Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-121 2019-04-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 4 d. Nr.  T-121

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 235 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2018 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. balandžio 4 d.

sprendimu Nr. T-121

 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai (toliau – Kūdikių namai) yra  savivaldybės biudžetinė sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros, socialines, ugdymo paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams nuo gimimo iki 4 m. amžiaus imtinai ir vaikams su negalia iki 7 m. amžiaus.

Įstaigos misija – teikti sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas be globos likusiems vaikams ir vaikams su negalia, ruošiant ir integruojant juos gyventi visuomenėje. Kurti jaukią gyvenamąją aplinką, siekti kiekvieno vaiko kaip asmenybės pripažinimo. Gerinti visuomenės supratimą apie vaikų, patiriančių socialinę atskirtį, ir vaikų su negalia socialinę integraciją, formuojant palankų visuomenės požiūrį į tokius vaikus.

Įstaigos tikslas – gerinti Lietuvos vaikų sveikatą, sumažinti sergamumą, gerinti jų socialinę integraciją, organizuoti ir kokybiškai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas vaikams su vystymosi defektais ir be jų.

Pagrindinės Kūdikių  namuose teikiamų paslaugų sritys:

- sveikatos priežiūros;

- ugdymo;

- socialinės paslaugos.

Į Kūdikių namus atvykęs vaikas apgyvendinamas, jam suteikiamas visas išlaikymas.

Strateginis tikslas užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą.

Įgyvendinat šį strateginį tikslą, vykdoma viena iš programų sveikatos apsauga programa.

Programa yra tęstinė, jos rezultatai ilgalaikiai, turintys didelę įtaką gyventojų sveikatos būklei ir gyvenimo kokybei.

Programos tikslas – stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Uždavinys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prieinamumo užtikrinimas.

Priemonė teikti sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.

 

II. INFORMACIJA APIE PERSONALĄ

 

Kūdikių namų veiklai vykdyti 2018 metų pradžiai buvo patvirtinti 71,66 etatai:

sveikatos priežiūros personalas – 46,10 et.,                                         

socialiniai darbuotojai – 1 et.,

pedagoginis personalas – 9 et.,

kitas aptarnaujantis personalas – 15,56 et.

2018 m. balandžio mėnesį etatų skaičius buvo koreguojamas ir patvirtinta 54,56 etato:

sveikatos priežiūros personalas – 33,75 et.,                                         

socialiniai darbuotojai – 1 et.,

pedagoginis personalas – 6 et.,

kitas aptarnaujantis personalas – 13,81 et.

2018 metų pabaigoje etatų skaičius 2019 metams Kūdikių namų veiklai vykdyti patvirtintas 31,5 etato:

sveikatos priežiūros personalas – 16 et.

socialiniai darbuotojai – 0,75 et.,

pedagoginis personalas – 2,5 et.,

kitas aptarnaujantis personalas – 12,25.

Vykdant Lietuvos Respublikos vyriausybės politiką pereiti nuo institucinės globos prie globos šeimoje, Kūdikių namai yra viena iš atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąrašo, patvirtinto 2015 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-271, kuriuo vadovaujantis tokių namų neturėtų likti, o paslaugos turėtų būti teikiamos bendruomenėje, todėl Kūdikių namuose gyvenančių vaikų skaičius pastoviai mažėja.

2018 metais darbo santykiai dėl vaikų skaičiaus mažėjimo buvo nutraukti su 42 įstaigos darbuotojais.

 

Etatų skaičiaus mažėjimas

 

Kūdikių namuose dirbo kvalifikuoti specialistai. Sveikatos priežiūros paslaugas teikė licencijas turintys specialistai, ugdymo paslaugas – pedagogai, turintys metodininko ar vyresniojo auklėtojo kvalifikacines kategorijas, socialiniai darbuotojai, turintys universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą, bei vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacijas.

2018 m. Kūdikių namų specialistai pastoviai kėlė kvalifikaciją mokymuose, seminaruose. Per metus 47 darbuotojai kėlė kvalifikaciją, dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, kursuose.

8 sveikatos priežiūros specialistai buvo išsiųsti mokytis į ilgalaikius 36–40 val. paliatyvios pagalbos kursus. Siekiant užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, taip pat taupant biudžeto lėšas tokie svarbūs mokymai, kaip pirmoji pagalba, rankų ir odos higiena, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, buvo organizuojami pačioje įstaigoje.

 

III. INFORMACIJA APIE VAIKUS

 

2018 m. pradžioje Kūdikių namuose gyveno 25 vaikai. Trumpalaikei socialinei globai atvyko 1 vaikas iš Prienų rajono savivaldybės. Iš viso trumpalaikės socialinės globos paslaugos 2018 metais buvo suteiktos 2 vaikams, abu iš Prienų raj. savivaldybės.

Metų pradžioje vaikai gyveno 4 grupėse. Grupėje augo apie 6–8 vaikus, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, psichologinę būklę, amžių, ryšį su broliais ir seserimis.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Vaiko gerovės valstybės politikos strategiją, Neįgaliųjų vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusiųjų neįgaliųjų asmenų socialinės globos deinstitucionalizacijos strategines gaires bei  Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetą – socialinių paslaugų sistemos plėtrą, atsižvelgiant į šeimos poreikius ir užtikrinant tinkamą paslaugų kokybę vaikui gyventi biologinėje šeimoje, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Medicininių indikacijų (ligų ir (ar) susijusių sveikatos sutrikimų sąrašą), pagal kurį sutrikusio vystymosi kūdikių namuose vaikams teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, Kūdikių namuose naujų atvykstančių vaikų skaičius pastoviai mažėjo. Taip pat trumpėjo ir jų gyvenimo trukmė Kūdikių namuose.

2018 metais buvo planuojama, kad Kūdikių namuose gyvens 30 vaikų, realiai gyveno 26.

 

Planinis ir faktinis vaikų skaičius per pastaruosius 5 metus

 

Pastarųjų 5 metų vaikų atvykimo – išvykimo diagrama

Iš Kūdikių namų 2018 m. išvyko 18 vaikų. Daugiausiai vaikų išvyko į laikinų ar nuolatinių globėjų šeimas.

 

 

 

Išvykę vaikai

Per metus mažėjant vaikų skaičiui, buvo mažinamas ir  grupių skaičius, o paskutinę metų dieną, likus tik 8 vaikams, jie visi buvo apgyvendinti vienoje grupėje.

Visiems metų pabaigoje Kūdikių namuose augantiems vaikams buvo nustatyta nuolatinė globa.

Kūdikių namuose nuo antro metų pusmečio jau nebegyveno nei vienas Alytaus miesto vaikas. Metų pabaigoje gyveno 2 vaikai, atvykę iš Alytaus rajono, po 1 vaiką iš Prienų, Marijampolės, Kalvarijos, Jurbarko, Vilkaviškio, Šakių.

 

 

IV. SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kūdikių namams 2017-02-24 išdavė licenciją teikti socialinę globą.

Veiklos rūšis – trumpalaikė socialinė globa, tikslinė grupė – vaikas su negalia, vaikas su sunkia negalia, likęs be tėvų globos vaikas / socialinės rizikos vaikas.

2018 metais trumpalaikės socialinės globos paslaugos buvo suteiktos 2 vaikams iš Prienų rajono savivaldybės.

Kūdikių namai, būdami vaikų globėjai, atstovauja jų interesams bendraudami su  įvairiomis tarnybomis, dalyvauja teismuose. 2018 m. teismams pateikti 9 atsiliepimai į ieškinius, pareiškimus dėl tėvų valdžios apribojimo, įvaikinimo, globėjo ir gyvenamosios vietos pakeitimo

Įvaikinant dalyvauta 2 civilinėse bylose, apribojant neterminuotai tėvų valdžią – 5,  dėl laikino tėvų valdžios apribojimo – 1, dėl vaiko nuolatinio globėjo atleidimo, kito globėjo skyrimo, gyvenamosios vietos pakeitimo – 3.

Kūdikių namai, atstovaudami vaikų interesams, dalyvavo Alytaus rajono apylinkės, Marijampolės, Kauno, Prienų, Vilniaus apygardos teismuose.

 

V. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 

Kūdikių namai turi įstaigos asmens sveikatos licenciją, suteikiančią teisę teikti šias paslaugas:

antrines ambulatorines sveikatos priežiūros medicinos: vaikų ligų, vaikų neurologijos;

slaugos: bendrosios praktikos slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos, vaikų slaugos;

kitas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros: vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, logopedijos, kineziterapijos, masažo.

Kūdikių namuose 2018 m. veikė:

fizioterapijos ir masažo kabinetas, procedūrų, kineziterapijos kabinetas, relaksacijos kambarys, specialistų (gydytojų, logopedų, psichologų, socialinių darbuotojų) kabinetai, muzikos salė, Motinos ir vaiko kambarys.

Kūdikių namuose didžiausias dėmesys kreipiamas į vaiko raidą ir jo sveikatą. Siekiant auginti sveiką vaiką, jam suteikiamos reikalingos paslaugos. Vaikas, gyvenantis Kūdikių namuose, ištiriamas, nustatomas jo išsivystymo lygis ir, esant raidos sutrikimams, sudaroma ir vykdoma vaiko raidos korekcijos programa. Teikiant vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, vykdoma vaikų raidos sutrikimų ir vaikų neįgalumo prevencija, sutrikusios raidos vaikų kompleksinė reabilitacija bei jų integracija į visuomenę. 

Paslaugas teikia specialistų komanda: socialinis pediatras, vaikų neurologas, medicinos psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, auklėtojas, vaikų slaugytojas, socialinis darbuotojas, masažuotojas, kineziterapeutas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas. Komandoje aptariama kiekvieno vaiko raida, įvertinami teigiami ir neigiami pokyčiai po praėjusio aptarimo, iškeliamos problemos, numatomas pagrindinis tikslas, kurio sieks visi komandos nariai, kad gėrėtų vaiko raida. Vaiko raidos aptarimai organizuojami vaikams pagal amžių:

- iki 1 metų – kartą per mėnesį;

- 1–4 m. – 1 kartą per ketvirtį;

- vaikams su kompleksine negalia – 2 kartus per metus.

- vaikų raidos koeficientai (RK) metų pabaigoje:

Kūdikių namuose vaikai gydomi, vykdomas profilaktinis darbas, vaikai skiepijami, grūdinami ir pan.

Kūdikių namams negalint suteikti vaikui kitų reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų, jis vežamas konsultuoti ar gydyti į antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tačiau vaikus stengiamasi gydyti Kūdikių namuose. 2018 metais 167 dienas vaikai buvo gydomi ligoninėje, 2 Kūdikių namų vaikai po 1 mėnesį gavo reabilitacijos paslaugas III lygio ligoninėje tai sudaro 3,18 proc. nuo bendro lovadienių skaičiaus.

 

 

2018 m. į antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigą (Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninę) vaikai buvo vežti ir konsultuoti 50 kartų:

 

 

Į tretinio lygio įstaigas (Kauno klinikos, Vilniaus Santaros klinikos) buvo vežta ir konsultuota 7 kartus: 3 kartus pas LOR specialistą, 3 kartus pas neurologą ir 1 kartą pas kardiologą.

Vaikams, turintiems didelius sveikatos sutrikimus, Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnyboje nustatomas neįgalumo lygis. Per metus vidutinis neįgalumo lygis buvo nustatytas 2, sunkus – 6 vaikams. Metų pabaigoje 2 vaikai turėjo nustatytą vidutinį neįgalumo lygį, 4 – sunkų.

 

 

Dėl specialiųjų ugdymo poreikių nustatymo vaikai vežami ištirti į Pedagoginę psichologinę tarnybą. Su išvadomis supažindinami specialistai, jie padeda vaikams ugdymo procese.

Kūdikių namuose gyvenantiems vaikams Ankstyvosios korekcijos tarnybos specialistai atliko 3 095 sveikatinimo procedūras:

 

Kineziterapijos

696

Logopedo užsiėmimai

1 458

Spec. pedagogo užsiėmimai

771

Medicinos psichologo

170

Masažo

370

 

Fizioterapijos kabinete atlikta 960 procedūrų: parafino aplikacijos, inhaliacijos, bioptrono procedūros.

2018 m. paskiepyti 8 vaikai, atliktos 25 skiepijimo procedūros.

2018 m. Kūdikių namai su Vilniaus teritorine ligonių kasa sudarė sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Paslaugos buvo suteiktos 5 vaikams su raidos sutrikimais. Iš viso atliktos 197 procedūros:

 

Kineziterapijos

47

Logopedo užsiėmimai

98

Medicinos psichologo

52

 

Kūdikių namuose veikia vidaus medicininis auditas. Jo pagrindinis tikslas – vertinti ir gerinti Kūdikių namų veiklą ir paslaugų kokybę. 2018 m. buvo atlikti pagal Kūdikių namų direktoriaus patvirtintą metinį planą medicininiai šių veiklos sričių auditai: vaikų slauga; maisto produktų priėmimas, laikymas ir išdavimas; maisto gamyba ir realizavimas; mitybos organizavimas; šalutinių gyvulinių produktų tvarkymas; grūdinimas ir veiklos lauke organizavimas; kūdikių ugdymas; vaikų ugdymas; medicininių atliekų tvarkymas; aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių, skalbinių tvarkymas; vaikų burnos ligų profilaktinių priemonių taikymas; pieninių ir nuolatinių dantų ėduonies gydymas; pieninių ir nuolatinių dantų šalinimas; odontologo kabineto darbo instrumentų dezinfekcija ir sterilizacija; vaikų raidos aptarimai; sergančio vaiko apžiūra; vaikų profilaktiniai patikrinimai.

 

VI. UGDYMO PASLAUGOS

 

Kūdikių namuose globotinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kūdikių namų ikimokyklinio ugdymo programa „Pasaulis vaikams“.

Vaikai ugdomi per žaidimus ir žaidinimus, muzikinį ir judesių lavinimą, piešimą, atsižvelgiant į vaikų amžių, išsivystymą, pomėgius, sveikatą. Vaikų žaidimams ir ugdymui sukurtos erdvės, pvz., „šeimos“, „poliklinikos“, „kirpyklos“, „bibliotekos“ ir kt., kur yra išdėstyti įvairaus dydžio žaislai, baldeliai, įvairios spintelės (drabužėliams, knygoms, medicinos instrumentams, vaistams ir kt.); namų apyvokos reikmenys: viryklė, indai, puodai, prijuostės; įvairios priemonės vaizduojamajai veiklai (spalvoti pieštukai, flomasteriai, spalvotos kreidelės, akvareliniai dažai, teptukai, baltas ir spalvotas popierius, plastilinas ir kt.); statybinė medžiaga, įvairios mašinos, priemonės sensorinei veiklai ir kt.; salėje vyksta muzikos, sporto, ritmikos veiklos, organizuojamos šventės ir pramogos; kieme yra sodas ir daržas, įrengtos žaidimų aikštelės su smėlio dėžėmis, čiuožyklomis, sūpynėmis, karstyklėmis, priemonėmis judriems vaikų žaidimams.

Relaksacijos kabinete vaikai klausosi pasakų, muzikinių kūrinių. Salėje vedami  muzikos, dramos  užsiėmimai, kurių metu įvairiais metodais ugdoma vaikų saviraiška, savigarba, diegiamos tautinės tradicijos, taip pat švenčiami vaikų gimtadieniai, kalendorinės šventės. Vaikų emociniam ir intelektiniam ugdymui vedami dailės terapijos užsiėmimai. Erdvioje Kūdikių namų teritorijoje įkurta žaidimų aikštelė, kurioje pastatyti 2 lauko žaidimų nameliai su čiuožyklomis „Gandriukas“. Fizinio aktyvumo skatinimui, grūdinimui, žaidimams lauke yra įsigyta daug priemonių: pripučiami baseinai, triratukai, dviratukai, paspirtukai, kamuoliai, smėlio žaislai ir kt. Vaikai grūdinami visais metų laikais, skatinami žaisti judrius žaidimus lauke.

Vaikai žaidimą, žaislus ir veiklą pasirenka pagal savo norą ir pomėgius, žaisdami savarankiškus ir pedagogų organizuojamus žaidimus bei veiklą, vaikai įgyvendina savo norus ir įgyja gyvenimui reikalingų mokėjimų ir įgūdžių.

Su vaikais dirba kvalifikuoti pedagogai: auklėtojai ir muzikos vadovas. Grupėse pedagogai vaikus ugdo pagal amžių atitinkančius, vienam mėnesiui sudaromus ugdomuosius planus. Auklėtojos veda individualius, pogrupinius ir grupinius užsiėmimus.

Viena iš svarbiausių ugdomojo darbo krypčių – vaikų socializacija. Ypač svarbus raidai yra išorinio pasaulio pažinimas ir sugebėjimas suvokti jį supančią aplinką. Šiuo tikslu vaikams organizuojamos įvairios išvykos, bendri renginiai su visuomenės nariais. Visuomenė taip pat skatinama pažinti Kūdikių namų vaikus ir natūraliai juos priimti kaip lygiaverčius visuomenės narius.

Bendri renginiai su visuomene:

 

Renginys

Dalyviai

Renginys „Pasitikim vasarą“

Šv. Benedikto gimnazijos mokiniai

Menų diena

 Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokiniai

Rudenėlio šventė

Likiškėlių pagrindinės mokyklos mokiniai

Renginys su Didžiosios Kunigaikštienės Birutės pėstininkų bataliono kariais

Didžiosios Kunigaikštienės Birutės pėstininkų bataliono kariai

Kūčių vakarienė

Šv. Benedikto gimnazijos mokiniai

 

Didelis dėmesys skiriamas vaikų naujos aplinkos pažinimui, bendravimo, kalbos turtinimo ir emocinių poreikių tenkinimui. Tuo tikslui buvo organizuota daug išvykų į gamtą, teatrą ir pan. Vaikai pastoviai eina į mišką, prie Dailidės ežerėlio. 2018 metais buvo organizuota net 21 tolimesnė išvyka.

Vaikai apsilankė:

- Kauno žaidimų kambaryje ,,Mauglis ir vaikai'“, susitiko  ir pramogavo su animatoriumi, klausėsi džiunglių gyvūnų balsų ir įvairių gamtos garsų;

- Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione, ten susipažino su karių darbu, mašinomis, ginklais;

-  teatralizuotos spalvų terapijos koncerte vaikams ,,Strazdanėlės kviečia'“;

-  Miesto sode,  ten susipažino su muzikos instrumentų įvairove, patys bandė groti;

- zoologijos sode ,,Mini Zoo'“ Kalvarijos seniūnijoje, susipažino su gyvūnėliais, jų gyvenimo sąlygomis, maitinimu, mokėsi, kaip elgtis teritorijoje;

- Kaune – miestelyje smalsiems vaikams ,,Curiocity'“ vaikai susipažino su įvairiomis profesijomis, pažino žmogaus anatomiją, žaidė, konstravo, įvairiais būdais tenkino savo smalsumą;

- Alytuje esančiuose žaidimų ir laisvų erdvių  kambariuose ,Mažylio studijoje, „Kutyj“;

- pripučiamų batutų erdvėje ,,Basas zuikis'“,  vaikai  žaidė, šėlo batutuose;

-  lėlės teatro ,,Aitvaras'“ spektakliuose ,,Vilkas ir septyni ožiukai“, ,,Kaulo Bobo apžavai'“, susitiko su Kalėdų seneliu;

- 11-ame tarptautiniame ,Lėlių teatrų festivalyje-konkurse žiūrėjo Lvovo (Ukraina) akademinio lėlių teatro spektaklį ,,O kur penktasis?'“ Vilniaus lėlių teatro spektaklį  ,,Kaip žvėrys į dangų ėjo“, susipažino ir pabendravo su  ten atvykusiais aktoriais;

- šventė Lietuvos šimtmetį ir pan.

 

VII. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO KRITERIJAI

 

2018 m. numatyti vertinimo kriterijai ir jų rezultatai:

Pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės

Metinis planas

Įvykdyta

Įvykdymas procentais

Paslaugų gavėjų skaičius, žm.

30

26

87

Paskiepyta vaikų, proc.

97

100

103

Vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui, vnt.

60

124

207

Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius per metus, vnt.

40

47

118

                     

Vertinimo kriterijai:

1. Vertinimo kriterijus – paslaugų gavėjų skaičius (žm.)

Planas – 30, įvykdyta – 26.

Vaikų mažėjimo procesas Kūdikių namuose vyko sparčiau nei planuota, kadangi Alytaus mieste buvo paruošta laikinųjų globėjų, kurie gali globoti ankstyvo amžiaus vaikus savo šeimoje.

2. Vertinimo kriterijus – paskiepyta vaikų (proc.).

Planas – 97, įvykdyta – 100.

Viršyto vertinimo kriterijaus reikšmės priežastys: Profilaktinių skiepų kalendoriuje nurodyta privaloma vakcinacijos tvarka. Vakcinuojami tik sveiki vaikai. Kūdikių namuose buvo gerai koordinuojamas profilaktinis darbas, glaudžiai bendradarbiavo visi sveikatos priežiūros specialistai, todėl pasiekti geri rezultatai.

3. Vertinimo kriterijus – vidutinis ankstyvosios reabilitacijos procedūrų, individualių programų skaičius 1 vaikui (vnt.).

Planas – 60, įvykdyta – 124.

Viršyto vertinimo kriterijaus reikšmės priežastys: Kūdikių namuose  vaikų skaičius mažėjo, todėl juose gyvenantys vaikai gavo daugiau procedūrų nei planuota.

4. Vertinimo kriterijus – darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius per metus (vnt.).

Planas – 40, įvykdyta – 47.

Viršyto vertinimo kriterijaus reikšmės priežastys: Kūdikių namai siuntė darbuotojus į įvairius mokymus, tap pat kvietėsi lektorius į vietą.

             

VIII. BIUDŽETAS, MATERIALINĖ BAZĖ

 

Asignavimai

Patvirtinti (patikslinti) asignavimai, tūkst. Eur

Panaudoti asignavimai, tūkst. Eur

Asignavimų panaudojimas, procentais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

873,0

833,5

95,48

 

Kūdikių namai finansuojami pagal tikslinę dotaciją iš Finansų ministerijos.      

2018 m. gauta papildomai pajamų:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Tūkst. Eur

1

Mokinio krepšelis

33,8

2.

Savivaldybės biudžetas (vykdant projektą „Formuoti palankų požiūrį aplinkai ir aplinkosaugos vertybėms)

0,00

3.

Parama

0,03

4.

Fizinių asmenų savanoriškos įmokos (paramai skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio)

1,0

5.

Šalpos išmokos

34,5

6.

Už trumpalaikę socialinę globą

15,5

7.

Teritorinės ligonių kasos

3,0

Iš viso:

86,83

 

2018 m. išlaidos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Tūkst. Eur

1.

Darbo užmokestis

650,9

2.

Socialinio draudimo įmokos

198,2

3.

Mityba

12,8

4.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)

6,1

5.

Ryšių paslaugos

1,1

6.

Transporto išlaikymas

2,3

7.

Apranga ir avalynė

0,5

10.

Komandiruotės

1,0

11.

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

5,1

12.

Kvalifikacijos kėlimas

1,8

13.

Komunalinės paslaugos

23,5

14.

Kitos paslaugos

18,1

15.

Darbdavio socialinė parama

0,6

Iš viso:

922,0

Iš mokinio krepšelio panaudota 32,6 tūkst.  Eur.

Iš šalpos išmokų panaudota 4,0 tūkst. Eur.

Iš trumpalaikės globos panaudota 16,0 tūkst. Eur.

Iš ligonių kasų panaudota 3,0 tūkst. Eur.

 

IX. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 dienos sprendimu Nr. T-351 „Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų likvidavimo“ numatyta nutraukti įstaigos veiklą ir ją likviduoti nuo 2019 m. rugsėjo 30 dienos.

 

Danguolė Jazepčikienė,

Alytaus apskrities sutrikusio

vystymosi kūdikių namų direktorė

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ____________________d.

sprendimu Nr. ____

 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ

2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

 

1. Finansinės būklės ataskaita, 3 lapai.

2. Pinigų srautų ataskaita, 4 lapai.

3. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 lapas.

 

______________________

 

 

Į pradžią