Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-114 2019-04-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 4 d. Nr.  T-114

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi, 11 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-72 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų tvirtinimo“, 36.5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 235 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 

Dokumento priedai:
T-114 - ATASKAITOS (PRIEDAS)
Į pradžią