Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-130 2019-04-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 4 d. Nr.  T-130

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 11 straipsniu, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimu Nr. T-29 „Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos naujos redakcijos įstatams ir įgaliojimo“, 38.4 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 235 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 

Dokumento priedai:
T-130 - VEIKLOS ATASKAITA (1 PRIEDAS)
T-130 - FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (2 PRIEDAS)
Į pradžią