Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-132 2019-04-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS, 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS, 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 4 d. Nr.  T-132

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 ir 40 punktais, 3 dalies 2 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 ir 10 punktais,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 235 punktu ir Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 38 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama);

1.2. Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama);

2.2. Alytaus miesto savivaldybės iždo 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui apie savo ir administracijos veiklą informuoti savivaldybės gyventojus – paskelbti šį sprendimą Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 

Dokumento priedai:
T-132 - ATASKAITOS PRISTATYMAS (1 PRIEDAS)
T-132 - STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITA (2 PRIEDAS)
T-132 - STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITOS PRIEDAS (3 PRIEDAS)
T-132 - ADMINISTRACIJOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (4 PRIEDAS)
T-132 - SAVIVALDYBĖS IŽDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (6 PRIEDAS)
Į pradžią