Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-107 2019-04-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI-PRIEDAS-ATASKAITA (PRIEDAS)

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. balandžio 4 d.

sprendimu Nr. T-107

 

 

herbas-grazus

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2019 m. kovo 12 d.

Alytus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą parengė

savivaldybės kontrolierius Arturas Juškauskas

 

 


I. VIEŠOJO SEKTORIAUS IŠORĖS AUDITO SISTEMA SAVIVALDYBĖJE

 

Išorės auditą savivaldybėse atlieka dvi institucijos:

1.    Valstybės kontrolė, Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija, vadovaudamasi LR valstybės kontrolės įstatymu[1], atlieka valstybinį auditą. Šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje išvardinti valstybinio audito subjektai, tarp kurių yra savivaldybės, savivaldybių įstaigos ir institucijos bei jų išteklių fondai. Valstybės kontrolė, siekdama efektyviai atlikti savo funkcijas, nustato valstybinio audito mastą. Valstybės kontrolė valstybinio audito mastą kasmet nustato valstybinio audito programose. Šias programas, įvertinęs Seimo Audito komiteto pateiktas rekomendacijas, tvirtina valstybės kontrolierius.

2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai:

1) atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

2) kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengia ir reglamente nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

3) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

4) rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

5) rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.

 

Taip pat savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija – sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse priėmimas[2].

 

II. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS STATUSAS,

TIKSLAS IR VEIKLOS PRINCIPAI

 

Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savarankiška biudžetinė savivaldybės įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, turinti savo antspaudą su pavadinimu ir savivaldybės herbu ir atliekanti jai įstatymais priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Savivaldybės kontrolierius yra įstaigos vadovas, atskaitingas savivaldybės tarybai. Kontrolės ir audito tarnybos kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymas ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai[3].

Nuostatuose nurodytas tarnybos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Kontrolės ir audito tarnybos pagrindiniai veiklos principai, kuriais grindžiama tarnybos veikla, yra nepriklausomumas, teisėtumas, objektyvumas, profesionalumas ir viešumas.


III. 2018–2020METŲ VEIKLOS PLANO APŽVALGA

 

Tarnybos 2018–2020 metų veiklos planu siekiama įgyvendinti tarnybos kompetenciją ir užtikrinti tarnybos strateginių ir metinių tikslų įgyvendinimą. Jis sudarytas taip, kad per trejus metus tarnyba atliktų auditus ir/ar audito procedūras, vertindama savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų piniginių išteklių ir turto panaudojimą visoms savivaldybės biudžeto programoms. Tarnybos 2018– 2020 metų veikos plano priede pateiktas savivaldybės 2017 metais vykdomų biudžeto programų paskirstymas auditavimui per trejus metus. Atsižvelgiant į kiekvienų metų savivaldybės biudžeto programų pakitimus, šis paskirstymas gali būti koreguojamas.

2018 metais atliekamų audito procedūrų apimtis suplanuota taip, kad būtų gauta pakankamai audito įrodymų, įgaliojančių pateikti savivaldybės tarybai išvadas dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2017 metais. Taip pat, kad savivaldybės tarybai būtų pateikta išvada dėl savivaldybės tarybai teikiamos Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2017 metų ataskaitos.

 

IV. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METAIS ATLIKTI AUDITAI, RIBOTOS APIMTIES AUDITAI IR KITI PATIKRINIMAI

 

  1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2017 metais

 

Vykdydami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas[4], Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento[5] 203 punkto nuostatas, Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymus „Dėl audito atlikimo“[6] ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018–2020 metų veiklos planą[7] atlikome:

  2017 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansinį auditą;

  2017 metų Alytaus miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinį auditą;

  2017 metų savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo teisėtumo auditą.

Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2017-09-11 įsakyme Nr. KT6-8 ir 2017-11-14  įsakyme Nr. KT6-12 nustatytas audito tikslas: parengti savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo už 2017 m.

Išvados:

1.    Alytaus miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

2.    Alytaus miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio kontrolės ataskaitose nurodytų klaidų, įskaitant skirtumus tarpinėse finansinėse eilutėse, nėra.

3.    Alytaus miesto savivaldybės administracija, kaip konsoliduojantis subjektas, konsolidavimo procese skyrė pakankamą dėmesį tarpusavio operacijų derinimui ir eliminavimui.

4.    Konsolidavimo proceso kokybė pagerėjo dėl švietimo įstaigų buhalterijų centralizavimo ir BĮ Alytaus miesto paslaugų centro vyriausiojo buhalterio indėlio į šį procesą.

5.    Alytaus miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Alytaus miesto savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupės 2017 metų gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2017 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

6.    Alytaus miesto savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupė visais reikšmingais atžvilgiais 2017 savivaldybės biudžetą ir turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.

7.    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų srityse audito procedūros atliktos Alytaus miesto savivaldybės administracijoje, savivaldybei pavaldžiose kultūros įstaigose. Reikšmingų klaidų apskaitos dokumentuose ir metiniuose ataskaitų rinkiniuose nenustatyta.

8.    Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai, parengiant ir patvirtinant naują darbo apmokėjimo tvarką, atlikti ne visose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose. Su  darbo  santykiais susijusių tvarkų atnaujinimo procedūros 2017 metais nebaigtos, įstaigos naują darbo apmokėjimo sistemą  tvirtino jau 2018 metais.

9.    2017 metų pabaigoje apskaitos registruose užregistruoti 274 įvažiavimo keliai, kurių kiekvienas vnt. apskaitytas 1 euro verte.

10.    Žemė Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir pavaldžių įstaigų apskaitos registruose užregistruota ir apskaityta teisingai.

 

Rekomendacijos

 

1.    Alytaus miesto savivaldybės administracijai. Suteikti galimybę Kontrolės ir audito tarnybai stebėtojo teisėmis prisijungti ir tiesiogiai gauti informaciją iš administracijoje naudojamų „Biudžetas VS“ ir DVS, kad auditams atlikti reikalinga informacija ir dokumentai būtų gaunami netrukdant administracijos darbuotojų.

2.    Alytaus miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams, kurie tokiais taps nuo 2019-01-01. Kadangi nuo 2019 metų visi pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems savivaldybė daro lemiamą poveikį, taps viešojo sektoriaus subjektais ir atitinkamai jų finansinių ataskaitų rinkiniai konsoliduosis, o apskaita turės būti tvarkoma pagal VSAFAS, rekomenduojame jau 2018 metų antroje pusėje įstaigų buhalteriams ruoštis šiam pakeitimui ir skirti pakankamai laiko VSAFAS mokymams.

 

  1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų  rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2018 metais

 

Vykdydami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas[8], Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento[9] 203 punkto nuostatas, Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymą „Dėl audito atlikimo“[10] ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018–2020 metų veiklos planą[11] atliekant 2018 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansinį auditą ir 2018 metų Alytaus miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinį auditą parengėme 2018 m. savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito strategiją.

 

 

 

 

 

 

3.      Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2017 metų ataskaitos auditas

 

Audito tikslas įvertinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2017 metų ataskaitos teisingumą ir pateikti išvadą tarybai.

Įvertinus audito metu surinktus įrodymus, pateiktos išvados:

1. Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2017 metų ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-86 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo nustatytą tvarką, ataskaitoje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su savivaldybės administracijos ir įstaigų tvarkomais duomenimis, iš kurių Turto ataskaita sudaryta. 

2. Dėl biologinio turto apskaitos tvarkymo, vadovaujantis 16 VSAFAS reikalavimais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2018-04-17 įsakymu  Nr. DV-491 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės parkų, skverų biologinio turto apskaitos komisijos sudarymo“ sudarė komisiją ir ją įpareigojo iki 2018-12-31 nustatyti želdinių, esančių miesto parkuose ir skveruose, rūšis, kiekį ir vertę ir surašyti užpajamavimo aktus.

3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos neapibrėžti įsipareigojimai 2017 metais apskaitos registruose užregistruota teisingai.

4. 2017 metų pabaigoje apskaitos registruose užregistruoti 274 įvažiavimo keliai, kurių kiekvienas vnt. apskaitytas 1 euro verte.

5. Žemės sklypai Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir pavaldžių įstaigų apskaitos registruose užregistruoti ir apskaityti teisingai.

6. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras akustinės sienelės gamybos sąnaudos apskaitytos sąnaudose, o turėjo būti apskaityta kaip ilgalaikio turto pasigaminimo savikaina, nebaigtos statybos sąskaitoje.

Rekomendacija:

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centrui rekomenduojama, užbaigus akustinės sienelės gamybą, ją apskaityti kaip ilgalaikį materialųjį turtą.

 

4.    Savivaldybės įmonės Alytaus telekino finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimas

 

Patikrinimo tikslas – nustatyti, ar SĮ Alytaus telekinas metinių finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą bei teisingą finansinę būklę ir ar jis sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, bei pareikšti nepriklausomą nuomonę.   

Išvados:

1. Remiantis audito rezultatais 2017 m. SĮ Alytaus telekinas finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą įmonės finansinę būklę ir yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintos investicijos, t. y. SĮ Alytaus telekinas įsigyta nauja kino technologinė įranga sudarė sąlygas įmonei 2017 m. uždirbti 40 712 eurų pelno.

Rekomendacijos:

1. Kadangi savivaldybės įmonė vykdo prekių pirkimus, siekiant didinti pirkimų skaidrumą, siūloma vykdant pirkimus vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, visiems prekių (paslaugų) pirkimams taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas viešojo pirkimo procedūras, išlaikant viešojo pirkimo proceso nuoseklumą. Įmonės direktoriaus įsakymu pasitvirtinti Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, pirkimų planą ir kitus vidaus dokumentus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų procedūras.

2. SĮ Alytaus telekinas 2017 m. pabaigoje sukauptą nepaskirstytą 66120 eurų pelną siūlėme panaudoti kino teatro atnaujinimo darbams finansuoti.

 

  1. Lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto Kūno kultūros ir sporto programai, panaudojimo vertinimas rezultatyvumo ir ekonomiškumo požiūriu.

 

Atliktas išankstinis tyrimas.

Išankstinio tyrimo tikslas – surinkti ir įvertinti informaciją apie planuotas ir panaudotas lėšas, skirtas Alytaus miesto 2017 ir 2018 metų biudžetuose Kūno kultūros ir sporto programai finansuoti. Įvertinti programos vykdymą rezultatyvumo ir ekonomiškumo požiūriu.

Išvados:

1. Išnagrinėjus Dainavos pagrindinės mokyklos stadiono perdavimo Alytaus apskrities futbolo klubui aplinkybes, nustatyta, kad sutartyje numatyti įsipareigojimai įvykdyti, turtas rekonstruotas ir perduotas Alytaus miesto savivaldybei už 410 tūkst. eurų, rezultatas pasiektas.

2. Nusidėvėjusio „Dzūkijos“ stadiono nuoma Alytaus apskrities futbolo federacijai parodo efektyvų Alytaus miesto savivaldybės turto panaudojimą.

3. Susipažinus su VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro atliktų baseino pagalbinių patalpų paprastojo remonto, baseino persirengimo kambarių elektroninės sistemos dokumentacija, nustatyta, kad sutartyse numatyti įsipareigojimai įvykdyti, skirtos lėšos įsisavintos rezultatyviai.

4. Įvertinę VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro sudarytos elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, manome, kad tikslinga atlikti elektros energijos viešąjį pirkimą, kadangi elektros energijos pirkimui nėra jokių Viešųjų pirkimo įstatyme numatytų išimčių.

5. Lėšos sporto projektams ir sporto klubams paskirstomos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, tačiau pagal Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 16 str. išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl biudžeto ir kitų piniginių lėšų paskirstymo priėmimas.

6. Lėšos vienam mokiniui ugdyti per mėnesį dydis nustatomas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, tačiau pagal Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 16 str. išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl biudžeto ir kitų piniginių lėšų paskirstymo priėmimas. 2019 m. Europos Sąjungos lėšos neformaliam švietimui, vienam mokiniui ugdyti per mėnesį patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T-390 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei skirtų Europos Sąjungos lėšų neformaliam vaikų švietimui 2019 m. dydžio vienam mokiniui ugdyti per mėnesį nustatymo“.

 

  1. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto Kultūros programai skirtų išteklių panaudojimas.

 

Atliktas išankstinis tyrimas. 

Išankstinio tyrimo tikslas – surinkti ir įvertinti informaciją apie Alytaus miesto savivaldybės biudžeto 24-os Kultūros programos (toliau – Kultūros programa) įgyvendinimą savivaldybėje. Nustatyti ir identifikuoti sistemines problemas, pokyčius, įgyvendinant šia  programa iškeltus tikslus. Surinkus reikiamą informaciją ir susipažinus su Kultūros programos įgyvendinimą apimančia veikla, taip pat įskaitant vidaus kontrolės aplinkos vertinimą, apsispręsti, ar tikslinga atlikti pagrindinį tyrimą.

Išankstinio tyrimo objektas – Alytaus miesto savivaldybės biudžeto 24-ai Kultūros programai skirtų lėšų  naudojimo vertinimas rezultatyvumo aspektu.

Išankstinio tyrimo subjektai – Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus miesto savivaldybės kultūros įstaigos: Alytaus miesto teatras, Alytaus kraštotyros muziejus, Alytaus J. Kunčino viešoji biblioteka,  VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos  centras,  savivaldybės įmonė Alytaus kino teatras „Dainava“ ir kiti subjektai, t. y. įstaigos bei organizacijos, kurių veikla finansuojama Kultūros programos lėšomis.

Vertintas laikotarpis – 2017 metai ir 2018 metų I pusmetis (tam tikrais atvejais buvo naudojami kitų laikotarpių duomenys).

 

Nustatytos problemos

- Alytaus miesto savivaldybės 20182020 metų strateginio veiklos plano 24-os  Biudžeto programos priemonių suvestinėje 2018-ų metų pradžioje savivaldybės biudžeto asignavimai savivaldybės įmonei Alytaus telekinui nepatvirtinti.

Įvertinus tai, kad reikia remontuoti savivaldybės įmonės Alytaus telekino pastato vidaus patalpas, o surinktų lėšų nepakanka, Alytaus m. savivaldybės taryba turėtų numatyti šio vienintelio mieste veikiančio kino teatro patalpų atnaujinimo galimybes. Savivaldybės kultūros programos koordinatorius turėtų įvertinti šios įstaigos veiklos rodiklius ir rengdamas savivaldybės biudžeto projektą, pateikti duomenis dėl kino teatro veiklos rezultatų, asignavimų poreikio pastato remontui.

- Ne visos Kultūros programos planavimo dokumentuose patvirtintos priemonės laiku įgyvendinamos

Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programos (toliau – Kultūros plėtros programa) įgyvendinimo priemonių plane pagal 1 programos tikslą patvirtinta 1.1.2 priemonė inicijuoti Alytaus etninės kultūros centro įkūrimą. Numatytas įgyvendinimo terminas – 2016–2018 m.

Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programos vertinimo metinėje ataskaitoje, 2016 metais pasiektų rodiklių pristatymo posėdžio protokole[12] nurodyta, kad rodiklis – Alytaus etninės kultūros centro įkūrimas – planuojamas pasiekti 2020 metais.

Pagal Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programos vertinimo metinės ataskaitos, 2016 metais pasiektų rodiklių pristatymo posėdžio protokolą[13], nurodyta, kad rodiklis – Alytaus etninės kultūros centro įkūrimas – planuojamas pasiekti 2020 metais.

Pagal Kultūros plėtros programos 2-ąjį tikslą patvirtinta 2.2.1 priemonė įkurti audiovizualinio meno centrą. Priemonės įgyvendinimo laikotarpis – 2019 metai.

Pagal 2016 metais Kultūros plėtros programos įgyvendinimo vertinimo posėdžio protokolą, 2.2.1 priemonės įkurti audiovizualinio meno centrą rodiklio  pasiekimo laikotarpis – 2020 metai.

Neefektyvus Kultūros programos 24.02.01.01 priemonės prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus administravimas neleido tikslingai ir laiku panaudoti skirtas lėšas.

Alytaus miesto savivaldybės 20182020 metų strateginiame veiklos plane ir 2018 metų savivaldybės biudžete 24.02.01.01 priemonei prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus skirta 70,0 tūkst. Eur. Pagal 2018 m. Biudžeto išlaidų vykdymo suvestines iki 2018-07-31 panaudota tik 1 628,0 Eur. Tai lėmė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistų, atsakingų už kultūros paveldo objektų priežiūrą, kaita, laikinai paskirto specialisto kompetencijos trūkumas.

Laiku parengti reikiamus dokumentus ir sutvarkyti kultūros paveldo objektus apsunkino ir tai, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba nepatvirtino Alytaus miesto savivaldybės kultūros paveldo objektų tvarkomųjų statybos darbų, tvarkomųjų paveldosaugos darbų, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų bei dekoratyviojo apšvietimo įrengimo darbų dalinio finansavimo tvarkos aprašo. Sprendimo dėl šio aprašo tvirtinimo projektas parengtas 2018-08-09, Nr. TŽ-282.

Pateikus patikslintą informaciją dėl lėšų kultūros paveldo objektų priežiūrai panaudojimo, Kultūros skyriaus specialistai paaiškino, kad visos skirtos lėšos bus panaudotos 2018 metų III ir IV ketvirčiais.

Šiai priemonei skirtų lėšų naudojimą įvertinsime 2019 metais, atlikdami papildomas audito procedūras ir rengdami 2018 metų audito ataskaitą dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo teisėtumo.

Kai kurie pastebėjimai išankstino audito procedūrų metu buvo pateikti Alytaus miesto savivaldybės kultūros įstaigoms

Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos yra pasitvirtinę teikiamų paslaugų įkainius. Tačiau atkreipėme dėmesį į tai, kad kai kurių mokamų paslaugų teikimo tvarka yra neaiški arba nepatvirtinta vidaus teisės aktais.

BĮ Alytaus miesto teatras patvirtintame Mokamų paslaugų kainų sąraše[14] nustatęs transporto nuomos kultūrinei veiklai (be kuro sąnaudų) 1 val. kainą – 15 Eur. Peržiūrėjus sudarytas sutartis, rasta 2017-12-13 sudaryta sutartis, pagal kurią transporto priemonė buvo išnuomota teatre dirbančiam finansininkui, nenurodant, kokiu tikslu ji bus naudojama. BĮ Alytaus miesto teatro 2017-06-07 direktoriaus įsakymu Nr. V-20 patvirtintas BĮ Alytaus miesto teatrui priklausančių automobilių naudojimo tvarkos aprašas. Jame nenurodyta, kad galima naudotis tarnybiniu transportu ar jį nuomoti ne teatro reikmėms kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Mes rekomenduojame BĮ Alytaus miesto teatrui patvirtinti transporto nuomos tvarkos aprašą tuo atveju, jei įstaiga nuomoja jai priklausantį automobilį kultūrinei veiklai kitoms miesto įstaigoms ar organizacijoms.

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, 2018 m. I ketvirčio duomenimis, įsiskolinimas už suteiktas patalpų nuomos paslaugas paslaugos pirkėjams sudarė 2 044,00 Eur.

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras paaiškino, kad dėl įsisenėjusių skolų rengiami dokumentai, kurie bus perduoti teismui.

Atsižvelgusi į visas pirmiau nurodytas pastabas, Alytaus m. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba išankstinį tyrimą baigia šia ataskaita. Tolesnis Alytaus miesto savivaldybės  biudžeto Kultūros programos įgyvendinimo vertinimas, pasiektų rodiklių stebėsena bus vykdoma pagal patvirtintą Alytaus m. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinį veiklos planą.

 

7.    UAB „Alytaus butų ūkis“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimas

   

Patikrinimo tikslas – nustatyti, ar UAB „Alytaus butų ūkis“ 2017 metų finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą būklę.

Siekiant gauti patikrinimo tikslui reikalingus įrodymus, atlikta:

-       bendrovės aplinkos ir rizikos analizė;

-       bendrovės tvarkų ir taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra;

-       trumpalaikio turto, per vienerius metus mokėtinų sumų, sąnaudų, pinigų ir pinigų ekvivalentų ir trumpalaikių įsipareigojimų analizė;

-       turto inventorizacija;

-       bendrovės kasos inventorizacija.

Įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas procedūras.

Išvada: bendrovės 2017 metų finansinės ataskaitos parodo tikrą bei teisingą būklę.

 

  1. Savivaldybės kontrolieriaus išvados tarybai dėl skolinimosi galimybių

 

Savivaldybės kontrolierius, įvertinęs Alytaus miesto savivaldybės skolinimosi galimybes ir tikslingumą, 2018 metais teikė savivaldybės tarybai išvadą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės galimybės skolintis magnetinio rezonanso tomografo aparato įrangos įsigijimui“.

 

 

 

 

9.      Tarnybos veikla, teikiant informaciją savivaldybės tarybos nariams pagal jų  paklausimus, skundų ir pranešimų nagrinėjimas

 

Ataskaitiniu laikotarpiu tarnyba atliko patikrinimų ir audito procedūras, kad pateiktų informaciją tarybos nariams, kurie kreipėsi į tarnybą, vadovaudamiesi jiems suteikta teise iš savivaldybės įstaigų gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją.

2018 m. gauti 3 gyventojų prašymai, jie išnagrinėti 2018 m. laikotarpiu.

Nagrinėjome LR Seimo kontrolieriaus peradresuotą Kontrolės ir audito tarnybai Alytaus miesto gyventojos skundą.

Atlikome patikrinimą pagal mero pavaduotojo prašymą.

Tarybos prašymu atlikome Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pareigų konkurso ir skyrimo į pareigas procedūrų teisėtumo patikrinimą. Išvados pateiktos tarybai.

      

Teikdamas metinės veiklos ataskaitą, dėkoju tų audituotų ir tikrintų subjektų vadovams, darbuotojams, kurie geranoriškai padėjo tarnybos darbuotojams gauti informaciją, rinkti audito įrodymus, rengti išvadas bei rekomendacijas.

 

 

 

Savivaldybės kontrolierius                                                                                    Arturas Juškauskas[1] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas, Nr. I-907

[2] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis 24 punktas.

[3] Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T-201.

[4] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-04-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 1 d. 2 p. ir 9 d. 10 p.

[5] Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 (su vėlesniais pakeitimais).

[6] Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymai „Dėl audito atlikimo“ (2017-09-11 Nr. KT6-8) ir „Dėl audito atlikimo“ (2017-11-14 Nr. KT6-12)

[7] Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018–2020 metų veiklos planas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymu, 2017-10-16 Nr. V-8.

[8] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-04-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 1 d. 2 p. ir 9 d. 10 p.

[9] Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 (su vėlesniais pakeitimais).

[10] Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymas „Dėl audito atlikimo“, 2018-07-02 Nr. KT6-6.

[11] Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018–2020 metų veiklos planas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus įsakymu, 2017-10-16 Nr. V-8.

[12] 2017 m. vasario 14 d. protokolas Nr. KPPt-26-(13.24)

[13] 2017 m. vasario 14 d. protokolas Nr. KPPt-26-(13.24)

[14] Alytaus miesto  savivaldybės tarybos 2015 m.  vasario 26 d. sprendimas Nr. T-23, jo redakcija 2016 m.  rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T-253

 

 

Į pradžią