykdymą

24. Pateiktos paraiškos įgyvendinti Užimtumo didinimo programą nevertinamos, jei jas pateikę darbdaviai, dalyvavę įgyvendinant ankstesnes Užimtumo didinimo programas:  laiku neteikė reikiamų ar prašomų dokumentų; teikė klaidingą informaciją; netinkamai vykdė darbdavio įsipareigojimus; darbdavio atžvilgiu buvo gauti darbuotojų skundai ir jie buvo pagrįsti; dėl darbdavio veiksmų kilę teisiniai ginčai buvo nagrinėti darbo ginčų komisijoje ar teisme ir priimti sprendimai buvo darbdavio nenaudai.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Atrankos dalyvių pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Užimtumo didinimo programos darbdaviams

                                                                          atrinkti organizavimo tvarkos aprašo

                                                                          1 priedas

 

(Užimtumo didinimo programos lėšų kompensavimo sutarties forma)

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ KOMPENSAVIMO SUTARTIS

 

______________ Nr. _____

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija), atstovaujama ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________________________________ (toliau – darbdavys),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujamas (-a) _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas ir pavardė)

toliau savivaldybės administracija ir darbdavys bendrai vadinami šalimis, vadovaudamosi Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdami į Užimtumo didinimo programą (toliau – programa), patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 20 __ m. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________ d. sprendimu Nr. T-______, savivaldybės administracijos direktoriaus 20 _______ įsakymu Nr. DV-____ patvirtintą Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašą, ir Užimtumo didinimo 20___ m. programos lėšų paskirstymą darbdaviams, patvirtintą 20__ m. ____________      d. įsakymu Nr.     , sudarė šią užimtumo didinimo programos lėšų kompensavimo sutartį (toliau – sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

Užimtumo didinimo programos darbų organizavimas ir finansavimas.

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

 

1.1.                               lėšas naudoti šiems darbams įgyvendinti griežtai pagal Užimtumo didinimo programos vykdymo 20__ m. paraišką:

 

Eil. Nr.

 

Darbų pavadinimas

 

Pradžia

 

Pabaiga

 

Trukmė mėnesiais

 

Įdarbinamų užimtumo didinimo programos dalyvių skaičius

Vienam darbuotojui planuojamos kompensacijos suma, Eur

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

7

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau kaip

 

 

1.2. sudaryti su savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus arba Užimtumo tarnybos (toliau – tarnyba) siųstais dirbti darbo ieškančiais asmenimis (toliau – darbuotojai), atitinkančiais darbdavio pateiktus reikalavimus, terminuotas darbo sutartis šios sutarties 1.1 papunktyje nurodytiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo sutarčių sudarymo dienos raštu informuoti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti šių sutarčių kopijas;

1.3. užtikrinti darbuotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant darbus, su darbų saugos reikalavimais, darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti juos reikiamomis darbo priemonėmis;

1.5. tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą;

1.6. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje numatytiems darbams atlikti nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, darbo sutarčiai pasibaigus arba ją nutraukus – kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo ir garantinio fondo įmokas ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius;

1.7. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raštu apie tai informuoti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;

1.8. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, o paskutinį kalendorinį metų mėnesį – 21 d., pateikti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui Užimtumo didinimo programos lėšų kompensavimo paraišką (jos forma pateikiama Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo 2 priede) ir patvirtintas šių dokumentų kopijas:

1.8.1. darbo laiko apskaitos žiniaraščio;

1.8.2. darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščio;

1.8.3. kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimą (laisvos formos), jei tą mėnesį darbuotojas būtų  atleidžiamas;

1.8.4. informaciją apie apdraustuosius, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai (iš „Sodros“ EDS sistemos), jei tokių bus;

1.8.5. apmokėjimą įrodančius dokumentus (mokėjimo nurodymą, banko išrašą, kasos išlaidų orderį ir pan.);

1.9. pateikti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su programos įgyvendinimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip vykdomi sutarties įsipareigojimai;

1.10. savo lėšomis mokėti ligos pašalpą už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas laikino nedarbingumo laikotarpiu, kai įdarbintas asmuo laikinai nedarbingas dėl ligos ar traumos po darbo sutarties termino pabaigos iki darbuotojo atleidimo datos (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

1.11. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, Socialinės paramos skyriui el. paštu pateikti informaciją apie į darbo pokalbį kviestus Užimtumo didinimo programos dalyvius, užpildant Socialinės paramos skyriaus pateiktą lentelę;

1.12. prisidėti nuosavomis lėšomis finansuojant kitas su programos įgyvendinimu susijusias išlaidas (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė tokį įsipareigojimą);

1.13. dėl darbuotojų atostogų, ligos ar kitų nenumatytų atvejų atsiradus lėšų sutaupymui, priimti papildomus darbuotojus.

2. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

2.1. Programai įgyvendinti skirti .......... Eur sumą pagal užimtumo didinimo programos vykdymo 20__ m. paraišką, įskaitant darbuotojo mėnesio darbo užmokestį, piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas, darbdaviui kompensuojamą mėnesio ir nuo kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiuotą socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą, kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius.

2.2. Išlaidų kompensavimo būdu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 1.8 punkte išvardytų dokumentų gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną darbuotoją pervesti darbdaviui:

2.2.1. 30 ir /ar 100 procentų subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti, apskaičiuotos už faktiškai dirbtą laiką pagal darbo sutartyje nurodytą atlygį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo įmokų sumos. Prašomos kompensuoti sumos turi neviršyti Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos 1 priede nurodytų sumų;

2.2.2. darbo sutarčiai pasibaigus arba ją nutraukus, 30 ar 100 procentų išmokėtos piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo įmokų sumą);

2.3. pateikti per 5 darbo dienas numatytiems Užimtumo didinimo programos darbams dirbti kitus asmenis, jeigu šiuos darbu dirbantys asmenys savo arba darbdavio iniciatyva nutraukia darbo sutartį užimtumo didinimo programos darbams dirbti;

2.4. tikrinti, kaip darbdavys naudoja skirtas lėšas ir įgyvendina programą.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Savivaldybės administracija gali nutraukti šią sutartį, įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, kai:

3.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje sutartyje nustatytų sąlygų;

3.2. paaiškėja, kad darbdavys netinkamai vykdė su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (nemokėjo atitinkamų įmokų, laiku neatsiskaitė su darbuotojais ir pan.);

3.3. darbdavys nutraukia su įdarbintu asmeniu darbo sutartį jai nepasibaigus be objektyvių priežasčių.

4. Darbdavys gali nutraukti šią sutartį, kai savivaldybės administracija nesilaiko šioje sutartyje numatytų sąlygų, įspėjęs savivaldybės administraciją prieš 10 dienų.

5. Už savivaldybės administracijai pateiktų įdarbintų Užimtumo tarnybos siųstų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

 

Baigiamosios nuostatos

 

 

7. Ši sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta šalių raštišku susitarimu. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai yra neatskiriamos šios sutarties dalys.

8. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

9. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

10. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

 

 

 

V. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Rotušės a. 4, LT-62054 Alytus

Kodas 188706935

Tel.  (8 315) 55 102

Faksas (8 315)  55 191

El. p. alytus@alytus.lt       

 

(Banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

________________________________________

 

(Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

(Parašas)                                                            A. V.

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

Darbdavys

 

 

(Adresas, kodas, telefonas)

 

 

(Banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

 

(Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

(Parašas)                                          A. V.                                                              

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 


                                                                                                                                           Užimtumo didinimo programos darbdaviams

                                                                                                                                           atrinkti organizavimo tvarkos aprašo

                                                                                                                                           2 priedas

 

(Užimtumo didinimo programos lėšų kompensavimo paraiškos forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko rekvizitai

 

 201___M.______________MĖN. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ KOMPENSAVIMO PARAIŠKA

 

 

 

 

 

 

(pildymo data)

 

 

Socialinės apsaugos programa (23)

 

 

Priemonė – įgyvendinti Užimtumo didinimo programą (23.01.02.01)

 

 

Finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (14217), savivaldybės biudžeto lėšos (15101)

 

                                                                                           (nereikalingą lėšų šaltinį išbraukti)

 

Eil. Nr.

Įdarbintų Užimtumo didinimo programos dalyvių vardai, pavardės

Įdarbinimo data

Atleidimo data

Darbo valandų / dienų skaičius per mėnesį*

Faktiškai dirbta darbo valandų / dienų

Apskaičiuota darbo užmokesčio suma už faktiškai dirbtą darbo laiką

Socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokos, apskaičiuotos nuo 9 grafoje nurodyto darbo užmokesčio

Kompensacija

nepanaudotas
 atostogas *

Socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų suma, apskaičiuota nuo kompensacijos už nepanaudotas atostogas*

Iš viso kompensavimui (9+10+11+12)

Programos dalyviui išmokėta suma

 

 

 

 

 

val.

d.

val.

d.

eurai

eurai

eurai

eurai

eurai

eurai

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiama  iki kiekvieno mėnesio 15 d.

 

 

Pateikti duomenys teisingi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovas (-ė)

 (Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Parašas)

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos vyr. buhalteris (-ė)

 (Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraišką  sudarė (pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono numeris, el. paštas)

Pažymos 1–8 stulpelių duomenis sutikrinau:

 

 

 

 

 

Programos koordinatorius (-ė)

 (Vardas, pavardė)

(Parašas, data)

(Parašas, data)

Pažymos 9–14 stulpelių duomenis sutikrinau:

`

Priklauso  ________________________  Eur kompensavimo lėšų už ___________  mėn.

 

 

 

 

 

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas (-ė)

 (Vardas, pavardė)

(Parašas, data)

(Parašas, data)


                                                                          Užimtumo didinimo programos darbdaviams

                                                                          atrinkti organizavimo tvarkos aprašo

                                                                          3 priedas

 

(Užimtumo didinimo programos veiklos sutarties forma)

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VEIKLOS SUTARTIS

 

______________ Nr. _____

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija), atstovaujama ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________________________________ (toliau – darbdavys),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama (-as) _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas ir pavardė)

toliau savivaldybės administracija ir darbdavys bendrai vadinami šalimis, vadovaudamosi Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamos į Užimtumo didinimo programą (toliau – programa), patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 20 __ m. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________ d. sprendimu Nr. T-______, savivaldybės administracijos direktoriaus 20 _______ įsakymu Nr. DV-____ patvirtintą Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašą ir Užimtumo didinimo 20___ m. programos lėšų paskirstymą darbdaviams, patvirtintą 20__ m. ____________      d. įsakymu Nr.     , sudarė šią Užimtumo didinimo programos lėšų kompensavimo sutartį (toliau – sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

Užimtumo didinimo programos darbų organizavimas ir finansavimas.

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. lėšas naudoti šiems darbams įgyvendinti griežtai pagal Užimtumo didinimo programos vykdymo 20__ m. paraišką:

 

Eil. Nr.

 

Darbų pavadinimas

 

Pradžia

 

Pabaiga

 

Trukmė, mėnesiais

 

Įdarbinamų užimtumo didinimo programos dalyvių skaičius

Vienam darbuotojui planuojamos kompensacijos suma

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

7

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau kaip 

 

 

1.2. sudaryti su savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus arba Užimtumo tarnybos (toliau – tarnyba) siųstais dirbti darbo ieškančiais asmenimis (toliau – darbuotojai), atitinkančiais darbdavio pateiktus reikalavimus, terminuotas darbo sutartis šios sutarties 1.1 papunktyje nurodytiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo sutarčių sudarymo dienos raštu informuoti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti šių sutarčių kopijas;

1.3. užtikrinti darbuotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant darbus, su darbų saugos reikalavimais, darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti juos reikiamomis darbo priemonėmis;

1.5. tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą;

1.6. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje darbams atlikti nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, darbo sutarčiai pasibaigus arba ją nutraukus – kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo ir garantinio fondo įmokas ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius;

1.7. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raštu apie tai informuoti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;

1.8. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, o paskutinį kalendorinį metų mėnesį – 21 d., pateikti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui patvirtintas šių dokumentų kopijas:

1.8.1. darbo laiko apskaitos žiniaraščio;

1.8.2. darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščio;

1.8.3. kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimą (laisvos formos), jei tą mėnesį darbuotojas būtų atleidžiamas;

1.8.4. informaciją apie apdraustuosius, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai (iš „Sodros“ EDS sistemos), jei tokių bus;

1.8.5. apmokėjimą įrodančius dokumentus (mokėjimo nurodymą, banko išrašą, kasos išlaidų orderį ir pan.).

1.9. pateikti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su programos įgyvendinimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip vykdomi sutarties įsipareigojimai;

1.10. savo lėšomis mokėti ligos pašalpą už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas laikino nedarbingumo laikotarpiu, kai įdarbintas asmuo laikinai nedarbingas dėl ligos ar traumos po darbo sutarties termino pabaigos iki darbuotojo atleidimo datos (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

1.11. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, Socialinės paramos skyriui el. paštu pateikti informaciją apie į darbo pokalbį kviestus Užimtumo didinimo programos dalyvius, užpildant Socialinės paramos skyriaus pateiktą lentelę;

1.12. prisidėti nuosavomis lėšomis finansuojant kitas su programos įgyvendinimu susijusias išlaidas (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė tokį įsipareigojimą);

1.13. dėl darbuotojų atostogų, ligos ar kitų nenumatytų atvejų atsiradus lėšų sutaupymui – priimti papildomus darbuotojus, neviršijant 2.1 punkte nurodytos sumos.

2. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

2.1. Programai įgyvendinti skirti.......... Eur sumą pagal Užimtumo didinimo programos vykdymo 20__ m. paraišką, įskaitant darbuotojo mėnesio darbo užmokestį, piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas, darbdaviui kompensuojamą mėnesio ir nuo kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiuotą socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą, kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius.

2.2. Pateikti per 5 darbo dienas numatytiems Užimtumo didinimo programos darbams dirbti kitus asmenis, jeigu šiuos darbu dirbantys asmenys savo arba darbdavio iniciatyva nutraukia darbo sutartį užimtumo didinimo programos darbams dirbti.

2.3. Tikrinti, kaip darbdavys naudoja skirtas lėšas ir įgyvendina programą.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Savivaldybės administracija gali nutraukti šią sutartį, įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, kai:

3.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje sutartyje nustatytų sąlygų;

3.2. paaiškėja, kad darbdavys netinkamai vykdė su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (gauti kompetentingų institucijų pranešimai, nemokėjo atitinkamų įmokų, laiku neatsiskaitė su darbuotojais ir pan.);

3.3. darbdavys nutraukia su įdarbintu asmeniu darbo sutartį jai nepasibaigus be objektyvių priežasčių.

4. Darbdavys gali nutraukti šią sutartį, kai savivaldybė nesilaiko šioje sutartyje numatytų sąlygų, įspėjęs savivaldybės administraciją prieš 10 dienų.

5. Už savivaldybei pateiktų įdarbintų Tarnybos siųstų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

 

7. Ši sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta šalių raštišku susitarimu. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai yra neatskiriamos šios sutarties dalys.

8. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

9. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

10. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

 

 

V. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Rotušės a. 4, LT-62054 Alytus

Kodas 188706935

Tel.  (8 315) 55 102

Faksas (8 315)  55 191

El. p. alytus@alytus.lt       

 

(Banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

________________________________________

 

(Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

(Parašas)                                                            A. V.

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

Darbdavys

 

 

(Adresas, kodas, telefonas)

 

 

(Banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

 

(Vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

(Parašas)                                          A. V.                                                              

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr.  DV-111

 

2020 m. kovo 5 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-185 redakcija

 

(Užimtumo didinimo programos vykdymo paraiškos forma)

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO_______ M.

PARAIŠKA

 

 

20__ m. __________________ d.

 

 

I. Paraiškos rengėjas (-a):

1.1. Juridinio asmens  pavadinimas_________________________________________________

1.2. Juridinio asmens kodas ______________________________________________________

1.3. Juridinio asmens adresas, telefonas, el. paštas ____________________________________

__________________________________________________________________________

1.4. Informacija apie juridinį asmenį (statusas (vidutinė, maža, labai maža įmonė),  darbuotojų     skaičius, įkūrimo data, veiklos sritis) ______________________________________________________________________________

II. Atsakingas už Užimtumo didinimo programos organizavimą asmuo: _______________________________________________________________________________

                   (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas)

III. Juridinio asmens planuojamų Užimtumo didinimo programos dalyviui (-iams) skirtų darbų detalus aprašymas

______________________________________________________________________________

IV. Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo laikas (nurodomi metai ir mėnuo, jei ketinama darbuotojus įdarbinti skirtingu laiku, nurodyti kiekvieną laikotarpį):

 

pradžia

 

 

 

pabaiga

 

 

V. Numatomų sukurti  darbo vietų skaičius

 

VI. Numatomų įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičius

 

                                                               iš jų neįgaliųjų –

                                                               iš jų mokinių / studentų –

VII. Užimtumo didinimo programos dalyviams keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

______________________________________________________________________________

 

VIII. Detali informacija apie darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas ir terminus:   _________________________________________________________________________________

 

IX. Užimtumo didinimo programai įgyvendinti atlikti reikalinga lėšų suma:

Iš  viso: ________________________________________________________________________

iš jų darbdavio

 

                  

X. Po Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo numatomų įdarbinti asmenų skaičius:

Terminuotai 

 

 

Neterminuotai

 

XI. Lėšų poreikio Užimtumo didinimo programai įgyvendinti atlikti apskaičiavimo lentelė (pridedama). Jei paraiškoje numatoma daugiau nei viena ketinama vykdyti priemonė, kiekvienai priemonei išskiriama atskira eilutė.

XII. Priemonė, pagal kurią teikiama paraiška (pasirenkama iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintos atitinkamų kalendorinių metų Užimtumo didinimo programos)

Priemonė

 

 

 

 

 

Planuojamų įdarbinti menų skaičius

 

 

 

 

PRIEDAI:

1. Lėšų poreikio užimtumo didinimo programai įgyvendinti apskaičiavimo lentelė, ... lapas (-ai).

2. Dalyvavimo įgyvendinant užimtumo didinimo programą deklaracija, 1 lapas.

 

Juridinio asmens vadovas (-ė)

 

Vyr. buhalteris (-ė) (finansininkas, -ė)                                               

                                                                     (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

                                                                                                      A. V.                 


Užimtumo didinimo programos

vykdymo paraiškos

1 priedas

 

2020 m. kovo 5 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-185 redakcija

 

LĖŠŲ POREIKIO UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI APSKAIČIAVIMO

LENTELĖ

(1+2+3+4)×5×6                                                                                                                                                                                  

Priemonė

Darbdaviui kompensuojama mėnesio darbo užmokesčio suma vienam asmeniui, Eur

Darbdaviui kompensuojama mėnesio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų suma vienam asmeniui, Eur

Darbdaviui kompensuojama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas vienam asmeniui, Eur

Darbdaviui kompensuojama privalomojo socialinio draudimo,  ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų suma vienam asmeniui, apskaičiuota nuo piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas sumos, Eur

Vidutinė vieno užimtumo didinimo programos dalyvio  darbo trukmė  mėnesiais

Prognozuojamas dirbančių Užimtumo didinimo programos dalyvių skaičius

Lėšų poreikis Užimtumo didinimo programai įgyvendinti  organizuoti metams, tūkst. Eur

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                            Užimtumo didinimo programos

vykdymo paraiškos

                                                                                                            2 priedas

 

2020 m. kovo 5 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-185 redakcija

                     

DALYVAVIMO ĮGYVENDINANT UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMĄ DEKLARACIJA

______________

(Data)

Alytus

 

 

Aš, ______________________________________________________, būdamas (-a)

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

vadovu (-e) / įgaliotu (-a) atstovu (-e) (reikiamą pabraukti) _______________________________,

(įgaliojimo data, numeris)

ketinantis (-i) dalyvauti įgyvendinant Užimtumo didinimo programą 20___ metais,

patvirtinu, kad _______________________________________________________________ ir jos

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)           

vadovas (-ė) / įgaliotas (-a) atstovas (-ė) (reikiamą pabraukti) ______________________________:

(vardas, pavardė)

1. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 96, 97, 99, 100, 106  straipsnius;

2. ketinami įdarbinti Užimtumo didinimo programos dalyviai su pirmiau nurodytu juridiniu asmeniu nėra susiję ir nebuvo susiję darbiniais santykiais (per paskutinius 6 mėn.).

 

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir kad tai gali būti vienas iš pagrindų pripažinti su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašytą sutartį dėl Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti išmokėtą kompensaciją.

 

_________________________________     ________________        ________________________

(Pareigų pavadinimas)                                              (Parašas)                                               (Vardas, pavardė)

 

 

Į pradžią